Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini

NN 137/2013 (15.11.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2949

Na temelju članka 92. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/11, 22/13 i 54/13.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2013. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013.godini (»Narodne novine« br. 78/13 i 114/13), u članku 1. stavku 2. tekst »120 milijuna« mijenja se i glasi »123.210.000«.

Članak 2.

U članku 2. tekst »120 milijuna« se zamjenjuje tekstom »123.210.000«.

Članak 3.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi »Raspored sredstava u iznosu od 103.210.000 kuna vrši se na temelju mjerila iz čl. 92. Zakona o cestama. Sredstva u ukupnom iznosu od 17.847.624 kuna namijenjena ujednačavanju redovnog održavanja doznačavat će se dvjema županijskim upravama za ceste mjesečno u visini 1/12 utvrđenog iznosa, a iznos od 3.210.000 kuna doznačit će se županijskim upravama za ceste za nabavu automatskih brojača prometa.«

Članak 4.

U članku 5. Tablica br. 1. mijenja se i glasi:

Tablica br. 1

Red. broj

Županijska uprava za ceste

SREDSTVA ZA AUTOMATSKE BROJAČE PROMETA

ujednačavanje redovnog održavanja

izvanredno održavanje, građenje i modernizacija

UKUPNO

kn

1

2

3

4

5

6

1.

Zagrebačke županije

240.000


4.500.000

4.500.000

2.

Krapinsko--zagorske županije2.500.000

2.500.000

3.

Sisačko-

-moslavačke županije


803.652

8.196.348

9.000.000

4.

Karlovačke županije

315.000


6.000.000

6.315.000

5.

Varaždinske županije3.000.000

3.000.000

6.

Koprivničko-križevačke županije

180.000


4.500.000

4.680.000

7.

Bjelovarsko--bilogorske županije6.000.000

6.000.000

8.

Primorsko--goranske županije

225.000


2.500.000

2.725.000

9.

Ličko-senjske županije


17.043.972

3.956.028

21.000.000

10.

Virovitičko--podravske županije4.500.000

4.500.000

11.

Požeško-

-slavonske županije

420.000


3.000.000

3.420.000

12.

Brodsko--posavske županije

225.000


3.000.000

3.225.000

13.

Zadarske županije

480.000


6.000.000

6.480.000

14.

Osječko-

-baranjske županije4.000.000

4.000.000

15.

Šibensko--kninske županije5.000.000

5.000.000

16.

Vukovarsko--srijemske županije4.000.000

4.000.000

17.

Splitsko-

-dalmatinske županije

345.000


4.000.000

4.345.000

18.

Istarske županije

465.000


4.000.000

4.465.000

19.

Dubrovačko--neretvanske županije2.000.000

2.000.000

20.

Međimurske županije

315.000


1.500.000

1.915.000

UKUPNO

3.210.000

17.847.624

82.152.377

103.210.000

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/48

Urbroj: 530-08-1-13-9

Zagreb, 11. studenoga 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

137 15.11.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini