Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomorska oprema

NN 133/2013 (6.11.2013.), Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomorska oprema

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2889

Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011 i 56/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILA

ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, POMORSKA OPREMA

Članak 1.

1. Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema, sukladno odredbama Pomorskog zakonika i Pravilnika o pomorskoj opremi, propisuju postupke ocjene sukladnosti za opremu kojom se opremaju brodovi.

2. Sastavni dio Pravila iz stavka 1. su Odjeljci 1. do 4. i Dodaci I. i II. koji se daju u prilogu.

Članak 2.

Ova Pravila sadrže odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Vijeća 96/98/EZ od 20. prosinca 1996. o pomorskoj opremi (SL L 46, 17. 2. 1997., str. 25–56),

– Direktiva Komisije 2012/32/EZ od 25. listopada 2012. godine o izmjeni Direktive Vijeća 96/98/EZ o pomorskoj opremi (SL L 312, 10. 11. 2012., str. 1–61).

Članak 3.

Ova Pravila objavljuju se u »Narodnim novinama« i stupaju na snagu 30. studenoga 2013. godine.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovih Pravila, prestaju vrijediti PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKH BRODOVA – POMORSKA OPREMA iz 2012. godine objavljena u »Narodnim novinama« br. 109/2012.

Klasa: 011-01/13-01/197

Urbroj: 530-03-2-1-13-1

Zagreb, 28. listopada 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

Odjeljak 1. OPĆENITO

1. UVOD

1.1 Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (u daljnjem tekstu: Pravila) sukladno odredbama Pomorskog zakonika i Pravilnika o pomorskoj opremi propisuju postupke ocjene sukladnosti za opremu navedenu u Dodatku I. ovih Pravila, kojom se, sukladno zahtjevima međunarodnih konvencija ili iz drugih razloga, brod oprema i to:

1. sredstva za spašavanje;

2. zaštita od onečišćenja mora i zraka;

3. protupožarna zaštita;

4. navigacijska oprema;

5. radio oprema;

6. oprema koja se zahtijeva prema COLREG 72;

7. sigurnosna oprema na brodovima za rasute tereta;

8. oprema iz Konvencije SOLAS 74, Poglavlje II-1.

1.2 Ova Pravila uključuju zahtjeve direktive Vijeća 96/98/EZ kako je zadnje izmijenjena direktivom Komisije 2012/32/EZ od 25. listopada 2012. u dijelu koji se odnosi na module za ocjenu sukladnosti te popis opreme koja podliježe certifikaciji.

1.3 Odjeljci Pravila dijele se na odsjeke, poglavlja, točke i podtočke koji se označavaju prema decimalnom sustavu označavanja s najviše šest znamenaka.

Pripadajuće brojčane oznake odjeljaka Pravila naznačene su na zaglavlju stranice.

Pozivanje na određene dijelove teksta vrši se na sljedeći način:

1. Ako se tekst nalazi u istom odjeljku Pravila pozivanje se vrši do razine podtočke (npr. vidi zahtjeve navedene u 4.1.1.1 ovog odjeljka Pravila).

2. Ako se tekst nalazi u različitom odjeljku Pravila pozivanje se vrši do razine odsjeka (npr. vidi zahtjeve navedene u Pravilima, odjeljak 2., odsjek 4).

2. PRIMJENA

2.1 Općenito

Ova Pravila primjenjuju se na opremu navedenu u Dodatku I. ovih Pravila. Statutarna certifikacija opreme navedene u Dodatku II provodi se sukladno pravilima za klasifikaciju priznate organizacije (npr. vidi Pravila, Hrvatskog registra brodova, Pravila za klasifikaciju pomorskih brodova, Dio 1. – Opći propisi, Odjeljak 3. – Tipno odobrenje proizvoda).

2.2 Oprema označena kao nova stavka u koloni 1 u Dodatku I kao i oprema koja je iz Dodatka II. prebačena u Dodatak I, a proizvedena prije 30. studenoga 2013., može biti stavljena na tržište Republike Hrvatske i/ili ugrađena na brodove hrvatske državne pripadnosti do 30. studenoga 2015. godine.

2.3 Od 1. srpnja 2013. godine, sva oprema kojom se opremaju brodovi Hrvatske državne pripadnosti, navedena u Dodatku I. ovih Pravila, mora udovoljavati zahtjevima ovih Pravila.

3. OBJAŠNJENJA IZRAZA I POJMOVA

U svrhu ovih Pravila pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

3.1 Proizvod označava opremu navedenu u točki 1.1 ovog odjeljka Pravila.

3.2 Direktiva označava direktivu Vijeća, 96/98/EZ od 20. prosinca 1996. godine o pomorskoj opremi, s dopunama.

3.3. Postupci ocjene sukladnosti označavaju postupke kako je navedeno u odjeljku 2. Pravila.

3.4 Oprema jest pomorska oprema navedena u Dodacima I. i II., ovih Pravila kojom, sukladno međunarodnim konvencijama mora biti opremljen brod ili se zbog drugih razloga nalazi na brodu, a za koju se zahtjeva odobrenje države zastave koju brod vije.

3.5 Radio oprema jest radio oprema kako se propisana u Poglavlju IV., Konvencije SOLAS 74 kako je izmijenjena i dopunjena, uključujući i VHF primoodašiljače za sredstva spašavanja zahtjevane Pravilom 6.2.1, Poglavlja III. navedene Konvencije.

3.6 Međunarodne konvencije su:

– Međunarodna konvencija o teretnim linijama 1966 (LL 66),

– Konvencija o međunarodnim propisima za sprečavanje sudara na moru 1972, (COLREG 72),

– Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova 1973 (MARPOL),

– Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru 1974 (SOLAS), uključujući njihove Protokole i dopune koji su stupili na snagu.

3.7 Međunarodni instrumenti jesu međunarodne konvencije, rezolucije i okružnice Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i međunarodne ispitne norme.

3.8 Opremiti znači ugraditi opremu na brod ili je smjestiti na brod.

3.9 Svjedodžbe sigurnosti su svjedodžbe izdane od ili u ime Vlade Republike Hrvatske sukladno međunarodnim konvencijama.

3.10 Brod jest brod na koji se primjenjuju međunarodne konvencije, osim ratnog broda.

3.11 Novi brod jest brod kojem je kobilica položena ili koji je u sličnoj fazi gradnje na ili nakon 1. srpnja 2013. godine, ili datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji, što je ranije. U svrhu ove definicije izraz »slična faza gradnje« znači faza u kojoj:

– počinje gradnja koja se može povezati s određenim brodom; i

– započelo je sklapanje tog broda koje čini, najmanje, 50 t ili 1% od procijenjene mase sveg materijala strukture broda, što je manje;

3.12 Postojeći brod jest brod koji nije novi brod.

3.13 Ispitne norme su norme slijedećih organizacija:

– Međunarodne pomorske organizacije (IMO),

– Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO),

– Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC),

– Europskog odbora za normizaciju (CEN),

– Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (CENELEC),

– Europskog telekomunikacijskog instituta za norme (ETSI);

uključujući njihove dopune donesene u skladu s međunarodnim konvencijama, odgovarajućim rezolucijama i okružnicama Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u svrhu propisivanja metoda i rezultata ispitivanja, ali samo u obliku kako su navedene u Dodatku I. ovih Pravila.

3.14 Tipno odobrenje su postupci utvrđivanja udovoljavanja opreme u skladu s odgovarajućim ispitnim normama i izdavanje odgovarajućih potvrda.

3.15 Proizvođač jest pravna ili fizička osoba koja projektira ili izrađuje proizvode obuhvaćene Direktivom ili koji posjeduje proizvode projektirane i/ili izrađene s namjerom stavljanja na tržište u svoje ime.

3.16 Ovlašteni predstavnik jest pravna ili fizička osoba s poslovnim nastanom u državi članici EEA, odnosno u Republici Hrvatskoj (do njenog pridruženja EU) koja posjeduje pismeno ovlaštenje proizvođača da obavlja aktivnosti u njegovo ime u svezi svih obveza koje proizlaze iz Direktive.

3.17 Država članica EEA – država članica EEA Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru potpisan 2. svibnja u Oportu, kako je izmijenjen Protokolom potpisanim 17. ožujka 1993. godine u Briselu.

Odjeljak 2. POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI

1. OPĆENITO

1.1 Ocjena sukladnosti propisane ovim odjeljkom Pravila provode se za proizvode navedene u Dodatku I. ovih Pravila u svrhu utvrđivanja je li proizvod projektiran i izrađen u skladu s primjenjivim međunarodnim instrumentima. Za svaki proizvod, primjenjivi modul ili kombinacija dvaju modula navedeni su u stupcu 6, Dodatka I., Pravila.

2. POSTUPAK EC TIPNOG ISPITIVANJa (MODUL »B«)

2.1 OPĆENITO

2.1.1 Provedbom postupka propisanog u ovom poglavlju prijavljeno tijelo utvrđuje je li prototip (vidi 2.3) sukladan zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata.

2.1.2 Nakon uspješno završenog postupka prijavljeno tijelo će izdati Potvrdu o EC tipnom ispitivanju i uvrstiti proizvod u Popis tipno odobrenih proizvoda, odobrenih proizvođača i uslužnih tvrtki.

2.2 ZAHTJEV ZA USLUGU

2.2.1 Pisani zahtjev može podnijeti proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik.

2.2.2 Zahtjev mora sadržavati najmanje:

a) naziv i adresu proizvođača odnosno od njega ovlaštenog predstavnika,

b) potvrdu da isti zahtjev nije prethodno bio upućen nekom drugom ovlaštenom tijelu,

c) tehničku dokumentaciju navedenu u toč. 2.4 ovog odjeljka Pravila.

2.3 PROTOTIP

2.3.1 Tražitelj usluge mora staviti na raspolaganje prijavljenom tijelu uzorak proizvoda reprezenta cjelokupne istovrsne proizvodnje (u daljnjem tekstu: prototip).

2.3.2 Prototip može biti zajednički za više verzija proizvoda pod uvjetom da razlike između njih nisu takve da bi prihvaćanjem zajedničkog prototipa bio umanjen nivo sigurnosti ili drugi zahtjevi u svezi značajki proizvoda o čemu u svakom pojedinom slučaju odlučuje prijavljeno tijelo.

2.3.3 Prijavljeno tijelo može zahtijevati više uzoraka proizvoda ako je to potrebno zbog izvršenja programa ispitivanja.

2.4 TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

2.4.1 Tehnička dokumentacija mora sadržavati sve potrebne podatke na bazi kojih je moguće, utvrditi i potvrditi da proizvod udovoljava zahtjevima primjenljivih međunarodnih instrumenata.

2.4.2 Dokumentacija, koliko je to primjenjivo, mora obuhvatiti projekt, proizvodnju, ugradnju i uporabu proizvoda.

2.4.3 Opseg dokumentacije mora biti u skladu s primjenjivim zahtjevima odjeljka 3.

2.5 POSTUPAK ODOBRENJA I ISPITIVANJA

2.5.1 Prijavljeno tijelo će pregledati dostavljenu tehničku dokumentaciju i provjeriti je li prototip izrađen u skladu s odobrenom dokumentacijom.

2.5.2 Prijavljeno tijelo će izvršiti ili zahtijevati da se izvrše odgovarajuće provjere ili ispitivanja (vidi Odjeljak 4) sa svrhom da se utvrdi je li proizvod udovoljava zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata.

2.5.3 Prijavljeno tijelo će dogovoriti s proizvođačem detalje ispitivanja (način, vrijeme, mjesto).

2.6 IZDAVANJE CERTIFIKATA

2.6.1 Nakon završetka postupka utvrđivanja da prototip udovoljava zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata, prijavljeno tijelo će izdati Potvrdu o EC tipnom ispitivanju.

Potvrda mora sadržavati naziv i adresu proizvođača, detaljni opis opreme, zaključke o ispitivanju, uvjete valjanosti potvrde te podatke nužne za identifikaciju odobrenog prototipa.

2.6.2 Lista naslova relevantnih dijelova tehničke dokumentacije mora biti priložena uz Potvrdu.

2.6.3 U slučaju da prijavljeno tijelo odbije izdavanje Potvrde o EC tipnom ispitivanju isto će detaljno obrazložiti proizvođaču.

2.6.4 Obveza je proizvođača da o svim izmjenama na proizvodu u odnosu na odobreni prototip koje utječu na njegovo udovoljavanje zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata ili uvjetima uporabe, izvijesti prijavljeno tijelo koje će isto razmotriti te izdati odgovarajući dodatak Potvrde o EC tipnom ispitivanju.

2.6.5 U slučaju da prijavljeno tijelo odbije izdavanje Potvrde o EC tipnom ispitivanju isto će detaljno obrazložiti proizvođaču.

2.6.6 Kada proizvođač kojem je prethodno odbijeno izdavanje Potvrde o EC tipnom odobrenju ponovno zahtijeva provedbu tipnog odobrenja mora dostaviti prijavljenom tijelu odgovarajuću dokumentaciju, uključujući izravne izvještaje o ispitivanju te detaljno obrazloženje razloga neizdavanja potvrde kao i detalje izmjena na proizvodu, ako je primjenjivo.

2.6.7 Na zahtjev pomorske uprave države članice EU kao i drugih ovlaštenih tijela notificiranih od Europske Komisije za certifikaciju po direktivi, prijavljeno tijelo će pružiti sve relevantne informacije u svezi izdavanja Potvrde o EC tipnom ispitivanju, dodacima potvrdi ili o prestanku valjanosti potvrde.

2.6.8 Tehničku dokumentaciju i kopije Potvrda s prilozima proizvođača ili od njega ovlašteni predstavnik mora čuvati najmanje deset godina nakon prestanka proizvodnje.

3. OCJENA SUKLADNOSTI S PROTOTIPOM
(MODUL »C«)

3.1 Proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik moraju osigurati i pismeno potvrditi da je proizvod sukladan prototipu kako je navedeno u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju te da udovoljava primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata. Svaki proizvod mora biti označen oznakom sukladnosti, a proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik moraju izdati Deklaraciju o sukladnosti kako je navedeno u 9.

3.2 Proizvođač mora poduzeti sve mjere u procesu proizvodnje da se osigura sukladnost proizvoda s prototipom kako je navedeno u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju te da udovoljava zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata.

3.3 Proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik moraju imati arhivirane Deklaracije o sukladnosti najmanje 10 godina nakon prestanka njihove proizvodnje.

4. OCJENA SUKLADNOSTI SUSTAVA KVALITETE U
PROIZVODNJI (MODUL »D«)

4.1 OPĆENITO

Ocjenu sukladnosti prijavljeno tijelo provodi temeljem provjere sustava kvalitete u procesu proizvodnje. Za proizvod mora postojati Potvrda o EC tipnom ispitivanju (vidi toč. 2.6 ovog odjeljka Pravila).

4.2 OBVEZE PROIZVOĐAČA

4.2.1 Proizvođač mora imati uspostavljen sustav kvalitete koji se odnosi na proizvodnju te završnu provjeru i ispitivanje proizvoda kako je navedeno u toč. 4.3 ovog odjeljka Pravila.

4.2.2 Proizvođač mora osigurati i Deklaracijom o sukladnosti jamčiti da je proizvod u skladu s navedenim u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju.

4.2.3 Proizvođač mora označiti proizvod oznakom sukladnosti zajedno s odgovarajućom oznakom prijavljenog tijela.

4.3 SUSTAV KVALITETE PROIZVOĐAČA

4.3.1 Proizvođač mora ispostaviti prijavljenom tijelu zahtjev za ocjenom sustava kvalitete u svezi proizvoda koji proizvodi. Zahtjev mora, najmanje, sadržavati:

a) opis i namjenu proizvoda;

b) dokumentaciju u svezi sustava kvalitete;

c) tehničku dokumentaciju odobrenog prototipa te kopiju Potvrde o EC tipnom ispitivanju ako postupak naveden u odsjeku 2. ovog odjeljka Pravila (Modul »B«) nije provelo to prijavljeno tijelo.

4.3.2 Sustav kvalitete mora osigurati sukladnost proizvoda s prototipom kako je navedeno u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju kao i zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata.

4.3.3 Svi tehnički zahtjevi i ostale mjere usvojene od proizvođača u svrhu ostvarivanja zahtjeva iz toč. 4.3.2 ovog odjeljka Pravila moraju biti dokumentirani na uredan i sustavan način u obliku pisanih procedura, radnih instrukcija zapisa i ostalih dokumenata, napisanih na jasan i nedvosmislen način osiguravajući korisnicima njihovo provođenje na ispravan način.

4.3.4 Dokumenti sustava kvalitete moraju obuhvaćati sljedeće:

a) ciljeve kvalitete, organizacijsku strukturu, odgovornosti i ovlaštenja rukovodstva i ostalog osoblja u svezi kvalitete proizvoda;

b) opis proizvodnje, kontrolu kvalitete i načina njenog osiguravanja, propisanih postupaka koji se redovito provode;

c) provjere i ispitivanja koje se provode prije, u tijeku i nakon izrade proizvoda kao i učestalosti takvih radnji;

d) zapise sustava kvalitete kao što su zapisi o provjeri ili provedenom ispitivanju, zapisi o umjeravanju opreme, zapisi o osposobljenosti osoblja i sl.;

e) sredstva za nadzor i postizanje zahtjevane kvalitete proizvoda i učinkovitosti sustava kvalitete.

4.4 ODOBRENJE SUSTAVA KVALITETE PROIZVOĐAČA

4.4.1 Prijavljeno tijelo mora provesti provjeru sustava kvalitete proizvođača da se uvjeri da je udovoljeno zahtjevima navedenim u toč. 4.3 ovog odjeljka Pravila.

4.4.2 Ako je sustav kvalitete proizvođača posvjedočen od ovlaštenog tijela po normi EN ISO 9001:2008 u dijelu koji se odnosi na proizvodnju, završnu provjeru i ispitivanje, prijavljeno tijelo će također provesti svoju ocjenu koja će biti usmjerena na:

a) provjeru valjanosti certifikata o sukladnosti sustava kvalitete proizvođača;

b) provjeru postojećih izvještaja o ocjeni sustava kvalitete proizvođača i provedenim korektivnim mjerama;

c) razmatranje onih dokumenata sustava kvalitete i odgovarajućih procesa koji se odnose na sami proizvod, a ne sustav kvalitete u cjelini.

4.4.3 Ako proizvođač nema uspostavljen i posvjedočen naprijed naveden sustav kvalitete, prijavljeno tijelo će provesti svoju ocjenu temeljenu na relevantnim zahtjevima norme navedene u toč. 4.4.2 ovog odjeljka Pravila.

4.4.4 Tim za ocjenu sustava kvalitete mora uključiti najmanje jednog člana s odgovarajućim iskustvom u svezi tehnologije proizvodnje odnosnog proizvoda. Ocjena mora biti provedena na licu mjesta.

4.4.5 Rezultate o ocjeni sustava kvalitete zajedno s odgovarajućim obrazloženjima prijavljeno tijelo će dostaviti proizvođaču.

4.5 IZMJENE U SUSTAVU KVALITETE PROIZVOĐAČA

1. Obveza je proizvođača da održava sustav kvalitete kakav je odobren od prijavljenog tijela.

2. U slučaju da proizvođač namjerava izvršiti izmjene sustava kvalitete prije njihovog uvođenja o tome mora izvijestiti prijavljeno tijelo koje će nakon razmatranja istih odgovarajuće izvijestiti proizvođača.

4.6 REDOVITE OCJENE SUSTAVA KVALITETE PROIZVOĐAČA

1. Prijavljeno tijelo provodi redovite ocjene u svrhu provjere da proizvođač održava sustav kvalitete kako je odobren. Izvještaj o ocjeni prijavljeno tijelo dostavlja proizvođaču.

2. Proizvođač mora dopustiti pristup prijavljenom tijelu svim mjestima za proizvodnju, ispitivanje i skladištenje proizvoda.

3. Prijavljenom tijelu mora biti omogućen uvid u dokumente navedene u toč. 4.3.4 d) ovog odjeljka Pravila.

4. Prijavljeno tijelo može nenajavljeno izvršiti posjetu proizvođača te ako nađe za potrebno provesti ili zatražiti da budu provedena odgovarajuća ispitivanja u svrhu posvjedočenja učinkovitosti sustava kvalitete. O rezultatima posjete i izvještajima o provedenim ispitivanjima prijavljeno tijelo će izvijestiti proizvođača.

4.7 IZDAVANJE POTVRDE O OCJENI SUKLADNOSTI SUSTAVA KVALITETE (MODUL »D«)

Potvrdu izdaje prijavljeno tijelo na osnovu Potvrde o EC tipnom ispitivanju te uspješno provedenih ocjena navedenih u toč. 4.4 i toč. 4.6 ovog odjeljka Pravila.

4.8 OSTALI ZAHTJEVI

1. Nakon prestanka proizvodnje odnosnog proizvoda proizvođač mora najmanje deset godina čuvati i na zahtjev ovlaštenih nacionalnih tijela dati na uvid dokumente navedene u toč. 4.3, 4.5 i 4.6 ovog odjeljka Pravila.

2. Proizvođač mora održavati zapise o žalbama klijenata u svezi proizvoda te aktivnosti u svezi istih koje su poduzete.

5. OSIGURANJE KVALITETE
PROIZVODA (MODUL »E«)

5.1 OPĆENITO

Ocjenu sukladnosti provodi prijavljeno tijelo temeljem provjere sustava kvalitete u procesu završne provjere i ispitivanja proizvoda.

5.2 OBVEZA PROIZVOĐAČA

1. Proizvođač mora imati uspostavljen sustav kvalitete koji se odnosi na završnu provjeru i ispitivanje proizvoda kako je navedeno u toč. 5.3 ovog odjeljka Pravila.

2. Proizvođač mora osigurati i Deklaracijom o sukladnosti jamčiti da je proizvod u skladu s navedenim u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju.

3. Proizvođač mora označiti proizvod oznakom sukladnosti zajedno s odgovarajućom oznakom prijavljenog tijela.

5.3 SUSTAV KVALITETE

1. Proizvođač mora uputiti prijavljenom tijelu zahtjev za ocjenom svog sustava kvalitete u svezi proizvoda kojeg proizvodi. Zahtjev mora, najmanje sadržavati:

a) opis i namjenu proizvoda;

b) dokumentaciju u svezi sustava kvalitete;

c) tehničku dokumentaciju odobrenog prototipa te kopiju Potvrde o EC tipnom ispitivanju ako postupak naveden u odsjeku 2 ovog odjeljka Pravila (Modul »B«) nije provelo to prijavljeno tijelo.

2. Svi proizvodi moraju biti ispitani u skladu s odgovarajućim normama u svrhu osiguranja udovoljavanja primjenjivim međunarodnim instrumentima.

3. Svi tehnički zahtjevi i ostale mjere usvojene od proizvođača u svrhu ostvarivanja zahtjeva iz toč. 5.3.2 ovog odjeljka Pravila moraju biti dokumentirani na uredan i sustavan način u obliku pisanih procedura, radnih instrukcija zapisa i ostalih dokumenata, napisanih na jasan i nedvosmislen način osiguravajući korisnicima njihovo provođenje na ispravan način.

4. Dokumenti, sustava kvalitete moraju, obuhvaćati, najmanje, sljedeće:

a) ciljeve kvalitete, organizacijsku strukturu, odgovornosti i ovlaštenju rukovodstva i ostalog osoblja u vezi kvalitete proizvoda;

b) provjere i ispitivanja koje se provode nakon izrade proizvoda;

c) sredstava za nadzor i postizanje zahtjevane kvalitete proizvoda i učinkovitosti sustava kvalitete;

d) zapise sustava kvalitete kao što su zapisi o provjeri ili provedenom ispitivanju, zapisi o umjeravanju opreme, zapisi o osposobljenosti osoblja i sl.

5.4 ODOBRENJE SUSTAVA KVALITETE PROIZVOĐAČA

1. Prijavljeno tijelo mora provesti provjeru sustava kvalitete proizvođača da se uvjeri da je udovoljeno zahtjevima navedenim u 5.3.

2. Ako je sustav kvalitete proizvođača posvjedočen od ovlaštenog tijela po normi EN ISO 9001:2008 u dijelu koji se odnosi na završnu provjeru i ispitivanje prijavljeno tijelo će također provesti svoju ocjenu koja će biti usmjerena na:

a) provjeru valjanosti certifikata o sukladnosti sustava kvalitete proizvođača;

b) provjeri postojećih izvještaja o ocjeni sustava kvalitete proizvođača i provedenim korektivnim mjerama;

c) razmatranje onih dokumenata sustava kvalitete i onih procesa koji se odnose na sami proizvod, a ne sustav kvalitete u cjelini.

3. Ako proizvođač nema uspostavljen i posvjedočen gore naveden sustav kvalitete, prijavljeno tijelo će provesti svoju ocjenu temeljenu na odnosnim zahtjevima norme navedene u toč. 5.4.2 ovog odjeljka Pravila.

4. Tim za ocjenu sustava kvalitete mora uključiti najmanje jednog člana s odgovarajućim iskustvom u svezi tehnologije proizvodnje odnosnog proizvoda. Ocjena mora biti provedena na licu mjesta.

5. Rezultate o ocjeni sustava kvalitete zajedno s odgovarajućim obrazloženjima prijavljeno tijelo će dostaviti proizvođaču.

5.5 IZMJENE U SUSTAVU KVALITETE PROIZVOĐAČA

1. Obveza je proizvođača da održava sustav kvalitete kako je odobren od prijavljenog tijela.

2. U slučaju da proizvođač namjerava izvršiti izmjene sustava kvalitete prije njihovog uvođenja o njima mora izvijestiti prijavljeno tijelo koje će nakon razmatranja istih odgovarajuće izvijestiti proizvođača.

5.6 OCJENA SUSTAVA KVALITETE PROIZVOĐAČA

1. Prijavljeno tijelo provodi ocjene u svrhu provjere da proizvođač održava sustav kvalitete kako je odobren. Izvještaj o ocjeni prijavljeno tijelo dostavlja proizvođaču.

2. Proizvođač mora dopustiti prijavljenom tijelu pristup svim mjestima u svezi sa ispitivanjem i skladištenjem proizvoda.

3. Prijavljenom tijelu mora biti omogućen uvid u dokumente sustava kvalitete, zapise navedene u 5.3.4 d), te tehničku dokumentaciju u svezi proizvoda.

4. Prijavljeno tijelo može nenajavljeno izvršiti posjetu proizvođača te ako nađe za potrebno provesti ili zatražiti da budu provedena odgovarajuća ispitivanja u svrhu posvjedočenja učinkovitosti sustava kvalitete. O rezultatima posjete i izvještajima o provedenim ispitivanjima prijavljeno tijelo će izvijestiti proizvođača.

5.7 IZDAVANJE POTVRDE O OCJENI SUKLADNOSTI SUSTAVA KVALITETE (MODUL »E«)

Potvrdu izdaje prijavljeno tijelo na osnovu Potvrde o EC tipnom ispitivanju te uspješno provedenih ocjena navedenih u toč. 5.4 i 5.6 ovog odjeljka Pravila.

5.8 OSTALI ZAHTJEVI

1. Nakon prestanka proizvodnje odnosnog proizvoda proizvođač mora najmanje deset godina čuvati i na zahtjev ovlaštenih nacionalnih tijela dati na uvid dokumente navedene u toč. 5.3, 5.5 i 5.6 ovog odjeljka Pravila.

2. Proizvođač mora održavati zapise o pritužbama klijenata u svezi proizvoda te aktivnosti u svezi istih koje su poduzete.

6. OCJENA SUKLADNOSTI PROIZVODA (MODUL »F«)

6.1 OPĆENITO

1. Ovaj modul opisuje postupak kojim proizvođač provjerava i utvrđuje da je proizvod, uzimajući u obzir navedeno u toč. 6.2 i 6.3 ovog odjeljka Pravila, u skladu s prototipom kako je navedeno u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju te da udovoljava primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata.

2. Proizvođač je obvezan poduzeti sve potrebne mjere nužne u procesu proizvodnje da se osigura sukladnost proizvoda s prototipom i primjenjivim međunarodnim instrumentima.

3. Obveza je proizvođača da svaki proizvod označi oznakom sukladnosti i izda Deklaraciju u sukladnosti proizvoda.

4. Prijavljeno tijelo će provesti odgovarajuće provjere i/ili zatražiti provedbu ispitivanja za svaki proizvod kako je navedeno u toč. 6.2 ovog odjeljka Pravila, ili isto to provesti postupkom navedenim u toč. 6.3, ovog odjeljka Pravila prema izboru proizvođača.

5. Proizvođač mora čuvati izdate Deklaracije o sukladnosti proizvoda najmanje deset godina nakon prestanka njegove proizvodnje.

6.2 OCJENA SUKLADNOSTI PROVJEROM I ISPITIVANJEM SVAKOG PROIZVODA

1. Proizvodi moraju biti pojedinačno pregledani te provedena ispitivanja kako je navedeno u primjenjivim temeljnim tehničkim zahtjevima ili propisima jednakovrijedna njima, u svrhu utvrđivanja sukladnosti proizvoda s prototipom odobrenim Potvrdom o EC tipnom ispitivanju te njegovom udovoljavanju primjenjivim međunarodnim instrumentima.

2. Prijavljeno tijelo će izdati Potvrdu o sukladnosti (Modul »F«) za svaki odobreni proizvod s navedenim provedenim ispitivanjima, a proizvođač će označiti proizvod odgovarajućom oznakom prijavljenog tijela.

3. Potvrdu navedenu u toč. 6.2.2 ovog odjeljka Pravila proizvođač mora podastrijeti na zahtjev nacionalne administracije.

6.3 STATISTIČKA OCJENA SUKLADNOSTI PROIZVODA

1. Proizvođač je dužan svoje proizvode prezentirati u obliku istovjetnih skupina (šarži) te poduzeti sve mjere da se istovjetnost osigura za sve proizvedene šarže.

2. Sve proizvedene šarže moraju biti raspoložive prijavljenom tijelu u svrhu provođenja postupka ocjene sukladnosti. Metodom slučajnog uzorkovanja iz svake šarže, izvlači se pojedini proizvod formirajući skupinu proizvoda na kojoj se provodi postupak naveden u toč. 6.2.1 ovog odjeljka Pravila koji može rezultirati prihvaćanjem ili odbacivanjem proizvoda.

3. Postupak naveden u toč. 6.3.2 ovog odjeljka Pravila može biti temeljem na:

a) statističkoj metodi koja će biti primijenjena,

b) planu uzorkovanja s operacionalnim značajkama.

4. U slučaju prihvaćanja šarže svaki odobreni proizvod se označava odgovarajućom oznakom prijavljenog tijela koje izdaje i Potvrdu o sukladnosti (Modul »F«) s navedenim provedenim ispitivanjima.

U slučaju neprihvaćanja šarže prijavljeno tijelo će poduzeti mjere u svrhu sprječavanja stavljanja proizvoda na tržište. Ako se pojave slučajevi učestalog odbijanja prihvata proizvoda prijavljeno tijelo može odustati od primjene statističke ocjene sukladnosti proizvoda.

5. Prijavljeno tijelo može dopustiti proizvođaču da označava proizvod oznakom prijavljenog tijela za vrijeme procesa proizvodnje.

6. Na zahtjev treće strane, proizvođač je dužan podastrijeti Potvrde o sukladnosti (Modul »F«) izdate od prijavljenog tijela.

7. POJEDINAČNA OCJENA PROIZVODA (MODUL »G«)

7.1 Ovim modulom propisan je postupak kojim proizvođač osigurava i potvrđuje da je odnosni proizvod za koji je prijavljeno tijelo izdalo Potvrdu navedenu u toč. 7.2 ovog odjeljka Pravila, u skladu s primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata.

Proizvod mora biti označen oznakom sukladnosti, a proizvođač izdaje Deklaraciju o sukladnosti.

7.2 Prijavljeno tijelo mora provesti provjeru proizvoda kroz nadzor nad izradom i završnim pregledom te može zahtijevati provedbu određenih ispitivanja, u svrhu osiguravanja udovoljavanja zahtjevima međunarodnih instrumenata.

Nakon zadovoljavajuće provjere i ispitivanja prijavljeno tijelo izdaje Potvrdu o sukladnosti (Modul »G«) u svezi provedenih ispitivanja, a proizvod se označava oznakama prijavljenog tijela.

7.3 U svrhu provedbe postupka u toč. 7.2 ovog odjeljka Pravila proizvođač mora dostaviti prijavljenom tijelu na odobrenje odgovarajuću tehničku dokumentaciju koja obuhvaća kako samu izvedbu proizvoda tako i proizvodnju i korištenje istog. Opseg dokumentacije naveden je u Odjeljku 3. ovih Pravila.

8. POTPUNO OSIGURANJE KVALITETE (MODUL »H«)

8.1 OPĆENITO

Ovim modulom propisuje se postupak kojim se utvrđuje je li proizvođač koji udovoljava zahtjevima u toč. 8.2 ovog odjeljka Pravila osigurava da njegov proizvod udovoljava primjenljivim temeljnim tehničkim zahtjevima iz odsjeka 2 ovog odjeljka Pravila.

8.2 OBVEZE PROIZVOĐAČA

1. Proizvođač mora imati uspostavljen sustav kvalitete koji se odnosi na projektiranje, proizvodnju, završnu provjeru i ispitivanje.

2. Proizvođač mora osigurati i Deklaracijom o sukladnosti (vidi odsjek 9 ovog odjeljka Pravila) jamčiti da je proizvod u skladu s primjenjivim međunarodnim instrumentima.

3. Proizvođač mora označiti oznakom sukladnosti zajedno s odgovarajućom oznakom prijavljenog tijela.

8.3 SUSTAV KVALITETE

1. Proizvođač mora ispostaviti prijavljenom tijelu zahtjev za ocjenu svog sustava kvalitete. Zahtjev mora, najmanje, sadržavati:

a) opis i namjenu proizvoda;

b) dokumentaciju u svezi sustava kvalitete.

2. Sustav kvalitete mora osigurati sukladnost proizvoda s primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata.

3. Svi tehnički zahtjevi i ostale mjere usvojene od proizvođača u svrhu ostvarivanja zahtjeva iz toč. 8.3.2 moraju biti dokumentirani na uredan i sustavan način u obliku pisanih procedura, radnih instrukcija zapisa i ostalih dokumenata, napisanih na jasan i nedvosmislen način osiguravajući korisnicima njihovo provođenje na ispravan način.

4. Dokumenti, sustava kvalitete moraju, najmanje, obuhvaćati sljedeće:

a) ciljeve kvalitete, organizacijsku strukturu, odgovornosti i ovlaštenja rukovodstva i ostalog osoblja u vezi kvalitete proizvoda;

b) projektnu dokumentaciju (nacrte i specifikacije), uključujući tehničke norme koje su korištene u svrhu osiguranja udovoljavanja primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata;

c) postupke verifikacije projekta koja moraju obuhvatiti sve faze izrade projekta (međuverifikacije i konačne verifikacije projekta);

d) opis proizvodnje, kontrolu kvalitete i načina njenog osiguravanja, propisane postupke koji se redovito provode;

e) provjere i ispitivanja koje se provode prije, u tijeku i nakon izrade proizvoda kao i učestalosti takvih radnji;

f) zapise sustava kvalitete kao što su zapisi o provjeri ili provedenom ispitivanju, zapisi o umjeravanju opreme, zapisi o osposobljenosti osoblja i sl.;

g) sredstva za nadzor i postizanje zahtjevane kvalitete proizvoda i učinkovitosti sustava kvalitete.

8.4 ODOBRENJE SUSTAVA KVALITETE PROIZVOĐAČA

1. Prijavljeno tijelo mora provesti provjeru sustava kvalitete proizvođača da se uvjeri da je udovoljeno zahtjevima navedenim u toč. 8.3 ovog odjeljka Pravila.

2. Ako je sustav kvalitete proizvođača posvjedočen od ovlaštenog tijela po normi EN ISO 9001:2008 koji obuhvaća projektiranje, proizvodnju, završnu provjeru i ispitivanje, prijavljeno tijelo će također provesti svoju ocjenu koja će biti usmjerena na:

a) provjeru valjanosti certifikata o sukladnosti sustava kvalitete proizvođača;

b) provjeri postojećih izvještaja o ocjeni sustava kvalitete proizvođača i provedenim korektivnim mjerama;

c) razmatranje onih dokumenata sustava kvalitete i odgovarajućih procesa koji se odnose na sami proizvod, a ne sustav kvalitete u cjelini.

3. Ako proizvođač nema uspostavljen i posvjedočen naprijed navedeni sustav kvalitete, prijavljeno tijelo će provesti svoju ocjenu temeljenu na odnosnim zahtjevima norme navedene u toč. 8.4.2 ovog odjeljka Pravila.

4. Tim za ocjenu sustava kvalitete mora uključiti najmanje jednog člana s odgovarajućim iskustvom u svezi tehnologije proizvodnje odnosnog proizvoda. Ocjena mora biti provedena na licu mjesta.

5. Rezultate o ocjeni sustava kvalitete zajedno s odgovarajućim obrazloženjima prijavljeno tijelo će dostaviti proizvođaču.

8.5 IZMJENE U SUSTAVU KVALITETE PROIZVOĐAČA

1. Obveza je proizvođača da održava sustav kvalitete kakav je odobren od prijavljenog tijela.

2. U slučaju da proizvođač namjerava izvršiti izmjene sustava kvalitete, prije njihovog uvođenja o njima mora izvijestiti prijavljeno tijelo koje će nakon razmatranja istih odgovarajuće izvijestiti proizvođača.

8.6 OCJENE SUSTAVA KVALITETE PROIZVOĐAČA

1. Prijavljeno tijelo provodi redovite ocjene u svrhu provjere da proizvođač održava sustav kvalitete kako je odobren. Izvještaj o ocjeni prijavljeno tijelo dostavlja proizvođaču.

2. Proizvođač mora dopustiti pristup prijavljenom tijelu svim lokacijama relevantnim za projektiranje, proizvodnju, ispitivanje i skladištenje proizvoda.

3. Prijavljenom tijelu mora biti omogućen uvid u dokumente sustava kvalitete, zapise u svezi projektiranja (proračuni, analize, ispitivanja, itd.), te zapise navedene u toč. 8.3.4 f) ovog odjeljka Pravila.

4. Prijavljeno tijelo može nenajavljeno izvršiti posjetu proizvođača te ako nađe za potrebno provesti ili zatražiti da budu provedena odgovarajuća ispitivanja u svrhu posvjedočenja učinkovitosti sustava kvalitete. O rezultatima posjete i izvještajima o provedenim ispitivanjima prijavljeno tijelo će izvijestiti proizvođača.

8.7 IZDAVANJE POTVRDE O OCJENI SUKLADNOSTI SUSTAVA KVALITETE (MODUL »H«)

Potvrdu izdaje prijavljeno tijelo na osnovi uspješno provedenih ocjena navedenih u toč. 8.4 i toč. 8.6 ovog odjeljka Pravila.

8.8 OSTALI ZAHTJEVI

1. Nakon prestanka proizvodnje odnosnog proizvoda proizvođač mora najmanje deset godina čuvati i na zahtjev ovlaštenih nacionalnih tijela dati na uvid dokumente navedene u toč. 8.3, 8.5 i 8.6 ovog odjeljka Pravila.

2. Proizvođač mora održavati zapise o žalbama klijenata u svezi proizvoda te aktivnosti u svezi istih koje su poduzete.

8.9 ODOBRENJE PROJEKTA PROIZVODA

8.9.1 Proizvođač mora ispostaviti prijavljenom tijelu zahtjev za odobrenjem projektu proizvoda. Zahtjev ne smije biti upućen i drugim ovlaštenim tijelima.

8.9.2 Zahtjev mora sadržavati sve informacije potrebne za razumijevanje projekta, proizvodnje i uporabe proizvoda, a posebice u svezi udovoljavanja primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata.

8.9.3 Zahtjev mora, najmanje, uključivati:

a) Tehničku dokumentaciju kako je navedeno u toč. 2.4 ovog odjeljka Pravila.

b) U slučaju da nisu u potpunosti primijenjene norme iz Dodatku I. ovih Pravila mora se dostaviti dokaze za opravdanost takvog postupka koji moraju uključivati izvještaje o ispitivanju izvršene od strane ispitnih laboratorija za koje vrijede zahtjevi iz odjeljka 4, ovih Pravila.

8.9.4 Prijavljeno tijelo će izvršiti odobrenje dokumentacije navedene u 8.9.3 ovog odjeljka Pravila te ako utvrdi da je udovoljeno primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata, izdati Potvrdu o EC odobrenju projekta proizvoda. Potvrda će sadržavati zaključke o odobrenju, uvjete valjanosti, podatke nužne za identifikaciju odobrenog projekta i ako je potrebno opis rada proizvoda.

8.9.5 Obveza je proizvođača da o svim izmjenama na proizvodu u odnosu na odobreni prototip koje utječu na njegovo udovoljavanje zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata ili uvjetima uporabe, izvijesti prijavljeno tijelo koje će isto razmotriti te izdati odgovarajući dodatak Potvrde o EC odobrenju projekta proizvoda.

8.9.6 Na zahtjev pomorske uprave države članice EU kao i drugih ovlaštenih tijela notificiranih od Europske Komisije za certifikaciju po direktivi prijavljeno tijelo će pružiti sve relevantne informacije u svezi izdavanja Potvrde o EC odobrenju projekta proizvoda, dodacima potvrdi ili o prestanku valjanosti potvrde.

9. DEKLARACIJA O SUKLADNOSTI

9.1 OPĆENITO

Deklaracija o sukladnosti izdaje proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik nakon provedbe postupaka ocjene sukladnosti navedenih u odsjecima 3, 4, 5, 6, 7 i 8, tj. modula »C«, »D«, »E«, »F«, »G« i »H«, kojom se potvrđuje da je proizvod sukladan odobrenom prototipu kako je navedeno u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju te da udovoljava zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata.

9.2 SADRŽAJ POTVRDE

Potvrda mora, najmanje, sadržavati sljedeće podatke:

1. Naziv i adresu proizvođača ili od njega ovlaštenog predstavnika;

2. Podatke u svezi identifikacije proizvoda (naziv, vrsta, model)

3. Oznaku Potvrde o EC tipnom ispitivanju, ako je primjenjivo;

4. Listu svih primijenjenih međunarodnih instrumenata;

5. Naznaku primijenjenog modula ocjene sukladnosti u proizvodnji;

6. Ime, prezime i funkciju osobe koja potpisuje deklaraciju.

Odjeljak 3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

1. OPĆENITO

1.1 Zahtjevi ovog odsjeka Pravila primjenjuju se u svim postupcima ocjene sukladnosti propisanih u ovom odjeljku.

2.2 Tehnička dokumentacija mora sadržavati sve potrebne informacije na bazi kojih je moguće potvrditi da proizvod udovoljava svim zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata. Nadalje, tehnička dokumentacija mora omogućiti uvid u sve detalje nužne za razumijevanje projekta, proizvodnje i uporabe proizvoda.

2. OPSEG DOKUMENTACIJE

Dokumentacija koliko je primjenjivo za pojedini proizvod mora, najmanje, sadržavati podatke u svezi dolje navedenog.

1. Opći opis prototipa proizvoda.

2. Montažne i radioničke nacrte, nacrte podsklopova, sheme i sl., uključujući i objašnjenja potrebna za njihovo razumijevanje.

3. Rezultate provedenih proračuna i provjera;

4. Rezultate provedenih ispitivanja.

5. Priručnik za ugradnju, korištenje i odražavanje proizvoda.

6. Gdje je to primjenjivo, projektna dokumentacija mora sadržavati i potvrde o ispitivanju pojedinih komponenti koje se ugrađuju u proizvod.

U slučaju potrebe prijavljeno tijelo, može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

Odjeljak 4. PROVEDBA ISPITIVANJA

1. OPĆENITO

1.1 Ispitivanja prototipa, ovisno o vrsti proizvoda, mogu biti izvršena kod proizvođača ili u ispitnim laboratorijima. O mogućnosti ispitivanja kod proizvođača odlučuje prijavljeno tijelo u svakom pojedinom slučaju.

2. ISPITIVANJA KOD PROIZVOĐAČA

2.1 Ispitivanja kod proizvođača prijavljeno tijelo može dopustiti ako se radi o jednostavnim ispitivanjima koja ne zahtijevaju kompliciraniju opremu i/ili posebnu obučenost osoblja koja ih provodi.

2.2 Prijavljeno tijelo mora provesti svoju ocjenu podobnosti opreme i provjeru obučenosti ispitnog osoblja, te o tome sačiniti odgovarajući izvještaj.

2.3 Prijavljeno tijelo mora svjedočiti ispitivanjima.

3. ISPITIVANJA U ISPITNIM LABORATORIJIMA

3.1 Za predviđena ispitivanja laboratorij mora posjedovati ovlasnicu po hrvatskoj normi EN ISO 17025:2000 – »Opći zahtjevi za osposobljenost ispitinih i umjernih laboratorija« za ispitne norme navedene u Dodatku I. ovih Pravila.

3.2 Prijavljeno tijelo može dopustiti ispitivanje u laboratorijima koji nemaju ovlasnicu po normi navedenoj u 3.1 pod uvjetom da laboratorij udovoljava pravilima prijavljenog tijela koja su najmanje jednakovrijedni normi iz 3.1. Pri tome će prijavljeno tijelo, najmanje:

1. Provjeriti udovoljavanje primjenjivim zahtjevima norme navedene u 3.1;

2. Provjeriti je li oprema potrebna za ispitivanje raspoloživa i pogodna za predviđena ispitivanja;

3. Provjeriti je li oprema pravilno umjerena te da o tome postaje odgovarajući zapisi.

4. Provjeriti kompetentnost osoblja koje provodi ispitivanja.

DODATAK I.

OPREMA ZA KOJU U MEĐUNARODNIM DOKUMENTIMA POSTOJE
DETALJNE ISPITNE NORME

NAPOMENE PRIMJENJIVE ZA CIJELI DODATAK I.:

a) Općenito: Dodatno točno navedenim ispitnim normama, brojni zahtjevi, koji se moraju provjeriti tijekom tipnog ispitivanja prema modulima za ocjenjivanje sukladnosti u Odjeljku 2, navedeni su u primjenjivim zahtjevima međunarodnih konvencija i odnosnim rezolucijama i cirkularima IMO-a.

b) Stupac 1: Ako je oprema proizvedena prije 10. prosinca 2011. ista može biti stavljena na tržište Republike Hrvatske i/ili ugrađena na brodove hrvatske državne pripadnosti do 10. prosinca 2013. sukladno članku 2 direktive Komisije 2010/68/EU.

c) Stupac 1: Ako je oprema proizvedena prije 5. listopada 2012. ista može biti stavljena na tržište Republike Hrvatske i/ili ugrađena na brodove hrvatske državne pripadnosti do 5. listopada 2014. sukladno članku 2 direktive Komisije 2011/75/EZ.

d) Stupac 5: Tamo gdje su navedene IMO rezolucije, primjenjuju se ispitne norme iz odnosnih dijelova dodataka rezolucija, a ne odredbe samih rezolucija.

e) Stupac 5: Međunarodne konvencije i ispitne norme primjenjuju se u njihovim ažuriranim verzijama. U svrhu točnog određivanja odnosnih normi, u izvještajima o ispitivanju i tipnim certifikatima mora se navesti primijenjena ispitna norma i njena verzija.

f) Stupac 5: Tamo gdje su naznačena dva skupa ispitnih normi odvojena s »ili«, svaki skup udovoljava svim ispitnim zahtjevima za udovoljenje izvedbenim normama IMO-a. U tom smislu ispitivanje prema jednom skupu je dovoljno za dokazivanje udovoljenja zahtjevima odnosnih međunarodnih dokumenata. U suprotnom, kada su dva skupa ispitnih normi odvojeno na drugi način (zarez) primjenjuju se sve navedene ispitne norme.

g) Stupac 6: Tamo gdje je naveden modul H, traži se modul H i Potvrda o odobrenju projekta.

h) Zahtjevi ovog dodatka ne prejudiciraju zahtjeve u međunarodnim konvencijama.

1. SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE

Napomena primjenjiva na točku 1: Sredstva za spašavanje.

Stupac 4: Primjenjuje se IMO MSC/Circ. 980 osim kada je zamijenjen određenim propisom navedenim u stupcu 4.

Br.

Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme

Modul

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Koluti za spašavanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/7,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)– (LSA Kodeks) I, II,

– IMO Rez. MSC.97(73)– (2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.2

Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje:

– za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje,

– za kolute za spašavanje,

– za prsluke za spašavanje.

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/7,

– Pravilo III/22,

– Pravilo III/26,

– Pravilo III/32,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) II, IV,

– IMO Rez. MSC.97 (73)– (2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.3

Samoaktivirajući dimni signali koluta za spašavanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/7,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, II,

– IMO Rez MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.4

Prsluci za spašavanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/7,

– Pravilo III/22,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, II,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8,

– IMO MSC/Circ.922,

– IMO MSC.1/Circ.1304.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.5

Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda:

– izolirana ili neizolirana

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/7,

– Pravilo III/22,

– Pravilo III/32,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, II,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8,

– IMO MSC/Circ.1046.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.6

Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda razvrstana u prsluke za spašavanje:

– izolirana ili neizolirana

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/7,

– Pravilo III/22,

– Pravilo III/32,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, II,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8,

– IMO MSC/Circ.1046.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.7

Sredstva za zaštitu od gubitka topline

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/22,

– Pravilo III/32,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, II,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8,

– IMO MSC/Circ.1046.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.8

Rakete s padobranom (pirotehnika)

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/6,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, III,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.9

Ručne buktinje (pirotehnika)

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, III,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.10

Plutajući dimni signali (pirotehnika)

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, III.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.11

Sprave za dobacivanje konopa

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/18,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, VII,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.12

Samonapuhavajuće splavi za spašavanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/13,

– Pravilo III/21,

– Pravilo III/26,

– Pravilo III/31,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, IV,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8,

– IMO MSC/Circ.811.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.13

Krute splavi za spašavanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/21,

– Pravilo III/26,

– Pravilo III/31,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, IV,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8,

– IMO MSC/Circ.811.

– IMO Rez. MSC.81(70).

– IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+E

B+F

A.1/1.14

Samouspravljive splavi za spašavanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/26,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, IV,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8,

– IMO MSC/Circ.809,

– IMO MSC/Circ.811.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.15

Prekretne splavi za spašavanje sa šatorom

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/26,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, IV,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8,

– IMO MSC/Circ.809,

– IMO MSC/Circ.811.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.16

Uređaji za slobodno izranjanje splavi za spašavanje (hidrostatski uređaj za otpuštanje)

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/13,

– Pravilo III/26,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, IV,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8,

– IMO MSC/Circ.811.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.17

Brodice za spašavanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/21,

– Pravilo III/31,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, IV,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70).

– IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

A.1/1.18

Krute brodice za prikupljanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/21,

– Pravilo III/31,

-
Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, V,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70).

– IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

A.1/1.19

Napuhavajuće brodice za prikupljanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/21,

– Pravilo III/31,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, V,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70),

– ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

A.1/1.20

Brze brodice za prikupljanje

– Pravilo III/4.

– Pravilo III/26,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, V,

– IMO MSC/Circ.1016,

– IMO MSC/Circ.1094.

– IMO Rez. MSC.81(70),

– IMO MSC/Circ.1006,

– ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

A.1/1.21

Uređaji za spuštanje s užadi za zavješanje i vitlom (sohe)

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/23,

– Pravilo III/33,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, VI,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/1.22

Uređaji za slobodno izranjanje plovila za preživljavanje

prebačeno u A.2/1.3


A.1/1.23

Uređaji za spuštanje brodica za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/16,

– Pravilo III/23,

– Pravilo III/33,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, VI,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/1.24

Uređaji za spuštanje splavi za spašavanje

(sohe)

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/12,

– Pravilo III/16,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, VI,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/1.25

Uređaji za spuštanje brze brodice za prikupljanje (sohe)

– Pravilo III/4.

– Pravilo III/26,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, VI.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/1.26

Uređaj za otpuštanje za:

a) brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje

b) splavi za spašavanje

Za spuštanje s užadi za zavješanje i vitlom (sohe)

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/16,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, IV, VI,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.27

Sustavi za napuštanje broda

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/15,

– Pravilo III/26,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, VI,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+F

G

A.1/1.28

Sredstva za prikupljanje

– Pravilo III/4.

– Pravilo III/26,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, VI.

– IMO Rez. MSC.81(70),

– IMO MSC/Circ.810.

B+D

B+F

A.1/1.29

Ljestve za ukrcaj

– Pravilo III/4,

– Pravilo III/11,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/11,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) ,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks),

– IMO MSC.1/Circ.1285.

– IMO Rez. MSC.81(70),

– ISO 5489 (2008).

B+D

B+F

A.1/1.30

Retro-reflektirajući materijali

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. A.658(16).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.31

VHF primoodašiljači plovila za preživljavanje

Prebačeno u A.1/5.17 i A.1/5.18

A.1/1.32

9GHz SAR transponder (SART)

Prebačeno u A.1/4.18

A.1/1.33

Radarski reflektor brodica za spašavanje i brodica za prikupljanje

(pasivni)

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, IV, V,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.164(78).

– EN ISO 8729-1 (1998),

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).

ili,

– EN ISO 8729-1 (2010),

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.34

Kompas brodica za spašavanje i brodica za prikupljanje

Prebačeno u A.1/4.23

A.1/1.35

Prenosiva naprava za gašenje požara za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje

Prebačeno u A.1/3.38

A.1/1.36

Porivni motor brodice za spašavanje/prikupljanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) IV, V.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.37

Izvanbrodski porivni motor brodice za prikupljanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) V.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.38

Reflektori za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, IV, V,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.39

Otvorene prekretne splavi za spašavanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8, Dodatak 10,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8, Dodatak 11.

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) Dodatak 10,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8, Dodatak 11.

B+D

B+F

A.1/1.40

Mehaničko dizalo za pilota

Prebačeno u A.1/4.48

A.1/1.41

Vitla za plovilo za preživljavanje i brodica za prikupljanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/16,

– Pravilo III/17,

– Pravilo III/23,

– Pravilo III/24,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, VI,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/1.42

Pilotske ljestve

Prebačeno u A.1/4.49

A.1/1.42

Pilotske ljestve

Prebačeno u A.1/4.49

A.1/1.43

Vidi napomenu c) iz uvodnog dijela Dodatka I

Krute/napuhavajuće brodice za prikupljanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo III/21,

– Pravilo III/31,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, V,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.

– IMO Rez. MSC.81(70),

– IMO MSC/Circ.1006,

– ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

2. ZAŠTITA OD ONEČIŠĆENJA MORA I ZRAKA

Br.

Opis opreme

Pravila MARPOL 73/78, uz izmjene, gdje se zahtijeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila MARPOL 73/78, uz izmjene i odnosne

IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme

Modul

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Uređaj za filtriranje ulja (za sadržaj ulja u izlaznoj vodi ne veći od 15 p.p.m.)

– Dodatak I, Pravilo 14.

– Dodatak I, Pravilo 14,

– IMO MEPC.1/Circ.643.

– IMO Rez. MEPC. 107(49),

– IMO MEPC.1/Circ.643.

B+D

B+E

B+F

A.1/2.2

Uređaj za određivanje razine odvojenosti ulje-voda

– Dodatak I, Pravilo 32.

– Dodatak I, Pravilo 32.

– IMO Rez. MEPC.5 (XIII).

B+D

B+E

B+F

A.1/2.3

Uređaj za mjerenje sadržaja ulja

– Dodatak I, Pravilo 14.

– Dodatak I, Pravilo 14,

– IMO MEPC.1/Circ.643.

– IMO Rez. MEPC. 107(49),

– IMO MEPC.1/Circ.643.

B+D

B+E

B+F

A.1/2.4

Jedinica za obradbu namijenjena za priključenje na postojeće uređaje za filtriranje ulja (za sadržaj ulja u izlaznoj vodi ne veći od 15 p.p.m.)

Namjerno ostavljeno prazno

A.1/2.5

Sustav za nadzor i upravljanje ispuštanjem zauljene balastne vode i vode od pranja tankova tereta

– Dodatak I, Pravilo 31.

– Dodatak I, Pravilo 31.

– IMO Rez. MEPC.
108(49).

B+D

B+E

B+F

A.1/2.6

Uređaj za biološko pročišćavanje fekalnih otpadnih voda

– Dodatak IV, Pravilo 9.

– Dodatak IV, Pravilo 9.

– IMO Rez. MEPC.159 (55).

B+D

B+E

B+F

A.1/2.7

Uređaj za spaljivanje otpadaka

– Dodatak VI, Pravilo 16.

– Dodatak VI, Pravilo 16.

– IMO Rez. MEPC.76 (40).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/2.8

Uređaji za nadzor i zapis NOx na brodu

– Dodatak VI, Pravilo 13,

– NOx tehnički kodeks,

– IMO Rez. MEPC.177 (58).

– Dodatak VI, Pravilo 13,

– NOx tehnički kodeks,

– IMO Rez. MEPC.177 (58),

– IMO MEPC.1/Circ.638.

– IMO Rez. MEPC.103 (49),

– IMO Rez. MEPC.177 (58).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/2.9

Druge tehnološke metode za ograničenje ispuštanja SOx.

Prebačeno u A.2/2.4

A.1/2.10

vidi napomenu c) iz uvodnog dijela Dodatka 1

Sustavi za pročišćavanje ispušnih plinova na brodu.

– Dodatak VI, Pravilo 4.

(IMO Rez. MEPC.176 (58))

– IMO Rez. MEPC.184 (59)

– Dodatak VI, Pravilo 4.

(IMO Rez. MEPC.176(55))

– IMO Rez. MEPC.184(59)

– IMO Rez. MEPC.184 (59).

B+D

B+E

B+F

G

3. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Br.

Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz
izmjene, ako se zahtjeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne

IMO rezolucije i obrasci

Ispitne norme

Modul

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Osnovne palubne obloge

– Pravilo II-2/4,

– Pravilo II-2/6,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/4,

– Pravilo II-2/6,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

– IMO Rez. MSC.307(88) (2010 FTP Kodeks),

– IMO MSC/Circ.1102.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.2

Prenosive naprave za gašenje požara

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rezolucija MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 4.

– Pravilo II-2/4,

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo II-2/18,

– Pravilo II-2/19,

– Pravilo II-2/20,

– IMO Rez. A.951(23),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 4,

– IMO MSC/Circ.1239,

– IMO MSC/Circ.1275.

– EN 3-7 (2004) uključujući Izmjenu 1 (2007),

– EN 3-8 (2006) uključujući Izmjenu 1 (2007),

– EN 3-9 (2006) uključujući Ispravak (2007),

– EN 3-10 (2009).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.3

Slog opreme za vatrogasca: (zaštitno odijelo)

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73) -(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3.

Zaštitno protupožarno odijelo:

– EN 469 (2005) uključujući Izmjenu 1 (2006) i Ispravak (2006).

Zaštitno protupožarno odijelo – posebno reflektirajuće protupožarno odijelo

– EN 1486 (2007).

Zaštitno protupožarno odijelo – protupožarno odijelo s reflektirajućom vanjskom površinom

– ISO 15538 (2001).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.4

Slog opreme za vatrogasca: čizme

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3.

– EN 15090 (2006).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.5

Slog opreme za vatrogasca: rukavice

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3.

– EN 659 (2003) uključujući Izmjenu 1 (2008) i Ispravak (2009).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.6

Slog opreme za vatrogasca: kaciga

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3.

– EN 443 (2008).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.7

Samostalna naprava za disanje sa stlačenim zrakom

Napomena: Za korištenje u nezgodama s opasnim tvarima zahtijeva se maska tlačnog tipa.

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3.

Gdje se naprave koriste u svezi s nezgodama s teretom:

– IMO Rez. MSC.4(48) (IBC Kodeks) 14

– IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC Kodeks) 14.

– EN 136 (1998) uključujući Ispravak (2003),

– EN 137 (2006).

Gdje se naprave koriste u nezgodnom s teretom:

– ISO 23269-3(2011).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.8

Naprava za disanje s dobavom zraka

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7.

Napomena: Ova oprema je samo za brza plovila građena prema zahtjevima 1994 HSC Kodeksa.

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7.

– EN 14593-1 (2005),

– EN 14593-2 (2005)

uključujući Ispravak (2005),

– EN 14594 (2005), uključujući Ispravak (2005).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.9

Dijelovi sustava rasprskivanja za nastambe, službene prostorije i upravljačke stanice, jednakovrijedni onima iz SOLAS 74 Pravilo II-2/12 (ograničeno na mlaznice i njihove karakteristike).

(Mlaznice ugrađenog sustava rasprskivanja za brza plovila (HSC) su uključena u ovu točku)

– Pravilo II-2/7,

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 8.

– Pravilo II-2/7,

– Pravilo II-2/9,

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.44(65),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 8,

– IMO MSC/Circ.912.

– IMO Rez. A.800(19).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.10

Mlaznice ugrađenog sustava raspršivanja za gašenje požara u prostorijama strojeva i pumpnim postajama tereta

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 7.

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 7,

– IMO MSC.1/Circ.1313.

– IMO MSC/Circ.1165, Dodatak A.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.11

Konstrukcije klase »A« i »B«, protupožarna cjelovitost

– konstrukcije klase »A«,

– konstrukcije klase »B«.

Klasa »A«:

– Pravilo II-2/3.2

Klasa »B«:

– Pravilo II-2/3.4

– Pravilo II-2/9, i

Klasa »A«:

– Pravilo II-2/3.2.

Klasa »B«:

– Pravilo II-2/3.4.

– IMO Rez. MSC.307(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.12

Naprave za sprječavanje prolaza plamena u tankove tereta na tankerima za ulje

– Pravilo II-2/4,

– Pravilo II-2/16.

– Pravilo II-2/4,

– Pravilo II-2/16.

– EN 12874 (2001),

– ISO 15364 (2007),

– IMO MSC/Circ.677.

Za ostalu opremu isključujući ventile:

B+D

B+E

B+F

Za

ventile:

B+F

A.1/3.13

Negorivi materijali

– Pravilo II-2/3,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/3,

– Pravilo II-2/5,

– Pravilo II-2/9,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

– IMO Rez. MSC.307(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.14

Materijali, osim čelika, za cijevi koje prolaze kroz konstrukcije klase »A« i »B«

Uključeno u točke A.1/3.26 i A.1/3.27

A.1/3.15

Materijali, osim čelika, za cijevi ulja ili goriva:

(a) cijevi i armatura,

(b) ventili,

(c) savitljivi cijevni spojevi,

(d) komponente metalnog cjevovoda s elastičnim i elastomernim brtvama.

– Pravilo II-2/4,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/4,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7, 10,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7, 10,

– IMO MSC/Circ.1120.

Cijevi i armatura

– IMO Rez. A.753(18)

Ventili

– ISO 10497(2010)

Savitljivi cijevni spojevi

– EN ISO 15540 (2001)

– EN ISO 15541 (2001)

Metalni dijelovi cijevi s elastičnim i elastomernim brtvama

– ISO 19921 (2005)

– ISO 19922 (2005)

B+D

B+E

B+F

A.1/3.16

Protupožarna vrata

– Pravilo II-2/9.

– Pravilo II-2/9.

– IMO Rez. MSC.307(88)

(2010 FTP Kodeks),

– IMO MSC.1/Circ.1319.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.17

Dijelovi upravljačkih sustava protupožarnih vrata

– Pravilo II-2/9,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/9,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

– IMO Rez. MSC.307(88)

(2010 FTP Kodeks).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.18

Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena:

– ukrasni laminat,

– boje i lakovi,

– obloge podova,

– obloga izolacije cijevi,

– ljepila koja se koriste u izradi konstrukcija pregrađivanja »B« i »C« klase,

– gorivi kanali.

– Pravilo II-2/3,

– Pravilo II-2/5,

– Pravilo II-2/6,

– Pravilo II-2/9,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/3,

– Pravilo II-2/5,

– Pravilo II-2/6,

– Pravilo II-2/9,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO MSC/Circ.1120.

– IMO Rez. MSC.307(88)

(2010 FTP Kodeks).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.19

Zavjese, zastori i drugi zavješeni tekstilni materijali i presvlake

– Pravilo II-2/3,

– Pravilo II-2/9,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/3,

– Pravilo II-2/9,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

– IMO Rez. MSC.307(88)

(2010 FTP Kodeks),

– IMO MSC/Circ.1102.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.20

Podstavljeni namještaj

– Pravilo II-2/3,

– Pravilo II-2/5,

– Pravilo II-2/9,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/3,

– Pravilo II-2/5,

– Pravilo II-2/9,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

– IMO Rez. MSC.307(88)

(2010 FTP Kodeks),

– IMO MSC/Circ.1102.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.21

Posteljna oprema

– Pravilo II-2/3,

– Pravilo II-2/9,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/3,

– Pravilo II-2/9,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

– IMO Rez. MSC.307(88)

(2010 FTP Kodeks),

– IMO MSC/Circ.1102.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.22

Protupožarne zaklopke

– Pravilo II-2/9.

– Pravilo II-2/9,

– IMO Rez. MSC.307(88)

(2010 FTP Kodeks).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.23

Prolazi negorivih kanala kroz konstrukcije klase »A«

Prebačeno u A.1/3.26

A.1/3.24

Prolazi električnih kabela kroz konstrukcije klase »A«

Prebačeno u A.1/3.26(a)

A.1/3.25

Vatrootporni prozori i bočna okna klase »A« i »B«

– Pravilo II-2/9.

– Pravilo II-2/9,

– IMO MSC/Circ.1120.

– IMO Rez. MSC. 307(88)

(2010 FTP Kodeks).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.26

Prolazi kroz konstrukcije klase »A«:

a) prolazi električnih kabela

b) prolazi cijevi, kanala, rovova i sl.

– Pravilo II-2/9.

– Pravilo II-2/9,

– IMO MSC.1/Circ.1276.

– IMO Rez. MSC. 307(88)

(2010 FTP Kodeks).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.27

Prolazi kroz konstrukciju klase »B«:

a) prolazi električnih kabela

b) prolazi cijevi, kanala, rovova i sl.

– Pravilo II-2/9.

– Pravilo II-2/9.

– IMO Rez. MSC. 307(88)

(2010 FTP Kodeks).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.28

Sustav rasprskivanja (ograničeno na glave rasprkača)

(Mlaznice ugrađenog sustava rasprskivanja za brza plovila (HSC) su uključena u ovu točku)

– Pravilo II-2/7,

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/7,

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.44(65),

– IMO Rez. MSC.97(73)–

(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 8,

– IMO MSC/Circ.912.

– ISO 6182-1 (2004).

ili

– EN 12259-1 (1999) uključujući Izmjenu 1 (2001), Izmjenu 2 (2006) i Izmjenu 3 (2006).

B+D

B+E

B+F

A.1./3.29

Protupožarne cijevi

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

– EN 14540 (2004) uključujući A.1(2007).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.30

Prenosive naprave za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plinova

– Pravilo II-2/4,

– Pravilo VI/3.

– Pravilo II-2/4,

– Pravilo VI/3,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 15.

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008) ili IEC 60945(2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008)

– IEC 60092-504 (2001) uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1 (2001)

– IEC 60533 (1999),

i, koliko je primjenjivo:

a) Kategorija 1 (sigurna zona):

– EN 50104 (2010),

– EN 60079-29-1 (2007).

b) Kategorija 2 (eksplozivna atmosfera):

– EN 50104 (2010),

– EN 60079-29-1 (2007),

– IEC 60079-0 (2009),

– IEC 60079-1 (2007) uključujući IEC 60079-1 Ispravak 1 (2008),

– IEC 60079-10-1 (2009),

– IEC 60079-11 (2007),

– IEC 60079-15 (2010),

– IEC 60079-26 (2007).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.31

Mlaznice ugrađenog sustava rasprskivanja, za brza plovila (HSC)

Točka brisana jer je uključena u točke A.1/3.9 i A.1/3.28

A.1/3.32

Vatrozadržavajući materijali (osim namještaja) za brza plovila

– Pravilo X/3.

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

– IMO Rez. MSC.807(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.33

Vatrozadržavajući materijali za namještaj za brza plovila

– Pravilo X/3.

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73) (2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO MSC/Circ.1102.

– IMO Rez. MSC.807(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.34

Vatrootporno pregrađivanje za brza plovila

– Pravilo X/3.

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

– IMO Rez. MSC.807(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.35

Protupožarna vrata na brzim plovilima

– Pravilo X/3.

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

– IMO Rez. MSC.807(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.36

Protupožarne zaklopke na brzim plovilima

– Pravilo X/3.

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO MSC/Circ.1120.

– IMO Rez. MSC.807(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.37

Prolazi kroz vatrootporno pregrađivanje na brzim plovilima:

(a) prolazi električnih kabela

(b) prolazi cijevi, kanala, rovova i sl.

– Pravilo X/3.

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

– IMO Rez. MSC.807(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.38

Prenosiva protupožarna oprema za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 4.

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. A.951(23),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, IV, V,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 4,

– IMO MSC.1/Circ.1313.

– EN 3-7 (2004) uključujući Dopune 1 (2007),

– EN 3-8 (2006) uključujući Ispravak (2006),

– EN 3-9 (2006) uključujući Ispravak (2006),

– EN 3-10 (2009).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.39

Mlaznice jednakovrijednog sustava za gašenje požara na osnovi korištenja vode u prostorijama strojeva kategorije A i pumpnim stanicama

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 7,

– IMO MSC.1/Circ.1313.

– IMO MSC/Circ.1165.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.40

Posebna (nisko postavljena) rasvjeta u nuždi

(samo dijelovi)

– Pravilo II-2/13,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 11.

– Pravilo II-2/13,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 11.

– IMO Rez. A.752(18).

ili

– ISO 15370 (2010).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.41

Naprave za disanje za bijeg u nuždi (EEBD)

– Pravilo II-2/13.

– Pravilo II-2/13,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3,

– IMO MSC/Circ.849.

– ISO 23269-1 (2008), i alternativno:

Za samostalne naprave za disanje sa stlačenim zrakom otvorenog toka s potpunom maskom ili sa sklopom usnika:

– EN 402(2003).

Za samostalne naprave za disanje sa stlačenim zrakom otvorenog toka s kapuljačom:

– EN 1146(2005).

Za samostalne naprave za disanje sa stlačenim zrakom zatvorenog toka:

– EN 13794(2002).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.42

Dijelovi sustava inertnog plina

– Pravilo II-2/4.

– Pravilo II-2/4,

– IMO Rez. A.567(14),

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 15,

– IMO MSC/Circ.353,

– IMO MSC/Circ.387,

– IMO MSC/Circ.485,

– IMO MSC/Circ.450 Rev.1,

– IMO MSC/Circ.731,

– IMO MSC/Circ.1120.

– IMO MSC/Circ.353.

B+D

B+E

B+F

G

A.1/3.43

Mlaznice sustava gašenja požara za kuhinjske uređaje za pripremu hrane prženjem (friteza) (automatski ili ručni tip)

– Pravilo II-2/1,

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/1,

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

– ISO 15371 (2009).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.44

Slog opreme za vatrogasca – sigurnosno uže

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3.

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3,

– IMO Rez. MSC.307(88)

(2010 FTP Kodeks).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.45

Dijelovi jednakovrijednog ugrađenog sustava za gašenje požara plinom (medij za gašenje, ventili i mlaznice) za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 5.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 5,

– IMO MSC/Circ.848,

– IMO MSC.1/Circ.1313,

– IMO MSC.1/Circ.1316,

– IMO MSC.1/Circ.1317.

– IMO MSC/Circ.848,

– IMO MSC.1/Circ.1317.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.46

Jednakovrijedni ugrađeni sustavi za gašenje požara plinom za prostorije strojeva (Aerosol sustav)

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 5.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 5,

– IMO MSC.1/Circ.1270,

– IMO MSC.1/Circ.1313.

– IMO MSC.1/Circ. 1270 uključujući Ispravak 1.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.47

Pjenilo ugrađenog sustava za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije, za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta

Napomena: Ugrađeni sustav pjene visoke ekspanzije (uključujući sustave koji koriste zrak iz svojih radnih prostora) za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta mora se ispitati s odobrenim pjenilom, na zadovoljstvo Administracije.

– Pravilo II-2/10.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 6.

– IMO MSC/Circ. 670.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.48

Dijelovi ugrađenog sustava za gašenje požara za lokalnu primjenu, na osnovi korištenja vode, za primjenu u prostorijama strojeva »A« kategorije

(Mlaznice i ispitivanje)

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

– IMO MSC.1/Circ.1387.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.49

Mlaznice ugrađenog sustava s korištenjem vode za ro-ro prostorije i prostorije posebne kategorije jednakovrijedne mlaznicama iz rezolucije A.123(V)

– Pravilo II-2/19,

– Pravilo II-2/20,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/19,

– Pravilo II-2/20,

– IMO Rez. A.123(V),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7.

– IMO MSC.1/Circ. 1272.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.50

Zaštitna odjeća otporna na kemijsko djelovanje

Prebačeno u A.2/3.9

A.1/3.51

Dijelovi ugrađenog sustava otkrivanja požara i požarne uzbune za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostorije strojeva

– Pravilo II-2/7,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 9.

– Pravilo II-2/7,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 9,

– IMO MSC.1/Circ.1242,

– IMO MSC.1/Circ.1313.

Upravljačka i pokazivačka oprema. Električne instalacije na brodovima:

– EN 54-2 (1997) uključujući Ispravak (1999) i Izmjenu 1 (2006).

Oprema izvora napajanja:

– EN 54-4 (1997) uključujući Ispravak (1999), i Izmjenu 1 (2002) i Izmjenu 2 (2006).

Osjetnici topline:

– EN 54-5 (2000) uključujući i Izmjenu 1 (2002).

Osjetnici dima-pomoću raspršenog svjetla, odaslanog svjetla ili ionizacije:

– EN 54-7 (2000) uključujući i Izmjenu 1 (2002) i Izmjenu 2 (2006).

Osjetnici plamena:

– EN 54-10 (2002) uključujući i Izmjenu 1 (2005).

Ručni javljači požara:

– EN 54-11 (2001) uključujući Izmjenu 1 (2005).

Izolatori kratkog spoja:

– EN 54-17 (2007) uključujući Ispravak (2007)

Ulazno/izlazni uređaji:

– EN 54-18 (2008) uključujući Ispravak (2007)

B+D

B+E

B+F

Kablovi:

– EN 60332-1-1 (2004).

I, koliko je primjenjivo, električne i elektroničke instalacije na brodovima:

– IEC 60092-504 (2001),

– EC 60533 (1999).


A.1/3.52

Neprenosive i pokretne naprave za gašenje požara

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/4,

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

– EN 1866-1 (2007),

ili

– ISO 11601 (2008).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.53

Uređaji za uzbunu

– Pravilo II-2/7,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 9.

– Pravilo II-2/7,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 9,

– IMO MSC.1/Circ.1313.

Zvučni lokatori

– EN 54-3 (2001) uključujući Izmjenu 1 (2002) i Izmjenu 2 (2006),

– IEC 60092-504 (2001),

– IEC 60533 (1999),

– IEC 60092-504 (2001), uključujući Ispravak 1 (2011)

B+D

B+E

B+F

A.1/3.54

Ugrađene naprave za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plinova

– Pravilo II-2/4,

– Pravilo VI/3.

– Pravilo II-2/4,

– Pravilo VI/3,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 15

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008) ili IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 60092-504 (2001), uključujući Ispravak 1 (2011),

– IEC 60533 (1999),

i koliko je primijenjeno na:

(a) Kategorija 4 (sigurna zona):

– EN 50104 (2010).

(b) Kategorija 3 (eksplozivna atmosfera):

– EN 50104 (2010),

– EN 60079-0(2009),

– EN 60079-29-1 (2007).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.55

Mlaznice dvostruke

namjene (raspršivanje i mlaz)

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

Ručne mlaznice za vatrogasnu uporabu – kombinirane mlaznice PN 16:

– EN 15182-1 (2007) uključujući Izmjenu 1 (2009),

– EN 15182-2 (2007) uključujući Izmjenu 1 (2009).

Ručne mlaznice za vatrogasnu uporabu – glatki mlaz i/ili jedna kutna mlaznica za raspršivanje PN 16:

– EN 15182-1 (2007) uključujući Izmjenu 1 (2009),

– EN 15182-3 (2007) uključujući Izmjenu 1 (2009).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.56

Protupožarne cijevi (namatajuće)

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

– EN 671-1 (2001) uključujući Ispravak (2002).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.57

Dijelovi sustava za gašenje požara pjenom srednje ekspanzije – ugrađeni palubni sustav pjene za tankere

– Pravilo II-2/10.

– Pravilo II-2/10.8.1,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 14,

– IMO MSC.1/Circ. 1239,

– IMO MSC.1/Circ. 1276.

– IMO MSC/Circ. 798.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.58

Dijelovi ugrađenog sustava za gašenje požara pjenom niske ekspanzije za prostorije strojeva i zaštitu palube tankera

– Pravilo II-2/10.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 6, 14,

– IMO MSC.1/Circ. 1239,

– IMO MSC.1/Circ. 1276,

– IMO MSC.1/Circ.1313.

– IMO MSC.1/Circ. 1312.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.59

Pjenilo ugrađenih sustava za gašenje požara na tankerima za kemikalije

– Pravilo II-2/1,

– IMO Rez. MSC.4(48) – (IBC Kodeks).

– IMO Rez. MSC.4(48) – (IBC Kodeks),

– IMO MSC/Circ.553.

– IMO MSC.1/Circ.1312.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.60

Mlaznice ugrađenog sustava raspršivanja za balkone kabina

– Pravilo II-2/10.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 7,

– IMO MSC.1/Circ.1313.

– IMO MSC.1/Circ.1268.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.61

Ugrađeni sustavi za gašenje požara pjenom, koji koriste zrak iz prostorije, za zaštitu prostorije strojeva i pumpne stanice tereta

Napomena: Ugrađeni sustavi za gašenje požara pjenom, koji koriste zrak iz prostorije, za zaštitu prostorije strojeva i pumpne stanice tereta moraju se ispitati s odobrenim pjenilom, na zadovoljstvo Administracije.

– Pravilo II-2/10.

– Pravilo II-2/10.

– IMO MSC.1/Circ.1271.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.62

Vidi napomenu (c) iz uvodnog dijela Dodatka I

Sustavi za gašenje požara suhim prahom

– Pravilo II-2/1.

– Pravilo II-2/1,

– Međunarodni Kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenog plina: Poglavlje 11.

– IMO MSC.1/Circ.1315.

B+D

B+E

B+F

A.1/3.63

(Bivša A.2/3.15)

Dijelovi sustava otkrivanja požara uzorkovanjem zraka

– Pravilo II-2/7,

– Pravilo II-2/19,

– Pravilo II-2/20.

– Pravilo II-2/7,

– Pravilo II-2/19,

– Pravilo II-2/20,

– IMO Rez. MSC. 98(73) (FSS Kodeks) 10

– IMO Rez. MSC.98(73) (FSS Kodeks) 10,

i za:

Oprema za upravljanje i nadzor. Električne instalacije na brodovima:

– EN 54-2(1997) uključujući Ispravak (1999) i Izmjenu 1 (2006).

Oprema za napajanje:

– EN 54-4(1997) uključujući Ispravak (1999), Izmjenu 1 (2002) i Izmjenu 2 (2006).

Usisni dimni osjetnici:

– EN 54-20(2006) uključujući Ispravak (2008).

I, što je primjenjivo električne i elektroničke instalacije na brodovima:

– IEC 60092-504 (2001) Ispravak 1 (2011),

– IEC 60533 (1999).

I, što je primjenjivo za eksplozivne atmosfere:

– EN 60079-0 (2009).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.64

(Bivša A.2/3.15)

Pregrade klase »C«

– Pravilo II-2/3.

– Pravilo II-2/3.

– IMO Rez. MSC.307(88) (2010 FTP Kodeks) .

B+D

B+E

B+F

A.1/3.65

(Nova stavka)

Ugrađeni sustav detekcije ugljikovodičnih plinova

– Pravilo II-2/4.

– Pravilo II-2/4,

– IMO Rez. MSC.98(73) (FSS Kodeks) 16

– IMO MSC.1/Circ. 1370,

– EN 60079-29-1 (2007),

– IEC 60092-504 (2001) uključujući Ispravak 1 (2011),

– IEC 60533 (1999),

– EN/IEC 60945 (2002) uključujući Ispravak 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

A.1/3.66

(Nova stavka)

Sustavi za usmjeravanje napuštanje alternativni sustavu rasvjete u nuždi na putovima bjega

– Pravilo II-2/13.

– Pravilo II-2/13,

– IMO MSC.1/Circ.1168

IMO MSC.1/Circ.1168.

B+D

B+E

B+F

4. NAVIGACIJSKA OPREMA

Napomene primjenjive na točku 4: Navigacijska oprema.

Stupac 5:

IEC 61162 serija referira na sljedeće standarde za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

(a) IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Dio 1: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(b) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Dio 2: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(c) IEC 61162-3 ed1.1 usklađeno s Izmjenom 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

– IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

– IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Izmjena 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

(d) IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Dio 400: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Uvod i osnovni principi

– IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Dio 401: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Primjena

– IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Dio 402: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Dokumentacija i zahtjevi za ispitivanje

– IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Dio 410: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Transportni zahtjevi i osnovne vrste transporta

– IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Zahtjevi udruženog standarda i i osnovni udruženi standardi

– IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Ethernet međuveza

EN61162 serija se poziva na sljedeće standarde za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

(a) EN 61162-1 (2011) – Dio 1: Jedan govornik i više slušatelja

(b) EN 61162-1 (1998) – Dio 2: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(c) EN 61162-3 (2008) – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

– EN 61162-3-am1 (2010) Izmjena 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

(d) EN 61162-400 (2002) – Dio 400: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Uvod i osnovni principi

– EN 61162-401 (2002) – Dio 401: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Primjena

– EN 61162-402 (2005) – Dio 402: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Dokumentacija i zahtjevi za ispitivanje

– EN 61162-420 (2002) – Dio 410: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Transportni zahtjevi i osnovne vrste transporta

– EN 61162-410 (2002) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Zahtjevi udruženog standarda i i osnovni udruženi standardi

– EN 61162-450 (2011) – Dio 450: Višestruki govornik i više slušatelja – Ethernet međuveza

Br.

Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne
IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme

Modul

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetski kompas

a) Klasa A za brodove,

b) Klasa B za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje.

– Pravilo V/18.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.382(X),

– IMO Rez. A.694(17).

– ISO 1069 (1973),

– ISO 25862 (2009),

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).

ili

– ISO 1069 (1973),

– ISO 25862 (2009),

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.2

Uređaj za prijenos kursa s magnetskog kompasa (magnetska metoda)

– Pravilo V/18,

– Pravilo V/19,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.116(73),

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– ISO 22090-2 (2004), uključujući ispravak 2005,

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serije,

– ISO 22090-2 (2004), uključujući ispravak 2005,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.3

Zvrčni kompas

– Pravilo V/18.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.424(XI),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN ISO 8728 (1998),

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– ISO 8728 (1997),

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.4

Radarska oprema

Prebačeno u A.1./4.34, A.1./4.35 i A.1/4.36

A.1/4.5

Uređaj za automatsko radarsko ucrtavanje
(ARPA)

Prebačeno u A.1/4.34

A.1/4.6

Zvučni dubinomjer

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.224(VII),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.74(69) Dodatak 4,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN ISO 9875 (2001) uključujući ISO tehnički ispravak 1:2006,

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– ISO 9875 (2000) uključujući ISO tehnički ispravak 1:2006,

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.7

Uređaja za mjerenje brzine i prijeđenog puta (SDME)

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.824(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.96(72),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61023 (2007),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61023 (2007),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.8

Pokazivač kuta otklona kormila, broja okretaja i uspona vijka

Prebačeno u A.1/4.20, A.1/4.21 i A.1/4.22

A.1./4.9

Uređaj za pokazivanje kutne brzine

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.526(13),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– ISO 20672 (2007),

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– ISO 20672 (2007),

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.10

Goniometar

Namjerno ostavljeno prazno

A.1/4.11

Loran-C prijemnik

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.818(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61075 (1993),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61075 (1991),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.12

Čajka prijemnik

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.818(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61075 (1993),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61075 (1991),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.13

Decca prijemnik

Namjerno ostavljeno prazno

A.1/4.14

GPS prijemnik

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.112(73),

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61108-1 (2003),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61108-1 (2003),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.15

GLONASS prijemnik

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.113(73),

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61108-2 (1998),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61108-2 (1998),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.16

Sustav upravljanja brodom na kursu (HSC)

– Pravilo V/18.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.342(IX),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.64(67) Dodatak 3,

– IMO Rez. MSC.191(79).

– ISO 11674 (2006),

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– ISO 11674 (2006),

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.17

Mehaničko dizalo za peljara

Prebačeno u A.1/1.40

A.1/4.18

9 GHz SAR transponder (SART)

– Pravilo III/4,

– Pravilo IV/14,

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo III/6,

– Pravilo IV/7,

– IMO Rez. A.530(13),

– IMO Rez. A.802(19),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8, 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8, 14,

– ITU-R M.628-3(11/93).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61097-1 (2007).

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61097-1 (2007).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.19

Radarska oprema za brzo plovilo

Prebačeno u A.1/4.37

A.1/4.20

Pokazivač otklona kormila

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– ISO 20673 (2007),

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– ISO 20673 (2007),

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.21

Pokazivač okretaja vijka

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– ISO 22554 (2007),

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– ISO 22554 (2007),

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.22

Pokazivač uspona vijka

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– ISO 22555 (2007),

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– ISO 22555 (2007),

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.23

Kompas brodica za spašavanje i brodica za prikupljanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) IV, V,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8, 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8, 13.

– ISO 25862 (2009).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.24

Uređaj za automatsko radarsko ucrtavanje (ARPA) za brza plovila

Prebačeno u A.1/4.37

A.1/4.25

Automatsko sredstvo za praćenje (ATA)

Prebačeno u A.1/4.35

A.1/4.26

Automatsko sredstvo za praćenje (ATA) za brza plovila

Prebačeno u A.1/4.38

A.1/4.27

Elektroničko sredstvo za ucrtavanje (EPA)

Prebačeno u A.1/4.36

A.1/4.28

Integrirani sustav mosta

Prebačeno u A.2/4.30

A.1/4.29

Zapisivač podataka o putovanju (VDR)

– Pravilo V/18,

– Pravilo V/20,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/20,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.861(20),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– IEC 61996-1 (2008),

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– IEC 61996-1 (2007-11),

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.30

Elektronički pokazivač navigacijskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS) s pomičnim uređajem, i sustav raster pokazivača karata (RCDS)

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.191(79),

– IMO Rez. MSC.232(82),

– IMO SN.1/Circ.266.

[ECDIS pomoćni uređaj i RCDS su primjenjivi samo ako je ta funkcionalnost uključena u ECIDS. Modul B certifikat će pokazati da li su ove opcije bile ispitane].

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 61174 (2008),

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serije,

– IEC 61174 (2008),

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.31

Zvrčni kompas za brzo plovilo

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.821(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.191(79).

– ISO 16328 (2001),

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– ISO 16328 (2001),

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.32

Univerzalni automatski identifikacijski sustav
(AIS)

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.74(69),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.191(79),

– ITU-R M. 1371-3(2007).

Napomena: ITU-R M. 1371-3(2007) Dodatak 3 je primjenljiv samo u skladu s zahtjevima IMO Rez. MSC.74(69).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 61993-2 (2001),

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serije,

– IEC 61193-2 (2001),

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.33

Sustav upravljanja brodom na putanji

(radi pri brodskoj brzini od minimalne manevarske brzine do 30 čvorova)

– Pravilo V/18.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.74(69),

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serije,

– EN 62065 (2002),

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serije,

– IEC 62065 (2002),

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.34

Radarska oprema

CAT 1

– Pravilo V/18.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.278(VIII),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.823(19),

– IMO Rez. MSC.191(79),

– IMO Rez. MSC.192(79),

– ITU-R M. 1177-3 (06/03).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serije,

– EN 62288 (2008),

– EN 62388 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serije,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008),

– IEC 62388 Izd. 1.0(2007).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.35

Radarska oprema

CAT 2

– Pravilo V/18.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.278(VIII),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.823(19),

– IMO Rez. MSC.191(79),

– IMO Rez. MSC.192(79),

– ITU-R M. 1177-3 (06/03).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serije,

– EN 62288 (2008),

– EN 62388 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serije,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008),

– IEC 62388 Izd. 1.0(2007).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.36

Radarska oprema

CAT 3

– Pravilo V/18.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.278(VIII),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.823(19),

– IMO Rez. MSC.191(79),

– IMO Rez. MSC.192(79),

– ITU-R M. 1177-3 (06/03).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serije,

– EN 62288 (2008),

– EN 62388 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serije,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008),

– IEC 62388 Izd. 1.0(2007).

B+D

B+E

B+F

G

Napomena:

CAT – Kategorija radarske opreme kako je definirano u Odjeljku 1.3, IEC 62388 (2007)

A.1/4.37

Radarska oprema za brza plovila (CAT 1H, CAT 2H i CAT 3H)

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– IMO Rez. A.278(VIII),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.191(79),

– IMO Rez. MSC.192(79),

– ITU-R M. 1177-3(06/03).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serije,

– EN 62288 (2008),

– EN 62388 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serije,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008),

– IEC 62388 Izd. 1.0(2007).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.38

Sljedeća radarska oprema odobrena s opcijom za karte:

(a) CAT 1C,

(b) CAT 2C,

(c) CAT 1HC za HSC,

(d) CAT 2HC za HSC.

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– IMO Rez. A.278(VIII),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.191(79),

– IMO Rez. MSC.192(79),

– ITU-R M. 1177-3(06/03).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serije,

– EN 62288 (2008),

– EN 62388 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serije,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008),

– IEC 62388 Izd. 1.0(2007).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.39

Radarski reflektor –

pasivni tip

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.164(78).

– EN ISO 8729-1 (2010),

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

ili

– ISO 8729-1 (2010),

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.40

Sustav upravljanja brodom na kursu za brza plovila

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.822(19),

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.191(79).

– ISO 16329 (2003),

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 16329 (2003),

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serije,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.41

Uređaj za prijenos kursa THD (GNSS metoda)

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.116(73),

– IMO Rez. MSC.191(79).

– ISO 22090-3 (2004) uključujući ISO Ispravak 1 (2005),

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– ISO 22090-3 (2004) uključujući ISO Ispravak 1 (2005),

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serije,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.42

Reflektor za brzo plovilo

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– IMO Rez. A.694(17),

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– ISO 17884 (2004),

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).

ili

– ISO 17884 (2004),

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.43

Oprema za gledanje noću za brza plovila

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– IMO Rez. A.694(17),

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.94(72),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– ISO 16273 (2003),

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).

ili

– ISO 16273 (2003),

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.44

Diferencijalni radio far za

DGPS i DGLONASS uređaj

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.114(73).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61108-4 (2004),

– EN 61162 serija,

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61108-4 (2004),

– IEC 61162 serija.

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.45

Mogućnost prikaza karata na brodskom radaru

Točka brisana jer je uključena u točku A.1/4.38

A.1/4.46

Uređaj za prijenos kursa THD (Žirokompasna metoda)

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.116(73),

– IMO Rez. MSC.191(79).

– ISO 22090-1 (2002) uključujući Ispravak 1 (2005),

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– ISO 22090-1 (2002) uključujući Ispravak 1 (2005),

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.47

Pojednostavljeni zapisivač podataka o putovanju

(S-VDR)

– Pravilo V/20.

– Pravilo V/20,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.163(78),

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 61996-2 (2008),

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– IEC 61996-2 (2007),

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.48

Mehaničko dizalo za pilota

Namjerno ostavljeno prazno jer je IMO Rez. MSC.308(88) od 1.7.2012. zabranjen mehanički uređaj za dizanje peljara

A.1/4.49

Pilotske ljestve

– Pravilo V/23,

– Pravilo X/3.

– Pravilo V/23,

– IMO Rez. A.889(21),

– IMO MSC/Circ.773.

– IMO Rez. A.889(21).

– ISO 799 (2004).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.50

DGPS oprema

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.112(73),

– IMO Rez. MSC.114(73),

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61108-1 (2003),

– EN 61108-4 (2004),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61108-1 (2003),

– IEC 61108-4 (2004),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.51

DGLONASS oprema

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.113(73),

– IMO Rez. MSC.114(73),

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61108-2 (1998),

– EN 61108-4 (2004),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61108-2 (1998),

– IEC 61108-4 (2004),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.52

Svjetiljka za dnevnu signalizaciju

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks).

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.95(72),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– ISO 25861 (2007),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– ISO 25861 (2007).

B+D

B+E

B+F

A.1/4.53

Vidi napomenu c) iz uvodnog dijela Dodatka I

Uređaj za izdizanje radarskog cilja

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks)13,

– IMO Rez. MSC.164(78),

– ITU-R M.1176(10/95).

– ISO 8729-2 (2009),

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

ili

– ISO 8729-2 (2009),

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.54

Vidi napomenu c) iz uvodnog dijela Dodatka I

Uređaj za smjeranje

– Pravilo V/18.

– Pravilo V/19.

– ISO 25862 (2009),

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

ili

– ISO 25862 (2009),

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.55

Vidi napomenu c) iz uvodnog dijela Dodatka I

AIS SART oprema

– Pravilo III/4,

– Pravilo IV/14.

– Pravilo III/6,

– Pravilo IV/7,

– IMO Rez. MSC.246(83),

– IMO Rez. MSC.247(83),

– IMO Rez. MSC.256(84),

– ITU-R M. 1371-4(2010).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61097-14 (2010),

– EN 61162 serija,

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61097-14 (2010),

– IEC 61162 serija.

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.56

Vidi napomenu c) iz uvodnog dijela Dodatka I

Galileo prijemnik

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.813(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks)13,

– IMO Rez. MSC.191(79),

– IMO Rez. MSC.233(82).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61108-3 (2010),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61108-3 (2010),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D

B+E

B+F

G

A.1/4.57

Vidi napomenu c) iz uvodnog dijela Dodatka I

Navigacijski alarmni sustav straže na mostu

(BNWAS)

– Pravilo V/18.

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.128(75),

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

– IEC 62616 (2010),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008),

– IEC 62616 (2010).

B+D

B+E

B+F

G

5. RADIOKOMUNIKACIJSKA OPREMA

Napomene primjenjive na točku 5: Radiokomunikacijska oprema.

Stupac 5: U slučaju da su zahtjevi IMO MSC/Circ.862 u suprotnosti sa zahtjevima standarda za testiranje proizvoda, zahtjevi iz IMO MSC/Circ.862 se uzimaju kao važeći.

Stupac 5:

IEC 61162 serija referira na sljedeće standarde za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

IEC 61162 serija referira na sljedeći standard za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

(a) IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Dio 1: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(b) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Dio 2: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(c) IEC 61162-3 ed1.1 usklađeno s Izmjenom 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

– IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

– IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Izmjena 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

(d) IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Dio 400: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Uvod i osnovni principi

– IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Dio 401: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Primjena

– IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Dio 402: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Dokumentacija i zahtjevi za ispitivanje

– IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Dio 410: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Transportni zahtjevi i osnovne vrste transporta

– IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Zahtjevi udruženog standarda i i osnovni udruženi standardi

– IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Ethernet međuveza

EN61162 serija se poziva na sljedeće standarde za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

(a) EN 61162-1 (2011) – Dio 1: Jedan govornik i više slušatelja

(b) EN 61162-1 (1998) – Dio 2: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(c) EN 61162-3 (2008) – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

– EN 61162-3-am1 (2010) Izmjena 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

(d) EN 61162-400 (2002) – Dio 400: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Uvod i osnovni principi

– EN 61162-401 (2002) – Dio 401: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Primjena

– EN 61162-402 (2005) – Dio 402: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Dokumentacija i zahtjevi za ispitivanje

– EN 61162-420 (2002) – Dio 410: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Transportni zahtjevi i osnovne vrste transporta

– EN 61162-410 (2002) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Zahtjevi udruženog standarda i i osnovni udruženi standardi

– EN 61162-450 (2011) – Dio 450: Višestruki govornik i više slušatelja – Ethernet međuveza

Br.

Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne
IMO rezolucije i cirkulare

Ispitne norme

Modul

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

VHF radio sposoban odašiljati i primati DSC i radiotelefoniju

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

– Pravilo IV/7,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. A.385(X),

– IMO Rez. A.524(13),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.803(19)

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14,

– IMO MSC/Circ.862,

– IMO COMSAR Circ.32,

– ITU-R M.489-2 (10/95),

– ITU-R M.493-13 (10/09),

– ITU-R M.541-9 (05/04),

– ITU-R M.689-2 (09/94).

– IMO MSC/Circ.862,

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

– ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

– ETSI EN 301 925 V1.2.1 (2010-09),

ili

– IMO MSC/Circ.862,

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61097-3 (1994),

– IEC 61097-7 (1996),

– IEC 61162 serija.

B+D

B+E

B+F

A.1/5.2

VHF DSC prijemnik dežurstva

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

– Pravilo IV/7,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.803(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14,

– IMO COMSAR Circ.32,

– ITU-R M.489-2 (10/95),

– ITU-R M.493-13 (10/09),

– ITU-R M.541-9 (05/04).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

– ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2010-09),

– ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61097-3 (1994),

– IEC 61097-8 (1998).

B+D

B+E

B+F

A.1/5.3

NAVTEX prijemnik

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

– Pravilo IV/7,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.148(77),

– IMO COMSAR Circ.32,

– ITU-R M.540-2 (06/90),

– ITU-R M.625-3 (10/95).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),

– ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61097-6 (2005-12).

B+D

B+E

B+F

A.1/5.4

EGC prijemnik

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

– Pravilo IV/7,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. A.570(14),

– IMO Rez. A.664(16),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14,

– IMO COMSAR Circ.32.

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

– ETSI ETS 300 460/ Izmjena 1 (1997-11),

– ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

– ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61097-4 (2007).

B+D

B+E

B+F

A.1/5.5

HF prijemnik pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) (HF NBDP prijemnik)

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

– Pravilo IV/7,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.699(17),

– IMO Rez. A.700(17),

– IMO Rez. A.806(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14,

– IMO COMSAR Circ.32,

– ITU-R M.491-1 (07/86),

– ITU-R M.492-6 (10/95),

– ITU-R M.540-2 (06/90),

– ITU-R M.625-3 (10/95),

– ITU-R M.688 (06/90).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

– ETSI ETS 300 067/ Izmjena 1 Ed.1(1993-10),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

– ETSI ETS 300 067/ Izmjena 1 Ed.1(1993-10).

B+D

B+E

B+F

A.1/5.6

406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

– Pravilo IV/7,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. A.662(16),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.696(17),

– IMO Rez. A.810(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14,

– IMO MSC/Circ.862,

– IMO COMSAR Circ.32,

– ITU-R M.633-3 (05/04),

– ITU-R M.690-1 (10/95).

– IMO MSC/Circ.862,

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001-01),

ili

– IMO MSC/Circ.862,

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61097-2 (2008).

Napomena: IMO/Circ. 862 je primjenljiv samo na opcijski daljinski aktiviran uređaj ne na sami EPIRB.

B+D

B+E

B+F

A.1/5.7

L-pojasni EPIRB

(INMARSAT)

Namjerno ostavljeno prazno

A.1/5.8

2182 kHz prijemnik dežurstva

Namjerno ostavljeno prazno

A.1/5.9

Dvotonski generator alarma

Namjerno ostavljeno prazno

A.1/5.10

MF radio sposoban odašiljati i primati DSC i radiotelefoniju

Napomena: U skladu s odlukama IMO i ITU, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanja na H3E više nisu primjenjivi u ispitnim normama.

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3.

– IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

– Pravilo IV/9,

– Pravilo IV/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.804(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14,

– IMO COMSAR Circ.32,

– ITU-R M.493-13 (10/09),

– ITU-R M.541-9 (05/04).

– IMO MSC/Circ.862,

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– ETSI EN 300 338-1

V1.3.1 (2010-02),

– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

– ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10),

– ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),

ili

– IMO MSC/Circ.862,

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61097-3 (1994),

– IEC 61097-9 (1997),

– IEC 61162 serija.

B+D

B+E

B+F

A.1/5.11

MF DSC prijemnik dežurstva

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

– Pravilo IV/9,

– Pravilo IV/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.804(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14,

– IMO COMSAR Circ.32,

– ITU-R M.493-13 (10/09),

– ITU-R M.541-9 (05/04),

– ITU-R M.1173 (10/95).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

– ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12),

– ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),

– IEC 61162 serija,

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61097-3 (1994),

– IEC 61097-8 (1998),

– IEC 61162 serija.

B+D

B+E

B+F

A.1/5.12

INMARSAT-B SES

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

– Pravilo IV/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. A.570(14),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.808(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14,

– IMO MSC/Circ.862,

– IMO COMSAR Circ.32.

– IMO MSC/Circ.862,

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).

ili

– IMO MSC/Circ.862,

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

A.1/5.13

INMARSAT-C SES

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

– Pravilo IV/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. A.570(14),

– IMO Rez. A.664(16) (primjenljivo samo ako Inmarsat C SES sadrži EGC funkciju),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.807(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14,

– IMO MSC/Circ.862,

– IMO COMSAR Circ.32.

– IMO MSC/Circ.862,

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

– ETSI ETS 300 460/ Izmjena 1 (1997-11),

– ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

– ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61097-4 (2007),

– IEC 61162 serija.

B+D

B+E

B+F

A.1/5.14

MF/HF radio sposoban odašiljati i primati DSC, NBDP i radiotelefoniju

Napomena: U skladu s odlukama IMO i ITU, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanja na A3H više nisu primjenjivi u ispitnim normama.

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

– Pravilo IV/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.806(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14,

– IMO MSC/Circ.862,

– IMO COMSAR Circ.32,

– ITU-R M.476-5 (10/95),

– ITU-R M.491-1 (07/86),

– ITU-R M.492-6 (10/95),

– ITU-R M.493-13 (10/09),

– ITU-R M.541-9 (05/04),

– ITU-R M.625-3 (10/95),

– ITU-R M.1173 (10/95).

– IMO MSC/Circ.862,

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

– ETSI ETS 300 067/ Izmjena 1 Ed.1(1993-10),

– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

– ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2011-01),

– ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),

ili

– IMO MSC/Circ.862,

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61097-3 (1994),

– IEC 61097-9 (1997),

– IEC 61162 serija.

B+D

B+E

B+F

A.1/5.15

MF/HF DSC prijemnik dežurstva

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

– Pravilo IV/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.806(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14,

– IMO COMSAR Circ.32,

– ITU-R M.493-13 (10/09),

– ITU-R M.541-9 (05/04).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

– ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2010-09),

– ETSI EN 308-843-5

V1.1.1 (2004-06)

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61097-3 (1994),

– IEC 61097-8 (1998),

– IEC 61162 serija.

B+D

B+E

B+F

A.1/5.16

Zrakoplovni VHF radiotelefon

Prebačeno u A.2/5.8

A.1/5.17

Prenosivi VHF primoodašiljač sredstva za spašavanje

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

– Pravilo III/6,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.809(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8, 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8, 14,

– IMO Rez. MSC.149(77),

– ITU-R M.489-2 (10/95).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),

– ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61097-12 (1996).

B+D

B+E

B+F

A.1/5.18

Ugradbeni VHF primoodašiljač sredstava za spašavanje

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

– Pravilo III/6,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.809(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14,

– ITU-R M.489-2 (10/95).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61097-12 (1996).

B+D

B+E

B+F

A.1/5.19

INMARSAT-F77

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

– Pravilo IV/10,

– IMO Rez. A.570(14),

– IMO Rez. A.808(19),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14,

– IMO MSC/Circ.862,

– IMO COMSAR Circ.32.

– IMO MSC/Circ.862,

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61097-13(2003),

ili

– IMO MSC/Circ.862,

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61097-13 (2003).

B+D

B+E

B+F

6. OPREMA KOJA SE ZAHTIJEVA PREMA COLREG 72

Br.

Opis opreme

Pravila COLREG 72, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila COLREG, uz izmjene i odnosne
IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme

Modul

1

2

3

4

5

6

A.1/6.1

Navigacijska svjetla

– COLREG Dodatak I/14.

– Dodatak I/14,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.253(83).

– EN 14744 (2005) uključujući Ispravak (2006),

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

ili

– EN 14744 (2005) uključujući Ispravak (2006),

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

G

7. SIGURNOSNA OPREMA ZA BRODOVE ZA RASUTI TERET

Nema točaka u Dodatku I.

8. OPREMA KOJA SE ZAHTIJEVA PREMA SOLAS CHAPTER II-1. KONSTRUKCIJA – STRUKTURA, PREGRAĐIVANJE I STABILITET, STROJARSKE I ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Br.

Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne
IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme

Modul

1

2

3

4

5

6

A.1/8.1

Vidi napomenu c) iz uvodnog dijela Dodatka I

Osjetnici za otkrivanje prodora vode

– Pravilo II-1/22-1,

– Pravilo II-1/25,

– Pravilo XII/12.

– Pravilo II-1/25,

– Pravilo XII/12,

– IMO Rez. MSC.188(79),

– IMO Rez. A.1021(26).

– IEC 60092-0504 (2001) uključujući Ispravak 1 (2011),

– IEC 60529 (2001) uključujući Ispravak 1 (2003), Ispravak 2 (2007) i Ispravak 3 (2009),

– IMO Rez. MSC.188(79),

– IMO MSC.1/Circ.1291.

B+D

B+E

B+F

DODATAK II.

OPREMA ZA KOJU U MEĐUNARODNIM DOKUMENTIMA NE POSTOJE
DETALJNE ISPITNE NORME

1. SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE

Stupac 4: Primjenjuje se IMO MSC/Circ. 980 osim kada je zamijenjen određenim propisom navedenim u stupcu 4.

Br.

Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne
IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme

Modul

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Radarski reflektor za splavi za spašavanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo III/34,

– Pravilo X/3.

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks).A.2/1.2

Materijali za hidro-termo odijela

Namjerno ostavljeno prazno

A.2/1.3

Uređaji za nesmetano izranjanje plovila za preživljavanje

– Pravilo III/4,

– Pravilo III/34.

– Pravilo III/13,

– Pravilo III/16,

– Pravilo III/26,

– Pravilo III/34,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8,

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I, IV, VI,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8.A.2/1.4

Ljestve za ukrcaj

Prebačeno u A.1/1.29

A.2/1.5

Sustav javnog razglasa i opći sustav uzbune u nuždi

(kada se koristi kao sustav požarne uzbune primjenjuje se točka A.1/3.53)

– Pravilo III/6.

– IMO Rez. A.1021(26),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks),

– IMO MSC/Circ.808.

– ISO 27991 (2008)


2. ZAŠTITA OD ONEČIŠĆENJA

Br.

Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila MARPOL 73/78, uz izmjene i odnosne
IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme

Modul

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

Uređaji za nadzor i zapisivanje NOx na brodu

Prebačeno u A.1/2.8

A.2/2.2

Sustavi za pročišćavanje ispušnih plinova na brodu

Prebačeno u A.1/2.10

A.2/2.3

Jednakovrijedni postupci za smanjenje NOx ispuštanja na brodu

– Dodatak VI, Pravilo 4. MARPOL-a.

– Dodatak VI, Pravilo 4. MARPOL-a.A.2/2.4

Ostali jednakovrijedni tehnološki postupci za ograničavanje ispuštanja SOx

– Dodatak VI, Pravilo 4. MARPOL-a,

– IMO Rez. MEPC. 184(59).

– Dodatak VI, Pravilo 4. MARPOL-a.A.2/2.5

(Nova stavka)

Uređaj za analizu NOx na brodu koji koristi metodu drugačiju od direktnog mjerenja i nadzora kako je navedeno u NOx Kodeksu

– Dodatak VI, Pravilo 4. MARPOL-a.

– Dodatak VI, Pravilo 4. MARPOL-a.3. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Br.

Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne
IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme

Modul

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Neprenosive i pokretne naprave za gašenje

Prebačeno u A.1/3.52
A.2/3.2

Mlaznice ugrađenog sustava raspršivanja za prostorije posebne kategorije, ro-ro prostorije za teret, ro-ro prostorije i prostorije za motorna vozila

Prebačeno u A.1/3.49

A.2/3.3

Upućivanje sklopa generatora po hladnom vremenu (uređaji za upućivanje)

Prebačeno u A.2/8.1

A.2/3.4

Mlaznice dvostruke namjene (raspršivanje i mlaz)

Prebačeno u A.1/3.55

A.2/3.5

Dijelovi ugrađenog sustava otkrivanja požara i sustava požarne uzbune upravljačkih stanica, službenih prostorija, nastambi, prostorija strojeva i nenadgledanih prostorija strojeva

Prebačeno u A.1/3.51
A.2/3.6

Osjetnici dima

Prebačeno u A.1/3.51
A.2/3.7

Osjetnici topline

Prebačeno u A.1/3.51
A.2/3.8

Sigurnosna električna svjetiljka

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3.

– Pravilo II-2/10,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3.

– IEC 60079 serija.


A.2/3.9

Zaštitna odjeća otporna na kemijsko djelovanje

– Pravilo II-2/19.

– Pravilo II-2/19,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

– EN 943-1 (2002) uključujući Ispravak (2005),

– EN 943-2 (2002),

– EN ISO 6529 (2001),

– EN ISO 6530 (2005),

– EN 14605 (2005) uključujući Izmjenu 1 (2009),

– IMO MSC/Circ.1120.


A.2/3.10

Posebna (nisko-postavljena) rasvjeta u nuždi

Prebačeno u A.1/3.40
A.2/3.11

Mlaznice ugrađenog sustava raspršivanja za prostorije strojeva

Prebačeno u A.1/3.10

A.2/3.12

Jednakovrijedni ugrađeni sustav za gašenje požara plinom prostorija strojeva i pumpnih stanica tereta

Prebačeno u A.1/3.45
A.2/3.13

Naprave za disanje s tlačnom zračnom cijevi

(Brza plovila)

Točka se briše

A.2/3.14

Protupožarne cijevi
(namatajuće)

Prebačeno u A.1/3.56

A.2/3.15

Dijelovi sustava otkrivanja požara uzorkovanjem zraka

Prebačeno u A.1/3.63

A.2/3.16

Osjetnici plamena

Prebačeno u A.1/3.51

A.2/3.17

Ručni javljači požara

Prebačeno u A.1/3.51

A.2/3.18

Uređaji za uzbunu

Prebačeno u A.1/3.53

A.2/3.19

Dijelovi ugrađenog sustava za gašenje požara za lokalnu primjenu, na osnovi korištenja vode, za primjenu u prostorijama strojeva »A« kategorije

Prebačeno u A.1/3.48

A.2/3.20

Podstavljeni namještaj

Prebačeno u A.1/3.20

A.2/3.21

Dijelovi sustava gašenja požara spremišta boja i spremišta zapaljivih tekućina

– Pravilo II-2/10.

– Pravilo II-2/10,

– IMO MSC.1/Circ.1239.A.2/3.22

Dijelovi sustava za gašenje požara usisnog ventilacijskog kanala kuhinje

– Pravilo II-2/9.

– Pravilo II-2/9.A.2/3.23

Dijelovi sustava gašenja požara helikopterske palube

– Pravilo II-2/18.

– Pravilo II-2/18.

– EN 13565-1 (2003) uključujući Izmjenu 1 (2007).


A.2/3.24

Prenosivi slog za pjenu

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo II-2/20,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo II-2/20,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 4,

– IMO MSC.1/Circ.1239,

– IMO MSC.1/Circ.1313.A.2/3.25

Konstrukcije klase C

Prebačeno A.1/3.64

A.2/3.26

Sustav stlačenog plina za kuhinjske potrebe (dijelovi)

– Pravilo II-2/4.

– Pravilo II-2/4,

– IMO MSC.1/Circ.1276.A.2/3.27

Dijelovi ugrađenog sustava za gašenje požara plinom (CO2)

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-2/10,

– Pravilo II-2/20,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

– IMO Rez. MSC.98(73)– (FSS Kodeks) 7,

– IMO MSC.1/Circ.1313,

– IMO MSC.1/Circ.1318.

Električni uređaji za automatsko upravljanje i odgodu:

– EN 12094-1 (2003).

Ne-električni uređaji za automatsko upravljanje i odgodu:

– EN 12094-2 (2003).

Uređaji za ručno okidanje i zaustavljanje:

– EN 12094-3 (2003).

Sklopovi ventila boca i njihovo upravljanje:

– EN 12094-4 (2004).

Sekcijski ventili visokog i niskog tlaka i njihovo upravljanje:

– EN 12094-5 (2006).

Ne-električni uređaji za onesposobljavanje:

– EN 12094-6 (2006).

Mlaznice CO2 sustava:

– EN 12094-7 (2000)
uključujući Izmjenu 1 (2005).

Konektori:

– EN 12094-8 (2006).

Manometri i tlačne sklopke:

– EN 12094-10 (2003).

Mehanički uređaji za vaganje:

– EN 12094-11 (2003).

Nepovratni ventili:

– EN 12094-13 (2001)
uključujući Ispravak (2002).

Uređaji za dodavanje mirisa prilikom ispuštanja CO2 kod niskotlačnih sistema:

– EN 12094-16 (2003).


A.2/3.28

Dijelovi sustava za gašenje požara pjenom srednje ekspanzije – ugrađeni palubni sustav pjene za tankere

Prebačeno u A.1/3.57

A.2/3.29

Dijelovi ugrađenog sustava za gašenje požara pjenom niske ekspanzije za prostorije strojeva i zaštitu palube tankera

Prebačeno u A.1/3.58

A.2/3.30

Pjenilo ugrađenih sustava za gašenje požara na tankerima za kemikalije

Prebačeno u A.1/3.59

A.2/3.31

Ručno upravljani sustav raspršivanja

– Pravilo II-2/10.

– Pravilo II-2/10.A.2/3.32

Sustavi za gašenje požara suhim prahom

Prebačeno u A.1/3.62

4. NAVIGACIJSKA OPREMA

Napomene primjenjive na točku 4: Navigacijska oprema.

Stupac 3 i 4: Pozivanje na SOLAS Poglavlje V odnosi se na SOLAS 1974, uz izmjene MSC 73 koje stupaju na snagu 1. srpnja 2002.

Stupac 5:

IEC 61162 serija referira na sljedeće standarde za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

(a) IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Dio 1: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(b) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Dio 2: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(c) IEC 61162-3 ed1.1 usklađeno s Izmjenom 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

– IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

– IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Izmjena 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

(d) IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Dio 400: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Uvod i osnovni principi

– IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Dio 401: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Primjena

– IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Dio 402: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Dokumentacija i zahtjevi za ispitivanje

– IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Dio 410: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Transportni zahtjevi i osnovne vrste transporta

– IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Zahtjevi udruženog standarda i i osnovni udruženi standardi

– IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Ethernet međuveza

EN61162 serija se poziva na sljedeće standarde za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

(a) EN 61162-1 (2011) – Dio 1: Jedan govornik i više slušatelja

(b) EN 61162-1 (1998) – Dio 2: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(c) EN 61162-3 (2008) – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

– EN 61162-3-am1 (2010) Izmjena 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

(d) EN 61162-400 (2002) – Dio 400: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Uvod i osnovni principi

– EN 61162-401 (2002) – Dio 401: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Primjena

– EN 61162-402 (2005) – Dio 402: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Dokumentacija i zahtjevi za ispitivanje

– EN 61162-420 (2002) – Dio 410: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Transportni zahtjevi i osnovne vrste transporta

– EN 61162-410 (2002) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Zahtjevi udruženog standarda i i osnovni udruženi standardi

– EN 61162-450 (2011) – Dio 450: Višestruki govornik i više slušatelja – Ethernet međuveza

Br.

opis opreme

pravila solas 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno odobrenje

primjenjiva pravila solas 74, uz izmjene i odnosne
imo rezolucije i cirkulari

ispitne norme

modul

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Zvrčni kompas za brzo plovilo

Prebačeno u A.1/4.31

A.2/4.2

Sustav upravljanja brodom na kursu za brzo plovilo (prije autopilot)

Prebačeno u A.1/4.40

A.2/4.3

Uređaj za prijenos kursa THD (GNSS metoda) (prije elektromagnetski kompas)

Prebačeno u A.1/4.41

A.2/4.4

Svjetiljka za dnevnu signalizaciju

Prebačeno u A.1/4.52

A.2/4.5

Reflektor za brzo plovilo

Prebačeno u A.1/4.42

A.2/4.6

Oprema za gledanje noću za brzo plovilo

Prebačeno u A.1/4.43

A.2/4.7

Sustav upravljanja brodom na putanji

Prebačeno u A.1/4.33

A.2/4.8

Elektronički pokazivač navigacijskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)

Prebačeno u A.1/4.30

A.2/4.9

Elektronički pokazivač navigacijskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS) pomoćni uređaj

Prebačeno u A.1/4.30

A.2/4.10

Sustav raster pokazivača karata (RCDS)

Prebačeno u A.1/4.30

A.2/4.11

Kombinirani prijemnik GPS/GLONASS

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks).

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.74(69),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.115(73),

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 ispravak 1 (2008),

– EN 61108-1 (2003),

– EN 61108-2 (1998),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 ispravak 1 (2008),

– IEC 61108-1 (2003),

– IEC 61108-2 (1998),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).


A.2/4.12

DGPS, DGLONASS

oprema

Prebačeno u A.1/4.44, A.1/4.50 i A.1/4.51

A.2/4.13

Zvrčni kompas za brza plovila

Prebačeno u A.1/4.31

A.2/4.14

Zapisivač podataka o putovanju (VDR)

Prebačeno u A.1/4.29

A.2/4.15

Integrirani navigacijski sustav

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.86(70),

– IMO Rez. MSC.97(73) (2000 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– IEC 61924 (2006),

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– IEC 61924 (2006),

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).


A.2/4.16

Integrirani sustav mosta

Namjerno ostavljeno prazno

A.2/4.17

Uređaj za izdizanje radarskog cilja

Prebačeno u A.1/4.53

A.2/4.18

Sustav prijema zvuka

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks).

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.86(70),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).


A.2/4.19

Magnetski kompas za brzo plovilo

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks).

– IMO Rez. A.382(X),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks).

– ISO 1069 (1973),

– ISO 25862 (2009),

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

ili

– ISO 1069 (1973),

– ISO 25862 (2009),

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).


A.2/4.20

Sustav upravljanja na putanji za brza plovila

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. -MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks).

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).


A.2/4.21

Mogućnosti prikaza karata na brodskom radaru

Prebačeno u A.1/4.45

A.2/4.22

Uređaj za prijenos kursa THD (žirokompaska metoda)

Prebačeno u A.1/4.46

A.2/4.23

Uređaj za prijenos kursa THD (magnetska metoda)

Prebačeno u A.1/4.2

A.2/4.24

Pokazivač poriva

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks).

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).


A.2/4.25

Pokazivači bočnog poriva, uspona i načina rada

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks).

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).


A.2/4.26

Uređaj za pokazivanje kutne brzine

Prebačeno u A.1/4.9

A.2/4.27

Pokazivač otklona kormila

Prebačeno u A.1/4.20

A.2/4.28

Pokazivač okretaja vijka

Prebačeno u A.1/4.21

A.2/4.29

Pokazivač uspona vijka

Prebačeno u A.1/4.22

A.2/4.30

Integrirani sustav mosta

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 13.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 15,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 15,

– IMO Rez. MSC.191(79),

– IMO SN.1/Circ.288.

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 61209 (1999),

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– IEC 61209 (1999),

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).


A.2/4.31

Uređaj za smjeranje

Prebačeno u A.1/4.54

A.2/4.32

Navigacijski alarmni sustav straže na mostu (BNWAS)

Prebačeno u A.1/4.57

A.2/4.33

Sustav upravljanja brodom na putanji (radi pri brzini broda od 30 čvorova i više)

– Pravilo V/18,

– Pravilo X/3.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.191(79),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13,

– IMO Rez. MSC.97(73)–

(2000 HSC Kodeks).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

– EN 62288 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija,

– IEC 62288 Izd. 1.0(2008).


A.2/4.34

Oprema s mogućnošću identifikacije i praćenja velikog dosega (LRIT)

– Pravilo V/19.

– Pravilo V/19,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.813(19),

– IMO Rez. MSC.202(81),

– IMO Rez. MSC.211(81),

– IMO Rez. MSC.263(84),

– IMO MSC.1/Circ.1307.

– EN 60945 (2002) ) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

ili

– IEC 60945 (2002) ) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija.


A.2/4.35

Galileo prijemnik

Prebačeno u A.1/4.56

A.2/4.36

AIS SART oprema

Prebačeno u A.1/4.55

5. RADIOKOMUNIKACIJSKA OPREMA

Napomene primjenjive na točku 5: Radiokomunikacijska oprema.

Stupac 5:

IEC 61162 serija referira na sljedeće standarde za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

IEC 61162 serija referira na sljedeći standard za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

(a) IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Dio 1: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(b) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Dio 2: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(c) IEC 61162-3 ed1.1 usklađeno s Izmjenom 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

– IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

– IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Izmjena 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

(d) IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Dio 400: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Uvod i osnovni principi

– IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Dio 401: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Primjena

– IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Dio 402: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Dokumentacija i zahtjevi za ispitivanje

– IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Dio 410: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Transportni zahtjevi i osnovne vrste transporta

– IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Zahtjevi udruženog standarda i i osnovni udruženi standardi

– IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Ethernet međuveza

EN61162 serija se poziva na sljedeće standarde za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

(a) EN 61162-1 (2011) – Dio 1: Jedan govornik i više slušatelja

(b) EN 61162-1 (1998) – Dio 2: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(c) EN 61162-3 (2008) – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

– EN 61162-3-am1 (2010) Izmjena 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

(d) EN 61162-400 (2002) – Dio 400: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Uvod i osnovni principi

– EN 61162-401 (2002) – Dio 401: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Primjena

– EN 61162-402 (2005) – Dio 402: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Dokumentacija i zahtjevi za ispitivanje

– EN 61162-420 (2002) – Dio 410: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Transportni zahtjevi i osnovne vrste transporta

– EN 61162-410 (2002) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Zahtjevi udruženog standarda i i osnovni udruženi standardi

– EN 61162-450 (2011) – Dio 450: Višestruki govornik i više slušatelja – Ethernet međuveza

Br.

Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne
IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme

Modul

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

VHF EPIRB

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks).

– Pravilo IV/8,

– IMO Rez. A.662(16),

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. A.805(19),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks),

– ITU-R M.489-2 (10/95),

– ITU-R M.693 (06/90).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).


A.2/5.2

Pričuvni izvor napajanja za radio

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks).

– Pravilo IV/13,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks),

– IMO COMSAR Circ.16,

– IMO COMSAR Circ.32.

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).


A.2/5.3

INMARSAT-F SES

Prebačeno u A.1/5.19

A.2/5.4

Panel pogibelji

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks).

– Pravilo IV/6,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks),

– IMO MSC/Circ.862,

– IMO COMSAR Circ.32.

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).


A.2/5.5

Alarm pogibelji ili panel uzbune

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks).

– Pravilo IV/6,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks),

– IMO MSC/Circ.862,

– IMO COMSAR Circ.32.

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).


A.2/5.6

L-pojasni EPIRB
(INMARSAT)

Namjerno ostavljeno prazno

A.2/5.7

Sustav uzbunjivanja brodske zaštite


– Pravilo XI-2/6,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.147(77),

– IMO MSC/Circ.1072.

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– EN 61162 serija,

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– IEC 61162 serija.


A.2/5.8

prije A.1/5.16

Zrakoplovni VHF radiotelefon

– Pravilo IV/14,

– Pravilo X/3,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

– Pravilo IV/7,

– IMO Rez. A.694(17),

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14,

– IMO Rez. MSC.80 (70),

– IMO COMSAR Circ.32,

– ICAO Konvencija, Dodatak 10, Radio propisi.

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).


6. OPREMA KOJA SE ZAHTIJEVA PREMA COLREG 72

Br.

Opis opreme

Pravila COLREG 72, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila COLREG 72, uz izmjene i odnosne
IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme

Modul

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Navigacijska svjetla

Prebačeno u A.1/6.1

A.2/6.2

Sredstva zvučne signalizacije

– COLREG 72, Dodatak III/3.

– COLREG 72, Dodatak III/3,

– IMO Rez. A.694(17).

– EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– Zviždaljke – COLREG 72 Prilog III/1 (Izvedba),

– Zvona ili gongovi – COLREG 72 Prilog III/2 (Izvedba),

ili

– IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

– Zviždaljke – COLREG 72 Prilog III/1 (Izvedba),

– Zvona ili gongovi – COLREG 72 Prilog III/2 (Izvedba).


7. SIGURNOSNA OPREMA ZA BRODOVE ZA RASUTE TERETE

Br.

Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne
IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme

Modul

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Računalni sustav za provjeru uzdužne čvrstoće

– Pravilo XII/11,

– 1997 SOLAS Konferencija Rez. 5.

– Pravilo XII/11,

– 1997 SOLAS Konferencija Rez. 5.

– IMO MSC.1/Circ.1229.


A.2/7.2

Osjetnici za otkrivanje prodora vode na brodovima za prijevoz rasutog tereta

Točka se briše

8. SOLAS Pravilo II-1 OPREMA

Br.

Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne
IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme

Modul

1

2

3

4

5

6

A.2/8.1

Upućivanje sklopa generatora po hladnom vremenu (uređaji za upućivanje)

– Pravilo II-1/44,

– Pravilo X/3.

– Pravilo II-1/44,

– IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 12,

– IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 12.133 06.11.2013 Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomorska oprema 133 06.11.2013 Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomorska oprema 133 06.11.2013 Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomorska oprema