Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca

NN 137/2013 (15.11.2013.), Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2950

Na temelju članka 1021. stavak 3., a u svezi članka 132. stavak 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13) i članka 86. stavak 8. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (»Narodne novine« br. 130/13) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA ODOBRENJE ODRŽAVANJA IZOBRAZBE POMORACA

I.

1. Ovom Naredbom utvrđuje se visina naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca.

2. Naknadu iz stavka 1. ove točke plaća pomorsko učilište ovlašteno za održavanje izobrazbe pomoraca za svaku kalendarsku godinu.

II.

1. Naknada se sastoji od stalnog i promjenjivog dijela.

2. Stalno dio naknade utvrđuje se prema vrsti izobrazbe i broju područnih jedinica, dok se promjenjivi dio naknade utvrđuje prema broju kandidata.

3. Stalni dio naknade za prvu kalendarsku godinu rada plaća se najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog pregleda učilišta, kojim je utvrđeno da pomorsko učilište ispunjava uvjete za izdavanje dopusnice.

4. Stalno dio naknade za sve naredne kalendarske godine plaća se najkasnije do 30. lipnja za tekuću kalendarsku godinu.

5. Promjenjivi dio naknade plaća se prije izdavanja obrazaca potvrdnica pomorskom učilištu.

6. Pomorsko učilište koje je u program obrazovanja uvrstilo programe izobrazbe, oslobođeno je plaćanja stalnog i promjenjivog dijela naknade u cijelosti, te stalnog dijela naknade za programe izobrazbe koji nisu obuhvaćeni programom obrazovanja.

7. Ako pomorsko učilište ne plati naknadu u roku propisanom u stavku 3., zahtjev pomorskog učilišta za izdavanje dopusnice će se odbiti, a ako pomorsko učilište ne plati naknadu iz stavka 4., oduzet će mu se dopusnica.

III.

1. Visina stalnog dijela naknade utvrđena je u Dodatku I. koji je sastavni dio ove Naredbe i plaća se za svaki pojedini program izobrazbe, osim u slučaju iz točke II. stavak 6. ove Naredbe.

2. Pomorsko učilište koje je ovlašteno održavati izobrazbu pomoraca na više lokacija, u sjedištu i područnim jedinicama, za drugu i svaku sljedeću lokaciju plaća polovicu iznosa naknade utvrđene u Dodatku I.

IV.

1. Promjenjivi dio naknade iznosi 10,00 kuna po obrascu potvrdnice.

2. Za obrasce potvrdnica koje se koriste u obrazovanom procesu, pomorsko učilište ne plaća promjenjivi dio naknade iz stavka 1. ove točke.

3. Obrasci potvrdnica iz stavka 2. ne mogu se koristiti za programe izobrazbe izvan obrazovnog procesa.

V.

Naknada iz točke I. ove Naredbe prihod je Državnog proračuna Republike Hrvatske.

VI.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca (»Narodne novine« broj 7/09, 79/09).

Klasa: 011-01/13-02/18

Urbroj: 530-03-2-1-2-13-8

Zagreb, 5. studenoga 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v.r.

DODATAK I.

Oznaka

Program izobrazbe

Naknada
(u kunama)

D1

Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu

1.000,00

D2

Poseban program temeljne sigurnosti na brodu

6.000,00

D3

Zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u

1.000,00

D4

Član posade koji čini dio plovidbene straže

2.000,00

D5

Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi

1.000,00

D6A

Korištenje radarskog uređaja

2.000,00

D6B

Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – radna razina

3.000,00

D6C

Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – upravljačka razina

3.000,00

D7

Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

2.000,00

D8

Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi

2.000,00

D9

Radiooperator s ograničenom ovlasti (HR IV/1)

3.000,00

D10

Nema odredbe

-

D11

GMDSS radiooperator

3.000,00

D12

Upravljanje gašenjem požara

5.000,00

D13A

Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije

2.000,00

D13B

Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

2.000,00

D14

Rad na tankerima za ulje

3.000,00

D15

Rad na brodovima za ukapljene plinove

3.000,00

D16

Rad na tankerima za kemikalije

3.000,00

D17

Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice

4.000,00

D18

Rukovanje brzom brodicom za spašavanje

1.000,00

D19

Pružanje medicinske prve pomoći

4.000,00

D20

Pružanje medicinske skrbi na brodu

3.000,00

D21-D26

Mjere sigurnosti na putničkom brodu

4.000,00

D27

Rad s opasnim teretima

2.000,00

D28

Nema odredbe

-

D29

Nema odredbe

-

D30

Rad na brzom plovilu

2.000,00

D31

Upravljanje brzim plovilom

3.000,00

D32

Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

4.000,00

D33

Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu

2.000,00

D34

Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke

3.000,00

D35

Zapovjednik ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u

1.000,00

D36

Zapovjednik ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi

1.000,00

D37

Časnik ribarskog broda u velikoj obalnoj plovidbi

1.000,00

D38

Časnik stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW

1.000,00

D39

Stariji član posade koji čini dio plovidbene straže

2.000,00

D40

Stariji član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

2.000,00

D41

Program upoznavanja sigurnosne zaštite

1.000,00

D42

Osnovni program sigurnosne zaštite

2.000,00

D43

Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti

3.000,00

D44

Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)

3.000,00

D45

Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu

2.000,00

D46

Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici

2.000,00

D47A

Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina

2.000,00

D47B

Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina

2.000,00

D48

Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša

2.000,00

137 15.11.2013 Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca