Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

NN 137/2013 (15.11.2013.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI SABOR

2944

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. studenoga 2013. godine.

Klasa. 011-01/13-01/241

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 11. studenoga 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13.) u članku 3. stavku 2. riječi: »Uredbom EU br. 1124/2012« zamjenjuju se riječima: »Uredbom EU br. 1224/2012«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. točkama 14. i 15. riječi: »ali ne duže od navršene 26. godine života« zamjenjuju se riječima: »a najduže u trajanju od ukupno osam godina po toj osnovi, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi«.

Članak 3.

U članku 40. točkama 1. i 2. riječ: »bolovanja« zamjenjuje se riječima: »privremene nesposobnosti«.

Članak 4.

U članku 48. stavku 2. riječ: »bolovanje« zamjenjuje se riječima: »privremena nesposobnost«.

Članak 5.

U članku 52. stavku 1. riječ: »točaja« zamjenjuje se riječju: »točaka«.

Članak 6.

U članku 53. stavku 1. točki 4. riječ: »bolovanja« zamjenjuje se riječima: »privremene nesposobnosti«.

Članak 7.

U članku 153. točki 1. riječ: »bolovanja« zamjenjuje se riječima: »privremene nesposobnosti«.

Članak 8.

U članku 154. stavku 1. iza riječi: »članka 46. stavaka 2. i 9.« stavlja se zarez i dodaju riječi: »članka 78.«.

U stavku 2. riječi: »i članka 78.« brišu se.

Članak 9.

Redoviti studenti koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imali utvrđen status osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju po osnovi statusa redovitog studenta, od dana stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju koristiti to pravo prema njegovim odredbama.

Članak 10.

Redoviti studenti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona navršili 26 godina života pravo na obvezno zdravstveno osiguranje mogu steći prema odredbama ovoga Zakona pod uvjetom da nisu iskoristili trajanje statusa osiguranika po osnovi redovitog studiranja u trajanju utvrđenom u članku 2. ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/236

Zagreb, 8. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.