Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta

NN 134/2013 (9.11.2013.), Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2903

Na temelju članka 46. stavka 4. i članka 47. stavaka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA KOJI SE PRIMJENJUJU U PROMETU I UVOZU SJEMENA SVINJA DOMAĆIH VRSTA

POGLAVLJE I.
Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti zdravlja životinja koji se primjenjuju u prometu između država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: država članica) i uvozu iz trećih zemalja, sjemena svinja domaćih vrsta (u daljnjem tekstu: svinja).

(2) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 90/429/EEZ od 26. lipnja 1990. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice i uvoz sjemena domaćih životinja vrste svinja (SL L 224, 18. 8. 1990.), kako je izmijenjena i dopunjena sljedećim pravnim aktima Europske unije:

– Odlukom Komisije 1999/608/EZ od 10. rujna 1999. (SL L 242, 14. 9. 1999.),

– Odlukom Komisije 2000/39/EZ od 16. prosinca 1999. (SL L 13, 19. 1. 2000.),

– Direktivom Vijeća 2008/73/EZ od 15. srpnja 2008. (SL L 219, 14. 8. 2008.),

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 176/2012 od 1. ožujka 2012. (SL L 61, 2. 3. 2012.).

Članak 2.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika, na odgovarajući način, primjenjuju se pojmovi definirani u sljedećim pravilnicima:

– članku 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 71/2012)[1], osim pojma »službenog veterinara«;

– članku 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara (»Narodne novine« br. 41/2009 i 32/2013)[2];

– članku 1. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za promet i uvoz sjemena goveda (»Narodne novine«, br. 60/2008, 135/2008)[3], osim pojmova »službenog veterinara« i »nadležnog tijela«;

– članku 2. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine« broj 147/2008)[4], osim pojmova »službenog veterinara« i »nadležnog tijela«.

(2) Pored pojmova iz stavka 1. ovoga članka, za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se i sljedeći pojmovi:

– »nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane;

– »sjeme« – ejakulat svinja u nepromijenjenom stanju, ili pripravljen ili razrijeđen.

POGLAVLJE II.
Promet između država članica

Članak 3.

Promet sjemena između Republike Hrvatske i drugih država članica mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

(a) sjeme je sakupljeno i obrađeno, u svrhu umjetnog osjemenjivanja, u odobrenom centru za sakupljanje sjemena koji udovoljava uvjetima zdravlja životinja u svrhu prometa između država članica, u skladu s člankom 5. stavkom 1. ovoga Pravilnika;

(b) sjeme je sakupljeno od svinja čiji je zdravstveni status u skladu s odredbama Priloga B ovoga Pravilnika;

(c) sjeme je sakupljeno, obrađeno, skladišteno i prevezeno u skladu s odredbama Priloga A i C ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Ako svi centri za sakupljanje sjemena drže samo životinje koje nisu cijepljene protiv bolesti Aujeszkoga i imaju negativnu reakciju na serum-neutralizacijskom testu, ili ELISA testu za bolest Aujeszkoga, nadležno tijelo u skladu s odredbama ovoga Pravilnika:

(a) može odbiti prihvat sjemena iz centara za sakupljanje koji nemaju isti status,

(b) ne može zabraniti prihvat sjemena nerastova koji su cijepljeni s G1 markiranim cjepivom u centru za sakupljanje sjemena, pod uvjetom da:

– je to cijepljenje provedeno samo na nerastovima koji su serološki negativni na virus bolesti Aujeszkoga,

– serološko pretraživanje provedeno najranije tri tjedna nakon cijepljenja nerastova ne pokazuje prisutnost protutijela na uzročnika te bolesti.

U navedenom slučaju uzorak sjemena iz svake dnevno sakupljene serije namijenjene prodaji može se podvrgnuti testu izolacije virusa u odobrenom laboratoriju države odredišta.

(2) Odredbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se proširiti i na dio područja zemlje, ukoliko svi centri za sakupljanje sjemena na tom dijelu područja drže samo životinje koje daju negativnu reakciju na serum-neutralizacijski test ili na ELISA test za bolest Aujeszkoga.

Članak 5.

(1) Nadležno tijelo izdaje odobrenje iz članka 3. točke (a) ovoga Pravilnika samo ako centar za sakupljanje sjemena ispunjava uvjete iz Priloga A ovoga Pravilnika, te udovoljava i drugim odredbama ovoga Pravilnika. Provedbu navedenih odredbi nadzire veterinarski inspektor koji predlaže ukidanje odobrenja u slučaju utvrđenih nesukladnosti.

(2) Nadležno tijelo odobrava centre za sakupljanje sjemena sukladno stavku 1. ovoga članka i dodjeljuje im veterinarski kontrolni broj. Nadležno tijelo izrađuje i ažurira listu centara za sakupljanje sjemena s njihovim veterinarskim kontrolnim brojevima koja je dostupna drugim državama članicama i javnosti.

Članak 6.

(1) Svaku pošiljku sjemena prati veterinarski certifikat (u daljnjem tekstu: certifikat), izrađen u skladu s modelom iz Priloga D ovoga Pravilnika, kojeg izdaje veterinarski inspektor, odnosno ovlašteni veterinar kontrolnog tijela kojem je nadležno tijelo povjerilo posao certificiranja. Certifikat:

(a) je sastavljen na hrvatskom jeziku i na službenom jeziku države članice odredišta;

(b) prati pošiljku do odredišta u izvornom obliku:

(c) je sastavljen na jednom listu papira;

(d) je naslovljen na jednog primatelja.

(2) Osim mjera iz članka 8. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije4, nadležno tijelo može poduzeti potrebne mjere, uključujući skladištenje u karanteni, pod uvjetom da to ne utječe na vitalnost sjemena, radi dobivanja konačnih dokaza u slučajevima gdje postoji sumnja da je sjeme zaraženo ili kontaminirano patogenim organizmima.

POGLAVLJE III.
Uvoz iz trećih zemalja

Članak 7.

Dozvoljen je uvoz sjemena samo iz odobrenih objekata trećih zemalja koje se nalaze na listi objavljenoj na službenim web-stranicama Europske komisije: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/porcine/index_en.htm.

Članak 8.

Dozvoljen je uvoz sjemena iz centra za sakupljanje sjemena podrijetlom iz treće zemlje s liste Europske komisije iz članka 7. ovoga Pravilnika i za koje je nadležno tijelo treće zemlje izdalo jamstvo o udovoljavanju sljedećim uvjetima:

(a) je smješten u jednoj od zemalja koja je na listi iz članka 7. ovoga Pravilnika;

(b) ispunjava uvjete iz Poglavlja I. i II. Priloga A ovoga Pravilnika;

(c) je službeno odobren za izvoz na područje Europske unije od strane nadležnog tijela države izvoznice;

(d) se nalazi pod nadzorom veterinara centra treće zemlje; i

(e) najmanje dva puta godišnje podliježe nadzoru od strane službenog veterinara treće zemlje.

Članak 9.

(1) Sjeme potječe od životinja koje su neposredno prije sakupljanja provele najmanje tri mjeseca na području treće zemlje koja se nalazi na listi iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(2) Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 7. ovoga Pravilnika i stavka 1. ovog članka, nije dozvoljen uvoz sjemena iz zemlje koja se nalazi na listi ako sjeme ne udovoljava propisanim veterinarsko-zdravstvenim uvjetima propisanim za uvoz sjemena iz te zemlje. Pri usvajanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka obvezno je uzeti u obzir:

(a) zdravstvenu situaciju na području koje okružuje centar za sakupljanje sjemena, s posebnim naglaskom na osobito opasne zarazne bolesti po preporuci Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE);

(b) zdravstveno stanje stada u centru za sakupljanje sjemena i uvjete za testiranje;

(c) zdravstveno stanje životinje donora te uvjete za testiranje;

(d) uvjete za testiranje sjemena.

(3) Uvjeti za zdravlje životinja utvrđuju se u skladu sa standardima iz Poglavlja II. ovoga Pravilnika i Priloga A, B i C ovoga Pravilnika. Nadležno tijelo može na temelju pojedinačnih slučajeva odlučiti o izuzecima od navedenih uvjeta, ukoliko zainteresirana treća zemlja daje slična ili barem jednakovrijedna jamstva vezano za zdravlje životinja.

Članak 10.

(1) Pošiljku sjemena prilikom uvoza na područje Republike Hrvatske prati ispunjeni obrazac veterinarskog certifikata od strane službenog veterinara zemlje u kojoj je sjeme sakupljeno, a koji je:

(a) sastavljen na najmanje jednom od službenih jezika države odredišta i na hrvatskom jeziku, u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika;

(b) prati sjeme do odredišta u svom originalnom obliku;

(c) sastavljen na jednom listu papira;

(d) naslovljen na jednog primatelja.

(2) Veterinarski certifikat odgovara modelu obrasca objavljenom u Službenom listu Europske unije (SL L 64, 3. 3. 2012.) o uvjetima koje mora zadovoljavati pošiljka sjemena pri uvozu iz trećih zemalja.

Članak 11.

(1) Nadležno tijelo osigurava da sve pošiljke sjemena koje ulaze na područje Republike Hrvatske prođu kontrolu prije stavljanja u slobodni promet ili podvrgavanja postupku carinjenja te zabranjuje unošenje sjemena u Republiku Hrvatsku ako granična veterinarska inspekcije pri dolasku utvrdi da:

– sjeme ne dolazi s područja treće zemlje koja se nalazi na listi sastavljenoj u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika,

– sjeme ne dolazi iz centra za sakupljanje koji se nalazi na listi iz članka 8. ovoga Pravilnika,

– sjeme dolazi s područja treće zemlje iz koje je uvoz zabranjen u skladu s člankom 15. stavkom 2. ovoga Pravilnika,

– certifikat koji prati sjeme nije u skladu s uvjetima iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na pošiljke sjemena koje dolaze na područje Europske unije u carinskom postupku za pošiljku u provozu namijenjenu odredištu izvan navedenog područja, osim u slučaju odbijanja provoza kroz područje Europske unije.

(3) Nadležno tijelo poduzima potrebne mjere, uključujući skladištenje u karanteni, pod uvjetom da to ne utječe na vitalnost sjemena, kako bi dobila konkretne dokaze u slučajevima u kojima se sumnja da je sjeme zaraženo patogenim organizmima.

(4) Ako je uvoz sjemena zabranjen u skladu s odredbama stavaka 1. – 3. ovoga članka, a treća zemlja iz koje se izvozi ne dozvoli povrat sjemena u roku od 30 dana za zamrznuto sjeme, odnosno odmah za svježe sjeme, nadležno tijelo može narediti njegovo uništavanje.

Članak 12.

Svaka pošiljka sjemena kojoj Republika Hrvatska dozvoli uvoz na temelju kontrole iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika pri slanju na područje druge države članice mora biti popraćena originalnim certifikatom ili ovjerenom preslikom istog koju ovjerava granična veterinarska inspekcija u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Ako su određene mjere uništavanja sjemena sukladno članku 11. stavku 4. ovoga Pravilnika, sve troškove nastale pri provedbi mjera snosi pošiljatelj, primatelj ili njihov zastupnik, i to bez naknade od strane nadležnog tijela.

POGLAVLJE IV.
Mjere zaštite i kontrole

Članak 14.

Pravila utvrđena Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije4, primjenjuju se posebno za organizaciju i praćenje pregleda od strane države odredišta.

Članak 15.

(1) Preventivne mjere određene u članku 10. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije4, primjenjuje se u prometu između Republike Hrvatske i drugih država članica.

(2) Pravila utvrđena Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 132/08, 153/09 i 144/11)[5] primjenjuju se, posebno za organizaciju i praćenje pregleda od strane države članice, kao i sigurnosne mjere iz članka 20. navedenog Pravilnika.

Članak 16.

(1) Veterinarski stručnjaci Europske komisije mogu u suradnji s nadležnim tijelom i trećim zemljama provesti kontrole na licu mjesta kad je to neophodno radi osiguranja jedinstvene primjene propisa.

(2) Nadležno tijelo omogućava svu potrebnu pomoć stručnjacima pri izvršavanju njihovih zadaća te poduzima sve potrebne mjere kako bi se uvažili rezultati kontrola.

POGLAVLJE V.
Prijelazne i završne odredbe

Članak 17.

Prilozi A – D tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, broj 112/08).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/31

Urbroj: 525-10/0526-13-2

Zagreb, 31. listopada 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG A

POGLAVLJE I.

Uvjeti za odobravanje centara za sakupljanje sjemena

Centri za sakupljanje sjemena moraju:

1. biti pod stalnim nadzorom veterinara centra;

2. imati najmanje:

(a) prostor za smještaj životinja uključujući prostorije za izolaciju životinja koje nisu prošle testove iz Poglavlja II. Priloga B ovoga Pravilnika, ili koje pokazuju kliničke znakove bolesti,

(b) prostore za sakupljanje sjemena uključujući odvojenu prostoriju za čišćenje i dezinfekciju ili sterilizaciju opreme,

(c) prostoriju za obradu sjemena koja ne mora nužno biti na istoj lokaciji,

(d) prostoriju za skladištenje sjemena koja ne mora nužno biti na istoj lokaciji;

3. biti izgrađeni ili izolirani na način da se spriječi kontakt sa stokom izvan centra;

4. biti izgrađeni na način da se prostori za smještaj životinja i sakupljanje, te obradu i skladištenje sjemena mogu lako čistiti i dezinficirati;

5. biti konstruirani na način da su prostorije za smještaj životinja fizički odvojene od prostorije za obradu sjemena te da su i jedne i druge odvojene od prostorije za skladištenje sjemena.

POGLAVLJE II.

Uvjeti koji se odnose na nadzor centara za sakupljanje sjemena

Centri za sakupljanje sjemena moraju:

1. biti nadzirani na način da su u njima smještene samo životinje one vrste čije se sjeme sakuplja;

2. biti nadzirani na način da se vodi evidencija u pisanom ili elektroničkom obliku, svih svinja u centru s detaljnim podacima o pasmini, datumu rođenja i identifikaciji svake životinje, te također i evidencija u pisanom ili elektroničkom obliku o svim kontrolama na bolesti i svim provedenim cijepljenjima, uključujući i podatke o statusu bolesti/zdravlja za svaku životinju;

3. biti redovito pregledavani od strane veterinarskog inspektora, najmanje dva puta godišnje, pri čemu se kontroliraju uvjeti za odobravanje i provodi nadzor centra;

4. biti nadzirani na način da je ulaz neovlaštenim osobama spriječen. Posjetitelji kojima je ulaz dozvoljen moraju ispuniti uvjete koje je odredio veterinar centra;

5. zaposliti tehnički stručno osoblje obučeno za postupke dezinfekcije i higijene u pogledu kontrole širenja bolesti;

6. biti nadzirani na način:

(a) da se samo sjeme sakupljeno u odobrenom centru može obrađivati i skladištiti u odobrenim centrima, bez dolaska u kontakt s bilo kojom drugom pošiljkom sjemena;

(b) da se sakupljanje, obrada i skladištenje sjemena obavlja isključivo u prostorima namijenjenim za tu svrhu, i to pod najstrožim higijenskim uvjetima,

(c) da se sav pribor koji dolazi u kontakt sa sjemenom ili životinjom donorom tijekom sakupljanja i obrade pravilno dezinficira ili sterilizira prije uporabe;

(d) da su proizvodi životinjskog podrijetla koji se koriste pri obradi sjemena, uključujući dodatke ili razrjeđivače, dobiveni iz izvora koji ne predstavljaju rizik za zdravlje životinja ili su prije uporabe obrađeni na način da je takav rizik otklonjen;

(e) da su posude za skladištenje i posude za prijevoz pravilno dezinficirane ili sterilizirane prije svakog početka punjenja;

(f) da kriogena tvar koja se koristi nije prethodno bila uporabljena za druge proizvode životinjskog podrijetla;

(g) da se svaka serija sakupljenog sjemena, bez obzira na to da li je sjeme odvojeno na pojedinačne doze, jasno označi tako da je moguće odmah utvrditi datum sakupljanja sjemena, pasminu i identifikaciju životinje donora, kao i naziv i broj odobrenja centra prije kojeg je naznačena država podrijetla, gdje je prikladno u obliku šifre.

PRILOG B

POGLAVLJE I.

Uvjeti za uvođenje životinja u centar za sakupljanje sjemena

1. Sve životinje koje se primaju u centar za sakupljanje sjemena, prije prijema:

1.1. moraju biti smještene u karanteni najmanje 30 dana, u prostoru koji je posebno za tu svrhu odobrilo nadležno tijelo, i gdje su prisutne samo životinje najmanje istog zdravstvenog statusa;

1.2. prije ulaska u prostor karantene opisan u podtočki 1.1. ove točke:

1.2.1. su izabrane iz stada ili gospodarstava:

(a) slobodnih od bruceloze u skladu s Poglavljem koje se odnosi na brucelozu svinja Koda za zdravlje kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE),

(b) u kojima tijekom prethodnih 12 mjeseci nije boravila niti jedna životinja cijepljena protiv slinavke i šapa,

(c) u kojima u prethodnih 12 mjeseci nije utvrđen klinički, serološki, virološki ili patološki dokaz bolesti Aujeszkoga,

(d) koja nisu smještena u području pod ograničenjem u skladu sa zakonodavstvom Europske unije koje se odnosi na pojavu zarazne bolesti u domaćih svinja, uključujući slinavku i šap, vezikularnu bolest svinja, vezikularni stomatitis, klasičnu svinjsku kugu i afričku svinjsku kugu.

1.2.2. nisu prethodno držane u stadu s nižim zdravstvenim statusom od onog opisanog u podtočki 1.2.1. ove točke;

1.3. unutar 30 dana prije ulaska u karantenu iz podtočke 1.1. ove točke, podvrgnute su sljedećim testovima provedenim u skladu sa standardima propisanim ili navedenim u relevantnom zakonodavstvu Europske unije, s negativnim rezultatima:

(a) za utvrđivanje bruceloze, puferirani brucela antigen test (rose Bengal test), ili cELISA ili iELISA;

(b) za utvrđivanje bolesti Aujeszkoga:

– u slučaju necijepljenih životinja, ELISA za otkrivanje protutijela za cijeli virus bolesti Aujeszkoga, ili za njegov glikoprotein B (ADV-gB) ili glikoprotein D (ADV-gD), ili serum neutralizacijski test;

– u slučaju životinja cijepljenih s gE markiranim cijepivom, ELISA za otkrivanje protutijela za glikoprotein E virusa bolesti Aujeszkoga (ADV-gE);

(c) za utvrđivanje klasične svinjske kuge, ELISA ili serum neutralizacijski test.

Ako bilo koja od životinja daje pozitivan rezultat na test za brucelozu iz podtočke (a) ove točke, životinje s negativnim rezultatima na istom gospodarstvu ne smiju se smjestiti u karantenu dok se ne potvrdi da stado ili gospodarstvo podrijetla pozitivnih reaktora ima status slobodnog od bruceloze.

Nadležno tijelo može odobriti da se testiranja iz ove podtočke provedu u karanteni pod uvjetom da su rezultati poznati prije početka razdoblja karantene iz podtočke 1.1. ove točke.

Vezano za bolest Aujeszkoga, serološka testiranja provedena u skladu s ovim Pravilnikom moraju udovoljavati standardima iz Priloga III. Odluke Komisije br. 2008/185/EZ od 21. veljače 2008. o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama unutar Zajednice vezano uz bolest Aujeszkoga i kriterijima za dostavu informacija o bolesti (SL L 59, 4.3.2008.).

1.4. su podvrgnute sljedećim testovima provedenim na uzorcima prikupljenim tijekom posljednjih 15 dana razdoblja karantene određenog u podtočki 1.1. ove točke,:

(a) za utvrđivanje bruceloze, puferirani brucela antigen test (rose Bengal test), ili cELISA ili iELISA;

(b) za utvrđivanje bolesti Aujeszkoga:

– u slučaju necijepljenih životinja, ELISA za otkrivanje protutijela za cijeli virus bolesti Aujeszkoga, ili za njegov glikoprotein B (ADV-gB) ili glikoprotein D (ADV-gD), ili serum neutralizacijski test;

– u slučaju životinja cijepljenih s gE markiranim cijepivom, ELISA za otkrivanje protutijela za glikoprotein E virusa bolesti Aujeszkoga (ADV-gE).

Ako bilo koja od životinja daje pozitivan rezultat na test za brucelozu iz podtočke (a) ove točke, i sumnja na brucelozu nije bila isključena u skladu s podtočkom 1.5.2. ove točke, te životinje moraju odmah biti uklonjene iz prostora karantene.

Ako bilo koja od životinja daje pozitivan rezultat na test za bolest Aujeszkoga iz podtočke (b) ove točke, te životinje moraju odmah biti uklonjene iz prostora karantene.

U slučaju kada je grupa životinja smještena u karanteni, nadležno tijelo mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da preostale životinje koje su pokazale negativnu reakciju na testove iz podtočke (a) i (b) ove točke imaju zadovoljavajući zdravstveni status prije ulaska u centar za sakupljanje sjemena u skladu s ovim Prilogom.

1.5. Poduzete mjere u slučaju sumnje na brucelozu:

1.5.1. Ako su životinje pozitivne na brucelozu pri testiranju iz podtočke 1.4. (a) ove točke, provodi se sljedeći protokol:

(a) pozitivni serumi se podvrgavaju najmanje jednom od alternativnih testova iz podtočke 1.4. (a) koji nije bio proveden na uzorcima iz podtočke 1.4.;

(b) provodi se epidemiološko istraživanje na gospodarstvu podrijetla životinja koje su reagirale,

(c) na životinjama koje su pozitivne na testovima iz podtočke 1.4. (a) i podtočke 1.5.1.(a) ove točke, provodi se najmanje jedno od sljedećih testiranja, na uzorcima prikupljenim najmanje 7 dana nakon datuma prikupljanja uzoraka iz podtočke 1.4. ove točke:

– puferirani brucela antigen test (rose Bengal test);

– serum aglutinacijski test;

– reakcija vezanja komplemenata;

– cELISA;

– iELISA.

1.5.2. Sumnja na brucelozu biti će isključena pod uvjetom:

(a) bilo da je ponovljeno testiranje iz podtočke 1.5.1.(a) ove točke dalo negativan rezultat, provedeno epidemiološko istraživanje na gospodarstvu podrijetla životinja nije otkrilo prisutnost bruceloze svinja i provedeni test iz podtočke 1.5.1.(c) ove točke je dao negativan rezultat, ili

(b) provedeno epidemiološko istraživanje na gospodarstvu podrijetla životinja nije otkrilo prisutnost bruceloze svinja i sve životinje koje su dale pozitivan rezultat na testiranja iz podtočke 1.5.1.(a) ili 1.5.1. (c) ove točke su bile podvrgnute, u svakom slučaju s negativnim rezultatom, post mortem pretraživanju i identifikaciji uzročnika bruceloze svinja;

1.5.3. Nakon što je sumnja na brucelozu isključena, sve životinje se mogu iz karantene opisane u drugom odlomku podtočke 1.4. ove točke uvesti u centar za sakupljanje sjemena.

2. Svi testovi moraju biti provedeni u odobrenom laboratoriju.

3. Životinje mogu biti uvedene u centar za sakupljanje sjemena samo uz izričito odobrenje veterinara centra. Sva kretanja životinja, ulasci i izlasci iz centra, moraju biti evidentirana.

4. Niti jedna životinja koja se uvodi u centar za sakupljanje sjemena ne smije pokazivati kliničke znakove bolesti na dan uvođenja.

Ne dovodeći u pitanje točku 6. ovoga Poglavlja, sve životinje moraju dolaziti izravno iz karantenskog smještaja, koji na dan dopreme pošiljke ispunjava sljedeće uvjete:

(a) nije smješten u području pod ograničenjem određenim u skladu sa zakonodavstvom Europske unije koje se odnosi na pojavu zarazne bolesti u domaćih svinja, uključujući slinavku i šap, vezikularnu bolest svinja, vezikularni stomatitis, klasičnu svinjsku kugu i afričku svinjsku kugu.

(b) u kojem nije bilo kliničkih, seroloških, viroloških ili patoloških znakova bolesti Aujeszkoga zabilježenih u zadnjih 30 dana prije datuma kada je pošiljka otpremljena.

6. Životinje se mogu premještati izravno iz jednog centra za sakupljanje sjemena u drugi centar jednakog zdravstvenog statusa, bez karantene ili testiranja, ako su ispunjeni uvjeti iz točke 5. ovoga Poglavlja i provedena rutinska testiranja iz Poglavlja II. ovoga Priloga tijekom 12 mjeseci prije datuma premještanja.

Takve životinje ne smiju doći u izravan ili neizravan kontakt s papkarima nižeg zdravstvenog statusa, a korištena prijevozna sredstva moraju biti očišćena i dezinficirana prije uporabe.

7. Za potrebe točke 6. ovog Poglavlja i u slučaju prometa između država članica, životinje mora pratiti certifikat za svinje za rasplod sukladan obrascu 2 Priloga F Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja1, s jednim od sljedećih dodatnih jamstava koje odgovara njihovom statusu, a potvrđeno je dodavanjem sljedećeg Dijelu C navedenog certifikata:

»7. Životinje dolaze izravno iz:

(1) bilo [centra za sakupljanje sjemena u skladu s Direktivom 90/429/EEZ.]

(1) ili [karantenskog smještaja i udovoljavaju uvjetima za uvođenje u centar za sakupljanje sjemena određenim u Poglavlju I. Priloga B Direktive 90/429/EEZ.]

(1) ili [gospodarstva na kojem su podvrgnute protokolu predkarantenskog prihvata i udovoljavaju uvjetima za uvođenje u karantenu iz podtočke 1.2. i 1.3. te točke 2. Poglavlja I. Priloga B Direktive 90/429/EEZ.]«

POGLAVLJE II.

Obvezni rutinski testovi za životinje koje se drže u centru za sakupljanje sjemena

1. Obvezno rutinsko testiranje provodi se kako sljedi:

1.1. sve životinje koje se drže u centru za sakupljanje sjemena podvrgnute su sljedećim testovima s negativnim rezultatom:

(a) za utvrđivanje bruceloze, puferirani brucela antigen test (rose Bengal test), ili cELISA ili iELISA;

(b) za utvrđivanje bolesti Aujeszkoga:

– u slučaju necijepljenih životinja, ELISA za otkrivanje protutijela za cijeli virus bolesti Aujeszkoga, ili za njegov glikoprotein B (ADV-gB) ili glikoprotein D (ADV-gD), ili serum neutralizacijski test,

– u slučaju životinja cijepljenih s gE markiranim cijepivom, ELISA za otkrivanje protutijela za glikoprotein E virusa bolesti Aujeszkoga (ADV-gE);

(c) za utvrđivanje klasične svinjske kuge, ELISA za dokazivanje prisutnosti protutijela ili serum neutralizacijski test;

1.2. Testovi iz podtočke 1.1. ove točke provedeni su na uzorcima prikupljenim:

(a) od svih životinja neposredno prije napuštanja centra za sakupljanje sjemena, ili nakon dolaska u klaonicu, ali ni u kojem slučaju ne kasnije od 12 mjeseci od datuma uvođenja u centar za sakupljanje sjemena; ili

(b) od najmanje 25% životinja u centru za sakupljanje sjemena svaka 3 mjeseca, kada veterinar centra mora osigurati da uzorkovane životinje predstavljaju reprezentativni uzorak cijele populacije centra, posebno u odnosu na dobne kategorije i načine držanja;

1.3. kada je testiranje provedeno u skladu s podtočkom 1.2. (b) ove točke, veterinar centra osigurava da su sve životinje testirane u skladu s podtočkom 1.1. ove točke najmanje jednom tijekom njihovog boravka u centru za sakupljanje sjemena i najmanje svakih 12 mjeseci od datuma uvođenja ako borave u centru više od 12 mjeseci.

2. Svi testovi provode se u odobrenom laboratoriju.

3. Ako bilo koji od testova iz podtočke 1.1. ove točke ima pozitivan rezultat, životinje se izoliraju, a od njih sakupljeno sjeme, od zadnjeg negativnog testa, se ne smije stavljati u promet između država članica.

Sjeme sakupljeno od svake životinje u centru za sakupljanje sjemena, od datuma zadnjeg negativnog testa za tu životinju, odvojeno se skladišti i ne smije se stavljati u promet između država članica do ponovnog uspostavljanja zdravstvenog statusa centra pod odgovornosti nadležnog tijela.

PRILOG C

Uvjeti kojima mora udovoljavati sjeme sakupljeno u centru za sakupljanje sjemena namijenjeno prometu između država članica

1. Sjeme mora biti dobiveno od životinja koje:

(a) ne pokazuju kliničke znakove bolesti na dan sakupljanja sjemena;

(b) nisu cijepljene protiv slinavke i šapa;

(c) udovoljavaju zahtjevima iz Poglavlja I. Priloga B ovoga Pravilnika;

(d) se ne koriste za prirodni pripust;

(e) se drže u centrima za sakupljanje sjemena koji se ne nalaze u području pod ograničenjem određenim u skladu sa zakonodavstvom Europske unije koje se odnosi na pojavu zarazne bolesti u domaćih svinja, uključujući slinavku i šap, vezikularnu bolest svinja, vezikularni stomatitis, klasičnu svinjsku kugu i afričku svinjsku kugu;

(f) se drže u centrima za sakupljanje u kojima nije bilo kliničkih, seroloških, viroloških ili patoloških znakova bolesti Aujeszkoga zabilježenih u zadnjih 30 dana neposredno prije datuma sakupljanja.

2. Razrijeđivaču ili sjemenu nakon završnog razrjeđivanja se mora dodati učinkovita kombinacija antibiotika, posebno protiv leptospiroza. U slučaju smrznutog sjemena, antibiotici se moraju dodati prije nego se sjeme smrzne.

2.1. Kombinacija antibiotika iz točke 2. ovoga Priloga ima učinak koji je najmanje istovjetan sljedećim koncentracijama u završnom razrijeđenju sjemena:

(a) ne manje od 500 µg streptomicina po ml završnog razrjeđenja,

(b) ne manje od 500 IU penicilina po ml završnog razrjeđenja,

(c) ne manje od 150 µg linkomicina po ml završnog razrjeđenja,

(d) ne manje od 300 µg spektinomicina po ml završnog razrjeđenja.

2.2. Odmah po dodavanju antibiotika, razrijeđeno sjeme se mora držati na temperaturi od najmanje 15 ºC, u razdoblju ne kraćem od 45 minuta.

3. Sjeme namijenjeno prometu s državama članicama mora biti:

(a) prije otpreme, skladišteno na način kako je to određeno u podtočki (d) točke 2. Proglavlja I. Priloga A te podtočkama (a), (b), (e) i (f) točke 6. Poglavlja II. Priloga A ovoga Pravilnika;

(b) prevezeno do države odredišta u posudama koje su bile očišćene i dezinficirane ili sterilizirane prije uporabe te koje su zapečaćene prije otpreme iz centra za sakupljanje sjemena.

4. Nadležno tijelo može odbiti prihvat sjemena iz centara za sakupljanje sjemena država članica u kojima se nalaze životinje cijepljene protiv bolesti Aujeszkoga, na područje ili dio područja Republike Hrvatske kad je navedeno područje slobodno od bolesti Aujeszkoga u skladu s člankom 10. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja1.

PRILOG D

MODEL VETERINARSKOG CERTIFIKATA ZA UNUTARNJI PROMET SJEMENA DOMAĆIH ŽIVOTINJA VRSTE SVINJA/MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR INTRA-UNION TRADE IN SEMEN OF DOMESTIC ANIMALS OF THE PORCINE SPECIES


[1] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja unutar Zajednice (SL L 121, 29. 7. 1964.).

[2]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2004/68/EZ od 26. travnja 2004. o utvrđivanju pravila zdravlja životinja za uvoz u i provoz kroz Zajednicu određenih živih papkara i o izmjeni Direktive 90/426/EEZ i 92/65/EEZ i stavljanju izvan snage Direktive 72/462/EEZ (SL L 139, 30. 4. 2004.).

[3] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 88/407/EEZ od 14. lipnja 1988. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju trgovinu unutar Zajednice i uvoz duboko smrznutog sjemena domaćih životinja goveđih vrsta (SL L 194, 22. 7. 1988.).

[4] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima u unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta (SL L 224, 18. 8. 1990.).

[5]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (SL L 24, 30. 1. 1998.).

134 09.11.2013 Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta 134 09.11.2013 Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta 134 09.11.2013 Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta 134 09.11.2013 Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta 134 09.11.2013 Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta