Izmjene Statuta Hrvatske revizorske komore

NN 131/2013 (30.10.2013.), Izmjene Statuta Hrvatske revizorske komore

131 30.10.2013 Izmjene Statuta Hrvatske revizorske komore

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

2868

Na temelju članka 35., članka 38. stavka 2. točke 1. Zakona o reviziji (»Narodne novine« broj 146/05, 139/08 i 144/12, dalje u tekstu: Zakon), Skupština Hrvatske revizorske komore, na sjednici održanoj 6. travnja 2013., usvojila je

IZMJENE STATUTA

HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske revizorske komore (»Narodne novine« broj: 43/2010) u članku 16. točka 19. briše se.

Dosadašnje točke 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. i 29. postaju točke 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. i 28.

Članak 2.

U članku 38. stavak 6. mijenja se i glasi:

»6) Revizorsko društvo, samostalni revizor, zajednički revizorski ured kojemu je izdan nalog, odnosno rješenje za otklanjanje nepravilnosti i provedbu dodatnih mjera, može protiv izdanog rješenja pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.«

Stavci 7., 8. i 9. brišu se.

Članak 3.

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1) Protiv odluke stegovnog vijeća okrivljeni i stegovni tužitelj mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»2) Tužba se podnosi Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka odluke.«

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 4.

Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/13-01/1
Urbroj: 251-442-01-13-01

Predsjednik
Hrvatske revizorske komore
Zdenko Balen, v. r.