Pravilnik o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija

NN 131/2013 (30.10.2013.), Pravilnik o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

2867

Na temelju odredbe članka 69. stavka 1. podstavka 7. i članka 73. stavka 3. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09., 84/11. i 94/13.), a u svezi s odredbom članka 39. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 94/13.) Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I POSTUPKU OBAVIJESTI O NAMJERI DAVANJA KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA TELEVIZIJE I RADIJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju postupak davanja koncesije i sadržaj obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija koji objavljuje Vijeće za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Vijeće) sukladno Zakonu o elektroničkim medijima i Zakonu o koncesijama.

Članak 2.

(1) Vijeće objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (u daljnjem tekstu: obavijest) na tehničkoj podlozi koju utvrđuje Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije u skladu s propisima o elektroničkim komunikacijama.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se za slobodnu radijsku frekvenciju ili više radijskih frekvencija koje čine zasebnu koncesiju, odnosno kod digitalnog radija i televizije za slobodni prijenosni kapacitet zasebnog radijskog ili televizijskog programa unutar multipleksa.

(3) Prije objavljivanja obavijesti provest će se pripremne radnje za davanje koncesije, a osobito procjena vrijednosti koncesije te izraditi studiju opravdanosti davanja koncesije ili analizu davanja koncesije sukladno člancima 10. – 18. Zakona o koncesijama.

(4) Vijeće će prilikom donošenja odluke o objavljivanju obavijesti iz stavka 1. ovoga članka odrediti vrstu programa (opći ili specijalizirani) za koju se obavijest objavljuje.

Članak 3.

Kriteriji za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija jesu:

a) programski uvjeti sukladno Zakonu o elektroničkim medijima

b) vrijeme objavljivanja

c) kvaliteta audiovizualnih i/ili radijskih programa

d) raznovrsnost audiovizualnih i/ili radijskih programa koji se odnose na ostvarivanje prava na javno informiranje i na obaviještenost svih građana Republike Hrvatske, pripadnika hrvatskih nacionalnih manjina i zajednica u inozemstvu, te ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, ostvarivanje ljudskih prava i političkih prava građana te unapređivanje pravne i socijalne države te civilnog društva, djecu i mlade ili su namijenjeni djeci i mladima, osobe s invaliditetom i posebnim potrebama, ostvarivanje ravnopravnosti muškaraca i žena, očuvanje hrvatskoga nacionalnog i kulturnog identiteta, poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturu javnog dijaloga, razvoj obrazovanja, znanosti, umjetnosti i sporta

e) posebni tehnički, prostorni, financijski (visina sredstava i financijska jamstva) i kadrovski uvjeti

f) poštivanje odredbi Zakona o elektroničkim medijima i propisa kojima se uređuju porezne i druge obveze pravnih subjekata i fizičkih osoba prema državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama u njihovom vlasništvu.

Članak 4.

(1) Koncesija se daje na vrijeme koje ne može biti dulje od petnaest niti kraće od osam godina.

(2) Koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije daje se na vrijeme prema području pokrivenosti:

– više od 1.500.000                     15 godina,

– od 750.000 – 1.499.999            13 godina,

– od 500.000 – 749.999               12 godina,

– do 499.999                              10 godina.

(3) Koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija daju se na vrijeme prema području pokrivenosti:

– više od 1.500.000                     15 godina,

– od 750.000 – 1.499.999            14 godina,

– od 500.000 – 749.999               13 godina,

– od 300.000 – 499.999               12 godina,

– od 100.000 – 299.999               11 godina,

– od 50.000 – 199.999                10 godina,

– do 49.999                                 9 godina.

Članak 5.

(1) Vijeće objavljuje obavijest u »Narodnim novinama«.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se i na internetskoj stranici Agencije za elektroničke medije, a može se objaviti u domaćem ili stranom tisku, te na drugi prikladan način.

SADRŽAJ OBAVIJESTI O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

Članak 6.

(1) Obavijest mora sadržavati:

1. naziv, adresu, telefonski broj, broj telefaksa i elektroničku adresu davatelja koncesije

2. vrstu i predmet koncesije – slobodne radijske frekvencije ili više radijskih frekvencija koje čine zasebnu koncesiju, odnosno kod digitalnog radija i televizije za slobodni prijenosni kapacitet zasebnog radijskog ili televizijskog programskog kanala unutar multipleksa

3. posebne tehničke, prostorne, financijske i kadrovske uvjete propisane posebnim pravilnikom,

4. područje koncesije,

5. vrijeme trajanja koncesije,

6. iznos i način plaćanja naknade za:

a) koncesiju,

b) dokumentaciju za nadmetanje

c) dostavu ponude,

7. opće i programske uvjete koje mora sadržavati ponuda te upute na podzakonske akte gdje su isti detaljno razrađeni,

8. uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti u skladu s podzakonskim aktima,

9. razloge isključenja ponude,

10. kriterije i postupak ocjene ponuda

11. rok za podnošenje zahtjeva za dostavu dokumentacije za nadmetanje koji ne može biti dulji od 30 dana od dana objavljivanja obavijesti u »Narodnim novinama«,

12. krajnji rok za podnošenje ponude koji ne može biti dulji od šezdeset (60) dana od dana objavljivanja obavijesti u »Narodnim novinama«,

13. napomenu da se ponuda podnosi u 8 (osam) primjeraka od kojih je 1 (jedan) – izvornik s potpisom odgovorne osobe (izvornik, koji mora biti identičan tiskanom primjerku, dostavlja se i u elektroničkom obliku na odgovarajućem mediju CD ili DVD) sve u zatvorenoj omotnici s označenim punim nazivom i sjedištem podnositelja ponude te s naznakom: »Ne otvarati – Ponuda za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija«,

14. napomenu da se podnesena ponuda i naknade ne vraćaju,

15. napomenu da će Vijeće u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda obavijestiti sve sudionike natječajnog postupka o danu, vremenu i mjestu održavanja sjednice Vijeća na kojoj će biti javno otvorene ponude podnesene u natječajnom roku,

16. krajnji rok koji ne može biti dulji od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda, a u kojem Vijeće mora donijeti Odluku o koncesiji koja je predmet obavijesti.

Članak 7.

(1) Natječajna dokumentacija se sastavlja na hrvatskom jeziku, a u slučaju objavljivanja obavijesti u stranom tisku, mora biti sastavljena i na engleskom jeziku.

(2) U slučaju spora mjerodavan je tekst natječajne dokumentacije na hrvatskom jeziku.

Članak 8.

Dokumentacija za nadmetanje mora biti sukladna obavijesti.

Članak 9.

Dokumentacija za nadmetanje mora sadržavati sljedeće:

1. opće podatke (naziv i sjedište davatelja koncesije, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa, elektronička adresa, osoba ili služba zadužena za kontakt, popis gospodarskih subjekata s kojima je davatelj koncesije u sukobu interesa prema odredbama propisa kojim se uređuje javna nabava, procijenjena vrijednost koncesije, vrsta koncesije),

2. podatke o predmetu koncesije (opis predmeta koncesije, tehničke specifikacije, predviđeno trajanje ugovora o koncesiji),

3. podatke o ponudi (način određivanja naknade za koncesiju, valuta ponude, ako se cijena ne izražava u kunama, kriterij za odabir ponude, rok valjanosti ponude),

4. podatke o načinu izrade i sadržaju ponude,

5. uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti u skladu s podzakonskim aktima,

6. razloge isključenja ponude,

7. detaljne kriterije i postupak ocjene ponuda,

8. upitnik o općim podacima nakladnika,

9. informacije o roku i mjestu podnošenja ponude iz članka 6. stavka 1. točke 13.,

10. informacije o roku i načinu dostave odluke Vijeća,

11. obrazac izjave da se davanjem koncesije ne ostvaruje nedopuštena koncentracija u smislu članka 54. – 56. i 60. Zakona o elektroničkim medijima,

12. podatke o tehničkim parametrima koje utvrđuje Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije,

13. vrstu, sredstvo, uvjete i rok za dostavu jamstva i/ili instrumenta osiguranja, ako su tražena, a koji su prilagođeni opsegu i vrijednosti ugovora o koncesiji i predmeta koncesije te čija je naplata izvjesna,

14. nacrt ugovora o koncesiji,

15. navod mogućih izmjena i opcija ugovora o koncesiji.

POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE

Članak 10.

(1) Vijeće mora dostaviti dokumentaciju za nadmetanje (u daljnjem tekstu: dokumentacija) svakoj osobi koja je podnijela zahtjev za dostavu dokumentacije u roku te priložila dokaz o uplati propisane naknade iz članka 6. točke 6.b. ovoga Pravilnika.

(2) Ponudu na natječaj može podnijeti pravna i fizička osoba koja je upisana u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o elektroničkim medijima i posebnom propisu te koja je preuzela dokumentaciju sukladno ovom Pravilniku.

(3) Ponuda se sastavlja na hrvatskom jeziku.

Članak 11.

(1) Naziv, sjedište i drugi podaci o podnositelju ponude tajni su do trenutka javnog otvaranja ponuda.

(2) Do donošenja odluke u postupku davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije i/ili radija ponude se smatraju klasificiranim podatkom s oznakom »POVJERLJIVO«.

Članak 12.

(1) Ako ponuditelj označi pojedine podatke iz ponude poslovnom tajnom, obavezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci tajni.

(2) Ponuditelj ne smije označiti tajnim podatke o programskoj osnovi.

Članak 13.

Na sve pisane zahtjeve za objašnjenje dokumentacije koje sudionici u postupku natječaja podnesu Vijeću najkasnije 10 dana prije isteka natječajnog roka, Vijeće je obvezno odgovoriti u roku od sedam dana od prijama takvog zahtjeva. Vijeće je dužno očitovanje istovremeno objaviti na svojim internetskim stranicama bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Članak 14.

(1) Ako Vijeće prije isteka roka izmijeni ili dopuni uvjete iz obavijesti, ta se izmjena ili dopuna mora objaviti na isti način kao i izvorna obavijest.

(2) Izmjena ili dopuna iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se svim sudionicima u postupku natječaja koji su preuzeli dokumentaciju.

(3) Rok za dostavu ponuda mora se produljiti ako izmijenjeni ili dopunjeni uvjeti znatno utječu na izradu ponude, ili ako je proteklo više od polovice roka za dostavu ponuda.

Članak 15.

(1) Vijeće može prije isteka roka za dostavu ponuda, prema vlastitoj prosudbi ili na temelju pisanog zahtjeva za objašnjenjem iz članka 13. ovoga Pravilnika, izmijeniti ili dopuniti dokumentaciju u obliku dodatka.

(2) Dodatak o izmjeni ili dopuni dokumentacije Vijeće će bez naknade dostaviti svim sudionicima u postupku, koji su preuzeli dokumentaciju, i to najkasnije deset dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

(3) Vijeće može, radi izmjene ili dopune dokumentacije, produljiti rok za dostavu ponuda. Obavijest o produljenju roka Vijeće će dostaviti svim sudionicima u postupku te je objaviti na isti način kao i izvornu obavijest.

Članak 16.

Ponuda mora sadržavati:

1. dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih javnim natječajem,

2. programsku osnovu koja mora sadržavati programsku shemu kojom se određuje:

a) kod općeg televizijskog ili radijskog programskog kanala:

– vrsta audiovizualnog ili radijskog programa, odnosno njihovo razvrstavanje u pojedine skupine,

– predviđeni kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja,

– predviđeni maksimalni opseg oglasnih sadržaja (samo kada se podnosi ponuda za televizijski programski kanal),

– predviđeni opseg vlastitih i udio hrvatskih audio i audiovizualnih djela,

– vrijeme objavljivanja,

– udio europskih djela i audiovizualnih djela neovisnih proizvođača.

b) kod specijaliziranog televizijskog ili radijskog programskog kanala:

– vrsta audiovizualnog ili radijskog programa, od kojih više od 70% moraju biti istovrsni programi,

– predviđeni kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja,

– predviđeni maksimalni opseg oglasnih sadržaja (samo kada se podnosi ponuda za televizijski programski kanal),

– predviđeni opseg vlastitih i udio hrvatskih audio i audiovizualnih djela,

– omjer europskih djela i audiovizualnih djela neovisnih proizvođača,

– vrijeme objavljivanja.

3. podatke o strukturi vlasništva pravne osobe koja podnosi ponudu,

4. osobne podatke o tvrtki i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu te prebivalištu osoba koje neposredno ili posredno preko drugih pravnih osoba imaju dionice ili udjele u toj pravnoj osobi kao i podatke o postotku tih dionica ili udjela,

5. izvadak iz sudskog registra ili drugoga propisanog registra u Republici Hrvatskoj,

6. izvod iz kaznene evidencije ili javno ovjerovljenu izjavu da podnositelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,

7. potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga vezano uz porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

8. potvrda Financijske agencije da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe,

9. potvrda Financijske agencije da nije otvoren postupak predstečajne nagodbe

10. druge isprave propisane javnim natječajem i/ili natječajnom dokumentacijom.

Članak 17.

Vijeće zaprima i pohranjuje sve ponude podnesene u roku za dostavu ponuda. Na omotnici svake ponude naznačuje se dan i vrijeme njezina zaprimanja.

Članak 18.

(1) Vijeće provodi postupak javnog otvaranja ponuda podnesenih u roku.

(2) Prigodom javnog otvaranja podnesenih ponuda svaki član Vijeća preuzima po jedan primjerak svake ponude.

(3) Vijeće neće otvoriti ponudu podnositelja pristiglu nakon isteka roka.

Članak 19.

Vijeće vodi zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda.

Članak 20.

(1) U postupku pregleda i ocjene ponuda Vijeće, također, može pozvati ponuditelje da u roku koji ne smije biti kraći od 5 niti duži od 10 dana pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na program. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

(2) Postupanje Vijeća propisano stavkom 1. ovoga članka ne smije imati učinak diskriminacije, nejednakog tretmana ponuditelja ili pogodovanja pojedinom ponuditelju u postupku te mora biti transparentno i objavljeno na internetskim stranicama.

(3) Postupak utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za davanje koncesije Vijeće provodi razmatranjem, usporedbom i ocjenom svih otvorenih ponuda te može organizirati javnu prezentaciju ponuda, a što mora biti propisano u obavijesti te detaljno objašnjeno u dokumentaciji za nadmetanje.

Članak 21.

(1) Vijeće može na zahtjev nakladnika televizije i/ili radija donijeti odluku o ponovnom davanju koncesije za sljedeće razdoblje, uz objavljivanje obavijesti, ako nakladnik televizije i/ili radija pruža usluge u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima, drugim propisima i ugovorom o koncesiji.

(2) Zahtjev za ponovno davanje koncesije nakladnik televizije i/ili radija mora podnijeti Vijeću najmanje 6 mjeseci prije isteka trajanja koncesije.

Članak 22.

(1) Nakon provedenog postupka davanja koncesije i utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije Vijeće donosi Odluku o i davanju koncesije koja je predmet nadmetanja.

(2) U Odluci o davanju koncesije Vijeće će ponuđaču odrediti rok u kojem je dužan podnijeti zahtjev Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije za obavljanje tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta.

(3) Ako ponuđač u roku iz stavka 3. ovoga članka ne podnese zahtjev iz stavka 3., smatra se da je odustao od dodijeljene koncesije.

(4) U slučaja odustajanja od dodijeljene koncesije Vijeće će poništiti natječaj.

(5) Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije dužna je obaviti tehnički pregled iz stavka 3. ovoga članka u roku od trideset dana od dana zaprimanja zahtjeva, a ako to nije u mogućnosti, dužna je pisano obavijestiti Vijeće.

Članak 23.

Odluka o davanju koncesije mora sadržavati:

– naziv davatelja koncesije,

– broj odluke i datum donošenja odluke,

– naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,

– osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara,

– obvezu koncesionara da najkasnije do polovice roka na koji mu je dana koncesija započne s radom na svim dodijeljenim radijskim frekvencijama,

– vrstu i predmet koncesije,

– prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,

– rok na koji se daje koncesija,

– posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj,

– iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,

– rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije, te posljedice nepoštivanja roka za potpisivanje ugovora o koncesiji,

– obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

– uputu o pravnom lijeku,

– potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Članak 24.

Vijeće će donijeti odluku o poništenju nadmetanja ili dijela nadmetanja u sljedećim slučajevima:

– ako nije podnesena niti jedna prihvatljiva ponuda prema uvjetima iz obavijesti,

– ako se prije isteka natječajnog roka utvrdi da se dokumentacija mora bitno mijenjati.

Članak 25.

(1) Pravo obavljanja djelatnosti radija i/ili televizije stječe se na temelju Odluke o davanju koncesije i sklopljenog ugovora o koncesiji sukladno članku 74. Zakona o elektroničkim medijima.

(2) Temeljem Odluke o davanju koncesije iz stavka 1. ovoga članka Vijeće potpisuje s odabranim ponuditeljem ugovor o koncesiji.

(3) Ako se u roku utvrđenom u odluci o davanju koncesije ne potpiše ugovor o koncesiji, Vijeće će poništiti odluku o davanju koncesije, a ponuditelj nema pravo na naknadu štete.

Članak 26.

(1) Odluka o davanju koncesije objavljuje se u »Narodnim novinama«, a može se objaviti i na drugi prikladan način.

(2) Odluka o davanju koncesije dostavlja se s povratnicom svim podnositeljima ponuda.

Članak 27.

Protiv Odluka Vijeća o davanju koncesije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim upravnim sudom.

Članak 28.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (»Narodne novine«, broj 46/10 i 113/10).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/13-01/0145

Urbroj: 567-02/01-13-01

Zagreb, 18. listopada 2013.

Vijeće za elektroničke medije

Predsjednik Vijeća

Zdenko Ljevak, dipl. ing., v. r.

131 30.10.2013 Pravilnik o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija