Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o državnim potporama

NN 141/2013 (27.11.2013.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o državnim potporama

HRVATSKI SABOR

3014

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM POTPORAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o državnim potporama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/249

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 21. studenoga 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM POTPORAMA

Članak 1.

U Zakonu o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 72/13.) u članku 2. podstavku 2. u cijelom tekstu riječ: »akt« zamjenjuje se riječima: »pravni akt«.

Članak 2.

U članku 5. podstavku 2. iza riječi: »nadležnih tijela« dodaju se riječi: »i nakon objave«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 4. iza riječi: »Ministarstvo financija« dodaje se riječ: »osobito«.

Članak 4.

Iza članka 12. dodaju se naslov i članak 12.a koji glase:

»Objava programa državnih potpora

Članak 12.a

Davatelj državne potpore nakon odobrenja prijedloga programa državne potpore, odnosno prije dodjele državnih potpora objavljuje program državnih potpora na svojoj internet stranici.«.

Članak 5.

U članku 17. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Godišnje izvješće o državnim potporama za 2012. godinu izradit će Agencija do kraja 2013. godine i podnijeti na usvajanje Hrvatskom saboru.«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. iza riječi: »do kraja 2014. godine« dodaju se riječi: »i podnijeti na usvajanje Hrvatskom saboru«.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/239

Zagreb, 15. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.