Pravilnik o oralnom cijepljenju lisica

NN 137/2013 (15.11.2013.), Pravilnik o oralnom cijepljenju lisica

137 15.11.2013 Pravilnik o oralnom cijepljenju lisica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2951

Na temelju članka 11. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O ORALNOM CIJEPLJENJU LISICA

POGLAVLJE I.

Sadržaj i područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjere iskorjenjivanja i kontrole širenja bjesnoće, kontrola učinkovitosti provedbe oralnog cijepljenja lisica te vrijeme, način i uvjeti provođenja oralnog cijepljenja lisica u Republici Hrvatskoj.

Pojmovnik

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

(a) »distribucija mamaca« – polaganje mamaca iz zrakoplova i/ili helikoptera i/ili ručno polaganje mamaca;

(b) »distributer« pravna ili fizička osoba, s kojom je nadležno tijelo, temeljem provedenog natječaja, sklopilo ugovor o nabavi, skladištenju i distribuciji mamaca za oralno cijepljenje lisica;

(c) »država slobodna od bjesnoće« – država koja udovoljava uvjetima propisanim važećom verzijom Priručnika za zdravlje kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE);

(d) »mamac za cijepljenje« – cjepivo za profilaktično cijepljenje lisica protiv bjesnoće uklopljeno u mamac (atraktant) s biomarkerom;

(e) »nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, uprava nadležna za poslove veterinarstva;

(f) »oralno cijepljenje lisica« – cijepljenje lisica cjepivom za peroralnu primjenu;

(g) »ponuditelj« – pravna ili fizička osoba, koja se javlja na natječaj kako bi sklopila ugovor o nabavi, skladištenju i distribuciji mamaca za oralno cijepljenje;

(h) »ugroženo područje« – područje koje graniči sa zaraženim područjem;

(i) »zaraženo područje« – područje u kojem je potvrđena bjesnoća, a uključuje najmanje veličinu mjesta izbijanja bolesti;

(j) »zona zaštite« zona koju odredi nadležno tijelo u skladu s epidemiološkom situacijom bjesnoće u susjednim državama (odnosi se na pogranično područje). U zoni zaštite se preventivno provodi oralno cijepljenje lisica nakon što je bolest iskorijenjena u Republici Hrvatskoj.

POGLAVLJE II.

Mjere iskorjenjivanja i kontrole bjesnoće

Članak 3.

Ovisno o epidemiološkoj situaciji u odnosu na bjesnoću, mjere iskorjenjivanja i/ili kontrole širenja bjesnoće provode se kako slijedi:

(a) oralno cijepljenje lisica na cijeloj površini Republike Hrvatske ili na dijelu površine (bez određenih Jadranskih otoka) Republike Hrvatske,

(b) oralno cijepljenje lisica na zaraženom i ugroženom području, ako je Republika Hrvatska proglašena državom slobodnom od bjesnoće,

(c) oralno cijepljenje lisica u zoni zaštite, ako je distribucija na cijeloj površini Republike Hrvatske nepotrebna (bolest je iskorijenjena), a epidemiološka situacija u susjednim državama ukazuje na potrebu stvaranja zone zaštite.

Kontrola učinkovitosti provedbe oralnog cijepljenja lisica i kontrola titra protutijela

Članak 4.

(1) Kontrolu učinkovitosti provedbe oralnog cijepljenja lisica provodi nacionalni referentni laboratorij za bjesnoću: Hrvatski veterinarski institut Zagreb, Laboratorij za bjesnoću i opću virologiju.

(2) Kontrolu titra virusa u mamcu za cijepljenje lisica obavlja laboratorij iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Uzorak cjepiva za kontrolu titra virusa laboratoriju iz stavka 1. ovoga članka dostavlja distributer najmanje petnaest dana prije planiranog početka distribucije.

(4) U uzorku cjepiva iz stavka 4. ovoga članka, trebaju biti zastupljeni svi serijski brojevi cjepiva zastupljeni u pošiljci sa po petnaest uzoraka.

Nadzor i kontrola provedbe mjera iskorjenjivanja i kontrole širenja bjesnoće

Članak 5.

Nadzor i kontrolu provedbe distribucije i skladištenja mamaca provodi nadležno tijelo.

POGLAVLJE III.

Odjeljak I.
ISKORJENJIVANJE BJESNOĆE ORALNIM CIJEPLJENJEM LISICA NA CIJELOM ILI DIJELU POVRŠINE REPUBLIKE HRVATSKE

Način i vremenski period u kojem se provodi oralno cijepljenje lisica

Članak 6.

(1) Distribucija mamaca za oralno cijepljenje lisica provodi se dva puta godišnje i to:

(a) u proljeće, od 15. ožujka do 15. lipnja,

(b) u jesen, od 15. rujna do 15. prosinca.

(2) Distribucija mamaca se provodi na način da se 25 mamaca položi na 1 km2 putem zrakoplova i/ili helikoptera.

Ugovor o nabavi, skladištenju i distribuciji mamaca

Članak 7.

(1) Ministarstvo poljoprivrede provodi natječaj i sklapa ugovor o nabavi, skladištenju i distribuciji mamaca za oralno cijepljenje lisica s odabranim ponuditeljem, u skladu s propisima o javnoj nabavi.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se na razdoblje od 2 godine.

Opći uvjeti kojima moraju udovoljavati ponuditelj i distributer

Članak 8.

(1) Ponuditelj se može javiti na natječaj kako bi sklopio ugovor o nabavi, skladištenju i distribuciji mamaca za oralno cijepljenje lisica ako ispunjava slijedeće opće uvjete:

(a) ponuditelj ima odobrenje za obavljanje djelatnosti prometa na veliko veterinarsko-medicinskih proizvoda (veleprodaja) izdano od nadležnog tijela;

(b) veterinarsko-medicinski proizvod (mamac za oralno cijepljenje lisica) je odobren za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji po centraliziranom postupku.

(2) Distributer mora ispunjavati sljedeće opće uvjete u svrhu urednog ispunjenja ugovornih obveza:

(a) imati dovoljan broj mamaca za cijepljenje, uzimajući u obzir odredbu članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika;

(b) dostavljeni mamci prije distribucije moraju biti testirani od strane nacionalnog referentnog laboratorija i rezultat titracije cjepiva u svakom testiranom mamcu mora odgovarati uputi proizvođača cjepiva;

(c) imati dovoljan broj pilota, pomoćnog osoblja i odgovarajuće opreme za provođenje distribucije mamaca (zrakoplovi, helikopteri, hladnjače, uređaji za izbacivanje mamaca);

(d) imati odgovarajuća vozila i objekte te osigurati uvjete za skladištenje mamaca u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika;

(e) imati plan distribucije mamaca, u pisanom obliku, koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

– vremenski period u kojem se planira distribucija mamaca;

– lokacije skladišta za vakcinalne mamce;

– kontakt podatke odgovorne osobe zadužene za poslove skladištenja i distribucije mamaca;

– zračne luke iz kojih će se vršiti distribucija;

– plan distribucije po županijama;

– broj zrakoplova i helikoptera koje planira koristiti.

Izvješće o provedenoj distribuciji

Članak 9.

(1) Distributer je dužan izvještavati nadležno tijelo putem elektroničke pošte kako slijedi:

(a) svakodnevno o broju položenih mamaca i GPS podacima o svakom položenom mamcu,

(b) periodično o izvršenju plana distribucije po županijama,

(c) 24 sata prije premještanja na drugu lokaciju iz koje se vrši distribucija.

(2) Trideset dana po završetku distribucije, distributer je dužan dostaviti završno izvješće koje sadrži najmanje sljedeće podatke o:

(a) ukupnom broju distribuiranih vakcinalnih mamaca i njihovim GPS podacima,

(b) temperaturnoj listi skladišta sa vakcinalnim mamcima,

(c) broju utrošenih dana za distribuciju,

(d) eventualnim problemima i korektivnim radnjama tijekom distribucije.

Skladištenje mamaca

Članak 10.

Distributer je dužan osigurati skladištenje mamaca na temperaturi od najmanje – 20°C, u vozilu i/ili objektu koji je namijenjen za tu svrhu.

Odjeljak II.
KONTROLA ŠIRENJA I ISKORJENJIVANJA BJESNOĆE ORALNIM CIJEPLJENJEM LISICA NA ZARAŽENOM I UGROŽENOM PODRUČJU

Članak 11.

(1) Ako se Republika Hrvatska smatra državom slobodnom od bjesnoće, a potvrđena je bjesnoća u domaćih ili divljih životinja, područje na kojem je bjesnoća potvrđena smatra se zaraženim.

(2) Ovisno o epidemiološkim podacima i vrsti životinje kod koje je potvrđena bjesnoća, nadležno tijelo može odrediti hitno/interventno cijepljenje na zaraženom i ugroženom području.

(3) Cijepljenje iz stavka 2. ovoga članka provodi distributer.

(4) Uvjeti i obveze kojima mora udovoljavati distributer iz stavka 3. ovoga članka istovjetni su uvjetima i obvezama propisanim odredbama članaka 8. – 10. ovoga Pravilnika.

(5) Vremenski period u kojem se distribucija provodi i način distribucije mamaca za cijepljenje te veličinu zaraženog i ugroženog područja, određuje čelnik Uprave.

Odjeljak III.
KONTROLA ŠIRENJA BJESNOĆE ORALNIM CIJEPLJENJEM LISICA U ZONI ZAŠTITE

Članak 12.

(1) Ako se Republika Hrvatska smatra državom slobodnom od bjesnoće, a epidemiološka situacija u susjednim državama ukazuje na potrebu stvaranja zone zaštite, nadležno tijelo određuje područje zone zaštite na kojem se provodi cijepljenje.

(2) Cijepljenje iz stavka 1. ovoga članka provodi distributer.

(3) Uvjeti i obveze kojima mora udovoljavati distributer iz stavka 2. ovoga članka istovjetni su uvjetima i obvezama propisanim odredbama članaka 8. – 10. ovoga Pravilnika.

(4) Vremenski period u kojem se distribucija provodi i način distribucije mamaca za cijepljenje te veličinu područja zone zaštite, određuje čelnik Uprave.

POGLAVLJE IV.

Završna odredba

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/113
Urbroj: 525-10/0264-13-3
Zagreb, 7. studenoga 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.