Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijaskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2013.

NN 135/2013 (11.11.2013.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijaskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2013.

HRVATSKI SABOR

2921

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08. i 136/12.) Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2013., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2013. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2013. godine.

Klasa: 400-06/13-01/05

Zagreb, 18. listopada 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA I. – VI. 2013. GODINE

135 11.11.2013 Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijaskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2013. 135 11.11.2013 Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijaskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2013.