Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Marina Kaštela

NN 136/2013 (13.11.2013.), Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Marina Kaštela

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2927

Na temelju članka 20. stavka 8. i članka 22. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), a u vezi s člankom 11. alinejom 2. Uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/2004 i 82/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. studenoga 2013. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA MARINA KAŠTELA

I.

Donošenjem Generalnog urbanističkog plana Grada Kaštela (Službeni glasnik Grada Kaštela, br. 2/2006, 2/2009 i 2/2012) i Urbanističkog plana uređenja Giričić (Službeni glasnik Grada Kaštela, broj 17/2010) proširena je površina luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Marina Kaštela na dijelu k.o. Kaštel Gomilica, predio Giričić, te sukladno članku 11. alineji 2. Uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene postaje luka posebne namjene od važnosti za Republiku Hrvatsku.

Područje pomorskog dobra – lučkog područja obuhvaćeno Odlukom o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnja i korištenja luke nautičkog turizma – marine na dijelu k.o. Kaštel Gomilica, predio Giričić (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, broj 9/2004) i Odlukom o dojeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnja i korištenja posebne namjene – servisne baze na dijelu k.o. Kaštel Gomilica, predio Giričić (Službeni glasnik Splitsko – dalmatinske županije, broj 9/2004) i područje pomorskog dobra – lučkog područja, utvrđeno Rješenjem Povjerenstva za granice Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, klase: UP/I-342-01/13-01/14, urbroja: 530-03-1-2-13-3, od 17. srpnja 2013. godine, čine novo jedinstveno lučko područje luke posebne namjene od važnosti za Republiku Hrvatsku.

Sukladno stavcima 1. i 2. ove točke, koncesijsko razdoblje trgovačkom društvu Marine Kaštela d.o.o. OIB 91193992241 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) produžuje se na 30 (trideset) godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke, a radi novih ulaganja na jedinstveno lučko područje i dovršetka izgradnje luke.

II.

Jedinstveno lučko područje pomorskog dobra koje je predmet ove Odluke obuhvaća dio kopna pripadnosti česticama zemljišta zemljišnoknjižnih brojeva 1430 (u dijelu), 1428 (u dijelu), 1427 (u dijelu), 1383/1 (u dijelu), 1397 (u dijelu) i 1431 (u dijelu), sve k.o. Kaštel Gomilica, te dio morskog akvatorija, sve u skladu s Rješenjem Povjerenstva za granice Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, klase: UP/I-342-01/13-01/14, urbroja: 530-03-1-2-13-3, od 17. srpnja 2013. godine, kojim je utvrđena granica lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine, na dijelu k.o. Kaštel Gomilica, predio Giričić, čiji prilog, grafička podloga – geodetska situacija terena, čini Prilog I. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Kopneni i morski dio pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju obilježen je poligonom točaka izraženih u metrima u Gauss Kruegerovoj projekciji, kako slijedi:

TOČKA

Y

X

1

5 614 166.470

4 823 290.130

2

5 614 086.770

4 823 289.190

3

5 614 086.770

4 823 184.910

4

5 614 080.142

4 823 033.619

5

5 613 455.079

4 823 185.876

6

5 613 333.848

4 823 285.712

7

5 613 336.629

4 823 334.359

8

5 613 424.826

4 823 342.413

9

5 613 440.121

4 823 429.490

10

5 613 463.195

4 823 425.487

11

5 613 465.258

4 823 437.975

12

5 613 462.656

4 823 438.459

13

5 613 471.996

4 823 492.387

14

5 613 544.159

4 823 479.778

15

5 613 544.416

4 823 481.049

16

5 613 612.412

4 823 469.231

17

5 613 612.164

4 823 467.950

18

5 613 651.538

4 823 461.152

19

5 613 664.096

4 823 455.606

20

5 613 665.873

4 823 457.070

21

5 613 668.176

4 823 457.064

22

5 613 673.099

4 823 455.353

23

5 613 697.218

4 823 449.723

24

5 613 822.162

4 823 426.473

25

5 613 824.456

4 823 424.587

26

5 613 825.266

4 823 421.771

27

5 613 833.181

4 823 420.928

28

5 613 832.284

4 823 411.901

29

5 613 840.040

4 823 411.019

30

5 613 840.822

4 823 419.101

31

5 613 840.577

4 823 419.125

32

5 613 841.011

4 823 423.470

33

5 613 847.120

4 823 422.808

34

5 613 847.979

4 823 422.313

35

5 613 848.275

4 823 420.754

36

5 613 850.371

4 823 420.672

37

5 613 849.017

4 823 390.994

38

5 613 845.238

4 823 330.097

39

5 613 844.878

4 823 314.674

40

5 613 842.729

4 823 278.356

41

5 613 982.443

4 823 272.482

42

5 613 986.750

4 823 366.746

43

5 614 008.806

4 823 387.953

44

5 614 009.858

4 823 409.885

45

5 614 022.133

4 823 409.471

46

5 614 022.221

4 823 411.288

47

5 614 034.573

4 823 410.717

48

5 614 062.075

4 823 409.446

49

5 614 107.866

4 823 407.329

50

5 614 151.075

4 823 405.331

51

5 614 153.714

4 823 384.534

52

5 614 157.936

4 823 351.528

53

5 614 162.340

4 823 317.094

1

5 614 166.470

4 823 290.130

Površina pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 211.527 m², od čega kopneni dio iznosi 58.730 m², a morski dio iznosi 152.797 m².

III.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 2 (dvije) godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIl. ove Odluke predati Davatelju koncesije pravomoćnu građevinsku dozvolu, te u daljnjem roku od 2 (dvije) godine dovršiti izgradnju i predati Davatelju koncesije pravomoćnu uporabnu dozvolu.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesioniranom pomorskom dobru zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za obavljanje djelatnosti za koje je registriran i za koje je utvrđena namjena koncesije.

IV.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti luku nautičkog turizma sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, drugim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, sve na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričite suglasnosti Davatelja koncesije.

V.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s time da:

a) stalni dio u iznosu od 3,00 kune po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 634.581,00 kuna godišnje u jednom obroku;

b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 2,5% od ukupnog godišnjeg prihoda luke.

Navedena naknada plaća se na sljedeći način:

Stalni dio naknade plaća se unaprijed za tekuću godinu najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja;

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Promjenjivi dio naknade plaća se unatrag u dva obroka i to:

– do 30. rujna u tekućoj godini prema prometu u prvom polugodištu;

– do 30. travnja za drugo polugodište protekle godine.

VI.

Ovlaštenik koncesije je dužan u roku 60 (šezdeset) dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na iznos od 5% od ukupne vrijednosti investicije (90.000.000,00 kuna), a koja prema Studiji gospodarske opravdanosti završetka Marine Kaštela iznosi 4.500.000,00 kuna, s rokom važenja garancije do 6 (šest) mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku 60 (šezdeset) dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« Davatelju koncesije dostaviti zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 1.269.162,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.

VII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, održavanje i osiguranje luke, te nadzor nad dinamikom izgradnje.

Ugovorom iz stavka 1. ove točke preuzet će se ugovori sklopljeni između Ovlaštenika koncesije i dosadašnjeg Davatelja koncesije.

VIII.

Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne ispuni obveze iz točke VI. ove Odluke, neće se sklopiti ugovor iz točke VII. ove Odluke te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

IX.

Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne ispuni svoje obveze iz točke III. stavka 1. ove Odluke, raskinut će se ugovor o koncesiji i naplatiti garancija iz točke VI. stavka 1. ove Odluke.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/12-01/04

Urbroj: 50301-05/20-13-5

Zagreb, 7. studenoga 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

136 13.11.2013 Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Marina Kaštela