Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

NN 140/2013 (22.11.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3004

Na temelju članka 236. stavka 4. Zakona o sigurnosti u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (»Narodne novine«, br. 51/10, 84/10 i 145/11) iza članka 1. dodaje se novi članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

Direktiva Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (u daljnjem tekstu: Direktiva 96/53/EZ);

Direktiva 2002/7/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. veljače 2002. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 96/53/EZ kojom se za određena cestovna vozila koja prometuju u Zajednici utvrđuju najveće dopuštene dimenzije u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu (u daljnjem tekstu: Direktiva 2002/7/EZ).«

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Vodoravna udaljenost između bilo koje točke na prednjem dijelu poluprikolice i osi vučnog svornjaka ne smije biti veća od 2,04 m.«

Stavak 4. briše se.

Članak 3.

U članku 10. u stavku 1. u točki 1. podtočka 1.2.5. i riječi: »Skup vozila s tri osovine 28 t« brišu se.

Članak 4.

U članku 92. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»(4) Vozila kategorije M2, M3 i njihova priključna vozila kategorije O te vozila kategorije N2 i N3 i njihova priključna vozila kategorije O3 i O4, koja su u Republici Hrvatskoj prvi put registrirana nakon 1. srpnja 2013., moraju biti opremljena jednim od sljedećih dokaza o sukladnosti s Direktivom 96/53/EC koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2002/7/EC:

(a) »pločicom proizvođača« i pločicom koja sadrži dimenzije vozila u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, a koje su oblikovane i pričvršćene za vozilo u skladu s Direktivom 76/114/EEC,

(b) jednom pločicom koja je oblikovana i pričvršćena za vozilo u skladu s Direktivom 76/114/EEC, a koja sadrži sve podatke kao pločice iz točke (a) ovoga stavka,

(c) dokumentom koji je izdala stručna organizacija, koja je, sukladno posebnom propisu, ovlaštena za poslove ispitivanja vozila. Takav dokument mora sadržavati podatke koje sadrže pločice iz točke (a) ovoga stavka, a mora se čuvati na lako dostupnom i prikladno zaštićenom mjestu.

(5) Ako značajke vozila više ne odgovaraju podacima na dokazu o sukladnosti iz stavka 4. ovoga članka, vlasnik vozila mora odmah poduzeti odgovarajuće mjere za promjenu podataka na dokazu o sukladnosti.

(6) Pločica koja sadrži dimenzije vozila, a koja mora biti pričvršćena što bliže »pločici proizvođača« iz Direktive 76/114/EEC, mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv proizvođača vozila,

2. broj šasije vozila,

3. duljinu motornog vozila, prikolice ili poluprikolice (L),

4. širinu motornog vozila, prikolice ili poluprikolice (W),

5. podatke za mjerenje duljine skupa vozila:

– udaljenost (a) između najizbočenijeg prednjeg dijela motornog vozila i središta uređaja za spajanje s priključnim vozilom, ili najmanja i najveća udaljenost između najizbočenijeg prednjeg dijela motornog vozila i središta uređaja za spajanje s priključnim vozilom (amin i amax), ako se radi o vozilu s kliznim sedlom,

– udaljenost (b) između središta uređaja za spajanje s motornim vozilom i najizbočenijeg stražnjeg dijela priključnog vozila, ili najmanja i najveća udaljenost između središta uređaja za spajanje s motornim vozilom i najizbočenijeg stražnjeg dijela priključnog vozila (bmin i bmax), ako se radi o priključnom vozilu s podesivim uređajem za spajanje s motornim vozilom.

Vrijednosti navedene u ovoj točki moraju se moći dobiti izravnim mjerenjem na vozilu.

(7) Srednji stupac dokaza o sukladnosti mora, gdje je to prikladno, sadržavati mase propisane Direktivom Vijeća 96/53/EC koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2002/7/EC, koje se primjenjuju na predmetno vozilo. Za vozila iz članka 10. stavka 1. točke 1. podtočke 1.2.2c podatak »44 tone« mora biti iskazan u zagradi.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.