Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

NN 133/2013 (6.11.2013.), Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2881

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. listopada 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/237

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 30. listopada 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se kriteriji i postupak prijave strateških investicijskih projekata (u daljnjem tekstu: strateški projekti), postupak procjene, odabira, pripreme i provedbe strateških projekata, raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za potrebe provedbe strateških projekata, davanje koncesija u vezi s provedbom strateških projekata i izdavanje upravnih akata u vezi s provedbom strateških projekata.

Članak 2.

(1) Strateški projekti Republike Hrvatske mogu biti privatni investicijski projekti, javni investicijski projekti ili javno-privatni investicijski projekti iz područja gospodarstva, energetike, turizma, prometa, infrastrukture, elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, zaštite okoliša, komunalnog gospodarstva, poljoprivrede, šumarstva, vodnog gospodarstva, ribarstva, zdravstva, kulture, znanosti, obrane, pravosuđa, tehnologije i obrazovanja koji uključuju građenje građevina, a koje na temelju ovoga Zakona proglasi Vlada Republike Hrvatske.

(2) Privatnim investicijskim projektom smatra se projekt koji se u cijelosti ili djelomično financira kroz ulaganja trgovca pojedinca te domaćih i stranih pravnih osoba.

(3) Javnim investicijskim projektom smatra se projekt čiji je nositelj javno poduzeće ili druga pravna osoba u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Javno-privatnim investicijskim projektom smatra se projekt sukladan s propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo.

(5) Kao strateški projekt može se prijaviti i proglasiti projekt koji je u skladu s dokumentima prostornog uređenja.

Članak 3.

(1) Strateški projekti od interesa su za Republiku Hrvatsku.

(2) Izgradnja strateških objekata od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Članak 4.

Nadležna tijela Republike Hrvatske dužna su u provedbi ovoga Zakona poštivati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana, načelo slobode pružanja usluga, načelo slobode kretanja kapitala, načelo učinkovitosti, načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

II. KRITERIJI I POSTUPAK PRIJAVE STRATEŠKIH PROJEKATA

Kriteriji za odabir strateških projekata

Članak 5.

(1) Strateškim projektom smatrat će se projekt čijom se provedbom stvaraju uvjeti za zapošljavanje većeg broja osoba ovisno o vrsti i lokaciji projekta, koji znatno pridonose razvoju ili poboljšanju uvjeta i standarda za proizvodnju proizvoda i pružanje usluga, koji uvode i razvijaju nove tehnologije kojima se povećava konkurentnost i ekonomičnost u gospodarstvu ili javnom sektoru i/ili kojim se podiže ukupna razina sigurnosti i kvaliteta života građana i zaštita okoliša, koji pozitivno utječe na više gospodarskih djelatnosti i čijom se provedbom stvara dodana vrijednost, te koji u većoj mjeri pridonosi održivom razvitku i zaštiti prostora i okoliša, te koji znatno pridonosi konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i udovoljava sljedećim kriterijima:

1. u skladu je s dokumentima prostornog uređenja i

2. ima vrijednost ukupnih kapitalnih troškova ulaganja jednaku ili veću od 150.000.000,00 kuna ili

3. ima mogućnost biti sufinanciran iz fondova i programa Europske unije, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova projekta jednaka je ili veća od 75.000.000,00 kuna ili

4. ostvaruje se na potpomognutim područjima, odnosno na području jedinica područne (regionalne) samouprave I. skupine ili na području jedinica lokalne samouprave I. i II. skupine, sukladno s propisom kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja na potpomognutom području jednaka je ili veća od 20.000.000,00 kuna ili

5. ostvaruje se na otocima, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja na otocima jednaka je ili veća od 20.000.000,00 kuna ili

6. za projekte koji spadaju u područje poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja jednaka je ili veća od 20.000.000,00 kuna.

(2) Uz ispunjavanje kriterija iz stavka 1. ovoga članka privatni projekt može biti proglašen strateškim ako se odnosi na:

1. proizvodno-prerađivačke aktivnosti ili

2. razvojno-inovacijske aktivnosti ili

3. aktivnosti poslovne podrške ili

4. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti ili

5. aktivnosti u energetskom sektoru ili

6. infrastrukturne aktivnosti ili

7. aktivnosti u poljoprivrednom sektoru i sektoru ribarstva.

(3) Aktivnosti iz stavka 2. točaka 1. – 4. ovoga članka definirane su propisima kojima se uređuje poticanje investicija.

(4) Prigodom odabira projekata koji se kandidiraju i određuju kao strateški, mora se utvrditi da oni nisu u suprotnosti s obvezama preuzetim međunarodnim ugovorima i da su u skladu sa strateškim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske.

(5) Obrazac Kontrolne liste usklađenosti prijavljenog strateškog projekta s kriterijima za odabir iz stavka 1. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za područje gospodarstva.

Postupak prijave projekta i javni poziv

Članak 6.

(1) Projekte prijavljuje zainteresirani investitor.

(2) Zainteresirani investitor može biti Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, fizička osoba, trgovac pojedinac te svaka druga domaća i strana pravna osoba. Kada je zainteresirani investitor Republika Hrvatska, projekt predlaže središnje tijelo državne uprave ili državna agencija nadležna za investicije u čiju nadležnost projekt spada.

(3) Zainteresirani investitor prijavljuje projekt radi njegova proglašenja strateškim projektom središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo.

(4) Vlada Republike Hrvatske može uputiti javni poziv zainteresiranim investitorima za ulaganje i provedbu pojedinačnog strateškog projekta kada procijeni da je to od interesa za Republiku Hrvatsku, a s ciljem privlačenja investicija i postizanja odluke da investitori svoje investicije realiziraju na području Republike Hrvatske. Javni poziv upućuje se preko središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo objavom na mrežnim stranicama.

Sadržaj prijave

Članak 7.

(1) U prijavi projekta zainteresirani investitor navodi opis projekta i detaljno objašnjenje o ispunjavanju kriterija iz članka 5. ovoga Zakona te dostavlja dokumente i druge podatke i dokaze o projektu na temelju kojih se procjenjuje udovoljavanje propisanim uvjetima.

(2) Zainteresirani investitor uz prijavu prilaže i elaborat koji sadrži:

1. idejni opis, status i lokaciju projekta

2. strateški, poslovni i financijski plan te plan investicija za konkretan investicijski projekt za razdoblje od pet godina

3. dokaz o financijskoj sposobnosti/osiguranim izvorima financiranja projekta

4. detaljni profil društva, uključujući povezana društva te referentnu listu

5. potvrdu da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza

6. dokument izdan od bankarskih i drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta ne stariji od 30 dana.

U slučaju kada je zainteresirani investitor za potrebe projekta otvorio društvo posebne namjene koje posluje kraće od šest mjeseci na području Republike Hrvatske, osnivač društva dužan je dostaviti podatke o financijskoj sposobnosti ovjerene od nadležnog tijela u državi sjedištu investitora, a posebice: revidirano financijsko izvješće za zadnje dvije godine poslovanja, podatke o solventnosti ovjerene od strane nadležne bankarske/financijske institucije, te osnovne financijske pokazatelje poslovanja za zadnje dvije godine.

(3) Točke 3. – 6. iz stavka 2. ovoga članka ne odnose se na javne investicijske projekte.

(4) Prijava projekta kao strateškog podnosi se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo.

(5) Kada se radi o zainteresiranom investitoru, temeljem članka 6. stavka 4., investitor je uz ponudu dužan dostaviti dokumentaciju iz stavka 2. točaka 2. do 6. ovoga članka i navod o primjenjivim propisima iz područja javne nabave.

(6) Zainteresirani investitor može određene podatke o projektu označiti kao poslovnu tajnu u smislu Zakona o zaštiti tajnosti podataka

(7) Protiv upravnih akata donesenih temeljem ovoga Zakona nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

III. POSTUPAK PROCJENE, ODABIRA, PRIPREME I PROVEDBE STRATEŠKIH PROJEKATA

Povjerenstvo

Članak 8.

(1) Vlada Republike Hrvatske odlukom osniva Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika, četiri stalna člana i tri promjenjiva člana.

(3) Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske, pri čemu je predsjednik Povjerenstva, po položaju, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske nadležan za gospodarstvo i investicije, a zamjenik predsjednika čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo.

(4) U slučaju kada je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske nadležan za gospodarstvo i investicije ujedno i čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za gospodarstvo, zamjenik predsjednika Povjerenstva je zamjenik čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo.

(5) Četiri stalna člana Povjerenstva su čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za pravosuđe, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i prirode i čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za upravljanje državnom imovinom.

(6) Jedan promjenjivi član Povjerenstva čelnik je resornog tijela državne uprave ovisno o području u čiju nadležnost pojedini strateški projekt spada.

(7) Dva promjenjiva člana Povjerenstva predstavnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem se području projekt ostvaruje. Jedan promjenjivi član Povjerenstva imenuje se iz reda gradonačelnika ili općinskog načelnika, a drugi iz reda župana na čijem se području projekt ostvaruje.

(8) Zadaće Povjerenstva su:

1. ocjena prijedloga strateškog projekta i predlaganje donošenja odluke o njegovu uvrštenju na Listu strateških projekata

2. donošenje odluke o osnivanju Operativne skupine za pripremu i provedbu svakog pojedinog projekta iz članka 11. ovoga Zakona i imenovanje voditelja Operativne skupine

3. davanje mišljenja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo na prijedlog odluke o proglašenju pojedinog projekta strateškim projektom i predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o proglašenju strateškog projekta

4. praćenje provedbe strateških projekata

5. davanje mišljenja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo na prijedlog odluke o poništenju odluke o proglašenju strateškog projekta

6. predlaganje odluke o brisanju projekta s Liste strateških projekata.

(9) Povjerenstvo tromjesečno izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o provedbi strateških projekata.

(10) Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo.

(11) Način rada i ostala pitanja od važnosti za obavljanje poslova iz djelokruga Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka uredit će se Poslovnikom o radu Povjerenstva koji donosi Povjerenstvo uz suglasnost čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnoga za gospodarstvo.

Lista strateških projekata

Članak 9.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo obavlja administrativnu provjeru zaprimljenih prijava sukladno s člankom 7. ovoga Zakona i upućuje urednu i potpunu prijavu na razmatranje Povjerenstvu iz članka 8. ovoga Zakona.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo nakon zaprimanja nepotpune dokumentacije pozvat će zainteresiranog investitora na dopunu iste u roku od osam dana. Ako zainteresirani investitor ne dostavi urednu i potpunu dokumentaciju u navedenom roku, njegova će se prijava rješenjem odbaciti.

(3) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo vodi i ažurira Listu strateških projekata.

(4) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo na prijedlog Povjerenstva, po izvršnosti odluke o poništenju donosi odluku o brisanju projekta s Liste strateških projekata u slučajevima:

1. kada projekt prestane ispunjavati kriterije iz članka 5. ovoga Zakona

2. ako se tijekom pripreme projekta utvrdi da sukladno sa zakonskim propisima nije moguće izvršiti provedbu projekta

3. ako zainteresirani investitor odustane

4. ako protekne rok od šest mjeseci od donošenja odluke Povjerenstva o uvrštenju projekta na Listu strateških projekata, a postupak pripreme nije okončan krivnjom zainteresiranog investitora

5. ako se ne sklopi Sporazum iz članka 12. ovoga Zakona

6. ako Vlada Republike Hrvatske donese odluku o poništenju odluke o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske.

(5) Ako zbog složenosti procesa pripreme projekta postupak pripreme nije okončan u roku od šest mjeseci, a navedeno nije krivnja zainteresiranog investitora, Povjerenstvo će donijeti odluku o primjerenom produljenju roka iz stavka 4. točke 4. ovoga članka.

Operativna skupina za pripremu i provedbu strateškog projekta

Članak 10.

(1) Operativna skupina za pripremu i provedbu strateških projekata (u daljnjem tekstu: Operativna skupina) zadužena je za utvrđivanje svih potrebnih propisanih postupaka i podataka o svim nadležnim tijelima koja sudjeluju u pripremi i provedbi projekta, za međusobnu koordinaciju i dinamiku pripreme te izrade svih potrebnih akata i dokumentacije za provedbu projekta.

(2) Zadaće Operativne skupine su:

1. utvrđivanje propisanih postupaka koji su potrebni za pripremu i provedbu svakog pojedinog projekta te obavještavanje zainteresiranog investitora o istima

2. izrada cjelovitog pregleda upravnih i drugih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti u svrhu provedbe projekta te izradu popisa akata nužnih za njegovu provedbu

3. međuresorno usuglašavanje i koordiniranje aktivnosti u pripremi i izradi akata za provedbu projekta te rokove njihova izvršenja

4. utvrđivanje elemenata prijedloga odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju strateškog projekta koji se upućuje Povjerenstvu iz članka 8. ovoga Zakona.

(3) Nakon izvršnosti odluke o uvrštenju projekta na Listu strateških projekata i imenovanju voditelja Operativne skupine, voditelj utvrđuje resorna središnja tijela državne uprave za pripremu i provedbu projekta, popis upravnih i drugih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti u skladu sa zakonom, koordinira rad članova Operativne skupine po njihovu imenovanju i prati postupke ukupne pripreme i provedbe postupaka te dinamiku izvršenja zadaća svih sudionika u provedbi projekata.

(4) Popis iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se zainteresiranom investitoru na znanje radi njegova daljnjeg postupanja.

(5) Čelnik tijela državne uprave nadležan za gospodarstvo od resornih će tijela državne uprave i drugih državnih tijela za koja je utvrđeno da su priprema i provedba projekta djelomično ili potpuno u njihovoj nadležnosti zatražiti imenovanje osoba u Operativnoj skupini, na prijedlog voditelja Operativne skupine.

(6) Operativnu skupinu iz stavka 1. ovoga članka čine:

1. predstavnici središnjeg tijela državne uprave i drugih državnih tijela za koje je utvrđeno da priprema i provedba projekta djelomično ili potpuno spada u njihovu nadležnost

2. predstavnici državne agencije nadležne za investicije

3. predstavnici izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem će se području projekt ostvariti

4. predstavnici državne agencije nadležne za zaštitu tržišnog natjecanja

5. predstavnici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i prirode i

6. druge stručne osobe ovisno o potrebi, a koje mogu pridonijeti kvaliteti pripreme i provedbe projekta.

(7) Voditelj Operativne skupine za privatne i javne projekte predlaže se i bira iz redova predstavnika državne agencije nadležne za investicije ili iz redova predstavnika resornog središnjeg tijela državne uprave.

(8) Članovi Operativne skupine iz redova predstavnika resornog središnjeg tijela državne uprave neposredno odgovaraju resornom čelniku središnjeg tijela državne uprave, koji je odgovoran za učinkovitu provedbu hitnih postupaka vezanih za pripremu i provedbu svakog pojedinog strateškog projekta, u dijelu koji spada u djelokrug njegova resora.

(9) Članovi Operativne skupine iz jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odgovorni su za pripremu i izvršenje postupaka i akata potrebnih za pripremu i provedbu strateških projekata iz svoga djelokruga.

(10) Članovi Operativne skupine – predstavnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odgovorni su svom općinskom načelniku ili gradonačelniku, odnosno županu, koji su pak odgovorni za provedbu i hitnost postupka iz svoga djelokruga.

(11) U provedbi projekata javno-privatnog partnerstva Operativna skupina iz stavka 1. ovoga članka surađuje s državnom agencijom nadležnom za javno-privatno partnerstvo, sukladno s propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo.

(12) Na sve članove Operative skupine na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe posebnih propisa kojima se uređuju pitanja sukoba interesa.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o proglašenju strateškog projekta

Članak 11.

(1) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Povjerenstva donosi odluku o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske koja se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. naziv projekta

2. vrijednost ukupnih troškova projekta procijenjenu kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu

3. naziv zainteresiranog investitora

4. vrstu projekta (privatni, javni, javno-privatni)

5. lokaciju projekta (jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave)

6. opis projekta (ciljevi, učinci, utjecaj na razvoj gospodarstva)

7. obrazloženje opravdanosti proglašavanja projekta od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku s procjenom učinaka, te ispunjava li predloženi projekt uvjete propisane ovim Zakonom.

(3) Ako tijekom provedbe strateškog projekta Povjerenstvo stekne nova saznanja o strateškom investicijskom projektu te se utvrdi da su podneseni podaci o projektu na temelju kojih je donesena odluka o strateškom projektu neistiniti, ta će se odluka o strateškom projektu poništiti.

(4) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo donosi odluku o stavljanju odluke o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske izvan snage, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Sporazum o pripremi i provedbi projekta s privatnim investitorom

Članak 12.

(1) Sporazum o pripremi i provedbi projekta s privatnim investitorom (u daljnjem tekstu: Sporazum) sklopit će čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za gospodarstvo u roku od 30 dana od dana objave odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju strateškog projekta u »Narodnim novinama«.

(2) Bitne sastavnice Sporazuma proizlaze iz odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju strateških projekata, te prijedloga Operativne skupine za pripremu i provedbu strateških projekata iz članka 10. ovoga Zakona, a sadrže preuzete obveze od strane Republike Hrvatske i privatnog investitora s ciljem pripreme i provedbe predmetnog investicijskog projekta.

(3) Sporazumom se uređuje i tehnička priprema i provedba projekta, vrijeme investiranja, dinamika izvršenja pojedinih obveza, početak i završetak svake faze pojedinih preuzetih obveza iz projekta, jamstva investitora, kao i jasno razrađeni mehanizmi zaštite interesa Republike Hrvatske u slučaju prekoračenja rokova, odustajanja od daljnje realizacije ili promjene nekih od dijelova odluke o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske po svakoj fazi pojedinih preuzetih obveza iz projekta.

Žurnost postupanja

Članak 13.

(1) Svi postupci vezani uz pripremu i provedbu strateškog projekta i obradu urednih zahtjeva smatraju se hitnima.

(2) Sva mišljenja i sve upravne akte, osim onih koji se izdaju u skladu sa člankom 25. stavkom 2. ovoga Zakona, središnja su tijela državne uprave, pravne osobe ili upravna tijela nadležna za njihovo izdavanje dužna izdati u roku od 15 dana od zaprimanja uredno podnesenog zahtjeva zainteresiranog investitora. Uredno podnesenim zahtjevom smatra se zahtjev koji sadrži sve podatke i prateću dokumentaciju propisanu posebnim propisima. Središnje tijelo državne uprave, pravna osoba ili upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje zaprimi zahtjev dužno je u roku od pet dana od zaprimanja zahtjeva pisanim pozivom zatražiti dopunu zahtjeva i/ili prateće dokumentacije, na način da pobroji i pojasni nedostatke u zahtjevu i/ili pratećoj dokumentaciji. Dostava dopune zahtjeva i/ili prateće dokumentacije sukladno s pisanim pozivom nadležnog središnjeg tijela državne uprave, pravne osobe ili upravnog tijela, smatra se uredno podnesenim zahtjevom.

(3) Ako središnje tijelo državne uprave, pravna osoba ili nadležno upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za izdavanje mišljenja ili upravnog akta smatra da zbog složenosti ili drugih opravdanih razloga nije u mogućnosti izraditi zatraženo mišljenje u roku od 15 dana od zaprimanja uredno podnesenog zahtjeva, dužno je odmah pisanim putem, unutar roka od 15 dana, obavijestiti Povjerenstvo i zainteresiranog investitora o potrebi za rokom od dodatnih 15 dana.

(4) Žalbeni postupci koji se vode sukladno propisu kojim se uređuje područje javne nabave, a povezani su s provedbom strateških projekata, smatraju se hitnima.

(5) Nepostupanje sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka je teška povreda službene dužnosti službene osobe koja provodi postupak.

(6) Postupci zbog teške povrede službene dužnosti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka su žurni, a pokreću se po zahtjevu čelnika resornog tijela državne uprave.

(7) Ako središnje tijelo državne uprave, pravna osoba ili nadležno upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne postupi sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 5.000,00 kuna za svaki dan zakašnjenja, koja se izriče središnjem tijelu državne uprave, pravnoj osobi ili nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 14.

U slučaju kada provedba strateških projekata iz ovoga Zakona podrazumijeva sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovora o koncesijama za javne radove, ugovora o koncesijama za javne usluge ili ugovora o javno-privatnom partnerstvu u smislu propisa iz područja javne nabave, javno-privatnog partnerstva ili područja koncesija, članak 6. stavak 4. ovoga Zakona se ne primjenjuje.

IV. RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 15.

(1) Na raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u vezi s provedbom strateških projekata primjenjuju se propisi kojima se uređuje upravljanje državnom imovinom, stvarna prava, obvezna prava te drugi propisi kojima se uređuje gospodarenje, korištenje i raspolaganje dobrima u vlasništvu Republike Hrvatske.

(2) Na raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u vezi s provedbom strateških projekata primjenjuju se propisi o državnim potporama.

Članak 16.

(1) Nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, uključujući i šume, šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište i javne ceste, potrebnim za provedbu strateškog projekta raspolaže Vlada Republike Hrvatske u skladu s lokacijskom dozvolom odnosno drugim aktom.

(2) Nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske potrebnima za provedbu strateškog projekta Vlada Republike Hrvatske raspolaže bez javnog nadmetanja ili bez javnog prikupljanja ponuda po tržišnoj vrijednosti prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka.

(3) Vlada Republike Hrvatske uz prethodno mišljenje resornog središnjeg tijela državne uprave može izdvojiti šume, odnosno šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, potrebno za provedbu strateškog projekta, iz šumskogospodarske osnove i prenijeti pravo vlasništva na drugu pravnu osobu ili osnovati pravo građenja na šumi i šumskom zemljištu radi njihova korištenja u druge namjene u skladu s lokacijskom dozvolom odnosno drugim aktom o čemu Vlada Republike Hrvatske donosi odluke.

(4) Prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi javnoj cesti ili njezinu dijelu podnosi resorno središnje tijelo državne uprave, a odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi javnoj cesti ili njezinu dijelu donosi Vlada Republike Hrvatske ili tijelo koje ona ovlasti.

(5) Ako postoji potreba da javna cesta i nadalje bude u svojoj funkciji i korištenju, ali zbog provedbe strateškog projekta postoji potreba za osnivanjem stvarnih prava na javnoj cesti u svrhu zbog koje je osnivanje takvog prava dozvoljeno člankom 3. stavkom 3. Zakona o cestama, suglasnost za osnivanje stvarnih prava daje Vlada Republike Hrvatske uz prethodno mišljenje resornog središnjeg tijela državne uprave. Vlada Republike Hrvatske u ime i za račun pravne osobe nadležne za upravljanje javnom cestom sklapa ugovor o osnivanju stvarnih prava.

(6) Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi sadrži i odredbu o brisanju statusa u zemljišnim knjigama.

Članak 17.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske prije sklapanja ugovora o prenošenju prava vlasništva, osnivanju prava građenja i osnivanju prava služnosti iz članka 16. stavaka 2. do 6. ovoga Zakona, daje mišljenje o njihovoj pravnoj valjanosti.

Članak 18.

Vlada Republike Hrvatske uz prethodno mišljenje resornog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za pravosuđe određuje potrebu hitnog postupanja u određenom upravnom ili sudskom postupku potrebnom za provedbu strateškog projekta.

Članak 19.

(1) Stručne i administrativne poslove u vezi s donošenjem odluka o izdvajanju šuma ili šumskog zemljišta iz šumskogospodarske osnove, i odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi javnoj cesti iz članka 16. ovoga Zakona obavljaju resorna središnja tijela državne uprave.

(2) Stručne i administrativne poslove u vezi s raspolaganjem nekretninama nakon donošenja odluka iz članka 16. ovoga Zakona obavlja tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom.

V. DAVANJE KONCESIJA U VEZI S PROVEDBOM STRATEŠKIH PROJEKATA

Članak 20.

(1) Na davanje koncesija u vezi s provedbom strateških projekata primjenjuju se svi propisi kojima se uređuje davanje koncesija te drugi propisi kojima se uređuju navedena pitanja.

(2) U slučaju postojanja elemenata državne potpore u ugovoru o koncesiji primjenjuju se propisi o državnim potporama.

Članak 21.

(1) Koncesije za provedbu strateškog projekta dodjeljuje Vlada Republike Hrvatske.

(2) Koncesije iz stavka 1. ovoga članka daju se u skladu s lokacijskom dozvolom ili drugim aktom, odnosno odgovarajućim prostornim planom.

(3) Ugovor o koncesiji u vezi s koncesijom iz stavka 1. ovoga članka sklapa Vlada Republike Hrvatske.

(4) Najdulje vrijeme na koje se može dati koncesija iz stavka 1. ovoga članka je 99 godina.

(5) Ako je za potrebe jednog strateškog projekta zainteresiranom investitoru potrebno dodijeliti više različitih vrsta koncesija, postupci za donošenje odluke o dodjeli koncesija objedinit će se, a Vlada Republike Hrvatske donijet će jednu (zajedničku) odluku i sklopiti jedan ugovor o koncesiji.

Članak 22.

Stručne i administrativne poslove u vezi s davanjem koncesija obavlja tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom, u suradnji s resornim središnjim tijelom državne uprave u čiju nadležnost projekt spada i s resornim središnjim tijelom državne uprave u čijoj je nadležnosti dodjela pojedinih koncesija.

VI. IZDAVANJE UPRAVNIH AKATA U VEZI S PROVEDBOM STRATEŠKIH PROJEKATA

Članak 23.

(1) Na utvrđivanje granice pomorskog dobra i izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenje i uporabu građevina u vezi s provedbom strateških projekata, primjenjuju se svi propisi kojima se uređuje utvrđivanje granice pomorskog dobra, upravna područja prostornog uređenja i graditeljstva i područja zaštite okoliša i prirode, te drugi propisi kojima se uređuju navedena pitanja.

(2) Postupci utvrđivanja granice pomorskog dobra te izdavanja akata iz stavka 1. ovoga članka su hitni sukladno s člankom 13. ovoga Zakona.

Članak 24.

(1) Granicu pomorskog dobra u slučajevima u kojima je to potrebno za provedbu strateškog projekta utvrđuje središnje tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo, na zahtjev zainteresiranog investitora.

(2) Troškove utvrđivanja granica pomorskog dobra u slučaju iz stavka 1. ovoga članka snosi zainteresirani investitor na čiji je zahtjev pokrenut postupak.

Članak 25.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i prirode dužno je utvrditi potrebu, ako ona postoji, provedbe nekog od postupaka predviđenih posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode u roku od 15 dana od zaprimanja podnesenog zahtjeva voditelja Operativne skupine.

(2) U slučaju obveze provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš, ishođenja okolišne dozvole, ishođenja suglasnosti na izvješće o sigurnosti na sanacijski program, i/ili ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, postupak se provodi sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.

(3) Ako nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka smatra da zbog složenosti ili drugih opravdanih razloga nije u mogućnosti utvrditi potrebu u roku od 15 dana, dužno je odmah pisanim putem, unutar roka od 15 dana, obavijestiti Povjerenstvo i zainteresiranog investitora o potrebi za rokom od dodatnih 15 dana.

Članak 26.

(1) Za provedbu zahvata u prostoru te za građenje građevina potrebnih za provedbu strateškog projekta za koje se prema propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju izdaje lokacijska dozvola odnosno akt kojim se odobrava građenje, izdaju se lokacijska i građevinska dozvola odnosno drugi akt, a za uporabu tih građevina uporabna dozvola.

(2) Dozvole iz stavka 1. ovoga članka izdaje središnje tijelo državne uprave nadležno za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Članak 27.

Na izdavanje dozvola iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona ne primjenjuju se odredbe propisa iz upravnog područja prostornog uređenja koje se odnose na obvezu izrade i donošenja provedbenih dokumenata prostornog uređenja (urbanističkog plana uređenja i detaljnog plana uređenja).

Članak 28.

Rješenje o promjeni namjene građevine, rješenje o utvrđivanju građevne čestice i potvrdu akta o parcelaciji građevinskog zemljišta potrebnih za provedbu strateškog projekta izdaje središnje tijelo državne uprave nadležno za prostorno uređenje i graditeljstvo.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Vlada Republike Hrvatske će osnovati Povjerenstvo iz članka 8. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Povjerenstvo uz suglasnost čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Poslovnik o radu Povjerenstva.

(3) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za gospodarstvo će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik kojim će propisati sadržaj obrasca Kontrolne liste usklađenosti prijavljenog strateškog projekta s kriterijima za odabir iz članka 5. ovoga Zakona.

Članak 30.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/156

Zagreb, 25. listopada 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.