Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

NN 140/2013 (22.11.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

MINISTARSTVO FINANCIJA

3000

Na temelju članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/2013) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 52/2013 i 90/2013) u članku 2. stavku 3. briše se točka i stavlja se zarez te dodaju riječi: »osim u slučaju registracije novih motornih vozila koja trgovci registriraju kao testna vozila«.

Članak 2.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

»(1) Trgovac može registrirati i koristiti testno motorno vozilo iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika najduže u trajanju od 6 mjeseci od dana registracije u kojem razdoblju ne nastaje obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza.

(2) Ako nakon isteka razdoblja od 6 mjeseci od dana registracije trgovac motorno vozilo iz stavka 1. ovoga članka ne proda, dužan je obračunati i platiti posebni porez u iznosu koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na dan izdavanja napomene iz stavka 5. ovoga članka.

(3) Ako u razdoblju od 6 mjeseci od dana registracije trgovac motorno vozilo iz stavka 1. ovoga članka proda osobi koja ga stječe radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, dužan je na računu o prodaji obračunati posebni porez u iznosu koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na dan izdavanja napomene iz stavka 5. ovoga članka.

(4) Ako u razdoblju od 6 mjeseci od dana registracije trgovac motorno vozilo iz stavka 1. ovoga članka proda osobi koja ga ne stječe radi uporabe na cestama i registracije u Republici Hrvatskoj ili ako motorno vozilo bude ukradeno ili uništeno, dužan je obračunati i platiti posebni porez u iznosu koji bi bio utvrđen kao iznos povrata za to motorno vozilo primjenom Tablice 2 ovoga Pravilnika, ovisno o razdoblju tijekom kojeg je motorno vozilo bilo registrirano u Republici Hrvatskoj. Trgovac je dužan motorno vozilo i iznos posebnog poreza iskazati u mjesečnom izvješću iz članka 29. ovoga Pravilnika.

(5) Prije registracije motornog vozila iz stavka 1. ovoga članka trgovac je dužan nadležnom carinskom uredu prema svom sjedištu priložiti račun kojim je stekao motorno vozilo i izjavu o iznosu posebnog poreza na motorna vozila koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na taj dan. Carinski ured će na računu ili posebnom listu papira koji će predati podnositelju napisati tiskanim slovima napomenu: »POSEBNI POREZ NA MOTORNO VOZILO ĆE BITI OBRAČUNAT I PLAĆEN NA TEMELJU ČLANKA 5.a PRAVILNIKA. NADLEŽNO TIJELO MOŽE IZVRŠITI REGISTRACIJU VOZILA.«, pored čega će staviti pečat carinskog ureda. Preslika računa i izjava o iznosu posebnog poreza na motorna vozila će se zadržati u arhivU carinskog ureda. Na temelju izdane napomene smatra se da je posebni porez plaćen i nadležno tijelo može izvršiti registraciju vozila.

(6) Testno vozilo može biti dano na uporabu jednoj osobi u trajanju ne dužem od 3 dana. Trgovci su dužni voditi evidenciju o uporabi testnih vozila i broju prijeđenih kilometara na dnevnoj osnovi. Uporaba u dužem roku od propisane ovim člankom ili uporaba o kojoj se ne vodi uredna evidencija smatrat će se nezakonitom.«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za rabljena motorna vozila porezna osnovica će se na zahtjev poreznog obveznika utvrditi u postotku od prodajne cijene koju su trgovac, predstavnički ured ili proizvođač prijavili na temelju članka 5. ovoga Pravilnika prema Tablici 1 ovisno o razdoblju od prve registracije motornog vozila do dana podnošenja porezne prijave radi obračuna i plaćanja posebnog poreza, pri čemu se kao osnova uzima prodajna cijena važeća na dan prve registracije rabljenog motornog vozila. Ako za rabljena motorna vozila za koja je od razdoblja prve registracije do podnošenja porezne prijave proteklo manje od 12 mjeseci Carinska uprava ne može pouzdano utvrditi tržišnu vrijednost, porezna osnovica će se za ta rabljena motorna vozila utvrditi u postotku od prodajne cijene koju su trgovac, predstavnički ured ili proizvođač prijavili na temelju članka 5. ovoga Pravilnika prema Tablici 1 ovisno o razdoblju od prve registracije motornog vozila do dana podnošenja porezne prijave radi obračuna i plaćanja posebnog poreza, pri čemu se kao osnova uzima prodajna cijena važeća na dan prve registracije rabljenog motornog vozila, a ako nije poznata uzima se prva prijavljena prodajna cijena iz članka 5. ovoga Pravilnika. Carinska uprava će u postupku utvrđivanja porezne osnovice tražiti obavijesti od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca radi utvrđivanja vrijednosti dodatne opreme ugrađene u rabljeno motorno vozilo.

TABLICA 1

Razdoblje od prve registracije rabljenog motornog vozila do podnošenja porezne prijave

%

0 dana

do

1 mjesec

96

1 mjesec

do

2 mjeseca

93

2 mjeseca

do

3 mjeseca

90

3 mjeseca

do

4 mjeseca

88

4 mjeseca

do

5 mjeseci

86

5 mjeseci

do

6 mjeseci

84

6 mjeseci

do

7 mjeseci

82

7 mjeseci

do

8 mjeseci

81

8 mjeseci

do

9 mjeseci

80

9 mjeseci

do

10 mjeseci

79

10 mjeseci

do

11 mjeseci

78

11 mjeseci

do

12 mjeseci

77

12 mjeseci

do

15 mjeseci

74

15 mjeseci

do

18 mjeseci

71

18 mjeseci

do

21 mjesec

68

21 mjesec

do

24 mjeseca

66

24 mjeseca

do

30 mjeseci

61,5

30 mjeseci

do

36 mjeseci

57

36 mjeseci

do

42 mjeseca

53

42 mjeseca

do

48 mjeseci

49

48 mjeseci

do

60 mjeseci

42

60 mjeseci

do

72 mjeseca

36

72 mjeseca

do

84 mjeseci

31

84 mjeseci

do

96 mjeseci

27

96 mjeseci

do

108 mjeseci

24

108 mjeseci

do

120 mjeseci

23

.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako je porezna osnovica utvrđena na temelju Tablice 1 na zahtjev poreznog obveznika, rješenje o utvrđivanju porezne obveze se donosi u skraćenom postupku.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako za rabljeno motorno vozilo za koje je porezni obveznik zatražio primjenu Tablice 1 nije prijavljena prodajna cijena na temelju članka 5. ovoga Pravilnika, Carinska uprava će tražiti od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca obavijest o prodajnoj cijeni tog motornog vozila s dodatnom opremom ugrađenom u motorno vozilo koja bi primjenom Zakona i ovoga Pravilnika bila važeća na dan prve registracije rabljenog motornog vozila uzimajući u obzir tadašnju preporučenu cijenu.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) U slučajevima u kojima se neće primijeniti Tablica 1, Carinska uprava će pri utvrđivanju porezne osnovice za rabljena motorna vozila koristiti raspoložive podatke o cijenama rabljenih motornih vozila na tržištu Republike Hrvatske (katalozi, cjenici trgovaca i slično), evidencije Carinske uprave o utvrđenim cijenama novih i rabljenih motornih vozila te tražiti obavijesti od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca radi utvrđivanja porezne osnovice i vrijednosti dodatne opreme ugrađene u motorno vozilo. U postupku utvrđivanja porezne osnovice utvrdit će se amortizacija dodatne opreme primjenom kataloga, a ako to nije moguće prema istoj stopi prema kojoj je amortiziralo rabljeno motorno vozilo u odnosu na isto takvo novo motorno vozilo. Iznimno, u postupku utvrđivanja porezne osnovice za rabljena motorna vozila unesena iz druge države članice Europske unije, Carinska uprava kao poreznu osnovicu može uzeti vrijednost iz računa, ugovora ili sl., ako je iz okolnosti slučaja razvidno da je u motorno vozilo ugrađena dodatna oprema utvrđivanje čije bi vrijednosti dovelo do teškoća ili odugovlačenja postupka.«.

Iz stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) U slučajevima u kojima porezni obveznik u poreznoj prijavi za obračun i plaćanje posebnog poreza navede podatke o broju prijeđenih kilometara o kojima nije pružio odgovarajuće dokaze koji su u suprotnosti s podacima koje je Carinska uprava pribavila od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca, kao i drugih tijela, kao vjerodostojan podatak o broju prijeđenih kilometara uzet će se zadnji poznati podatak dobiven od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca, odnosno drugih tijela. Ako se dobiveni podatak o broju prijeđenih kilometara odnosi na dan od kojeg je proteklo više od mjesec dana od dana podnošenja porezne prijave, za potrebe utvrđivanja porezne osnovice broj prijeđenih kilometara utvrdit će se procjenom na način da će se uzeti u obzir prosječan broj prijeđenih kilometara tog motornog vozila na mjesečnoj razini. U ovom slučaju se smatra da podaci na temelju kojih se utvrđuje porezna osnovica nisu bili istiniti.«.

Članak 4.

Iza članka 14. dodaje se članak 14.a koji glasi:

»Članak 14.a

Ako trgovci radi promotivnih razloga žele na području Republike Hrvatske koristiti motorna vozila registrirana u drugoj državi članici Europske unije, obvezni su o tome prethodno obavijestiti Carinsku upravu i u obavijesti navesti motorna vozila s brojem šasije, mjesto i okvirno vrijeme korištenja koje ne može biti duže od 18 dana, a iznimno se može produžiti, čime se smatra da su ispunjeni uvjeti za izuzeće od plaćanja posebnog poreza.«.

Članak 5.

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a, poglavlje III.B i članak 17.b koji glase:

»Članak 17.a

U slučaju iz članka 16. stavka 1. točke 1. Zakona fizička osoba s prebivalištem u drugoj državi članici Europske unije može nadležnom carinskom uredu podnijeti zahtjev za produženje razdoblja za uporabu motornog vozila ako će zbog poslovnih razloga na području Republike Hrvatske boraviti duže od šest mjeseci za svako razdoblje od 12 mjeseci, a najdulje u ukupnom razdoblju od 36 mjeseci.

IIIB. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

Članak 17.b.

(1) Osobe iz članka 15. stavka 1. točka 2., 4. i 7. koje imaju diplomatski status i koje se u Republici Hrvatskoj nalaze s obitelji imaju pravo na oslobođenje od plaćanja posebnog poreza za najviše dva motorna vozila za osobnu uporabu, ako nisu državljani Hrvatske ili nemaju u Hrvatskoj prebivalište.

(2) Osobe iz članka 15. stavka 1. točka 2., 4. i 7. koje su članovi administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih predstavništava imaju pravo na oslobođenje od plaćanja posebnog poreza za najviše jedno motorno vozilo za osobnu uporabu ako nisu državljani Republike Hrvatske ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(3) Motorna vozila koja su u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom predmet oslobođenja od plaćanja posebnog poreza nije dozvoljeno koristiti za prijevoz putnika uz plaćanje ili materijalnu naknadu bilo koje vrste ili za industrijski i/ili komercijalni prijevoz robe uz plaćanje ili bez plaćanja niti se motorno vozilo smije otuđiti, iznajmiti ili posuditi bez plaćanja posebnog poreza prije isteka roka od 3 godine od datuma prve registracije u Republici Hrvatskoj na ime korisnika oslobođenja, osim motornih vozila iz članka 15. stavka 1. točka 5. kod kojih se primjenjuju odredbe ugovora.

(4) Motorna vozila koja su u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom predmet oslobođenja od plaćanja posebnog poreza mogu se bez nastanka obveze plaćanja posebnog poreza prije isteka roka iz stavka 3. ovoga članka prodati drugoj osobi koja ispunjava uvjete za oslobođenje od plaćanja posebnog poreza.

(5) Ako se motorna vozila koja su u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom predmet oslobođenja od plaćanja posebnog poreza prije isteka roka iz stavka 3. ovoga članka prodaju drugoj osobi u Republici Hrvatskoj koja ne ispunjava uvjete za oslobođenje od plaćanja posebnog poreza, korisnik oslobođenja dužan je platiti posebni porez koji će se utvrditi prema tržišnoj vrijednosti motornog vozila na dan podnošenja zahtjeva nadležnom carinskom uredu.

(6) Na druga pitanja vezana uz oslobođenja od plaćanja posebnog poreza iz članka 15. Zakona koja nisu riješena ovim Pravilnikom na odgovarajući način se primjenjuje provedbeni propis kojim se utvrđuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, tijela Europske unije te međunarodne organizacije u skladu s međunarodnim ugovorima koji se primjenjuju na Republiku Hrvatsku.«.

Članak 6.

U članku 19. Tablica 2 mijenja se i glasi:

»TABLICA 2

Razdoblje uporabe ili registracije motornog vozila u Republici Hrvatskoj

%

0 dana

do

1 mjesec

96

1 mjesec

do

2 mjeseca

93

2 mjeseca

do

3 mjeseca

90

3 mjeseca

do

4 mjeseca

88

4 mjeseca

do

5 mjeseci

86

5 mjeseci

do

6 mjeseci

84

6 mjeseci

do

7 mjeseci

82

7 mjeseci

do

8 mjeseci

81

8 mjeseci

do

9 mjeseci

80

9 mjeseci

do

10 mjeseci

79

10 mjeseci

do

11 mjeseci

78

11 mjeseci

do

12 mjeseci

77

12 mjeseci

do

15 mjeseci

74

15 mjeseci

do

18 mjeseci

71

18 mjeseci

do

21 mjesec

68

21 mjesec

do

24 mjeseca

66

24 mjeseca

do

30 mjeseci

61,5

30 mjeseci

do

36 mjeseci

57

36 mjeseci

do

42 mjeseca

53

42 mjeseca

do

48 mjeseci

49

48 mjeseci

do

60 mjeseci

42

60 mjeseci

do

72 mjeseca

36

72 mjeseca

do

84 mjeseci

31

84 mjeseci

do

96 mjeseci

27

96 mjeseci

do

108 mjeseci

24

108 mjeseci

do

120 mjeseci

23

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/69
Urbroj: 513-02-1710/1-13-1
Zagreb, 11. studenoga 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

140 22.11.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila 140 22.11.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila