Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama

NN 139/2013 (20.11.2013.), Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama

AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

2981

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, 27/10, 55/11 i 101/13), Upravno vijeće Agencije za odgoj i obrazovanje na sjednici održanoj 11. studenoga 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU ODOBRAVANJA I UPORABI POMOĆNIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA NASTAVNE PREDMETE U OSNOVNIM ŠKOLAMA, GIMNAZIJAMA, UMJETNIČKIM ŠKOLAMA I OPĆEOBRAZOVNE PREDMETE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se postupak odobravanja, rokovi odobravanja i utvrđivanje sastava, imenovanje i način rada stručnih povjerenstava za pomoćna nastavna sredstva za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama te njihovo uvrštavanje u popis pomoćnih nastavnih sredstava.

Članak 2.

(1) Pomoćna nastavna sredstva su sva nastavna i druga sredstva koja su korisna za uporabu u nastavi i koja su usklađena s nacionalnim i predmetnim kurikulumom, a koja nisu kao obvezna propisana Pravilnikom o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima te imaju odobrenje za uporabu izdano u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

(2) Pomoćnim nastavnim sredstvima ne smatraju se časopisi, pravopisi, rječnici i gramatike.

Članak 3.

(1) Pomoćna nastavna sredstva svojim sadržajem ne smiju biti protivna Ustavu Republike Hrvatske i proklamiranim načelima demokratskog poretka koja se posebice odnose na zaštitu ljudskih i manjinskih prava, temeljnih sloboda i prava čovjeka i građanina te ravnopravnost spolova.

(2) Predmetom odobravanja od strane Agencije ne mogu biti zahtjevi vezani za udžbenike i pripadajuća nastavna sredstva koji su Pravilnikom o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima utvrđeni kao obvezni.

(3) Pomoćna nastavna sredstva ne smiju sadržavati promidžbeni materijal.

(4) Dužnosnici i službenici ministarstva nadležnog za obrazovanje, službenici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i agencija nadležnih za sustav odgoja i obrazovanja ne mogu biti autori, urednici i recenzenti pomoćnog nastavnog sredstva.

II. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE POMOĆNIH NASTAVNIH SREDSTAVA

Članak 4.

(1) Postupak odobravanja pomoćnih nastavnih sredstava započinje danom zaprimanja zahtjeva.

(2) Zahtjev za odobrenje pomoćnog nastavnog sredstva podnosi se Agenciji na propisanom Obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika.

(3) Zahtjeve za odobrenje pomoćnog nastavnog sredstva mogu podnositi nakladnici i autori pomoćnog nastavnog sredstva.

(4) Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovog članka odnose se i na zahtjeve iz članka 15. stavka 5. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu.

Članak 5.

Zahtjevi za odobrenje pomoćnih nastavnih sredstava mogu se predavati od 1. do 30. rujna tekuće godine za sljedeću nastavnu godinu temeljem javnog poziva ravnatelja koji se objavljuje na internetskim stranicama Agencije.

Članak 6.

(1) Za svako pojedino pomoćno nastavno sredstvo podnosi se pojedinačan zahtjev za odobrenje pomoćnog nastavnog sredstva na Obrascu iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika.

(2) Uz zahtjev za odobrenje pomoćnog nastavnog sredstva prilažu se:

– tri primjerka pomoćnog nastavnog sredstva

– pozitivna stručna recenzija pomoćnog nastavnog sredstva potpisana od strane recenzenta navedenog na impresumu pomoćnog nastavnog sredstva, a koji nije u radnom odnosu kod podnositelja zahtjeva

– izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika kojom izjavljuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da dužnosnici i službenici ministarstva nadležnog za obrazovanje, službenici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i agencija nadležnih za sustav odgoja i obrazovanja nisu autori, urednici i recenzenti pomoćnog nastavnog sredstva

– izjava nakladnika o jezičnoj uređenosti teksta i usklađenosti s obzirom na standardni jezik na kojemu je pomoćno nastavno sredstvo napisano (ukoliko se radi o pomoćnom nastavnom sredstvu u tekstualnom obliku).

(3) Uz zahtjev za pokretanje postupka odobravanja pomoćnog nastavnog sredstva prevedenog na jezik i pismo nacionalne manjine prilažu se:

– tri primjerka prevedenog pomoćnog nastavnog sredstva

– pozitivna stručna recenzija pomoćnog nastavnog sredstva potpisana od strane recenzenta navedenog na impresumu pomoćnog nastavnog sredstva, a koji nije u radnom odnosu kod podnositelja zahtjeva

– izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika kojom izjavljuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da dužnosnici i službenici ministarstva nadležnog za obrazovanje, službenici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i agencija nadležnih za sustav odgoja i obrazovanja nisu autori, urednici i recenzenti pomoćnog nastavnog sredstva

– izjava nakladnika o jezičnoj uređenosti teksta i usklađenosti s obzirom na standardni jezik na kojemu je pomoćno nastavno sredstvo napisano (ukoliko se radi o pomoćnom nastavnom sredstvu u tekstualnom obliku)

– ovjerena izjava nakladnika o ustupanju prava izdavanja prijevoda/podizdavanja odabranog pomoćnog nastavnog sredstva podnositelju zahtjeva osim u slučaju kada je nakladnik pomoćnog nastavnog sredstva ujedno i podnositelj zahtjeva

(4) Uz zahtjev za pokretanje postupka odobravanja pomoćnog nastavnog sredstva koji se uvozi iz države matičnog naroda prilažu se:

– tri primjerka uvezenog pomoćnog nastavnog sredstva

– pozitivna stručna recenzija pomoćnog nastavnog sredstva potpisana od strane recenzenta navedenog na impresumu pomoćnog nastavnog sredstva, a koji nije u radnom odnosu kod podnositelja zahtjeva

– izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika kojom izjavljuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da dužnosnici i službenici ministarstva nadležnog za obrazovanje, službenici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i agencija nadležnih za sustav odgoja i obrazovanja nisu autori, urednici i recenzenti pomoćnog nastavnog sredstva

– izjava nakladnika o jezičnoj uređenosti teksta i usklađenosti s obzirom na standardni jezik na kojemu je pomoćno nastavno sredstvo napisano (ukoliko se radi o pomoćnom nastavnom sredstvu u tekstualnom obliku)

– izjava odgovorne osobe manjinskog nakladnika odnosno uvoznika pomoćnog nastavnog sredstva ili udruge nacionalne manjine koja okuplja najveći broj pripadnika te manjine da će uvezeno pomoćno nastavno sredstvo koje će se upotrebljavati u školama biti istovjetno pomoćnom nastavnom sredstvu koje je odobrila Agencija za odgoj i obrazovanje.

III. IMENOVANJE I SASTAV STRUČNIH POVJERENSTAVA ZA PROSUDBU POMOĆNIH NASTAVNIH SREDSTAVA

Članak 7.

U postupku odobravanja pomoćnih nastavnih sredstava iz ovog Pravilnika ravnatelj Agencije imenuje stručno povjerenstvo (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Članak 8.

(1) Povjerenstvo ima 3 člana, koji su stručnjaci iz tog nastavnog predmeta odnosno nastavnog područja.

(2) Sastav Povjerenstva smatra se poslovnom tajnom.

(3) Svi članovi Povjerenstva obvezni su potpisati izjavu o povjerljivosti i tajnosti podataka o imenovanju i radu Povjerenstva.

Članak 9.

(1) Radi sprečavanja sukoba interesa u radu Povjerenstva, članovi Povjerenstva prije početka rada potpisuju izjavu da nisu autori, urednici ni recenzenti pomoćnog nastavnog sredstva te da nisu rodbinski ili poslovno povezani s autorom ili podnositeljem zahtjeva za odobravanje.

IV. POSTUPAK ODOBRAVANJA POMOĆNIH NASTAVNIH SREDSTAVA

Članak 10.

(1) Ravnatelj će donijeti odluku o odbacivanju zahtjeva za odobrenje pomoćnog nastavnog sredstva u slučaju kršenja odredbe:

– članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika (predmetom odobravanja ne mogu biti zahtjevi vezani za udžbenike i pripadajuća nastavna sredstva koja su kao obvezna propisana Pravilnikom o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima)

– članka 4. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu te članka 3. stavka 4. ovog Pravilnika (dužnosnici i službenici ministarstva nadležnog za obrazovanje, službenici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i agencija nadležnih za sustav odgoja i obrazovanja ne mogu biti autori, urednici i recenzenti pomoćnog nastavnog sredstva)

– članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika (zahtjev za odobrenje pomoćnog nastavnog sredstva podnosi se na propisanom obrascu)

– članka 4. stavka 3. ovog Pravilnika (zahtjeve za odobrenje pomoćnog nastavnog sredstva mogu podnositi nakladnici i autori pomoćnog nastavnog sredstva)

– članka 5. ovog Pravilnika (zahtjevi za odobrenje pomoćnih nastavnih sredstava podnose se od 1. do 30. rujna tekuće godine za sljedeću nastavnu godinu)

– članka 6. ovog Pravilnika (uz zahtjev trebaju biti podneseni svi potrebni prilozi).

(2) Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti prigovor ravnatelju Agencije u roku od 8 dana od dana primitka odluke.

Članak 11.

(1) Članovi Povjerenstva samostalno prosuđuju pomoćno nastavno sredstvo prema svojoj kompetenciji i savjesti sa stručne, metodičke ili praktične razine.

(2) Svaki član Povjerenstva ocjenjuje je li pomoćno nastavno sredstvo prihvatljivo ili nije prihvatljivo ili se upućuje na doradu te vlastoručno potpisuje svoju ocjenu na Obrascu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 12.

(1) Na temelju samostalnih prosudbi članova Povjerenstva koji su prosuđivali isto pomoćno nastavno sredstvo, Povjerenstvo na zajedničkoj sjednici donosi zajedničku ocjenu s obrazloženjem na Obrascu 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obrazloženje mora sadržavati jasne razloge za donošenje ocjene pomoćnog nastavnog sredstva, osobito ako je Povjerenstvo izradilo negativno mišljenje.

(3) Zajedničku ocjenu o pomoćnom nastavnom sredstvu potpisuju svi članovi Povjerenstva.

(4) Na temelju zajedničke ocjene pomoćno nastavno sredstvo se može uputiti i na doradu radi ispravljanja utvrđenih nedostataka.

(5) Ako je ocjena Povjerenstva da se pomoćno nastavno sredstvo treba doraditi, Agencija će vratiti pomoćno nastavno sredstvo podnositelju zahtjeva na doradu radi ispravljanja utvrđenih nedostataka.

(6) Podnositelj zahtjeva je dužan doraditi pomoćno nastavno sredstvo i dorađenoga vratiti Agenciji u roku od 15 dana nakon primitka zahtjeva za doradu.

(7) Ako pomoćno nastavno sredstvo nije usklađeno s nacionalnim i predmetnim kurikulumom, kao i u slučaju da podnositelj zahtjeva ne otkloni nedostatke u roku za doradu iz stavka 6. ovog članka, stručno povjerenstvo će ocijeniti pomoćno nastavno sredstvo neprihvatljivim.

(8) Povjerenstvo je dužno donijeti konačnu zajedničku ocjenu o prihvaćanju ili neprihvaćanju dorađenog pomoćnog nastavnog sredstva.

Članak 13.

Povjerenstvo na temelju zajedničke ocjene predlaže ravnatelju da donese odluku o odobrenju za uporabu pomoćnog nastavnog sredsva, odnosno da donese odluku kojom se zahtjev za odobrenje pomoćnog nastavnog sredstva odbija.

Članak 14.

(1) O odluci iz članka 13. ovog Pravilnika Agencija obavještava podnositelja zahtjeva najkasnije do 30. travnja kalendarske godine, u kojoj započinje školska godina, za koju se traži odobrenje za uporabu.

(2) Ako je ocjena pomoćnog nastavnog sredstva negativna, podnositelj zahtjeva ima pravo u roku od 8 dana od dana dostave odluke uložiti prigovor Agenciji.

Članak 15.

(1) Za rješavanje po prigovoru ravnatelj Agencije imenuje novo Povjerenstvo u skladu s odredbom članka 8. ovog Pravilnika koje razmatra prigovor i predlaže ravnatelju da prihvati prigovor i donese odluku o odobrenju za uporabu pomoćnog nastavnog sredstva ili da odbije prigovor ili da se pomoćno nastavno sredstvo uputi na doradu, u kojem slučaju se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 12. ovog Pravilnika.

(2) Povjerenstvo svoj prijedlog sastavlja na Obrascu 3. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Odluka ravnatelja je konačna te ju Agencija dostavlja podnositelju zahtjeva u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

(3) Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

Članak 16.

(1) Kada su zbog izmjena nacionalnog, odnosno predmetnog kurikuluma, izmjena udžbeničkog standarda ili drugih bitnih sadržaja nužne izmjene pomoćnog nastavnog sredstva, mora se podnijeti zahtjev za odobrenjem izmjena i/ili dopuna pomoćnog nastavnog sredstva.

(2) Ravnatelj Agencije će imenovati povjerenstvo sukladno odredbi članka 8. ovog Pravilnika koje će utvrditi jesu li izmjene i/ili dopune nužne te je li pomoćno nastavno sredstvo usklađeno s izmjenama iz stavka 1. ovog članka.

(3) Ako povjerenstvo ocjeni izmjene i/ili dopune nužnima i pomoćno nastavno sredstvo usklađenim s izmjenama iz stavka 1. ovog članka, ravnatelj će donijeti odluku o brisanju s Popisa iz članka 17. ovog Pravilnika i odluku o uvrštavanju tako izmijenjenog i/ili dopunjenog pomoćnog nastavnog sredstva na popis.

V. POPIS POMOĆNIH NASTAVNIH SREDSTAVA

Članak 17.

Pomoćna nastavna sredstva koja imaju odobrenje za uporabu u skladu s odredbama ovog Pravilnika uvrštavaju se u popis pomoćnih nastavnih sredstava (dalje u tekstu: Popis) koji Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Članak 18.

Popis sadrži sljedeće podatke:

– naziv pomoćnog nastavnog sredstva i godinu uvrštavanja na popis

– nakladnik pomoćnog nastavnog sredstva

– autor pomoćnog nastavnog sredstva

– nastavni predmet i program na koji se pomoćno nastavno sredstvo odnosi

– vrsta škole i razred na koje se pomoćno nastavno sredstvo odnosi.

Članak 19.

Agencija će postupak brisanja s Popisa pokrenuti u sljedećim slučajevima:

– ako nastupe ili se naknadno utvrde okolnosti koje predstavljaju izravno kršenje odredaba Zakona o udžbenicima u osnovnoj i srednjoj školi, nekog drugog zakona ili podzakonskog akta, i za slučaj kršenje odredbi ovog Pravilnika

– ako prestane postojati pravna osoba podnositelja zahtjeva (ukoliko je isti prilikom podnošenja zahtjeva imao svojstvo pravne osobe)

– ako se za pomoćno nastavno sredstvo ne podnese zahtjev za izmjenama i/ili dopunama pomoćnog nastavnog sredstva kada nastupe okolnosti iz članka 16. ovog Pravilnika

– ako to pisanom izjavom traži podnositelj zahtjeva.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Svi udžbenici i pripadajuća nastavna sredstva iz članka 35. stavka 4. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu, koji se ne smatraju obveznima sukladno odredbama Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim nastavnim sredstvima i koji su prošli postupak uvrštavanja na Popis udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava sukladno odredbama navedenog Zakona te imaju pozitivno stručno mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o usklađenosti s nacionalnim i predmetnim kurikulumom, uvrstit će se na Popis iz članka 17. ovog Pravilnika.

(2) U slučaju da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ne dostavi pozitivno stručno mišljenje iz prethodnog stavka ovog članka, provest će se postupak sukladno ovom Pravilniku.

Članak 21.

Do donošenja nacionalnog i predmetnog kurikuluma pomoćna nastavna sredstva usklađuju se s važećim nastavnim planovima i programima.

Članak 22.

Odobrena pomoćna nastavna sredstva ostaju u uporabi u skladu s ovim Pravilnikom do donošenja predmetnih kurikuluma.

Članak 23.

Iznimno od odredbe članka 5. Pravilnika zahtjevi za odobrenje pomoćnih nastavnih sredstava za školsku godinu 2014./2015. mogu se predavati od 16. prosinca 2013. godine do 16. siječnja 2014. godine temeljem javnog poziva ravnatelja koji se objavljuje na internetskim stranicama Agencije.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/13-01/0024

Urbroj: 0561-13-3

Zagreb, 11. studenoga 2013.

Predsjednica Upravnog vijeća
Agencije za odgoj i obrazovanje
Mihaela Adamović, dipl. iur., v. r.


OBRASCI

139 20.11.2013 Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama 139 20.11.2013 Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama 139 20.11.2013 Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama