Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 136/2013 (13.11.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2938

Na osnovi članka 16. stavka 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 150/08. 71/10.), odredaba Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 2/09. i 123/09.), članka 27. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 46. sjednici održanoj 25. listopada 2013. godine, donijelo je

PRAVILA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA USPOSTAVLJANJA I PROVOĐENJA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilima uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 91/13.) u članku 5. stavku 8. iza riječi »OIB« upisuje se točka i brišu riječi: »te iznos zdanje isplaćene plaće osiguranika, umanjene za obvezne doprinose, porez i prirez«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Polica obvezno sadrži sljedeće podatke:

1. Podatke o ugovaratelju:

a) naziv

b) adresa

2. Podatke o osiguraniku:

a) ime i prezime

b) adresu

c) matični broj osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (MBO) i osobni identifikacijski broj (OIB).

3. Podatke o uvjetima osiguranja:

a) početak osiguranja

b) dospijeće premije

c) uvjet plaćanja

d) iznos godišnje premije

4. Podatak da se premija osigurava u državnom proračunu.«

U stavku 3. riječi: »šifru police« brišu se.

Sadržaj i izgled tiskanice police iz stavka 4. mijenja se i sastavni je dio ovih Pravila.

Članak 4.

U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Prednja strana ponude obvezno sadrži sljedeće podatke:

1) ime i prezime osiguranika, OIB, MBG, broj osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, matični broj osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

2) adresu osiguranika – broj pošte, naselje, ulica, kućni broj, e-mail adresu i broj mobitela

3) naziv ugovaratelja, OIB, MBG

4) adresu ugovaratelja – broj pošte, naselje, ulica, kućni broj, e-mail adresu, broj mobitela

5) podatak da se premija osigurava u državnom proračunu

6) iznos godišnje premije plativo u mjesečnim obrocima

7) izjavu o točnosti podataka upisanih u ponudu i pravu Zavoda da provjerava, obrađuje, čuva i koristi dobivene podatke

8) datum i mjesto sačinjavanja ponude

9) potpis osiguranika, odnosno ugovaratelja.«

Članak 5.

Ova Pravila stupaju na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/341

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 25. listopada 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.
136 13.11.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja