Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste

NN 140/2013 (22.11.2013.), Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste

140 22.11.2013 Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3003

Na temelju članka 61. stavak. 5. i stavak 3. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/11, 22/13, 54/13), Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, NAMJENI I RAZINI RAZRADE PROMETNOG ELABORATA ZA CESTE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se sadržaj, namjena i razina razrade prometnog elaborata za ceste (u daljnjem tekstu: Elaborat).

Članak 2.

Sadržaj elaborata određen ovim Pravilnikom minimalni je obvezni sadržaj.

Elaborat izrađuje i ovjerava ovlaštena stručna osoba po posebnom propisu.

Članak 3.

Elaborat služi kao podloga za projektiranje zahvata za koje je propisan postupak ishođenja akata o gradnji i kao podloga za izvođenje radova i aktivnosti na cesti za koje nije propisan postupak ishođenja akata o gradnji.

Članak 4.

Elaborat se uvezuje u mapu formata A4 (izuzetno A3), povezuje se i pečati na način da se onemogući otuđenje i zamjena njegovih dijelova.

Ovisno o namjeni Elaborat mora sadržavati opći i tehnički dio.

Svi tekstualni dijelovi moraju biti na hrvatskom jeziku i pisani latiničnim pismom. Uz to elaborat može sadržavati i tekst na stranom jeziku.

II. SADRŽAJ PROMETNOG ELABORATA

Članak 5.

Elaborat koji služi kao podloga za projektiranje zahvata za koje je propisan postupak ishođenja akata o gradnji mora sadržavati:

1. Opći dio sadrži:

– naslovnu stranu,

– podatke o naručitelju,

– podatke o vrsti, sadržaju i obuhvatu zahvata i prometnoj zoni utjecaja,

– sadržajne dijelove elaborata s nazivima poglavlja tekstualnog dijela, oznakama broja stranica te nazivima i oznakama broja grafičkih priloga (nacrta).

2. Posebni dio, ovisno o vrsti, sadržaju i obuhvatu zahvata, sadrži:

a) Tehnički opis:

– postojeći i planirani prometni tokovi,

– grafički prikaz prometnog modela: zoniranje područja s centroidima, koridori s načinskom razdiobom, pridruživanje putovanja prometnim koridorima,

– situacija i katastar prometnih znakova, signalizacije i opreme ceste ili objekata,

– položaja znakova i opreme u karakterističnom poprečnom profilu ceste ili objekta prometne infrastrukture,

– oprema prometno-informacijskog sustava,

– logički i vremenski uvjeti te algoritmi upravljanja prometnom signalizacijom,

– prometna svjetla: oprema, shema i situacija povezivanja opreme, izračun i matrica zaštitnih međuvremena, logika rada, planovi izmjene rada signala, dijagrami koordinacije i dr.,

– sustavi naplate prometnih usluga,

– proračuni propusne moći (analiza i prognoze prometnih tokova, određivanje prometnih elemenata prometnice i ostalih objekata prometne infrastrukture: mostovi, tuneli, vijadukti, čvorišta, kolodvori, terminali, odmorišta, javna parkirališta i garaže, prometne površine trgovačkih centara i dr.),

– prometno-sigurnosna analiza (određivanje potencijalno opasnih mjesta i dionica te prijedlozi mjera i rješenja),

– prometna rješenja površina s ograničenim pristupom (poslovno stambene zone sa smirenim prometom, tehnološki transport skladišta i proizvodnih pogona, garaža, ograđenih prostora i dr.),

– druga poglavlja prema potrebi (način odvijanja prometa tijekom izvođenja radova, predmjeri, detalji i dr.).

b) Specifikaciju opreme i radova

c) Pregledne situacije na geodetskoj podlozi (PGP u mjerilu 1:1000 ili digitalnoj ortofoto karti – DOF)

d) Potrebne prikaze:

– postojećih i planiranih prometnih tokova,

– grafički prikaz prometnog modela: zoniranje područja s centroidima, koridori s načinskom razdiobom,

– situacija i pregled (specifikacija) prometnih znakova, signalizacije i opreme ceste ili prometnog objekata,

– položaja prometnih znakova, signalizacije i opreme u potrebnom poprečnom profilu ceste ili objekta,

– opreme prometno-informacijskog sustava,

– logičkih i vremenskih uvjeta te algoritama upravljanja prometnom signalizacijom,

– prometnih svjetala: oprema, shema i situacija povezivanja opreme, izračun i matrica zaštitnih međuvremena, logika rada, planovi izmjene rada signala, dijagrami koordinacije i dr.,

– rješenja i mjere za povećanje sigurnosti prometa,

– sustava naplate prometnih usluga.

Članak 6.

Elaborat kao podloga za izvođenje radova i aktivnosti na cesti za koje nije propisan postupak ishođenja akata o gradnji izrađuje se u slučajevima:

– izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme na cestama,

– uspostave privremene regulacije prometa za sigurno odvijanje prometa, nesmetano izvođenje radova ili obavljanje drugih aktivnosti na cesti, osim u slučajevima kad je nužno poduzeti hitne mjere za sigurnost prometa i uspostaviti privremenu regulaciju u najkraćem mogućem roku (u slučaju prometne nezgode i nesreće, iznenadnih i izvanrednih okolnosti – odroni, klizišta, snježni zapusi, elementarnih nepogoda – lavina, potres, vjetar, bura, poplava, požar i dr.) i kad to zahtijevanju razlozi održavanja javnog reda i mira.

U slučajevima iz prethodnog stavka, Elaborat mora sadržavati:

1. Opći dio sadrži:

– naslovnu stranu,

– podatke o naručitelju,

– podatke o vrsti, sadržaju i obuhvatu zahvata i prometnoj zoni utjecaja,

– sadržajne dijelove elaborata s nazivima poglavlja tekstualnog dijela, oznakama broja stranica te nazivima i oznakama broja grafičkih priloga (nacrta).

2. Posebni dio, ovisno o vrsti, sadržaju i obuhvatu zahvata, sadrži:

a) Tehnički opis:

– postojeći i planirani prometni znakovi, signalizacija i oprema ceste ili ostali objekti prometne infrastrukture (čvorišta, kolodvori, terminali, odmorišta, javna parkirališta i garaže, prometne površine trgovačkih centara i dr.),

– izbor regulacije prometa,

– funkcije i algoritmi upravljanja u Centru za održavanje i kontrolu prometa,

– prometno-nadzorni i prometno-sigurnosni sustavi,

– prometno-sigurnosna analiza (statistika prometnih nesreća, određivanje opasnih mjesta, mjere i rješenja za povećanje stupnja sigurnosti)

– prometna svjetla u skladu sa Smjernicama za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama – semafori (»Narodne novine« 61/2001);

– sustavi naplate prometnih usluga,

– prometna rješenja površina s ograničenim pristupom (poslovno stambenih zona sa smirenim prometom, tehnološki transport skladišta i proizvodnih pogona, garaža, ograđenih prostora i dr.),

b) Specifikaciju opreme i radova,

c) Situacije i nacrte:

– pregledne situacije na topografskoj karti (smještaj u prostoru na TK25 ili HOK podlozi),

– prometnih znakova, signalizacije i opreme ceste ili ostalih objekata prometne infrastrukture na geodetskoj ili digitalnoj ortofoto karti (DOF) u odgovarajućem mjerilu,

– rješenja privremene regulacije prometa,

– položaja znakova i opreme u potrebnom poprečnom profilu ceste ili objekta,

– logičkih i vremenskih uvjeta te algoritmama upravljanja prometnom signalizacijom,

– prometnih svjetala: postojeća i nova oprema, shema i situacija povezivanja opreme, izračun i matrica zaštitnih međuvremena, logika rada, planovi izmjene rada signala, dijagrami koordinacije i dr.,

– mjera i rješenja za povećanje stupnja sigurnosti prometa,

– detalja i shematskih prikazi prometnih znakova, signalizacije i opreme,

– prometnih rješenja površina s ograničenim pristupom (poslovno stambenih zona sa smirenim prometom, tehnološki transport skladišta i proizvodnih pogona, garaža, ograđenih prostora i dr.).

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Elaborati izrađeni u skladu s odredbama ovoga propisa obvezno se prilažu zahtjevima za izdavanje akata o gradnji koji se u skladu s posebnim propisom podnose nakon 31. ožujka 2014. godine.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/41
Urbroj: 530-08-1-13-18
Zagreb, 14. studenoga 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.