Pravilnik o hrani za životinje za posebne hranidbene namjere

NN 133/2013 (6.11.2013.), Pravilnik o hrani za životinje za posebne hranidbene namjere

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2891

Na temelju članka 97. alineja 4., 7. i 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA POSEBNE HRANIDBENE NAMJENE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za stavljanje na tržište hrane za životinje za posebne hranidbene namjene i uspostavlja popis predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene.

(2) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Komisije 2008/38/EZ od 5. ožujka 2008. o uspostavi popisa predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene (SL L 62, 6. 3. 2008.), kako je izmijenjena i dopunjena sljedećim pravnim aktima Europske unije:

– Direktivom Komisije 2008/82/EZ od 30. srpnja 2008. o izmjeni direktive 2008/38/EZ u pogledu hrane za životinje namijenjene potpori radu bubrega u slučaju kroničnog zatajivanja bubrega (SL L 202, 31. 7. 2008.) i

– Uredbom Komisije (EU) br.1070/2010 od 22. studenoga 2010. o izmjeni Direktive 2008/38/EZ dodavanjem potpore metabolizmu zglobova u slučaju osteoartritisa kod pasa i mačaka na popis predviđenih uporaba za posebne hranidbene namjene (SL L 306, 23. 11. 2010.).

Članak 2.

(1) Hranu za životinje za posebne hranidbene namjene dopušteno je stavljati na tržište ukoliko udovoljava propisanim uvjetima iz Uredbe (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, izmjeni Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, direktiva Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ (SL L 229, 1.9.2009., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 767/2009), te ukoliko su predviđene namjene korištenja te hrane navedene u dijelu B. Priloga ovoga Pravilnika i ako udovoljava ostalim odredbama iz dijela B. Priloga ovoga Pravilnika.

(2) Hrana za životinje za posebne hranidbene namjene iz stavka 1. ovoga članka mora udovoljavati i općim zahtjevima iz dijela A. Priloga ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Prilog je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o popisu predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene (»Narodne novine«, br. 61/2010 i 68/2012).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/102

Urbroj: 525-10/0261-13-9

Zagreb, 28. listopada 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG

DIO A.

OPĆI ZAHTJEVI

(1) U slučaju kada se u stupcu 2. dijela B. ovoga Priloga navodi više od jedne skupine hranidbenih svojstava, označenih s »i/ili«, za istu hranidbenu namjenu, proizvođač može koristiti jednu ili obje skupine osnovnih hranidbenih svojstava, za ostvarivanje hranidbene namjene određene u stupcu 1. dijela B. ovoga Priloga. Za svaku skupinu osnovnih hranidbenih svojstava navedeni su odgovarajući podaci o označavanju u stupcu 4. dijela B. ovoga Priloga.

(2) U slučaju kada se u stupcu 2. ili 4. dijela B. ovoga Priloga navodi skupina dodataka hrani za životinje, korišteni dodatak/ci mora/ju biti odobren/i u skladu s Uredbom (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (SL L 268, 18. 10. 2003., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1831/2003) kao primjeren/i za navedeno osnovno hranidbeno svojstvo.

(3) U slučaju kada se u stupcu 4. dijela B. ovoga Priloga treba navesti podrijetlo sastojaka ili analitičkih sastojaka, proizvođač mora to precizno označiti (npr. točno ime sastojka (sastojaka), životinjska vrsta ili dio životinje) temeljem čega je moguće ocijeniti sukladnost hrane za životinje za posebne hranidbene namjene s odgovarajućim osnovnim hranidbenim svojstvima.

(4) U slučaju kada je oznaku tvari, odobrenu i kao dodatak hrani za životinje, potrebno navesti u stupcu 4. dijela B. ovoga Priloga i ako se izražava pojmom: »Ukupno«, označeni sadržaj mora se odnositi, kako je primjereno, na količinu prirodno prisutne tvari bez dodavanja, ili odstupanjem od odredbi Uredbe (EZ) br. 767/2009 i Uredbe (EZ) br. 1831/2003, na ukupnu količinu prirodno prisutne tvari i količinu koja je dodana kao dodatak hrani za životinje.

(5) Označavanje prema stupcu 4. dijela B. ovoga Priloga gdje je naveden pojam »ako je dodano«, obvezno je kada je sastojak ili dodatak hrani za životinje ugrađen ili kada je njegova količina povećana s ciljem postizanja posebne hranidbene namjene.

(6) Podaci koji se navode sukladno stupcu 4. dijela B. ovoga Priloga o analitičkim sastojcima i dodacima hrani za životinje moraju se iskazati količinski.

(7) Preporučeno vremensko razdoblje za korištenje navedeno u stupcu 5. dijela B. ovoga Priloga određuje razdoblje unutar kojeg se može očekivati postizanje posebne hranidbene namjene. Proizvođači mogu odrediti preciznije razdoblje za korištenje unutar preporučenog vremenskog razdoblja.

(8) Kada je hrana za životinje namijenjena za više od jedne hranidbene namjene, mora udovoljavati odgovarajućim stavkama iz dijela B. ovoga Priloga.

(9) U slučaju dopunskih krmnih smjesa za posebne hranidbene namjene, na uputi za korištenje koja se nalazi na oznaci, mora se navesti uputa za pripremu uravnoteženoga dnevnog obroka.

DIO B.

POPIS PREDVIĐENIH NAMJENA KORIŠTENJA HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA POSEBNE HRANIDBENE NAMJENE

Posebna hranidbena namjena

Osnovna hranidbena svojstva

Vrsta ili
kategorija životinja

Podaci o

označavanju

Preporučeno razdoblje korištenja

Ostali zahtjevi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Potpora radu bubrega u slučaju kroničnog zatajivanja bubrega(1)

Niska razina fosfora i ograničena razina bjelančevina, ali visoke kvalitete

ili

Smanjena apsorpcija fosfora zbog ugrađenog lantanovoga karbonat oktahidrata

Psi i mačke

Odrasle mačke

– Izvor(i) bjelančevina

– Kalcij

– Fosfor

– Kalij

– Natrij

– Sadržaj esencijalnih masnih kiselina

(ako su dodane)

– Izvor(i) bjelančevina

– Kalcij

– Fosfor

– Kalij

– Natrij

– Lantanov karbonat oktahidrat

– Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodane)

Početno do 6 mjeseci (2)

Početno do 6 mjeseci (2)

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Navesti na uputi za korištenje:

»Voda mora biti stalno dostupna.«

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Navesti na uputi za korištenje:

»Voda mora biti stalno dostupna.«

Otapanje struvitnih kamenaca(3)

–Svojstvo zakiseljavanja mokraće, niska razina magnezija i ograničena razina bjelančevina ali visoke kvalitete

– Svojstvo zakiseljavanja mokraće i niska razina magnezija

Psi

Mačke

– Izvor(i) bjelančevina

– Kalcij

– Fosfor

– Natrij

– Magnezij

– Kalij

– Kloridi

– Sumpor

– Tvari koje zakiseljavaju mokraću

– Kalcij

– Fosfor

– Natrij

– Magnezij

– Kalij

– Kloridi

– Sumpor

– Ukupni taurin

– Tvari koje zakiseljavaju mokraću

5 do 12 tjedana

Navesti na uputi za korištenje:

»Voda mora biti stalno dostupna.«

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Smanjenje ponovnog nastanka struvitnih kamenaca(3)

Svojstvo zakiseljavanja mokraće i umjerena razina magnezija

Psi i mačke

– Kalcij

– Fosfor

– Natrij

– Magnezij

– Kalij

– Kloridi

– Sumpor

– Tvari koje zakiseljavaju mokraću

Do 6 mjeseci

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Smanjenje nastanka uratnih kamenaca

Niska razina purina, niska razina bjelančevina ali visoke kvalitete

Psi i mačke

Izvor(i) bjelančevina

Do 6 mjeseci ili doživotno, u slučajevima ireverzibilnog poremećaja metabolizma mokraćne kiseline

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Smanjenje nastanka oksalatnih kamenaca

Niska razina kalcija, niska razina vitamina D i svojstvo zaluživanja mokraće

Psi i mačke

– Fosfor

– Kalcij

– Natrij

– Magnezij

– Kalij

– Kloridi

– Sumpor

– Ukupni D vitamin

– Hidroksiprolin

– Tvari koje zalužuju mokraću

Do 6 mjeseci

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Smanjenje nastanka cistinskih kamenaca

Niska razina bjelančevina, umjerena razina sumpornih aminokiselina i svojstvo zaluživanja mokraće

Psi i mačke

– Ukupne sumporne aminokiseline

– Natrij

– Kalij

– Kloridi

– Sumpor

– Tvari koje zalužuju mokraću

Početno do 1 godine

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Smanjenje nepodnošenja sastojaka i hranjivih tvari(4)

– Odabrani izvor(i) bjelančevina

i/ili

– Odabrani izvor(i) ugljikohidrata

Psi i mačke

– Izvor(i) bjelančevina

– Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodane)

– Izvor(i) ugljikohidra-ta

– Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodane)

3 – 8 tjedana: ukoliko znaci nepodnošenja nestanu, ovom se hranom može hraniti neograničeno dugo


Smanjenje akutnih poremećaja absorpcije u crijevima

Povećana razina elektrolita i lako probavljivih tvari

Psi i mačke

– Lako probavljivi sastojci, i ukoliko je primjereno, način njihove obrade

– Natrij

– Kalij

– Izvor(i) sluzi (ako su dodane)

1 – 2 tjedna

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

– »Za vrijeme i tijekom oporavka od akutnog proljeva.«

– »Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Uravnoteženje hranjivih tvari pri maldigestiji(5)

Lako probavljivi sastojci i niska razina masti

Psi i mačke

– Lako probavljivi sastojci, i ukoliko je primjereno, način njihove obrade

3 – 12 tjedana ili doživotno u slučaju kronične insuficijencije gušterače

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Potpora radu srca u slučaju kroničnog zatajivanja srca

Niska razina natrija i povećan omjer kalij/natrij

Psi i mačke

– Natrij

– Kalij

– Magnezij

Početno do 6 mjeseci

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja ili prije produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Regulacija opskrbe glukozom (Diabetes mellitus)

Niska razina ugljikohidrata koji brzo otpuštaju glukozu

Psi i mačke

Izvor(i) ugljikohidra-ta

Ukoliko je primjereno, način obrade ugljikohidrata

– Škrob

– Ukupni šećer

– Fruktoza (ako je dodana)

– Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodane)

– Izvor(i) kratko-lančanih i srednje-lančanih masnih kiselina (ako su dodane)

Početno do 6 mjeseci

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja ili prije produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Potpora radu jetre u slučaju kroničnog zatajivanja jetre

– Visoko kvalitetne bjelančevine, umjerena razina bjelančevina, visoka razina esencijalnih masnih kiselina i visoka razina lako probavljivih ugljikohidrata– Visoko kvalitetne bjelančevine, umjerena razina bjelančevina i visoka razina esencijalnih masnih kiselina

PsiMačke

– Izvor(i) bjelančevina

– Sadržaj esencijalnih masnih kiselina

– Lako probavljivi ugljikohidrati, ukoliko je primjereno, način njihove obrade

– Natrij

– Ukupni bakar– Izvor(i) bjelančevina

– Sadržaj esencijalnih masnih kiselina

– Natrij

– Ukupni bakar

Početno do 6 mjeseciPočetno do 6 mjeseci

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Navesti na uputi za korištenje:

»Voda mora biti stalno dostupna.«Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Navesti na uputi za korištenje:

»Voda mora biti stalno dostupna.«

Regulacija metabolizma lipida u slučajevima hiperlipidemije

Niska razina masti i visoka razina esencijalnih masnih kiselina

Psi i mačke

– Sadržaj esencijalnih masnih kiselina

– Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodane)

Početno do 2 mjeseca

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Smanjenje razine bakra u jetri

Niska razina bakra

Psi

Ukupni bakar

Početno do 6 mjeseci

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Smanjenje prekomjerne tjelesne težine

Niska razina energije

Psi i mačke

Energetska vrijednost

Dok se ne postigne ciljana tjelesna težina

Na uputi za korištenje mora se navesti preporučeni dnevni unos.

Nadoknada hranjivih tvari, potpora u rekonvalenscen-ciji(6)

Visoka razina energije, visoka koncentracija esencijalnih hranjivih tvari i lako probavljivih sastojaka

Psi i mačke

– Lako probavljive tvari, ukoliko je primjereno, način njihove obrade

– Energetska vrijednost

– Sadržaj n-3 i n-6 masnih kiselina (ako su dodane)

Do završetka oporavka

Ukoliko je hrana za životinje pripremljena za davanje sondom na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Primijeniti pod nadzorom veterinara.«

Potpora funkciji kože u slučaju dermatoza i prekomjernog gubitka dlake

Visoka razina esencijalnih masnih kiselina

Psi i mačke

Sadržaj esencijalnih masnih kiselina

Do 2 mjeseca

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Potpora metabolizmu zglobova u slučaju osteoartritisa

Psi:

Minimum suhe tvari sadržane u ukupnoj količini omega-3 masnim kiselinama 3,3% i u eikosapenteno-ičnoj kiselini (EPA) 0,38%.

Primjerena razina vitamina E.

Mačke:

Minimum suhe tvari sadržane u ukupnoj količini omega – 3 masnim kiselinama 1,2% i dokosaheksaenoična kiselina (DHA) 0,28%.

Povećana razina metionina i mangana.

Primjerena razina vitamina E.

Psi i mačke

Psi:

– Ukupne omega – 3 masne kiseline

– Ukupna EPA

– Ukupni vitamin E

Mačke:

– Ukupne omega – 3 masne kiseline

– Ukupna DHA

– Ukupni metionin

– Ukupni mangan

– Ukupni vitamin E

Početno do 3 mjeseca

»Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Smanjenje rizika pojave puerperalne pareze (mliječne groznice)

– Niska razina kalcija

i/ili

– Nizak omjer kationa/aniona

ili

– Visoka razina zeolita (sintetički natrijev aluminij silikat)

ili

– Visoka razina kalcija u obliku visoko iskoristivih kalcijevih soli

Mliječne krave

– Kalcij

– Fosfor

– Magnezij

– Kalcij

– Fosfor

– Natrij

– Kalij

– Kloridi

– SumporSadržaj sintetičkog natrijevog aluminij silikata

Ukupni sadržaj kalcija, izvori i odnosna količina kalcija

1 do 4 tjedna prije teljenja

1 do 4 tjedna prije teljenja

2 tjedna prije teljenja

Započeti kod prvih znakova teljenja do dva dana nakon teljenja

Na uputi za korištenje navesti: »Prestati davati nakon teljenja.«

Na uputi za korištenje navesti: »Prestati davati nakon teljenja.«

Na uputi za korištenje navesti:

»Ograničiti količinu hrane kako bi se osiguralo da dnevni unos natrijevog aluminij silikata ne prelazi 500 g po životinji«

– »Prestati davati nakon teljenja.«

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

– Uputu za korištenje, tj. broj davanja i vrijeme prije i nakon teljenja.

– Tekst: »Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje stručnjaka za hranidbu (nutricionista).«

Smanjenje rizika pojave ketoze(7), (8)

Izvori energije bogati prekursorima glukoze

Mliječne krave i ovce

– Sastojci koji služe kao izvori energije bogati prekursori-ma glukoze

– Propan-1,2-diol (ako je dodan kao prekursor glukoze)

– Glicerol (ako je dodan kao prekursor glukoze)

3 do 6 tjedana nakon teljenja (9)

6 tjedana prije i prva 3 tjedna nakon janjenja(10)


Smanjenje rizika pojave pašne tetanije (hipomagnezijemije)

Visoka razina magnezija, lako probavljivi ugljikohidrati, umjerena razina bjelančevina i niska razina kalija

Preživači

– Škrob

– Ukupni šećeri

– Magnezij

– Natrij

– Kalij

3 – 10 tjedana tijekom razdoblja brzog rasta trava

Na uputama za korištenje navesti smjernice o potrebi uravnoteženja dnevnog obroka i potrebi dodavanja vlaknastih sirovina i sirovina s lako dostupnim izvorima energije.

U slučaju hrane za ovce na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Naročito za ovce u laktaciji«.

Smanjenje rizika pojave acidoze

Niska razina lako fermentirajućih ugljikohidrata i visoki puferski kapacitet

Preživači

– Škrob

– Ukupni šećeri

Najviše 2 mjeseca(11)

Na uputama za korištenje navesti smjernice o potrebi uravnoteženja dnevnog obroka i potrebi dodavanja vlaknastih sirovina, i izvora brzo fermentirajućih ugljikohidrata.

U slučaju hrane za mliječne krave na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Naročito za visokomliječne krave.«

U slučaju hrane za preživače u tovu na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Naročito za intenzivnu hranidbu.« (12)

Uspostava ravnoteže vode i elektrolita

Pretežno elektroliti i lako probavljivi ugljikohidrati

Telad

Prasad

Janjad

Jarad

Ždrebad

– Izvor(i) ugljikohidrata

– Natrij

– Kalij

– Kloridi

1 – 7 dana (1 – 3 dana u slučaju hranidbe isključivo s ovom hranom)

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»U slučaju opasnosti od pojave, tijekom poremećaja ili oporavka od probavnih poremećaja (proljeva).«

»Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Smanjenje rizika od pojave mokraćnih kamenaca

Niska razina fosfora, magnezija i svojstvo zakiseljavanja mokraće

Preživači

– Kalcij

– Fosfor

– Natrij

– Magnezij

– Kalij

– Kloridi

– Sumpor

– Tvari koje zakiseljavaju mokraću

Do 6 tjedana

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Naročito za intenzivnu hranidbu mladih životinja.«

Navesti na uputi za korištenje:

»Voda mora biti stalno dostupna.«

Smanjenje reakcije na stres

– Visoka razina magnezija

i/ili

– Lako probavljivi sastojci

Svinje

– Magnezij

– Lako probavljivi sastojci, ukoliko je primjereno, način njihove obrade

– Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodane)

1 – 7 dana

Moraju se navesti smjernice o stanju u kojem je prikladno korištenje ove hrane.

Uspostava fiziološke probave

– Nizak puferski kapacitet i lako probavljivi sastojci– Lako probavljivi sastojci

Prasad

Svinje

– Lako probavljivi sastojci, ukoliko je primjereno, način njihove obrade

– Puferski kapacitet

– Izvor(i) adstrigentnih tvari (ako su dodane)

– Izvor(i) sluzi (ako su dodani)

– Lako probavljivi sastojci, ukoliko je primjereno, način njihove obrade

– Izvor(i) adstrigentnih tvari (ako su dodane)

– Izvor(i) sluzi (ako su dodani)

2 do 4 tjedna

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»U slučaju opasnosti od pojave, tijekom poremećaja ili oporavka od probavnih poremećaja«.

Smanjenje opasnosti od pojave opstipacije (začepa)

Sastojci koji potiču motilitet crijeva

Krmače

Sastojci koji potiču motilitet crijeva

10 – 14 dana prije i 10 – 14 dana nakon prasenja


Smanjenje opasnosti od pojave sindroma masne jetre

Niska razina energije uz visok udio metaboličke energije iz lipida sa visokom razinom polinezasićenih masnih kiselina

Kokoši nesilice

– Energetska vrijednost (izračunato sukladno metodi EZ-a)

– Postotni udio metaboličke energije iz lipida

– Sadržaj polinezasićenih masnih kiselina

Do 12 tjedana


Nadoknada hranjivih tvari pri malabsorpciji

Niska razina zasićenih masnih kiselina i visoka razina vitamina topivih u mastima

Perad, izuzev gusaka i golubova

– Udio zasićenih masnih kiselina u ukupnim masnim kiselinama

– Ukupni vitamin A

– Ukupni vitamin D

– Ukupni vitamin E

– Ukupni vitamin K

Tijekom prva 2 tjedna nakon valenja


Nadoknada hranjivih tvari prilikom kroničnog zatajivanja tankog crijeva

Ugljikohidrati, bjelančevine i masti visoke precekalne probavljivosti

Kopita-ri(13)

– Izvor(i) lako probavljivih ugljikohidra-ta, bjelančevina i masti, ukoliko je primjereno, način njihove obrade

Početno do 6 mjeseci

Moraju se navesti smjernice o stanjima u kojima je prikladno korištenje ove hrane i načinu na koji se daje, uključujući napomenu, da se dnevno daje u većem broju manjih obroka.

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Nadoknada hranjivih tvari prilikom kroničnih probavnih poremećaja u debelom crijevu

Lako probavljiva vlaknina

Kopitari

– Izvor(i) vlaknine

– Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodane)

Početno do 6 mjeseci

Moraju se navesti smjernice o stanjima u kojima je prikladno korištenje ove hrane i načinu na koji se daje.

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Smanjenje reakcije na stres

Lako probavljivi sastojci

Kopitari

– Magnezij

– Lako probavljivi sastojci, ukoliko je primjereno, način njihove obrade

– Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodane)

2 – 4 tjedna

Moraju se navesti precizne smjernice o stanjima u kojima je prikladno korištenje ove hrane.

Nadoknada elektrolita u slučaju njihovoga gubitka pojačanim znojenjem

Pretežno elektroliti i lako resorptivni ugljikohidrati

Kopitari

– Kalcij

– Natrij

– Magnezij

– Kalij

– Kloridi

– Glukoza

1 – 3 dana

Moraju se navesti smjernice o stanjima u kojima je prikladno korištenje ove hrane.

Kada ova hrana čini značajan udio dnevnog obroka, potrebno je navesti upute s ciljem sprečavanja rizika izazvanog naglom promjenom vrste hrane za životinje.

Navesti na uputi za korištenje:

»Voda mora biti stalno dostupna.«

Nadoknada hranjivih tvari, potpora u rekonvalescenciji

Visoka razina esencijalnih hranjivih tvari i lako probavljivih sastojaka

Kopitari

– Lako probavljivi sastojci, ukoliko je primjereno, način njihove obrade

– Sadržaj n-3 i n-6 masnih kiselina (ako su dodane)

Do oporavka

Moraju se navesti smjernice o stanjima u kojima je prikladno korištenje ove hrane.

Ukoliko je hrana za životinje pripremljena za davanje sondom na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Primijeniti pod nadzorom veterinara.«

Potpora radu jetre u slučaju kroničnog zatajivanja jetre

Niska razina bjelančevina ali visoke kvalitete i lako probavljivi ugljikohidrati

Kopitari

– Izvori bjelančevina i vlaknine

– Lako probavljivi ugljikohidrati, ukoliko je primjereno, način njihove obrade

– Metionin

– Kolin

– Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodane)

Početno do 6 mjeseci

Moraju se navesti smjernice o načinu na koji se hrana daje uključujući napomenu da se dnevno daje u većem broju manjih obroka.

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Potpora radu bubrega u slučaju kroničnog zatajivanja bubrega

Niska razina bjelančevina ali visoke kvalitete i niska razina fosfora

Kopitari

– Izvor(i) bjelančevina

– Kalcij

– Fosfor

– Kalij

– Magnezij

– Natrij

Početno do 6 mjeseci

Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti:

»Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Navesti u uputi o korištenju:

»Voda mora biti stalno dostupna.«

(1) Prema potrebi, proizvođač može preporučiti korištenje i u slučajevima akutnog zatajivanja bubrega.

(2) Ako je namijenjeno hranidbi u slučajevima akutnog zatajivanja bubrega, tada je preporučeno razdoblje korištenja 2 – 4 tjedna.

(3) U slučaju hrane za mačke dopušteno je navesti »bolesti donjih mokraćnih puteva kod mačaka« ili »urološki sindrom mačaka F.U.S.« kao nadopunu posebnoj hranidbenoj namjeni.

(4) U slučaju hrane za životinje za specifična nepodnošenja sastojaka, uputa o specifičnom nepodnošenju sastojaka može zamijeniti »sastojke i hranjive tvari«.

(5) Proizvođač može posebnu hranidbenu namjenu nadopuniti uputom »egzokrina insuficijencija gušterače«.

(6) U slučaju hrane za mačke, proizvođač može posebnu hranidbenu namjenu nadopuniti uputom »mačja jetrena lipidoza«.

(7) Izraz »ketoza« može se zamijeniti izrazom »acetonemija«.

(8) Proizvođač može preporučiti korištenje hrane za životinje i prilikom oporavka od ketoze.

(9) U slučaju hrane za mliječne krave.

(10) U slučaju hrane za ovce.

(11) U slučaju hrane za mliječne krave: »najviše 2 mjeseca od početka laktacije.«

(12) Navesti kategoriju preživača.

(13) Kod hrane posebno pripremljene za hranidbu vrlo starih životinja (lako probavljivi sastojci), obavezno se uz vrstu ili kategoriju životinja navodi »za stare životinje«.

133 06.11.2013 Pravilnik o hrani za životinje za posebne hranidbene namjere 133 06.11.2013 Pravilnik o hrani za životinje za posebne hranidbene namjere