Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata

NN 134/2013 (9.11.2013.), Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO BRANITELJA

2904

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 33/13) i Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 78/13) ministar branitelja donosi

PRAVILNIK

O DODJELI STAMBENOG KREDITA ČLANOVIMA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA, ZATOČENOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVATSKIM RATNIM VOJNIM INVALIDIMA IZ DOMOVINSKOG RATA

UVOD

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje etalonska građevina, propisuje iznos kredita za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članova uže obitelji umrloga HRVI iz Domovinskog rata, način rada Stručne komisije te oblik i sadržaj obrasca Tehničkog opisa građevine.

ETALONSKA GRAĐEVINA

Članak 2.

Etalonskom građevinom, u smislu ovoga Pravilnika, podrazumijeva se građevina izgrađena prema važećim tehničkim propisima i normativima čije su osnovne karakteristike:

1. konstrukcija objekta s pokrovom

– konstrukcija objekta oslonjena na trakaste temelje, temelje samce ili ploče izvedene od betona ili armiranog betona;

– nosivi zidovi izvedeni od ab zidova, blok-opeke s armirano-betonskim serklažima ili blok opeke s betonskim serklažima;

– stropovi izvedeni kao puna ploča ili montažna ploča;

– stubište izvedeno od armiranog betona, montažno ili čelične konstrukcije;

– krovište izvedeno od drvenih grednika odnosno obrnuto ravni krovovi;

– pokrov pokriven crijepom, folijom (npr. sika ili proton), aluminijski ili pocinčani lim.

2. limarija i limarski radovi

Radovi izvedeni od pocinčanog lima prilikom izgradnje građevine:

– pokrivanje pojedinih dijelova građevine (parapeta, atike...),

– obšivanje dimnjaka,

– postavljanje elemenata za odvod kišnice s krova

– ventilacijske cijevi

– rubnih lajsni

– prozorskih klupčica

– obrada prolaza otvora i td.

3. fasada

– fasada izvedena od toplinske izolacije (okipor 8 -12 cm i kamena vuna 8 -12 cm ili toplinska žbuka 8 cm), završni sloj plastične žbuke i fasadne boje.

4. pregrade

– pregradni zidovi izvedeni od:

– pune ili šuplje opeke u debljini od 7 do 12 cm;

– modularni poroterm blokovi u debljini od 10 – 15 cm,

– blokovi od porobetona u debljini od 10 – 15 cm,

– montažne pregrade od lakih materijala s odgovarajućim fizikalnim svojstvima namijenjenog prostora od 10 cm.

5. prozori

– doprozornik i krila izrađeni od smrekovog drveta I. klase, ostakljeni izo-staklom (5x12x5mm), zaštićeni lazurnom bojom ili oličeni lakom za drvo, uljanom bojom ili lak bojom za bravarske elemente.

Na prozorima izvedena zaštita od sunca: grilja iz jelove – smrekove građe I. klase i »eslinger« PVC-roleta.

Doprozornici i krila mogu biti izvedeni i od:

– PVC stolarije s prekinutim toplinskim mostom;

– aluminijska stolarija s prekinutim toplinskim mostom,

Klupčice unutrašnje mogu biti izvedene od drveta ili PVC-a.

Klupčice vanjske mogu biti izvedene od:

– kamena s okapom i bočnom profilacijom,

– PVC-a,

– drveta i

– pocinčana limarija.

Uvjeti za ugradnju, uporabu i održavanje prozora moraju se odrediti projektom građevine tako da se ispune bitni i drugi uvjeti koje mora ispunjavati građevina.

6. vrata

– dovratnik izrađen od smrekova drveta I. klase, krilo od drvenog sendviča obloženo hrastovim furnirom, zaštita lazurnom bojom ili lakom za drvo, a dovratnici lazurnom bojom ili lakom. Vrata i dovratnici mogu biti izvedeni od:

– PVC stolarije s prekinutim toplinskim mostom;

– aluminijska stolarija s prekinutim toplinskim mostom.

Uvjeti za ugradnju, uporabu i održavanje vrata moraju se odrediti projektom građevine, tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti koje mora ispunjavati građevina.

7. podovi

– podovi izvedeni od klasičnog hrastovog masivnog parketa II klase na estrih-podlozi na 80% površine stana, podovi na terasama, balkonima i loggiama izvedeni od protuklizne keramičke pločice na estrih podlozi na 20% površine stana.

8. zidne i stropne obloge

– izvode se ručno i strojno;

– materijali od kojih se izvode su: produžna žbuka i gips žbuka.

Zidovi u kupaonici, kuhinji i WC-u izvode se od keramičkih pločica (prema projektu građenja), završna obrada površina zidova i stropova izvodi se nanošenjem osnovnog premaza – prajmera, disperzijske boje i sintetičkih premaza (prema projektu građevine).

9. vodovod

– vodovodne instalacije mogu se izvoditi od: pocinčane cijevi (zaštićenih filc-trakom), bakrene ili plastične cijevi (polietilen). Novi način građenja koristi vodovodne instalacije izvedene iz PPR ili PEX cijevi.

Na vodovodnu mrežu stana priključuju se sanitarna armatura i sanitarije (oprema). Sanitarije se priključuju na instalacije vodovodne mreže (umivaonik, kada, bide, niskomontažni kotlić itd.) Vodovodna instalacija, sanitarije i sanitarna armatura (oprema kupaone) izvode se u skladu s projektom građevine.

10. kanalizacija

Prilikom transporta kanalizacijske i otpadne vode, vodovi moraju biti: vodonepropusni, postojani i pouzdani.

Razvod glavnog voda kanalizacije i revizije do objekta koriste se PVC rebraste kanalizacijske cijevi koje imaju veliku otpornost na udarce, temperaturu, utjecaj agresivnih spojeva, čvrstoću itd. Za unutarnji razvod koriste se PVC cijevi namijenjene za kućnu/unutarnju instalaciju.

11. električna instalacija

a) instalacija jake struje:

– napajanje električnom energijom iz niskonaponske kabelske mreže

– izveden glavni priključni ormarić i glavna razvodna ploča

– razvod instalacije P-vodičima u plastičnim cijevima

– broj priključnica i razvodnih mjesta po DUSI-normi

b) instalacija slabe struje:

– izvedene TV i UKV-instalacija, električno zvono, portafon, telefonska instalacija

c) gromobranska instalacija:

– izvedena po sistemu Faradejeva kaveza – spojena sa zaštitnim uzemljenjem

– međusobno povezane sve metalne mase

d) zaštitno uzemljenje:

– zaštita od visokog napona izvedena sistemom nulovanja

– u sanitarnom čvoru izvedena instalacija izjednačenja potencijala

– instalacija centralnog grijanja spojena na instalaciju izjednačenja potencijala

12. instalacija grijanja

– instalacije grijanja izvode se crnim bešavnim cijevima i CU – bakrenim cijevima.

– pogonska jedinica može biti: lož ulje, plin i el. energija,

– grijača tijela mogu biti: aluminijska (člankasta), čelični panel (pločasti), električna (konvektori, grijalice, klima uređaji ... )

– priprema tople vode i vode za zagrijavanje izvodi se iz: kotlovnice, etažnog plinskog bojlera (PTV), električnog protočnog bojlera.

VRIJEDNOSTI STAMBENIH KREDITA

Članak 3.

Iznos stambenog kredita (K) za kupnju stana ili obiteljske kuće i za izgradnju obiteljske kuće te razliku površine određuje se kao umnožak vrijednosti važeće etalonske cijene građenja (E) i odgovarajuće površine stana (P) iz članka 11. Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 78/13., u daljnjem tekstu: Uredba) po izračunu:

K=E×P u kunskoj protuvrijednosti

prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.

Iznos stambenog kredita za kupnju kuće ili stana u vlastitoj organizaciji utvrđuje se prema predugovoru o kupoprodaji, a najviše u umnošku vrijednosti etalonske cijene građenja po m2 i odgovarajuće površine iz članka 11. Uredbe. Ukoliko podnositelj zahtjeva zaključi predugovor o kupoprodaji u nižem iznosu od pripadajućeg, dodijelit će mu se niži iznos.

Vrijednost etalonske cijene građenja utvrđuje ministarstvo nadležno za graditeljstvo.

Iznos kredita za nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, odnosno za poboljšanje uvjeta stanovanja, utvrđuje Stručna komisija prema odstupanju stanja postojeće kuće ili stana od etalonske građevine. Iznos kredita za nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće kreće se u rasponu od 150 do 400 eura po m2 odgovarajuće stambene površine, odnosno za poboljšanje uvjeta stanovanja, u rasponu od 110 do 280 eura po m2 odgovarajuće stambene površine.

STRUČNA KOMISIJA

Članak 4.

Stručna komisija može raditi u sastavu od najmanje dva člana koje rješenjem imenuje ministar branitelja na prijedlog pomoćnika ministra za pravne i stambene poslove.

Članak 5.

Stručna komisija nakon izlaska na stambenu građevinu sastavlja zapisnik u kojem utvrđuje sljedeće:

– postojanje stana ili kuće u vlasništvu podnositelja zahtjeva za dodjelu kredita,

– veličinu stana ili kuće podnositelja zahtjeva za dodjelu kredita,

– stanje stana ili kuće podnositelja zahtjeva za dodjelu kredita koje se određuje odstupanjem promatrane građevine od etalonske građevine.

Postojanje stana ili kuće u vlasništvu podnositelja zahtjeva za dodjelu kredita utvrđuje se na temelju izvatka iz gruntovnice ili nekim od ugovora o stjecanju nekretnine ili građevinskom dozvolom i izvatkom iz katastra.

Veličina stana ili kuće utvrđuje se na temelju pravno valjanih dokumenata ili izmjerom. U slučaju izmjere primjenjuju se sljedeći koeficijenti prilikom obračuna površina sukladno važećim normama:

– zatvorene prostorije i izbe                    1,00

– lođe otvorene s najviše 2 strane           0,75

– natkrivene terase i balkoni                    0,50

– balkoni, otvorene terase, ravni prohodi,
krovovi i trijemovi                                   0,25

– gospodarski tavan                                0,35

– stambeni tavan                                     1,00

– ostave i sl. s neobrađenim zidovima

i plafonima                                               0,50

– spremište izvan stana, garaža s obrađenim
zidovima i podovima                                0,75

– spremište izvan stana bez obrađenih

zidova i podova                                       0,50

– poslovni prostori do 4 m                       1,00

– poslovni prostori viši od 4 m                  1,50

Stanje stana ili kuće utvrđuje se na temelju obrasca Tehničkog opisa građevine koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog broj 1). Kod utvrđivanja stanja kuće prilikom popunjavanja obrasca Tehničkog opisa građevine promatra se cijela građevina, a kod utvrđivanja stanja stana, za stavke 1. – 5. Tehničkog opisa građevine, promatra se cijela građevina, a za stavke 6. – 15. Tehničkog opisa građevine promatra se samo stan.

Članak 6.

Ako Stručna komisija prilikom pregleda utvrdi da stan ili kuća ne odgovara vrsti kredita za koji je podnesen zahtjev, ima pravo promijeniti vrstu kredita koji će se dodijeliti nositelju prava na kredit. O izvršenoj promjeni vrste kredita ministarstvo nadležno za branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) će pismenim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Članak 7.

Zapisnik iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika i Tehnički opis građevine iz članka 5. stavka 4. ovoga Pravilnika, nakon izrade Stručna komisija dostavlja u Ministarstvo koje obrađuje vrijednost kredita po m2 stambene površine na sljedeći način:

a) za nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće:

– odstupanje stanja postojeće obiteljske kuće je od 5% do 22% od etalonske građevine, dodjeljuje se kredit iz članka 15. stavka 1. točke a. Uredbe

– odstupanje stanja postojeće obiteljske kuće je od 22% – 40% od etalonske građevine, dodjeljuje se kredit iz članka 15. stavka 1. točke b. Uredbe

– odstupanje stanja postojeće obiteljske kuće je veće od 40% od etalonske građevine, dodjeljuje se kredit iz članka 15. stavka 1. točke c. Uredbe

b) za poboljšanje uvjeta stanovanja:

– odstupanje stanja kuće ili stana je od 5% – 15% od etalonske građevine, dodjeljuje se kredit iz članka 16. stavka 1. točke a. Uredbe

– odstupanje stanja kuće ili stana je od 15% – 28% od etalonske građevine, dodjeljuje se kredit iz članka 16. stavka 1. točke b. Uredbe

– odstupanje stanja kuće ili stana je veće od 28% od etalonske građevine, dodjeljuje se kredit iz članka 16. stavka 1. točke c. Uredbe.

Ako je odstupanje stanja postojeće obiteljske kuće veće od 50% od etalonske građevine, može se dodijeliti kredit iz članka 14. stavka 1. Uredbe, pod uvjetom da prema mišljenju Stručne komisije kuća nije uvjetna za stanovanje, odnosno da Stručna komisija predlaži dodjelu stambenog kredita za izgradnju ili kupnju obiteljske kuće ili stana.

Ako je odstupanje stanja postojeće kuće ili stana manje od 5% od etalonske građevine smatra se da je kuća ili stan u potpunosti uvjetna za stanovanje i podnositelj zahtjeva nema pravo na dodjelu stambenog kredita za nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, odnosno za poboljšanje uvjeta stanovanja.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 43/05).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-0002/5

Urbroj: 522-04/1-3-13-1

Zagreb, 23. listopada 2013.

Ministar
Predrag Matić, v. r.

PRILOG 1.

Podnosilac zahtjeva za dodjelu stambenog kredita

Ime


Prezime           

                                          

JMBG


TEHNIČKI OPIS GRAĐEVINE I STANJE GRAĐEVINE:

KONSTRUKTIVNI SKLOP

TIP
KONSTRUKCIJE

MATERIJAL
KONSTRUKCIJE

RASPON
ILI
DEBLJINA

STANJE SKLOPA

K.S.

T.K.

M.K.

R.D.


01 – Konstrukcija objekta


02 – Krovna konstrukcija


03 – Pokrov

04 – Limarija

05 – Fasada

06 – Pregrade

07 – Prozori

08 – Vrata

09 – Ograde objekta

10 a – Podovi u sobama i
blagavaonici

10 b – Podovi u kuhinji,
kupaonici, hodniku i
terasama

11 a – Zidne obloge u svim
prostorijama osim kuhinje i
kupaonice

11 b – Zidne obloge u
kuhinji, kupaonici i WC-u

12 – Vodovod ispust
13 – Kanalizacija
14 – Električne instalacije
raz. mjesto
15 – Instalacije grijanja ogr.

tijelo134 09.11.2013 Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata 134 09.11.2013 Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata 134 09.11.2013 Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata