Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

NN 137/2013 (15.11.2013.), Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

137 15.11.2013 Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2952

Na temelju članka 46. stavka 4., članka 47. stavaka 4. i 9., članka 62. stavka 8. i članka 68. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM ZAHTJEVIMA ZA STAVLJANJE U PROMET I UVOZ ŽIVOTINJA, SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA KOJI NE PODLIJEŽU ZAHTJEVIMA PROPISA IZ DODATKA A DIJELA I. PRAVILNIKA O VETERINARSKIM I ZOOTEHNIČKIM PREGLEDIMA ODREĐENIH ŽIVOTINJA I PROIZVODA U PROMETU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Poglavlje I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi zdravlja životinja koji se primjenjuju u prometu između država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice) i uvozu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Priloga F ovoga Pravilnika.

(2) Ovaj se Pravilnik primjenjuje ne dovodeći u pitanje Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3.3.1997.).

(3) Ovaj Pravilnik ne utječe na provedbu posebnih propisa koji se odnose na kućne ljubimce, ako njihovo provođenje ne ugrožava ukidanje veterinarskih kontrola na granicama između država članica.

(4) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz u Europsku zajednicu, životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Direktive 90/425/EEZ (SL L 268, 14.9.1992.), kako je izmijenjena i dopunjena sljedećim pravnim aktima Europske unije:

– Odlukom Komisije 95/176/EZ od 6. travnja 1995. (SL L 117, 24. 5. 1995.),

– Odlukom Komisije 2001/298/EZ od 30. ožujka 2001. (SL L 102, 12. 4. 2001.),

– Uredbom Komisije (EZ) br. 1282/2002 od 15. srpnja 2002. (SL L 187, 16. 7. 2002.),

– Uredbom Komisije (EZ) br. 1802/2002 od 10. listopada 2002. (SL L 274, 11. 10. 2002.),

– Uredbom (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. (SL L 146, 13.6.2003.),

– Uredbom Komisije (EZ) br. 1398/2003 od 5. kolovoza 2003. (SL L 198, 6. 8. 2003.),

– Direktivom Vijeća 2004/68/EZ od 26. travnja 2004. (SL L 139, 30. 4. 2004.),

– Odlukom Komisije 2007/265/EZ od 26. travnja 2007. (SL L 114, 1. 5. 2007.),

– Direktivom Vijeća 2008/73/EZ od 15. srpnja 2008. (SL L 219, 14. 8. 2008.),

– Uredbom Komisije (EU) br. 176/2010 od 2. ožujka 2010. (SL L 52, 3. 3. 2010.),

– Odlukom Komisije 2010/270/EU od 6. svibnja 2010. (SL L 118, 12. 5. 2010.),

– Odlukom Komisije 2010/684/EU od 10. studenoga 2010. (SL L 293, 11. 11. 2010.) i

– Provedbenom odlukom Komisije 2012/112/EU od 17. veljače 2012. (SL L 50, 23. 2. 2012.).

Članak 2.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

(a) »bolesti koje podliježu obvezi prijavljivanja« – bolesti navedene u Prilogu A ovoga Pravilnika;

(b) »nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane;

(c) »odobreni objekt, zavod ili centar« – svaki stalan, zemljopisno određen objekt, odobren u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika, u kojem se u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drže ili uzgajaju životinje jedne ili više vrsta, isključivo s jednom ili više sljedećih namjena:

– izlaganja životinja i podučavanja javnosti;

– očuvanja vrste;

– osnovnoga ili primijenjenoga znanstvenog istraživanja ili uzgoja životinja u svrhu takvog istraživanja;

(d) »službeni veterinar« – službeni veterinar druge države članice ili treće zemlje;

(e) »stavljanje u promet« – trgovina između država članica u smislu članka 9. stavka 2. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice, potpisanog u Rimu 25. ožujka 1957. godine, kako je posljednji put izmijenjen i dopunjen Ugovorom iz Lisabona o izmjenama Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o osnivanju Europske zajednice, potpisanog 13. prosinca 2007. godine (SL C 306, 17. 12. 2007.)[1];

(f) »životinje« – primjerci životinjskih vrsta koje nisu navedene u Pravilniku o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 71/2012)[2], Pravilniku o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 78/2012)[3], Pravilniku o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne novine«, br. 107/2011 i 42/2013)[4], Pravilniku o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, br. 42/2008, 36/2010 i 43/2013)[5] i Pravilniku o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 51/2009 i 44/2013)[6].

(2) Pored pojmova iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se, na odgovarajući način, pojmovi definirani u sljedećim pravilnicima:

(a) članku 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja, osim pojma »službeni veterinar«,

(b) članku 3. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja, i

(c) članku 3. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje, osim pojma »nadležno tijelo«.

Poglavlje II.

STAVLJANJE U PROMET

Članak 3.

Stavljanje u promet iz članka 2. stavka 1. točke (e) ovoga Pravilnika ne može se zabraniti ili ograničiti iz razloga vezanih za zdravlje životinja, osim iz razloga koji proizlaze iz primjene ovoga Pravilnika ili zakonodavstva Europske unije kao i u slučaju primjene zaštitnih mjera.

Članak 4.

Nadležno tijelo poduzima sve potrebne mjere kako bi osiguralo, u svrhu primjene članka 4. stavka 1. točke (a) Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/2008)[7], da se životinje iz članaka 5. do 10. ovoga Pravilnika mogu, ne dovodeći u pitanje članak 13. ovoga Pravilnika i u skladu s člankom 22. ovoga Pravilnika, stavljati u promet samo ako udovoljavaju uvjetima iz članaka 5. do 10. ovoga Pravilnika i potječu s gospodarstava ili objekata iz članka 12. stavaka 1. i 3. ovoga Pravilnika koji su registrirani od nadležnog tijela, i:

(a) u kojima se redovito obavljaju pregledi životinja u skladu s člankom 3. stavkom 3. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije,

(b) koji obavještavaju nadležno tijelo, osim o izbijanju bolesti koje podliježu obvezi prijavljivanja, i o izbijanju bolesti iz Priloga B ovoga Pravilnika za koje postoji program kontrole ili praćenja,

(c) koji udovoljavaju posebnim mjerama kontrole bolesti koja je od posebnog značaja za državu i obuhvaćeni su programom iz članka 14. ovoga Pravilnika,

(d) koji stavljaju u promet samo životinje koje ne pokazuju nikakve znakove bolesti i koje potječu s gospodarstava ili područja koja nisu pod mjerama zabrane zbog zdravstvenih razloga, odnosno životinje koje ne prati veterinarski certifikat (u daljnjem tekstu: certifikat) ili komercijalni dokument iz članka 5. do 11. ovoga Pravilnika, već samo izjava kojom se potvrđuje da predmetne životinje u vrijeme otpreme nisu pokazivale nikakve vidljive znakove bolesti i da se odnosno gospodarstvo ne nalazi pod mjerama ograničenja zbog zdravstvenih razloga,

(e) udovoljavaju zahtjevima za dobrobit životinja.

Članak 5.

(1) Stavljanje u promet majmuna (simiae i prosimiae) ograničeno je samo na životinje koje otprema ili prima odobreni objekt, zavod ili centar odobren od nadležnog tijela u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika, i koje prati certifikat izrađen u skladu s modelom iz Priloga E ovoga Pravilnika, kojeg izdaje veterinarski inspektor, odnosno ovlašteni veterinar kontrolnog tijela kojem je nadležno tijelo povjerilo posao certificiranja (u daljnjem tekstu: veterinarski inspektor/ovlašteni veterinar kontrolnog tijela), i koji sadrži izjavu službenog veterinara objekta, zavoda ili centra podrijetla kojom jamči zdravlje životinja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo može dozvoliti odobrenom objektu, zavodu ili centru nabavu majmuna od fizičke ili pravne osobe.

Članak 6.

Ne dovodeći u pitanje odredbe članaka 14. i 15. ovoga Pravilnika, kopitari i papkari, osim onih navedenih u Pravilniku o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja, Pravilniku o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja, te Pravilniku o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza, mogu se staviti u promet samo ako udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

1. općenito:

(a) moraju biti označeni u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije;

(b) ne smiju biti namijenjeni za klanje u okviru programa iskorjenjivanja zarazne bolesti;

(c) ne smiju biti cijepljeni protiv slinavke i šapa i moraju udovoljavati odgovarajućim zahtjevima iz Pravilnika o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa (»Narodne novine«, broj 50/2013)[8] i Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja;

(d) moraju potjecati s gospodarstva iz članka 3. stavka 2. točaka (b) i (c) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja na kojem se ne provode mjere suzbijanja zaraznih bolesti, posebno mjere iz Pravilnika o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa, Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, br. 187/2004 i 123/2008)[9] i Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza, i na kojem su držane kontinuirano od rođenja ili zadnjih trideset dana prije otpreme;

(e) mora ih pratiti model veterinarskog certifikata iz Priloga E, Dijela 1. ovoga Pravilnika, kojim se izjavljuje sljedeće:

»Izjava

Ja, dolje potpisani (veterinarski inspektor/ovlašteni veterinar kontrolnog tijela) izjavljujem da preživač(i)(¹)/ svinja(e)(¹), osim onih iz Direktive 64/432/EEZ:

1. ____________________________ pripada(ju)(¹) (vrste);

2. u vrijeme pregleda ne pokazuje(ju)(¹) kliničke znakove niti jedne bolesti na koju je (su)(¹) prijemljiva(e)(¹);

3. potječe(u)(¹) iz stada(¹)/gospodarstva(¹) službeno slobodnog od tuberkuloze(¹) /službeno slobodnog od bruceloze(¹) ili slobodnog od bruceloze(¹), koje nije pod mjerama ograničenja zbog svinjske kuge ili s gospodarstva na kojem je/su(¹) bila/bile(¹) podvrgnuta(e)(¹) s negativnim rezultatom na test(ove)(¹) iz članka 6. stavka 2. točke (b) Direktive 92/65/EEZ«;

________

(¹) Izbrisati nepotrebno

2. preživači:

(a) moraju potjecati iz stada koje je službeno slobodno od tuberkuloze i službeno slobodno od bruceloze, u skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja ili Pravilnikom o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza, i u odnosu na zdravlje životinja udovoljavaju odgovarajućim zahtjevima određenim za vrste goveda člankom 3. stavkom 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja ili člankom 3. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza;

(b) ako ne potječu iz stada koje udovoljava uvjetima iz podtočke (a) ove točke, preživači moraju potjecati s gospodarstva na kojemu nije bilo niti jednog slučaja bruceloze ili tuberkuloze tijekom 42 dana prije utovara životinja i na kojemu su tijekom 30 dana prije otpreme bili podvrgnuti testu na brucelozu i tuberkulozu, s negativnim rezultatom;

3. svinje:

(a) ne smiju potjecati s područja koje je predmet mjera zabrane, povezanih s pojavom afričke svinjske kuge u skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja;

(b) moraju potjecati s gospodarstva koje nije pod niti jednom od mjera ograničenja određenih Pravilnikom o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge, zbog klasične svinjske kuge;

(c) moraju potjecati s gospodarstva slobodnog od bruceloze u skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja, te udovoljavati odgovarajućim zahtjevima zdravlja životinja za svinje u skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja;

(d) ako ne potječu iz stada koje udovoljava uvjetima iz podtočke (c) ove točke, svinje moraju tijekom 30 dana prije otpreme biti podvrgnute testiranju s negativnim rezultatom kojim se potvrđuje izostanak protutijela na brucelozu;

4. zahtjevi za testiranje iz ovoga članka i kriteriji za navedeno određuju se u skladu s posebnim propisima.

Članak 7.

Ptice na koje se ne primjenjuje Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje, mogu se stavljati u promet samo ako udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

1. općenito:

(a) moraju potjecati s gospodarstva na kojem tijekom 30 dana prije otpreme nije dijagnosticirana influenca ptica;

(b) moraju potjecati s gospodarstva ili područja koja ne podliježu ograničenjima koja se primjenjuju zbog mjera poduzetih radi suzbijanja newcastleske bolesti;

(c) ako su uvezene iz treće zemlje, u skladu s člankom 10. stavkom 1. alinejom trećom Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/2008, 154/2009, 28/2010 i 50/2011)[10], moraju se držati u karanteni na gospodarstvu na koje su otpremljene nakon ulaska na područje Europske unije;

2. osim toga, psittacidae:

(a) ne smiju potjecati s gospodarstva na kojemu je dijagnosticirana psitakoza (Chlamydia psittaci) niti su smjele biti u dodiru sa životinjama s takvoga gospodarstva. Razdoblje zabrane od zadnjeg zabilježenog slučaja i razdoblje liječenja pod veterinarskim nadzorom, odobrenim prema posebnom propisu, mora biti najmanje dva mjeseca;

(b) moraju biti označene u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije. Metode označavanja psittacidae, a posebno bolesnih psittacidae, utvrđuju se prema posebnom propisu;

(c) mora pratiti komercijalni dokument koji je potpisan od veterinarskog inspektora ili ovlaštenog veterinara odgovornog za gospodarstvo ili proizvodnju iz koje potječe, koji je za tu svrhu ovlašten od nadležnog tijela.

Članak 8.

Pčele (Apis melifera) mogu biti stavljene u promet samo ako udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a) ako potječu s područja na kojem se ne provode mjere zabrane zbog pojave američke gnjiloće. Razdoblje zabrane mora trajati najmanje 30 dana od zadnjeg zabilježenog slučaja i od dana kad je nadležno tijelo pregledalo sve košnice u krugu od tri kilometra i provelo spaljivanje ili tretiranje zaraženih košnica te provelo nadzor nad primjenom naređenih mjera. U skladu s posebnim propisom, zahtjevi koji se primjenjuju za pčele (Apis melifera) ili drugi jednakovrijedni zahtjevi mogu se primijeniti i za bumbare;

(b) ako ih prati model veterinarskog certifikata iz Priloga E ovoga Pravilnika koje ispunjava nadležno tijelo i time potvrđuje da su zahtjevi iz točke (a) ovoga članka ispunjeni.

Članak 9.

(1) Lagomorfi mogu biti stavljeni u promet samo ako udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a) ne smiju potjecati s gospodarstva niti biti u kontaktu sa životinjama koje potječu s gospodarstva na kojem je potvrđena bjesnoća ili sumnja na bjesnoću unutar posljednjih mjesec dana;

(b) moraju potjecati s gospodarstva na kojemu niti jedna životinja ne pokazuje kliničke znakove miksomatoze.

(2) Lagomorfe koji se premještaju mora pratiti model veterinarskog certifikata iz Priloga E ovoga Pravilnika izdan od veterinarskog inspektora/ovlaštenog veterinara kontrolnog tijela.

Članak 10.

(1) Zabranjeno je stavljanje u promet nerčeva i lisica koji potječu s gospodarstva na kojem ima bjesnoće ili se sumnja da je bilo bjesnoće tijekom prethodnih šest mjeseci ili su bile u dodiru sa životinjama s takvog gospodarstva, a posebno ako se ne provodi program sustavnog cijepljenja.

(2) Psi, mačke i pitome vretice koji se stavljaju u promet, moraju udovoljavati odredbama članaka 5. i 16. Uredbe (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o zahtjevima zdravlja životinja primjenjivim na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca i o izmjeni Direktive Vijeća 92/65/EEZ (SL L 146, 13. 6. 2003., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 998/2003), a certifikat koji prati životinje potvrđuje, na temelju kliničkog pregleda provedenog 24 sata prije otpreme životinja, od strane veterinara ovlaštenog od nadležnog tijela, da su životinje zdrave i da mogu podnijeti prijevoz do mjesta odredišta.

Članak 11.

(1) Sjeme, jajne stanice i zameci mogu se stavljati u promet samo ako udovoljavaju uvjetima iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(2) Sjeme životinja vrste ovaca, koza i kopitara, ne dovodeći u pitanje druge kriterije koji treba ispuniti za upis u uzgojne knjige kopitara određenih pasmina, mora biti:

(a) sakupljeno, obrađeno i skladišteno za potrebe umjetnog osjemenjivanja u centrima odobrenim u odnosu na zdravstveni status u skladu s Prilogom D Poglavljem I. ovoga Pravilnika ili za životinje vrste ovce i koze, odstupajući od navedenoga, na gospodarstvu koje udovoljava zahtjevima iz Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza,

(b) sakupljeno od životinja koje udovoljavaju uvjetima iz Priloga D Poglavlja II. ovoga Pravilnika,

(c) sakupljeno, obrađeno, sačuvano, skladišteno i prevoženo u skladu s Prilogom D Poglavljem III. ovoga Pravilnika,

(d) popraćeno modelom veterinarskog certifikata iz Priloga E ovoga Pravilnika.

(3) Jajne stanice i zameci životinja vrste ovaca, koza, kopitara i svinja moraju:

(a) biti sakupljeni od ženki donora koje udovoljavaju uvjetima iz Priloga D Poglavlja IV. ovoga Pravilnika, na način da sakupljanje obavlja tim za sakupljanje zametaka ili su proizvedeni od strane tima za proizvodnju zametaka koji su odobreni od nadležnog tijela i udovoljavaju uvjetima iz Priloga D Poglavlja I. ovoga Pravilnika,

(b) biti sakupljeni, obrađeni i sačuvani u odgovarajućem laboratoriju, te skladišteni i prevoženi u skladu s Prilogom D Poglavljem III. ovoga Pravilnika,

(c) biti popraćeni modelom veterinarskog certifikata iz Priloga E ovoga Pravilnika.

(4) Sjeme koje služi za oplodnju ženki donora mora udovoljavati odredbama stavka 2. ovoga članka ako se radi o ovcama, kozama i kopitarima i odredbama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, br. 134/2013)[11], ako se radi o svinjama.

(5) Odobreni centri iz stavka 2. točke (a) ovoga članka i odobreni timovi iz stavka 3. točke (a) ovoga članka moraju biti odobreni od strane nadležnog tijela, a svaki centar i tim mora dobiti odobreni broj. Nadležno tijelo izrađuje i ažurira listu odobrenih centara i timova te odobrenih brojeva koja je dostupna javnosti i drugim državama članicama.

Članak 12.

(1) Organizacija i pregledi na mjestu odredišta životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka na koje se odnosi ovaj Pravilnik i koje prati certifikat provode se u skladu s Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije. Ostale životinje moraju se pregledati na gospodarstvu podrijetla i mjestu odredišta u skladu s Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije.

(2) Odredbe članka 10. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije primjenjuju se na životinje, sjeme, jajne stanice i zametke iz ovoga Pravilnika.

(3) Odredbe članka 12. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije, u svrhu stavljanja u promet, odnose se i na trgovce koji trajno ili povremeno drže životinje na koje se odnose odredbe članaka 7., 9. i 10. ovoga Pravilnika.

(4) Podaci o mjestu odredišta kako je određeno člankom 4. stavkom 2. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije, u odnosu na životinje, sjeme, jajne stanice ili zametke koje prati certifikat u skladu s ovim Pravilnikom, dostavljaju se putem TRACES sustava.

(5) Ne dovodeći u pitanje pojedine odredbe ovoga Pravilnika, nadležno tijelo mora provesti odgovarajuće preglede ako posumnja na neusklađenost s ovim Pravilnikom ili se sumnja u zdravlje životinja ili kvalitetu sjemena, jajnih stanica i zametaka iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(6) U slučaju postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika, a posebno kada se utvrdi da certifikati ili dokumenti nisu sukladni stvarnom stanju životinja navedenih u članku 1. ovoga Pravilnika, odnosno da označavanje životinja ili sjemena, jajnih stanica i zametaka ne udovoljava odredbama ovoga Pravilnika ili životinje ili proizvodi nisu pregledani u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, poduzimaju se prekršajne mjere propisane Zakonom o veterinarstvu.

Članak 13.

(1) Ako se primjenjuje jamstvo iz članaka 14. i 15. ovoga Pravilnika, stavljanje u promet životinja vrsta prijemljivih na bolesti iz Priloga A ovoga Pravilnika ili bolesti navedenih u Prilogu B ovoga Pravilnika, kao i stavljanje u promet sjemena, jajnih stanica ili zametaka navedenih životinja, otpremljenih iz/u objekte, zavode ili centre odobrene u skladu s Prilogom C ovoga Pravilnika, uvjetovano je posebnim dokumentom u skladu s modelom iz Priloga E ovoga Pravilnika. U dokumentu koji mora ispuniti veterinar odgovoran za objekt, zavod ili centar podrijetla, mora biti navedeno da životinje, sjeme, jajne stanice ili zameci potječu iz objekta, zavoda ili centra odobrenog u skladu s Prilogom C ovoga Pravilnika, a taj dokument ih mora pratiti tijekom prijevoza.

(2) Objekti, zavodi ili centri, za bolesti koje podliježu obvezi prijavljivanja, obvezni su, u svrhu odobrenja, nadležnom tijelu dostaviti sve potrebne dokumente u skladu sa zahtjevima iz Priloga C ovoga Pravilnika.

(3) Nakon primitka dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, nadležno tijelo provjerava podatke navedene u zahtjevu, ako je potrebno očevidom.

(4) Nadležno tijelo može ukinuti odobrenje u skladu s točkom 3. Priloga C ovoga Pravilnika.

(5) Svi odobreni objekti, zavodi ili centri moraju dobiti odobreni broj od strane nadležnog tijela.

(6) Nadležno tijelo izrađuje i ažurira listu odobrenih objekata, zavoda ili centara te njihovih odobrenih brojeva koja je dostupna javnosti i drugim državama članicama.

Članak 14.

Nadležno tijelo sastavlja izravno ili preko uzgajivača, dobrovoljni ili obvezni program kontrole ili praćenja bolesti navedenih u Prilogu B ovoga Pravilnika i iste može dostaviti Europskoj komisiji, posebno navodeći:

1. rasprostranjenost bolesti na svojem području,

2. obvezu prijavljivanja bolesti,

3. razloge uvođenja programa, uzimajući u obzir odnos cijene i učinkovitosti programa te značaj bolesti,

4. zemljopisno područje na kojem se program provodi,

5. zdravstveni status koji se primjenjuje na objekte/gospodarstva, zahtjeve za svaku životinjsku vrstu koja se uvodi na gospodarstvo i postupke testiranja koje treba primijeniti,

6. postupke programa praćenja, navodeći koliko je uzgajivač uključen u provedbu programa kontrole ili praćenja,

7. radnje koje treba poduzeti ako objekt/gospodarstvo iz bilo kojeg razloga izgubi svoj status,

8. mjere koje treba poduzeti ako su nalazi testiranja obavljenih u sklopu programa pozitivni,

9. nediskriminirajuće uvjete stavljanja u promet u odnosu na druge države članice.

Članak 15.

(1) Nadležno tijelo dostavlja Europskoj komisiji dokumente kojima potvrđuje da Republika Hrvatska ili dio njenog teritorija ima status slobodan od bolesti, za životinje koje su prijemljive na bolesti navedene u Prilogu B ovoga Pravilnika, posebno navodeći:

(a) prirodu bolesti i povijest njezine pojave na području države,

(b) rezultate testiranja tijekom nadziranja bolesti, na temelju serološkog, mikrobiološkog, patološkog ili epidemiološkog istraživanja,

(c) razdoblje tijekom kojeg je ta bolest bila prijavljivana nadležnom tijelu,

(d) razdoblje tijekom kojega se provodilo nadziranje,

(e) gdje je primjenjivo, razdoblje zabrane cijepljenja protiv bolesti i zemljopisno područje na koje se zabrana odnosila,

(f) postupke za potvrđivanje statusa slobodnog od bolesti.

(2) Nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju o svakoj promjeni podataka iz stavka 1. ovoga članka.

Poglavlje III.

ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA UVOZ

Članak 16.

(1) Uvjeti koji se primjenjuju na uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka na koje se odnosi ovaj Pravilnik moraju biti barem jednakovrijedni onima utvrđenim u poglavlju II. ovoga Pravilnika.

(2) U odnosu na mačke, pse i pitome vretice, uvjeti uvoza moraju biti najmanje jednaki onima utvrđenim u poglavlju III. Uredbe (EZ) br. 998/2003.

(3) Certifikat koji prati životinje potvrđuje, na temelju kliničkog pregleda provedenog 24 sata prije otpreme životinja, od strane veterinara ovlaštenog od nadležnog tijela, da su životinje zdrave i da mogu podnijeti prijevoz do mjesta odredišta.

Članak 17.

(1) Životinje, sjeme, jajne stanice i zameci navedeni u članku 11. ovoga Pravilnika mogu se uvoziti samo ako udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a) moraju potjecati iz treće zemlje koja se nalazi na listi Europske komisije,

(b) moraju biti praćeni certifikatom ovjerenim od nadležnog tijela zemlje izvoznice.

(2) Lista trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja koje osiguravaju jednakovrijedna jamstva onima iz Poglavlja II. ovoga Pravilnika u odnosu na životinje, sjeme, jajne stanice i zametke, utvrđena je zakonodavstvom Europske unije.

(3) Lista odobrenih centara ili timova iz točke (a) stavka 2. i točke (a) stavka 3. članka 11. ovoga Pravilnika, koji su smješteni u jednoj od trećih zemalja s liste iz stavka 2. ovoga članka i za koju je nadležno tijelu izdalo jamstvo iz članka 11. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, objavljena je na službenim web stranicama Europske komisije.

Članak 18.

Životinje, sjeme, jajne stanice i zameci na koje se odnosi ovaj Pravilnik mogu se uvesti samo ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:

1. da su popraćeni certifikatom ovjerenim od službenog veterinara;

2. da je nakon provedenog pregleda utvrđeno da udovoljavaju odredbama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 113/2013) i Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske;

3. da ih je prije otpreme na područje Europske unije pregledao službeni veterinar kako bi se osiguralo poštivanje uvjeta prijevoza iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka kojom se mijenjaju Direktive 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredba (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5.1.2005., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1/2005), osobito s obzirom na napajanje i hranjenje;

4. da su životinje navedene u člancima 5. do 10. ovoga Pravilnika prije stavljanja u promet bile smještene u karanteni.

Članak 19.

Organizacija i pregledi na mjestu odredišta te primjena zaštitnih odredbi provode se u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 113/2013)[12].

Poglavlje IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Uvoz životinja (uključujući ptice u krletkama), sjemena životinja, jajnih stanica i zametaka iz ovoga Pravilnika koji su prošli kroz treću zemlju, može se odobriti samo uz certifikat kojim se potvrđuje sukladnost zahtjevima ovoga Pravilnika.

(2) Nadležno tijelo o izdanom odobrenju iz stavka 1. ovoga članka obavještava Europsku komisiju i druge države članice putem TRACES sustava.

Članak 21.

Ako se provodi alternativni sustav nadzora, koji pruža jamstva jednakovrijedna onima utvrđenim ovim Pravilnikom, u odnosu na kretanje životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka, može se drugoj državi članici Europske unije, na temelju reciprociteta odobriti odstupanje od članka 8. točke (b) ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Prilozi od A do F tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, br. 85/2009 i 29/2012).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/67

Urbroj: 525-10/0526-13-2

Zagreb, 6. studenoga 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina,
v. r.

PRILOG A

BOLESTI KOJE PODLIJEŽU PRIJAVLJIVANJU U SKLADU S OVIM PRAVILNIKOM

Bolest

Rod/porodica/primarno prijemljive vrste

Afrička konjska kuga

Equide

Afrička svinjska kuga

Suidae i Tayassuidae

Influenca ptica

Aves

Američka gnjiloća

Apis

Bedrenica

Bovidae, Camelidae, Cervidae,

Elephantidae, Equidae i Hippopotamidae

Bolest plavog jezika

Antilocapridae, Bovidae, Cervidae,

Giraffidae, i Rhinocerotidae

Bruceloza (B. abortus)

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae,

Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae

i Tragulidae

Bruceloza (B. melitensis)

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae,

Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae

i Tragulidae

Bruceloza ovaca (B. ovis)

Camelidae, Tragulidae, Cervidae,

Giraffidae, Bovidae i Antilocapridae

Bruceloza svinja (B. suis)

Cervidae, Leporidae, Ovibos

moschatus, Suidae i Tayassuidae

Klasična svinjska kuga

Suidae i Tayassuidae

Zarazna goveđa pleuropneumonija

Bovines (uključujući zebu, bufalo bizon i jak)

Ebola

Nečovjekoliki primati

Slinavka i šap

Artiodactyla i azijski slonovi

Zarazna hematopoetska nekroza

Salmonide

Bolest kvrgave kože

Bovidae i Giraffidae

Boginje majmuna

Rodentia, nečovjekoliki primati

Tuberkuloza (M.bovis)

Mammalia – posebno – Antilocapridae,

Bovidae, Camelidae, Cervidae,

Giraffidae, i Tragulidae

Newcastleska bolest

Aves

Kuga malih preživača

Bovidae i Suidae

Zarazna uzetost svinja (enterovirusni encefalomijelitis svinja)

Suidae

Psitakoza

Psittaciformes

Bjesnoća

Carnivora i Chiroptera

Groznica Riftske doline

Bovidae,Camelus i Rhinocerotidae

Goveđa kuga

Artiodactyla

Etinioza (Aethina tumida)

Apis i Bombus

Boginje ovaca i koza

Bovidae

Vezikularna enterovirusna bolest svinja

Suidae i Tayassuidae

Tropileloza (Tropilaelaps spp)

Apis

Vezikularni stomatitis

Artiodactyla i Equidae

Transmisivne spongiformne encefalopatije

Bovidae, Cervidae, Felidae i

Mustelidae


PRILOG B

POPIS BOLESTI ZA KOJE SE NA TEMELJU OVOGA PRAVILNIKA MOGU ODOBRITI NACIONALNI PROGRAMI

Nerc

Virusni enteritis

Aleutska bolest

Pčele

Europska gnjiloća

Varooza i akaroza

Majmuni i mačke

Tuberkuloza

Preživači

Tuberkuloza

Lagomorfi

Miksomatoza

Virusna hemoragijska bolest

Tularemija


PRILOG C

UVJETI ZA ODOBRENJE OBJEKTA, ZAVODA ILI CENTARA

1. Objekti, zavodi ili centri radi dobivanja odobrenja iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika, moraju:

(a) biti jasno razgraničeni i odvojeni od svojeg okoliša ili životinje moraju biti ograđene i smještene tako da ne predstavljaju zdravstveni rizik za poljoprivredna gospodarstva čiji status može biti ugrožen;

(b) imati odgovarajuća sredstva za hvatanje, ograđivanje, izolaciju životinja i dostupne odgovarajuće karantenske prostore i odobrene procedure za životinje koje dolaze iz neodobrenih izvora;

(c) biti slobodni od bolesti iz Priloga A i Priloga B ovoga Pravilnika za koje postoji program u skladu sa člankom 14. ovoga Pravilnika. Da bi se objekt, zavod ili centar proglasilo slobodnim od tih bolesti, nadležno tijelo procjenjuje evidencije o zdravstvenom statusu unatrag najmanje tri prethodne godine, te rezultate kliničkih i laboratorijskih testova provedenih na životinjama u objektu, zavodu ili centru. Iznimno od ovih zahtjeva, novi objekti biti će odobreni ako životinje koje se uvode u svrhu sakupljanja sjemena, jajnih stanica i zametaka, dolaze iz odobrenih objekata;

(d) voditi ažurnu evidenciju u kojoj se navode:

– broj i identifikacijska oznaka (dob, spol, vrsta i individualne identifikacijske oznake, gdje je moguće) svih vrsta životinja koje se nalaze u objektu;

– broj i identifikacijska oznaka (dob, spol, vrsta i individualne identifikacijske oznake, gdje je moguće) životinja koje dolaze ili odlaze iz objekta, zajedno s podacima o mjestu podrijetla ili odredišta, transportu iz ili u objekt, i o zdravstvenom stanju životinja;

– rezultati pretraga krvi ili drugih dijagnostičkih postupaka;

– slučajevi bolesti i liječenje ako je provedeno;

– rezultati postmortalnih pregleda na životinjama koje su uginule u objektu, uključujući i mrtvorođene životinje;

– opažanja tijekom bilo kojeg razdoblja izolacije ili karantene;

(e) imati ugovor s ovlaštenim laboratorijem za provođenje postmortalnih pregleda, ili imati jedan ili više odgovarajućih prostora gdje se te pretrage mogu izvoditi od strane stručne osobe pod nadzorom veterinarskog inspektora;

(f) imati ugovor s registriranim prijevoznikom za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla, ili odgovarajuće objekte za zbrinjavanje lešina uginulih ili usmrćenih životinja u skladu s posebnim propisima;

(g) osigurati, ugovorom ili drugim pravnim aktom, usluge veterinara ovlaštenog i pod nadzorom nadležnog tijela, koji:

– udovoljava zahtjevima iz članka 14. stavka 3. točke (b) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja;

– osigurava da se u objektima, zavodima ili centrima provodi odgovarajuće nadziranje i mjere kontrole bolesti odobrene od nadležnog tijela ovisno o situaciji bolesti u zemlji. Te mjere uključuju: godišnji plan nadziranja bolesti uključujući odgovarajuću kontrolu zoonoza u životinja; kliničko, laboratorijsko i postmortalno testiranje životinja sumnjivih da su zaražene transmisivnim bolestima; cijepljenje prijemljivih životinja protiv zaraznih bolesti ako je potrebno, u skladu sa zakonodavstvom Europske unije;

– osigurava da je svako sumnjivo uginuće ili prisutnost bilo kojeg simptoma koji ukazuju da su životinje zaražene jednom ili više bolesti navedenih u Prilogu A i B ovoga Pravilnika odmah prijavljeno nadležnom tijelu, ako ta bolest podliježe prijavi;

– osigurava da su novo uvedene životinje izolirane ako je potrebno, u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika, i ako postoje, uputama nadležnog tijela;

– je odgovoran za svakodnevno udovoljavanje zahtjevima zdravlja životinja u skladu s ovim Pravilnikom i zakonodavstvom Europske unije o zaštiti životinja tijekom prijevoza i zbrinjavanju nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

(h) ako drže životinje namijenjene za provođenje pokusa u laboratorijima, biti u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (»Narodne novine«, broj 55/2013)[13].

2. Odobrenje vrijedi ukoliko su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a) objekti su pod kontrolom veterinarskog inspektora nadležnog tijela, koji:

– najmanje jednom godišnje pregledava prostore objekta, zavoda ili centra;

– revidira rad ovlaštenog veterinara i provedbu godišnjeg plana nadziranja bolesti životinja;

– osigurava da su ispunjene odredbe ovoga Pravilnika;

(b) samo životinje koje dolaze iz drugog odobrenog objekta, zavoda ili centra se uvode u objekt, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;

(c) veterinarski inspektor potvrđuje da su:

– ispunjene odredbe ovoga Pravilnika,

– rezultati kliničkih, postmortalnih i laboratorijskih pretraga na životinjama potvrdili da nema pojave bolesti iz Priloga A i B ovoga Pravilnika,

(d) objekt, zavod ili centar čuva evidenciju iz točke 1. podtočke (d) ovoga Priloga, najmanje 10 godina od odobrenja.

3. Iznimno od članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika i točke 2. podtočke (b) ovoga Priloga, životinje, uključujući majmune (simiae i prosimiae) koje ne potječu iz odobrenih objekata, zavoda ili centara mogu biti uvedene u odobreni objekt, zavod ili centar pod uvjetom da su bile u karanteni pod službenom kontrolom i u skladu s uputama nadležnog tijela, prije uvođenja.

(a) Za majmune (simiae i prosimiae) moraju biti uvaženi zahtjevi karantene navedeni u priručniku Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), (poglavlje 2.10.1 i dodatak 3.5.1).

(b) Za druge životinje koje se nalaze u karanteni u skladu s točkom 2. podtočkom (b) ovoga Priloga, trajanje karantene mora biti najmanje 30 dana u odnosu na bolesti navedene u Prilogu A ovoga Pravilnika.

4. Životinje držane u odobrenom objektu, zavodu ili centru mogu napustiti taj objekt samo ako im je mjesto odredišta drugi odobreni objekt, zavod ili centar u istoj državi ili drugoj državi članici. Ako mjesto odredišta nije odobreni objekt, zavod ili centar isti mogu napustiti u skladu sa zahtjevima nadležnog tijela osiguravajući da nema rizika za moguće širenje bolesti.

5. Ako se ostvaruje korist iz dodatnih jamstava u skladu sa zakonodavstvom Europske unije može se zahtijevati odgovarajuće dodatne zahtjeve i certificiranje za prijemljive vrste koji se primjenjuju za odobrene objekte, zavode ili centre.

6. Postupak kod ukidanja ili ponovnog izdavanja odobrenja je sljedeći:

(a) odobrenje se mora ukinuti kada nadležno tijelo utvrdi da zahtjevi iz točke 2. ovoga Priloga nisu ispunjeni ili je došlo do promjene korištenja koja više nije u skladu sa člankom 2. ovoga Pravilnika;

(b) ako je prijavljena sumnja na jednu od bolesti navedenih u Prilogu A ili B ovoga Pravilnika nadležno tijelo ukida odobrenje objektu, zavodu ili centru sve dok se sumnja službeno ne isključi. Ovisno o bolesti o kojoj se radi i riziku od prijenosa bolesti, ukidanje se može odnositi na cijeli objekt ili samo na određene kategorije životinja prijemljive na tu bolest. Nadležno tijelo mora osigurati da su poduzete potrebne mjere za potvrđivanje ili isključivanje sumnje i sprječavanje širenja bolesti, u skladu sa zakonodavstvom Europske unije, kojima su određene mjere u svrhu kontrole bolesti i stavljanja životinja u promet;

(c) kada je bolest na koju se sumnjalo potvrđena, objekt, zavod ili centar može se ponovno odobriti tek nakon što su provedene sve mjere iskorjenjivanja bolesti i izvora infekcije u prostorijama uključujući odgovarajuće čišćenje i dezinfekciju, te uvjeti iz točke 1. ovoga Priloga osim podtočke (c) navedene točke;

(d) o ukidanju ili ponovnom odobrenju objekta, zavoda ili centra nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju.


PRILOG D

POGLAVLJE I.

Uvjeti koji se primjenjuju na centre za sakupljanje sjemena, centre za skladištenje sjemena, timove za sakupljanje zametaka i timove za proizvodnju zametaka

I. Uvjeti za odobravanje centara za sakupljanje sjemena i centara za skladištenje sjemena

1. U svrhu izdavanja odobrenja i dodjele veterinarskog broja u skladu s člankom 11. točkom 4. ovoga Pravilnika svaki centar za sakupljanje sjemena mora:

1.1. biti pod stalnim nadzorom veterinara centra ovlaštenog od nadležnog tijela;

1.2. imati najmanje:

(a) smještaj za životinje s mogućnošću zaključavanja i ako je potrebno područje za vježbanje kopitara koje je fizički odvojeno od prostora za sakupljanje, obradu i skladištenje sjemena;

(b) prostore za izolaciju koji nemaju izravnu komunikaciju s prostorima za smještaj životinja;

(c) prostore za sakupljanje sjemena koji mogu biti na otvorenom uz zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta, i s podnicom koja štiti od sklizanja, i na taj način sprječava veće ozljede u slučaju pada, na i oko mjesta sakupljanja sjemena, ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz točke 4. ovoga Priloga;

(d) posebnu prostoriju za čišćenje i dezinfekciju ili sterilizaciju opreme;

(e) prostoriju za obradu sjemena odvojenu od prostora za sakupljanje sjemena, i prostoriju za čišćenje opreme iz podtočke (d) ove točke, koja ne mora nužno biti na istom mjestu;

(f) prostoriju za skladištenje sjemena koja ne mora nužno biti na istom mjestu;

1.3. biti izgrađen ili izoliran na način da je spriječen kontakt sa životinjama izvan centra;

1.4. biti izgrađen na način da se cijeli centar za sakupljanje sjemena, osim uredskih prostorija i u slučaju kopitara područja za vježbanje, lako čisti i dezinficira.

2. U svrhu izdavanja odobrenja svaki centar za skladištenje sjemena mora:

(a) dobiti posebne odobrene brojeve u skladu s člankom 11. točkom 4. ovoga Pravilnika, za svaku vrstu životinja čije sjeme se skladišti u centru, u slučaju kada skladištenje sjemena nije ograničeno na sjeme sakupljeno od jedne vrste životinja u centrima za sakupljanje sjemena odobrenim u skladu s ovim Pravilnikom, ili kada se zameci skladište u centru u skladu s ovim Pravilnikom;

(b) biti pod stalnim nadzorom veterinara centra ovlaštenog od nadležnog tijela;

(c) imati prostoriju za skladištenje sjemena opremljenu s potrebnim uređajima za skladištenje sjemena i/ili zametaka, i koja je izgrađena na način da su ti proizvodi i uređaji zaštićeni od nepovoljnih vremenskih utjecaja i utjecaja okoliša;

(d) biti izgrađen na način da je spriječen kontakt sa životinjama izvan centra;

(e) biti izgrađen na način da se cijeli centar, osim uredskih prostorija i u slučaju kopitara područja za vježbanje, lako čisti i dezinficira;

(f) biti izgrađen na način da je spriječen ulaz neovlaštenim osobama.

II. Uvjeti za nadzor nad centrima za sakupljanje i skladištenje sjemena

1. Centri za sakupljanje sjemena moraju:

1.1. biti nadzirani kako bi se osiguralo:

(a) da se u njima drže samo životinje od kojih se sakuplja sjeme;

– dozvoljeno je primiti u centar i druge domaće životinje uz uvjet da ne predstavljaju opasnost od zaraze za životinje od kojih se sakuplja sjeme i da udovoljavaju uvjetima koje je odredio veterinar centra;

– ako, u slučaju kopitara, centar za sakupljanje sjemena dijeli prostor sa centrom za umjetno osjemenjivanje ili pripust, tada kobile, pastusi i pastusi za prirodni pripust mogu biti primljeni ukoliko ispunjavaju zahtjeve iz poglavlja II. Dijela I. točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga Priloga;

(b) da je spriječen ulaz neovlaštenim osobama, te da ovlašteni posjetitelji udovoljavaju uvjetima koje je odredio veterinar centra;

(c) da je zaposleno samo stručno osoblje koje je obučeno o postupcima dezinfekcije i higijene u pogledu kontrole širenja bolesti;

1.2. biti praćeni na način:

(a) da je osigurano vođenje evidencija iz kojih je vidljivo:

– vrsta, pasmina, datum rođenja i identifikacijska oznaka svake životinje prisutne u centru,

– svako premještanje životinja u i iz centra,

– povijest bolesti i svi dijagnostički testovi i njihovi rezultati, terapije i cijepljenja provedena na životinjama držanim u centru,

– datum sakupljanja i obrade sjemena,

– odredište sjemena,

– skladištenje sjemena;

(b) da se niti jedna životinja držana u centru nije koristila za prirodni pripust najmanje 30 dana prije datuma prvog sakupljanja sjemena i za vrijeme sakupljanja sjemena;

(c) da se sakupljanje, obrada i skladištenje sjemena obavljaju samo u prostorijama određenim posebno za tu namjenu;

(d) da su svi instrumenti koji dolaze u kontakt sa sjemenom ili životinjom donorom tijekom sakupljanja i obrade prikladno dezinficirani ili sterilizirani prije uporabe, osim novih instrumenata i instrumenata za jednokratnu uporabu koji se bacaju nakon korištenja. Ako, u slučaju kopitara, centar za sakupljanje dijeli prostor sa centrom za umjetno osjemenjivanje ili pripust, mora postojati jasna odvojenost između sjemena i instrumenata i opreme za umjetno osjemenjivanje ili prirodni pripust i instrumenata i opreme koji dolaze u kontakt sa životinjama donorima ili drugim životinjama koje se nalaze u centru za sakupljanje sjemena;

(e) da su proizvodi životinjskog podrijetla koji se koriste pri obradi sjemena, uključujući aditive, razrjeđivače ili punila, dobiveni iz izvora koji ne predstavljaju opasnost za zdravlje životinja ili su tretirani prije uporabe na način da se ista onemogući;

(f) da kriogene tvari koje se koriste za čuvanje ili skladištenje sjemena nisu prethodno bile korištene za druge proizvode životinjskog podrijetla;

(g) da su kontejneri za skladištenje i kontejneri za prijevoz pravilno dezinficirani ili sterilizirani prije početka svakog punjenja, osim novih kontejnera i kontejnera za jednokratnu uporabu koji se bacaju nakon korištenja;

(h) da je svaka pojedinačna doza sjemena ili svaki svježi ejakulat namijenjen daljnjoj obradi jasno označen na način da se datum sakupljanja sjemena, pasmina i identifikacijska oznaka životinje donora i odobreni broj centra za sakupljanje sjemena mogu odmah utvrditi.

1.3. biti nadzirani od strane veterinarskog inspektora za vrijeme sezone parenja najmanje jednom godišnje u slučaju životinja sa sezonskim parenjem i najmanje dva puta godišnje u slučaju životinja sa nesezonskom reprodukcijom, u svrhu provjere i potvrđivanja, ako je potrebno na temelju evidencija, standardnih operativnih postupaka i internih revizija, svih činjenica vezano za uvjete odobravanja, nadzor i praćenje;

2. Centri za skladištenje sjemena moraju:

2.1. biti nadzirani kako bi se osiguralo:

(a) da status životinja donora čije sjeme se skladišti u centru udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika;

(b) da su ispunjeni zahtjevi iz podtočaka (b) i (c) točke 1.1. ovoga dijela;

(c) da se vode evidencije o svakom prometu sjemena koje ulazi u ili izlazi iz centra za skladištenje sjemena.

2.2. biti praćeni na način:

(a) da je u odobreni centar za skladištenje sjemena uneseno samo sjeme sakupljeno i koje dolazi iz odobrenih centara za sakupljanje ili skladištenje sjemena, koje nije bilo u kontaktu sa sjemenom koje nije u skladu s ovim Pravilnikom, te koje je prevezeno u uvjetima koji pružaju sva moguća zdravstvena jamstva;

(b) da se skladištenje sjemena obavlja samo u prostorijama određenim posebno za tu namjenu i pod strogim higijenskim uvjetima;

(c) da su svi instrumenti koji dolaze u kontakt sa sjemenom prikladno dezinficirani ili sterilizirani prije uporabe, osim instrumenata za jednokratnu uporabu koji se bacaju nakon korištenja;

(d) da su kontejneri za skladištenje i kontejneri za prijevoz pravilno dezinficirani ili sterilizirani prije početka svakog punjenja, osim kontejnera za jednokratnu uporabu koji se bacaju nakon korištenja;

(e) da kriogene tvari koje se koriste za čuvanje ili skladištenje sjemena nisu prethodno bile korištene za druge proizvode životinjskog podrijetla;

(f) da je svaka pojedinačna doza sjemena jasno označena na način da se datum sakupljanja sjemena, vrsta, pasmina i identifikacijska oznaka životinje donora i odobreni broj centra za sakupljanje sjemena mogu odmah utvrditi.

2.3. Iznimno od podtočke (a) točke 2.2. ovoga dijela, skladištenje zametaka u odobrenom centru za skladištenje sjemena je dopušteno pod uvjetom da zameci udovoljavaju zahtjevima iz ovoga Pravilnika i da se skladište u posebnim kontejnerima za skladištenje;

2.4. biti nadzirani od strane veterinarskog inspektora najmanje dva puta godišnje u svrhu provjere i potvrđivanja, ako je potrebno na temelju evidencija, standardnih operativnih postupaka i internih revizija, svih činjenica vezano za uvjete odobravanja, nadzor i praćenje;

III. Uvjeti za odobravanje i nadzor timova za sakupljanje zametaka i timova za proizvodnju zametaka

1. U svrhu izdavanja odobrenja svaki tim za sakupljanje zametaka mora udovoljiti sljedećim zahtjevima:

1.1. Sakupljanje, obrada i skladištenje zametaka mora biti provedeno bilo od strane veterinara tima ili pod njegovim nadzorom, od strane jednog ili više tehničara koje je veterinar tima osposobio i obučio o metodama i tehnikama higijene i tehnikama i načelima kontrole bolesti;

1.2. Veterinar tima je odgovoran za sve radnje koje obavlja tim, uključujući i:

(a) potvrđivanje identiteta i zdravstvenog statusa životinje donora;

(b) zdravstvenu njegu i operativne zahvate na životinjama donorima;

(c) procedure za dezinfekciju i higijenu

(d) vođenje evidencija iz kojih je vidljivo:

– vrsta, pasmina, datum rođenja i identifikacijska oznaka svake životinje donora;

– povijest bolesti i svi dijagnostički testovi i njihovi rezultati, terapije i cijepljenja provedena na životinjama donorima;

– mjesto i datum sakupljanja, obrade i skladištenja jajnih stanica i zametaka;

– identifikacijska oznaka zametaka i detaljni podaci o njihovom odredištu, ako je poznato;

1.3. Tim mora biti nadziran od strane veterinarskog inspektora najmanje jednom godišnje kako bi se osiguralo, ako je potrebno na temelju evidencija, standardnih operativnih postupaka i internih revizija, udovoljavanje higijenskim uvjetima pri sakupljanju, obradi i skladištenju zametaka, te u svrhu potvrđivanja svih činjenica vezano za uvjete odobravanja i nadzor;

1.4. Tim mora na raspolaganju imati stacionarni ili pokretni laboratorij gdje se zameci mogu ispitati, obraditi i pakirati, a koji se sastoji najmanje od radne površine, optičkog ili stereo mikroskopa i opreme za zamrzavanje ako je potrebno;

1.5. U slučaju stacionarnog laboratorija, mora imati:

(a) prostoriju gdje se zameci mogu obrađivati, koja je fizički odvojena od prostora u kojem se manipulira sa životinjama donorima tijekom sakupljanja;

(b) prostoriju ili prostor za čišćenje i sterilizaciju instrumenata, osim u slučaju kada se koristi oprema za jednokratnu uporabu;

(c) prostoriju za skladištenje zametaka;

1.6. U slučaju pokretnog laboratorija, mora:

(a) imati posebno opremljeni dio vozila koji se sastoji od dvije odvojene jedinice:

– jedne za ispitivanje i obradu zametaka koja je čisti dio, i

– druge za smještaj opreme i materijala koji su korišteni u kontaktu sa životinjama donorima,

(b) koristiti samo opremu za jednokratnu uporabu, osim ako je moguće sterilizaciju opreme i pripremu tekućina i ostalih proizvoda potrebnih za sakupljanje i rukovanje zamecima osigurati putem kontakta sa stacionarnim laboratorijem;

1.7. kako bi se osiguralo sprječavanje kros-kontaminacije zametaka potrebno je pregledati konstrukciju i nacrt zgrada i laboratorija, te opis postupaka koje tim provodi;

1.8. Tim mora na raspolaganju imati prostore za skladištenje koji:

(a) obuhvaćaju najmanje jednu prostoriju koja se može zaključati za skladištenje jajnih stanica i zametaka;

(b) se lako čiste i dezinficiraju;

(c) imaju evidencije o svim ulaznim i izlaznim pošiljkama jajnih stanica i zametaka;

(d) imaju kontejnere za skladištenje jajnih stanica i zametaka koji se skladište na mjestu koje je pod kontrolom veterinara tima i koje je pod redovitim nadzorom veterinarskog inspektora;

1.9. Nadležno tijelo može dozvoliti skladištenje sjemena u prostorima za skladištenje iz točke 1.8. ovoga dijela pod uvjetom da sjeme:

(a) udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika u slučaju ovaca i koza ili kopitara, ili zahtjevima Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta, u slučaju svinja;

(b) je skladišteno za potrebe tima u posebnim kontejnerima za skladištenje u prostorima za skladištenje odobrenih zametaka.

2. U svrhu izdavanja odobrenja svaki tim za proizvodnju zametaka mora udovoljiti sljedećim dodatnim zahtjevima:

2.1. Članovi tima moraju biti obučeni o odgovarajućim postupcima kontrole bolesti i laboratorijskim tehnikama, osobito o procedurama za rad u sterilnim uvjetima;

2.2. Tim mora na raspolaganju imati stacionarni laboratorij koji mora:

(a) imati prikladnu opremu i postrojenja, uključujući odvojene prostorije za:

– dobivanje jajnih stanica iz jajnika,

– obradu jajnih stanica i zametaka,

– skladištenje zametaka;

(b) imati postrojenja s laminarnim strujanjem ili druga odgovarajuća postrojenja u kojima se provode svi tehnički postupci vezani za rad u sterilnim uvjetima (obrada jajnih stanica, zametaka i sjemena). Sjeme se može centrifugirati izvan postrojenja s laminarnim strujanjem ili drugog postrojenja ukoliko se poduzmu sve higijenske mjere predostrožnosti;

2.3. Kod sakupljanja jajnih stanica i drugih tkiva u klaonici potrebno je na raspolaganju imati odgovarajuću opremu za sakupljanje i prijevoz jajnika i drugih tkiva do laboratorija za obradu u higijenskim i sigurnim uvjetima.

Poglavlje II.

Uvjeti koji se primjenjuju na životinje donore

I. Uvjeti koji se primjenjuju na pastuhe donore

1. Kako bi se mogli koristiti za sakupljanje sjemena, pastusi donori moraju udovoljavati zahtjevima veterinara centra i sljedećim zahtjevima:

1.1. ne smiju pokazivati kliničke znakove zarazne ili kontagiozne bolesti na dan ulaska u centar i na dan sakupljanja sjemena;

1.2. moraju potjecati s teritorija, ili u slučaju regionalizacije, dijela područja države ili treće zemlje, i s gospodarstava koje je pod veterinarskim nadzorom, uz uvjet da svi udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja;

1.3. 30 dana prije sakupljanja sjemena morali su biti držani na gospodarstvima na kojima niti jedan kopitar nije pokazivao kliničke znakove virusnog arteritisa konja ili zaraznog metritisa kobila tijekom tog razdoblja;

1.4. nisu se koristili za prirodni pripust tijekom 30 dana prije prvog sakupljanja sjemena i tijekom razdoblja sakupljanja;

1.5. morali su biti podvrgnuti sljedećim testovima koji su provedeni i potvrđeni u laboratoriju ovlaštenom od nadležnog tijela, u skladu s programom iz točke 1.6. ovoga dijela:

(a) agar-gel imunodifuzijskom testu, (Coggins test) ili ELISA na infekcioznu anemiju kopitara s negativnim rezultatom;

(b) testu izolacije virusa na virusni arteritis konja s negativnim rezultatom, na alikvotu cijelog sjemena pastuha donora, osim u slučaju negativnog rezultata serum neutralizacijskog testa u razrjeđenju seruma 1:4.

(c) testu na zarazni metritis kobila provedenom u dva navrata na uzorcima prikupljenim od pastuha donora u razmaku od sedam dana, izolacijom Taylorella equigenitalis iz predejakulata ili uzorka sjemena i iz genitalnih briseva uzetih najmanje iz prepucija, mokraćne cijevi i otvora mokraćne cijevi, s negativnim rezultatom u svakom slučaju;

1.6. morali su biti podvrgnuti jednom od sljedećih programa testiranja:

(a) ako pastuh donor neprekidno boravi u centru za sakupljanje sjemena najmanje 30 dana prije prvog sakupljanja sjemena i tijekom razdoblja sakupljanja, i niti jedan kopitar u centru za sakupljanje sjemena nije bio u izravnom doticaju s kopitarom nižeg zdravstvenog statusa od pastuha donora, testovi iz točke 1.5. ovoga dijela moraju se provesti na uzorcima sakupljenim od pastuha donora prije prvog sakupljanja sjemena i najmanje 14 dana od datuma početka boravka pastuha u centru od najmanje 30 dana;

(b) ako pastuh donor boravi u centru za sakupljanje sjemena najmanje 30 dana prije prvog sakupljanja sjemena i tijekom razdoblja sakupljanja, ali povremeno napušta centar pod odgovornošću veterinara centra u neprekinutom razdoblju kraćem od 14 dana, i/ili drugi kopitari u centru za sakupljanje dolaze u izravan kontakt s drugim kopitarima, nižeg zdravstvenog statusa, testovi iz točke 1.5. ovoga dijela moraju se provesti na uzorcima sakupljenim od pastuha donora kako slijedi:

– najmanje jednom godišnje na početku sezone pripusta ili prije prvog sakupljanja sjemena i najmanje 14 dana od datuma početka boravka pastuha u centru od najmanje 30 dana; i

– tijekom razdoblja sakupljanja sjemena kako slijedi:

– za test iz podtočke (a) točke 1.5. ovoga dijela, najmanje svakih 90 dana,

– za test iz podtočke (b) točke 1.5. ovoga dijela najmanje svakih 30 dana, osim ukoliko se virološkom pretragom izolacije virusa provedenoj dva puta u godini dana ne potvrdi da seropozitivni pastuh nije izlučivač virusa za virusni arteritis konja,

– za test iz podtočke (c) točke 1.5. ovoga dijela, najmanje svakih 60 dana;

(c) Ako pastuh donor ne udovoljava uvjetima iz podtočke (a) i (b) ove točke, i/ili kada je sjeme namijenjeno prodaji zamrznuto, testovi iz točke 1.5. ovoga dijela moraju se provesti na uzorcima sakupljenim od pastuha donora kako slijedi:

– najmanje jednom godišnje na početku sezone pripusta;

– tijekom razdoblja skladištenja iz podtočke (b) točke 1.3. Dijela I. poglavlja III. ovoga Priloga, i prije uklanjanja sjemena iz centra ili njegovog korištenja, na uzorcima sakupljenim ne ranije od 14 dana i ne kasnije od 90 dana od dana sakupljanja sjemena;

(d) Iznimno od druge alineje podtočke (c) ove točke, uzorkovanje i testiranje na virusni arteritis, nakon sakupljanja sjemena kako je opisano u podtočki (b) točke 1.5. ovoga dijela, nije potrebno u slučaju kada se virološkom pretragom izolacije virusa provedenoj dva puta u godini dana potvrdi da seropozitivni pastuh nije izlučivač virusa za virusni arteritis konja,

1.7. Ako je bilo koji od testova iz točke 1.5. ovoga dijela pozitivan, pastuh donor mora biti izoliran, i sjeme sakupljeno od njega, od datuma zadnjeg negativnog testa, ne smije biti stavljeno u promet, osim u slučaju virusnog arteritisa konja, ako je sjeme od svakog ejakulata pretraženo na virusni arteritis konja, testom izolacije virusa s negativnim rezultatom. Sjeme sakupljeno od svih ostalih pastuha u centru za sakupljanje sjemena, od datuma sakupljanja zadnjeg uzorka koji je dao negativan rezultat na jedan od testova iz točke 1.5. ovoga dijela, mora se odvojeno skladištiti, i ne smije se stavljati u promet, dok se ponovno ne uspostavi zdravstveni status centra za sakupljanje sjemena, a skladišteno sjeme ne bude odgovarajuće službeno istraženo u svrhu isključivanja patogenih uzročnika u sjemenu koji mogu uzrokovati pojavu bolesti iz točke 1.5. ovoga dijela;

1.8. Sjeme sakupljeno od pastuha u centru za sakupljanje sjemena koji je pod mjerama zabrane u skladu s člankom 4. ili 5. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja, mora se odvojeno skladištiti, i ne smije se stavljati u promet dok se ponovno ne uspostavi zdravstveni status centra za sakupljanje sjemena od strane veterinarskog inspektora u skladu s Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja, a skladišteno sjeme ne bude odgovarajuće službeno istraženo u svrhu isključivanja patogenih uzročnika u sjemenu koji mogu uzrokovati pojavu bolesti iz Dodatka I. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja.

II. Uvjeti koji se primjenjuju na ovnove i jarčeve donore

1. Na sve ovnove i jarčeve koji se uvode u centar za sakupljanje sjemena primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

1.1. bili su držani u karanteni najmanje 28 dana, u prostoru koji je posebno za tu namjenu odobrilo nadležno tijelo i gdje su prisutne samo životinje koje imaju najmanje jednaki zdravstveni status;

1.2. prije ulaska u prostor karantene životinje su morale pripadati gospodarstvu koje je službeno slobodno od bruceloze u skladu s člankom 2. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza, te prethodno nisu smjele boraviti na gospodarstvima nižeg zdravstvenog statusa vezano za brucelozu;

1.3. dolaze s gospodarstva gdje su tijekom 60 dana prije boravka u karanteni prošli serološko testiranje na zarazni epididimitis (B. Ovis) provedeno u skladu s Dodatkom D Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza, ili bilo koje drugo testiranje za koje je dokazano da je jednako osjetljivo i specifično;

1.4. prošli su sljedeća testiranja provedena na uzorku krvi prikupljenom unutar 28 dana prije početka razdoblja karantene iz točke 1.1. ovoga dijela, s negativnim rezultatom u svakom slučaju, osim u slučaju testa na Bordersku bolest iz podtočke (c), alineje 2. ove točke:

(a) na brucelozu (B. melitensis) serološko testiranje, koje je provedeno u skladu s Dodatkom C Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza;

(b) na zarazni epididimitis (B. Ovis) serološko testiranje, koje je provedeno u skladu s Dodatkom D Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza, ili bilo koje drugo testiranje za koje je dokazano da je jednako osjetljivo i specifično;

(c) na Bordersku bolest:

– test izolacije virusa ili test na virusni antigen; i

– serološko testiranje za utvrđivanje prisutnosti ili odsutnosti protutijela (test na protutijela).

(d) Nadležno tijelo može dozvoliti provođenje testova iz ove točke na uzorcima uzetim za vrijeme trajanja karantene. U tom slučaju, razdoblje karantene iz točke 1.1. ovoga dijela ne može započeti prije dana uzimanja uzoraka. Ako se bilo koji test naveden u ovoj točki dokaže pozitivnim, životinja na koju se to odnosi mora se odmah ukloniti iz prostora karantene. U slučaju grupne izolacije, razdoblje trajanja karantene iz točke 1.1. ovoga dijela ne može započeti za preostale životinje iz grupe sve dok se pozitivne životinje ne izdvoje;

1.5. prošli su sljedeća testiranja provedena na uzorcima prikupljenim za vrijeme trajanja karantene iz točke 1.1. ovoga dijela, i najmanje 21 dan nakon dolaska u karantenu, s negativnim rezultatima:

(a) na brucelozu (B. melitensis) serološko testiranje, koje je provedeno u skladu s Dodatkom C Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza;

(b) na zarazni epididimitis (B. Ovis) serološko testiranje, koje je provedeno u skladu s Dodatkom D Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza ili bilo koje drugo testiranje za koje je dokazano da je jednako osjetljivo i specifično;

1.6. prošli su testiranje na Bordersku bolest iz točke 1.4. podtočke (c) alineje prve i druge ovoga dijela koje je provedeno na na uzorcima krvi uzetim za vrijeme trajanja karantene iz točke 1.1. ovoga dijela, i najmanje 21 dan nakon dolaska u karantenu.

(a) Bilo kojoj životinji (seronegativnoj ili seropozitivnoj) može se dozvoliti ulazak u centar za sakupljanje sjemena, samo ako nije došlo do pojave serokonverzije kod životinja koje su prilikom testiranja bile seronegativne prije dana ulaska u karantenu.

(b) U slučaju pojave serokonverzije, sve životinje koje su ostale seronegativne moraju biti zadržane u karanteni dulje vrijeme, sve dok više ne bude pojave serokonverzije u skupini za razdoblje od tri tjedna od dana pojave serokonverzije.

(c) Serološki pozitivnim životinjama može se dozvoliti ulazak u centar za sakupljanje sjemena ako su bile testirane u skladu s točkom 1.4. podtočkom (c) alinejom prvom ovoga dijela, s negativnim rezultatom.

2. Životinje mogu biti primljene u centar za sakupljanje sjemena samo uz izričito odobrenje veterinara centra. Svi ulasci i izlasci moraju biti zabilježeni.

3. Niti jedna životinja koja se prima u centar za sakupljanje sjemena ne smije pokazivati kliničke znakove bolesti na dan primitka. Sve životinje moraju, ne isključujući odredbe iz točke 4. ovoga dijela, dolaziti iz prostora karantene, koji na dan slanja životinja u centar za sakupljanje sjemena ispunjava sljedeće uvjete:

(a) nalazi se na području u kojem nije bilo slučajeva slinavke i šapa u posljednjih 30 dana unutar 10 kilometara radijusa;

(b) u posljednja tri mjeseca je bio slobodan od slinavke i šapa i bruceloze;

(c) u posljednjih 30 dana je bio slobodan od bolesti koje podliježu obveznom prijavljivanju u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 6. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza;

4. Ukoliko su uvjeti iz točke 3. ovoga dijela ispunjeni, a rutinski testovi iz točke 5. ovoga dijela provedeni tijekom prethodnih 12 mjeseci prije premještanja životinja, životinje mogu biti premještene iz jednog odobrenog centra za sakupljanje sjemena u drugi centar jednakog zdravstvenog statusa bez perioda izolacije ili testiranja ukoliko je prelazak izravan. Navedene životinje ne smiju doći u izravan ili neizravan kontakt s papkarima nižeg zdravstvenog statusa, a prijevozna sredstva koja se koriste moraju se dezinficirati prije uporabe. Ukoliko se premještanje odvija iz jednog centra za sakupljanje sjemena u drugi (u drugoj državi članici), ono se mora obaviti u skladu s Pravilnikom o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza;

5. Svi ovnovi i jarčevi u odobrenom centru za sakupljanje sjemena, moraju se najmanje jednom godišnje podvrgnuti sljedećim testovima s negativnim rezultatom:

(a) na brucelozu (B. melitensis) serološko testiranje, koje je provedeno u skladu s Dodatkom C Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza;

(b) na zarazni epididimitis (B. Ovis) serološko testiranje, koje je provedeno u skladu s Dodatkom D Pravilnika o veterinarsko-

-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza ili bilo koje drugo testiranje za koje je dokazano da je jednako osjetljivo i specifično;

(c) na Bordersku bolest, test na protutijela iz točke 1.4. podtočke (c) alineje druge ovoga dijela, koji se primjenjuje samo na seronegativne životinje.

6. Svi testovi navedeni u ovom dijelu moraju biti provedeni u odobrenom laboratoriju.

7. Ako bilo koji test iz točke 5. ovoga dijela bude pozitivan, životinja se mora odmah izolirati, a sjeme sakupljeno od te životinje, od datuma zadnjeg negativnog testa, ne smije biti stavljeno u promet.

(a) Navedena životinja mora biti uklonjena iz centra, osim u slučaju Borderske bolesti, u kojem slučaju životinja mora biti podvrgnuta testiranju iz točke 1.4. podtočke (c) alineje prve ovoga dijela, s negativnim rezultatom.

(b) Sjeme sakupljeno od svih ostalih životinja u centru za sakupljanje sjemena, od datuma sakupljanja zadnjeg uzorka koji je dao negativan rezultat na jedan od testova iz točke 5. ovoga dijela, mora se odvojeno skladištiti, i ne smije se stavljati u promet, dok se ponovno ne uspostavi zdravstveni status centra za sakupljanje sjemena, a skladišteno sjeme ne bude odgovarajuće službeno istraženo u svrhu isključivanja patogenih uzročnika u sjemenu koji mogu uzrokovati pojavu bolesti iz točke 5. ovoga dijela;

8. Sjeme mora biti dobiveno od životinja koje:

(a) ne pokazuju kliničke znakove bolesti na dan sakupljanja sjemena;

(b) tijekom 12 mjeseci prije datuma sakupljanja sjemena:

– nisu bile cijepljene protiv slinavke i šapa; ili

– su bile cijepljenje protiv slinavke i šapa najmanje 30 dana prije sakupljanja, u kojem slučaju 5% (minimalno pet pajeta) od svakog sakupljanja sjemena mora biti podvrgnuto testu izolacije virusa za slinavku i šap, s negativnim rezultatom;

(c) su bile kontinuirano držane u odobrenom centru za sakupljanje sjemena najmanje 30 dana neposredno prije datuma sakupljanja sjemena, u slučaju sakupljanja svježeg sjemena;

(d) udovoljavaju zahtjevima iz članaka 4.,5. i 6. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza;

(e) ako su držane na gospodarstvima iz članka 11. stavka 2. točke (a) ovoga Pravilnika, bile su 30 dana prije datuma sakupljanja sjemena podvrgnute, s negativnim rezultatom:

– serološkom testiranju na brucelozu (B. melitensis), koje je provedeno u skladu s Dodatkom C Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza;

– serološkom testiranju na zarazni epididimitis (B. Ovis), koje je provedeno u skladu s Dodatkom D Pravilnika o veterinarsko-

-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza ili bilo koje drugo testiranje za koje je dokazano da je jednako osjetljivo i specifično;

– testiranju na virus Borderske bolesti;

(f) nisu bile korištene za prirodni pripust tijekom najmanje 30 dana prije datuma prvog sakupljanja sjemena, i između datuma prvog uzorkovanja u skladu s točkom 1.5. i 1.6. ili podtočkom (e) ovoga dijela, do kraja razdoblja sakupljanja.

9. Sjeme sakupljeno od ovnova i jarčeva donora u centru za sakupljanje sjemena ili gospodarstvu iz članka 11. stavka 2. točke (a) ovoga Pravilnika koje je pod mjerama zabrane iz zdravstvenih razloga u skladu s člankom 4. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza, mora se odvojeno skladištiti, i ne smije se stavljati u promet, dok se ponovno ne uspostavi zdravstveni status centra za sakupljanje sjemena ili gospodarstva od strane veterinarskog inspektora, u skladu s Pravilnikom o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza, i dok skladišteno sjeme ne bude odgovarajuće službeno istraženo u svrhu isključivanja patogenih uzročnika u sjemenu koji mogu uzrokovati pojavu bolesti navedenih u Dodatku B Poglavlju I. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza.

Poglavlje III.

Zahtjevi koji se primjenjuju na sjeme životinja, jajne stanice i zametke

I. Uvjeti za sakupljanje, obradu, čuvanje, skladištenje i prijevoz sjemena

1.1. Kada se, ne dovodeći u pitanje odredbe Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 30/2009, 73/2009, 14/2010, 146/2010, 32/2011 i 67/2013)[14], dodaju antibiotici ili mješavine antibiotika s baktericidnim djelovanjem koje je najmanje jednako onom u sljedećoj mješavini, u svakom ml sjemena: gentamicin (250 µg), tylosin (50 µg), lincomycin-spectinomycin (150/300 µg), penicillin (500 IU), streptomycin (500 µg), lincomycin-spectinomycin (150/300 µg); ili amikacin (75 µg), divekacin (25 µg), imena i koncentracija dodanih antibiotika moraju biti navedeni u veterinarskom certifikatu navedenom u članku 11. stavku 2. točki (d) ovoga Pravilnika.

1.2. Svi instrumenti koji se koriste za sakupljanje, obradu, čuvanje ili zamrzavanje sjemena moraju biti dezinficirani ili sterilizirani prije uporabe, osim instrumenata za jednokratnu uporabu.

1.3. Zamrznuto sjeme mora:

(a) biti smješteno i skladišteno u kontejnerima za skladištenje:

– koji su bili očišćeni i dezinficirani ili sterilizirani prije uporabe, ili u kontejnere za jednokratnu uporabu;

– s kriogenim sredstvom; koje prethodno nije bilo korišteno za druge proizvode životinjskog podrijetla;

(b) prije otpreme ili korištenja biti skladišteno u odobrenim uvjetima, najmanje 30 dana od datuma sakupljanja.

1.4. Sjeme namijenjeno prometu mora:

(a) biti prevezeno do države članice odredišta u kontejnerima za prijevoz koji su bili očišćeni i dezinficirani ili sterilizirani prije uporabe, ili u kontejnerima za jednokratnu uporabu, i koji su zapečačeni i označeni brojem prije otpreme iz odobrenog centra za sakupljanje ili skladištenje sjemena;

(b) biti označeno na način da broj na pajetama ili drugom materijalu odgovara broju u veterinarskom certifikatu navedenom u članku 11. stavku 2. točki (d) ovoga Pravilnika, i broju na kontejneru u kojem se skladište i prevoze.

II. Uvjeti za jajne stanice i zametke

1. Sakupljanje i obrada in vivo dobivenih zametaka

In vivo dobiveni zameci bit će koncipirani kao rezultat umjetnog osjemenjivanja sjemenom koje udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika, te moraju biti sakupljeni, obrađeni i čuvani u skladu sa sljedećim:

1.1. Zameci moraju biti sakupljeni i obrađeni od strane odobrenog tima za sakupljanje zametaka, bez dolaska u kontakt s bilo kojom drugom skupinom zametaka koji ne udovoljavaju zahtjevima ovoga Pravilnika.

1.2. Zameci moraju biti sakupljeni na mjestu koje je odvojeno od drugih dijelova prostora ili gospodarstva na kojem su zameci sakupljeni, a koje mora biti u dobrom stanju, te izgrađeno od materijala koji omogućuju učinkovito i jednostavno čišćenje i dezinfekciju.

1.3. Zameci moraju biti obrađeni (ispitani, oprani, tretirani i stavljeni u označene i sterilne pajete, ampule ili drugu ambalažu) u stacionarnom ili pokretnom laboratoriju koji se nalazi u području na kojem nije bilo izbijanja slinavke i šapa u posljednjih 30 dana u radijusu od 10 km, u odnosu na prijemljive vrs1.4. Sva oprema koja se koristila za sakupljanje, rukovanje, pranje, zamrzavanje i skladištenje zametaka mora biti sterilizirana ili odgovarajuće očišćena i dezinficirana prije uporabe u skladu s priručnikom International Embryo Transfer Society (IETS), ili mora biti za jednokratnu uporabu.

1.5. Bilo koji proizvod životinjskog podrijetla koji se koristi u mediju i otopinama za sakupljanje, obradu, pranje ili skladištenje zametaka mora biti slobodan od patogenih mikroorganizama. Mediji i otopine koji se koriste za sakupljanje, zamrzavanje i skladištenje zametaka moraju biti sterilizirani u skladu s odobrenim metodama prema preporukama priručnika International Embryo Transfer Society (IETS), i pri rukovanju mora biti osigurano održavanje sterilnosti. Antibiotici se mogu dodavati u medij za sakupljanje, obradu, pranje i skladištenje, ukoliko je potrebno, u skladu s IETS priručnikom.

1.6. Kriogene tvari koje se koriste za čuvanje ili skladištenje zametaka prethodno se ne smiju upotrebljavati za druge proizvode životinjskog podrijetla.

1.7. Svaka pajeta, ampula ili druga ambalaža za zametke, mora biti jasno označena oznakom u skladu sa standardiziranim sustavom prema IETS priručniku.

1.8. Zameci moraju biti oprani u skladu s IETS priručnikom i imati intaktnu zona pellucida prije i neposredno nakon pranja. Standardnu proceduru pranja potrebno je modificirati kako bi bila uključena dodatna pranja enzimom tripsinom u skladu s IETS priručnikom, kada se zahtijeva inaktivacija ili uklanjanje određenih virusa.

1.9. Zameci podrijetlom od različitih životinja donora ne smiju se prati zajedno.

1.10. Zona pellucida svakog zametka mora biti pregledana pod povećenjem od najmanje 40 × na cijeloj površini radi utvrđivanja neoštećenosti i potvrđivanja da je slobodna od bilo kojeg prijanjajućeg materijala.

1.11. Zameci iz šarže koja je uspješno prošla pregled u skladu s točkom 1.10. ovoga dijela moraju se staviti u sterilnu pajetu, ampulu ili drugo pakiranje označeno u skladu s točkom 1.7. ovoga dijela, i odmah zapečatiti.

1.12. Svaki zametak se mora, ukoliko je moguće, zamrznuti što prije te skladištiti na mjestu koje je pod kontrolom veterinara tima.

1.13. Svaki tim za sakupljanje zametaka mora dostaviti rutinski uzete uzorke neodrživih zametaka ili jajnih stanica, tekućina za ispiranje ili tekućina za pranje nastalih kao rezultat njihovih aktivnosti u svrhu službenog pretraživanja na bakterijsku i virusnu kontaminaciju u skladu s IETS priručnikom.

1.14. Svaki tim za sakupljanje zametaka mora voditi evidenciju svojih aktivnosti o sakupljanju zametaka u vremenskom razdoblju od dvije godine nakon prodaje ili uvoza zametaka, uključujući:

(a) pasminu, dob i identifikacijsku oznaku životinje donora;

(b) mjesto sakupljanja, obrade i skladištenja zametaka koje je tim sakupio,

(c) identifikaciju zametaka zajedno s detaljnim podacima o primatelju pošiljke.

2. Sakupljanje i obrada jajnih stanica, jajnika i drugih tkiva, s ciljem proizvodnje in vitro dobivenih zametaka

Uvjeti iz točki 1.1. do 1.14. ovoga dijela se primjenjuju, uz potrebne izmjene, na sakupljanje i obradu jajnih stanica, jajnika i drugih tkiva za oplodnju in vitro i/ili in vitro kulturu. Osim toga, primjenjuje se sljedeće:

2.1. Nadležno tijelo mora biti upoznato i mora imati ovlast nad gospodarstvima podrijetla životinja donora.

2.2. Kada se jajnici i druga tkiva sakupljaju u klaonici, bilo od pojedinih životinja ili od skupine donora (skupno sakupljanje), klaonica mora biti službeno odobrena u skladu s Uredbom (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, 30.4.2004., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 854/2004) i pod kontrolom veterinara čija je odgovornost osigurati da se provode ante mortem i post mortem inspekcija potencijalnih životinja donora, i da potvrdi da su slobodne od znakova određenih zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti na životinje. Klaonica mora biti smještena u području na kojem nije bilo izbijanja slinavke i šapa u posljednjih 30 dana u radijusu od 10 km, u odnosu na prijemljive vrste.

2.3. Nije dozvoljeno unošenje serije jajnika u laboratorij za obradu sve do završetka post mortem pregleda životinja donora.

2.4. Oprema za odstranjivanje i prevoženje jajnika i drugih tkiva mora biti očišćena i dezinficirana ili sterilizirana prije uporabe, nakon čega se može se koristiti samo za tu svrhu.

3. Obrada in vitro dobivenih zametaka

Uvjeti iz podtočki 1.1. do 1.14. ovoga dijela se primjenjuju, uz potrebne izmjene, na obradu in vitro dobivenih zametaka. Osim toga, primjenjuje se sljedeće:

3.1. In vitro dobiveni zameci bit će koncipirani kao rezultat oplodnje in vitro sa sjemenom koje udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika.

3.2. Nakon što je završilo razdoblje in vitro kultivacije, a prije zamrzavanja, skladištenja i prijevoza zametaka, oni moraju biti oprani i proći tretmane navedene u podtočkama 1.8., 1.10. i 1.11. ovoga dijela.

3.3. Zameci od različitih životinja donora, u slučaju individualnih rekonvalescentnih životinja, ili od različitih sakupljenih serija, ne smiju se prati zajedno.

3.4. Zameci od različitih životinja donora, u slučaju individualnih rekonvalescentnih životinja, ili od različitih sakupljenih serija, ne smiju se skladištiti u istim pajetama, ampulama ili drugim pakiranjima.

4. Obrada zametaka koji su prošli mikromanipulaciju

Prije bilo kakve mikromanipulacije koja ugrožava integritet zona pellucida, svi zameci i jajne stanice moraju biti sakupljeni i obrađeni u skladu s zdravstvenim uvjetima iz točaka 1., 2. i 3. ovoga dijela. Osim toga, primjenjuje se sljedeće:

4.1. Svaka mikromanipulacija zametaka koja uključuje penetraciju zona pellucida mora biti provedena u odgovarajućem laboratorijskom prostoru, pod nadzorom odobrenog veterinara tima.

4.2. Svaki tim za sakupljanje zametaka mora voditi evidenciju o svojim aktivnostima u skladu s točkom 1.14. ovoga dijela, s detaljnim podacima o mikromanipulacijskim tehnikama koji uključuju penetraciju zona pellucida i koje su bile obavljene na zamecima. U slučaju kada su zameci dobiveni oplodnjom in vitro, identifikacija može biti provedena na osnovu serije, ali mora sadržavati pojedinosti o datumu i mjestu sakupljanja jajnika i/ili jajnih stanica. Također, mora biti moguće identificirati gospodarstvo podrijetla životinja donora.

5. Skladištenje zametaka

5.1. Svi timovi za sakupljanje i proizvodnju zametaka moraju osigurati da su zameci skladišteni na odgovarajućim temperaturama u prostorima za skladištenje iz točke 1.8. dijelu III. poglavlju I. ovoga Priloga.

5.2. Zamrznuti zameci, prije otpreme, moraju biti skladišteni u odobrenim uvjetima najmanje 30 dana od datuma njihovog sakupljanja ili proizvodnje.

6. Prijevoz zametaka

6.1. Zameci namijenjeni prodaji moraju se prevoziti do zemlje odredišta u kontejnerima koji su bili očišćeni i dezinficirani ili sterilizirani prije uporabe, ili u kontejnerima za jednokratnu uporabu, te koji su bili zapečaćeni i označeni brojem prije otpreme iz odobrenih prostorija za skladištenje.

6.2. Pajete, ampule ili druga ambalaža moraju biti označeni na način da je broj na pajetama, ampulama ili drugoj ambalaži istovjetan broju na veterinarskom certifikatu navedenom u članku 11. stavku 3. točki (c) ovoga Pravilnika, i na kontejneru u kojem se skladište i prevoze.

Poglavlje IV.

Zahtjevi koji se primjenjuju na ženke donore

1. Ženke donori se mogu koristiti za sakupljanje zametaka ili jajnih stanica samo ako one i gospodarstva s kojih potječu, udovoljavaju zahtjevima važećih propisa za stavljanje u promet živih životinja za uzgoj i proizvodnju, za odnosne vrste, što je potvrđeno od strane veterinarskog inspektora/ovlaštenog veterinara.

2. Osim zahtjeva iz Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja, ženke donori vrste svinja moraju, osim u slučaju in vivo dobivenih zametaka koji su tretirani tripsinom, udovoljavati zahtjevima za bolest Aujeszkoga propisanim u skladu s odredbama članka 9. ili 10. navedenog Pravilnika.

3. Odredbe Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza, primjenjuju se u slučaju ženki donora vrsta ovaca i koza.

4. Osim zahtjeva iz Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja, kobile donori:

4.1. se ne smiju koristiti za prirodni pripust tijekom najmanje 30 dana prije datuma sakupljanja jajnih stanica ili zametaka, te između datuma prikupljanja prvog uzorka iz točki 4.2. i 4.3. ovoga dijela i datuma sakupljanja jajnih stanica i zametaka;

4.2. su morale biti podvrgnute agar-gel imunodifuzijskom testu, (Coggins test) ili ELISA na infekcioznu anemiju kopitara s negativnim rezultatom, provedenim na uzorcima krvi prikupljenim prvi put tijekom posljednjih 30 dana prije datuma prvog sakupljanja jajnih stanica ili zametaka, i zatim svakih 90 dana tijekom razdoblja sakupljanja;

4.3. su morale biti podvrgnute testu na zarazni metritis kobila izolacijom Taylorella equigenitalis provedenom na uzorcima prikupljenim s površina sluznice clitoral fossa i clitoral sinuses u dva uzastopna estrusa, te tijekom jednog od estrusa dodatni uzorak kulture uzet iz endometrija vrata maternice, s negativnim rezultatima nakon kultiviranja od 7 do 14 dana.


PRILOG E


PRILOG F

1. Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 71/2012)

2. Pravilnik o veterinarskim uvjetima za promet i uvoz sjemena goveda (»Narodne novine«, br. 60/2008 i 135/2008)[15]

3. Pravilnik o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu zametaka goveda (»Narodne novine«, broj 74/2008)[16]

4. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 78/2012)

5. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, broj134/2013)

6. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne novine«, br. 107/2011 i 42/2013)

7. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, br. 42/2008, 36/2010 i 43/2013)

8. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 51/2009 i 44/2013)

9. Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara (»Narodne novine«, br. 41/2009 i 32/2013)[17]

[1]Prema posljednjem numeriranju, odredba članka 9. stavka 2. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice ekvivalentna je odredbi članka 28. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (pročišćeni tekst) (SL C 326, 26.10.2012.).

[2]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja unutar Zajednice (SL L 121, 29.7.1964.).

[3]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2009/156/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja (kodificirana verzija) (SL L 192, 23.7.2010.).

[4]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o zdravstveno-veterinarskim uvjetima koji uređuju trgovinu peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (SL L 343, 22. 12. 2009.).

[5]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o zahtjevima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te o sprečavanju i kontroli određenih bolesti akvatičnih životinja (SL L 328, 24.11.2006.).

[6]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Zajednice (SL L 46, 19.2.1991.).

[7]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima u unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta (SL L 224, 18.8.1990.).

[8]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2003/85/EZ od 29. rujna 2003. o mjerama Zajednice za suzbijanje slinavke i šapa, o stavljanju izvan snage Direktive 85/511/EEZ i odluka 89/531/EEZ i 91/665/EEZ te o izmjeni Direktive 92/46/EEZ (SL L 306, 22.11.2003.).

[9]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2001/89/EZ od 23. listopada 2001. o mjerama Zajednica za suzbijanje klasične svinjske kuge (SL L 316, 1.12.2001.).

[10]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktiva Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. kojom se utvrđuju načela organizacije veterinarskih pregleda životinja pri ulasku u Zajednicu iz trećih zemalja, te kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (SL L 268, 24. 9. 1991.).

[11]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/429/EEZ od 26. lipnja 1990. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice i uvoz sjemena domaćih životinja vrste svinja (SL L 224, 18.8.1990.).

[12]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (SL L 24, 30.1.1998.).

[13]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2010/63/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (SL L 276, 20. 10. 2010.).

[14]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima (SL L 311, 28.11.2001.).

[15]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 88/407/EEZ od 14. lipnja 1988. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju trgovinu unutar Zajednice i uvoz duboko smrznutog sjemena domaćih životinja goveđih vrsta (SL L 194, 22. 7. 1998.).

[16]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća br. 89/556/EEZ od 25. rujna 1989. koja određuje veterinarsko-zdravstvene uvjete koji se primjenjuju u prometu unutar Zajednice i uvozu iz trećih zemalja zametaka domaćih životinja vrste goveda (SL L 302, 19. 10. 1989.).

[17]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2004/68/EZ od 26. travnja 2004. o utvrđivanju pravila zdravlja životinja za uvoz u i provoz kroz Zajednicu određenih živih papkara i o izmjeni Direktive 90/426/EEZ i 92/65/EEZ i stavljanju izvan snage Direktive 72/462/EEZ (SL L 139, 30. 4. 2004.).

137 15.11.2013 Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije 137 15.11.2013 Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije