Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište

NN 141/2013 (27.11.2013.), Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3017

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište (»Narodne novine«, br. 39/2009, 33/2010, 109/2011 i 66/2013) u članku 9. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Jedan član Upravnog vijeća je iz udruga poljoprivrednih proizvođača i jedan član je predstavnik radnika.«.

Članak 2.

U članku 10. stavak 3. briše se.

Članak 3.

U članku 11. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ravnatelj mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske, pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke te najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima raspolaganja nekretninama.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Zamjenik ravnatelja mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske, pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke te najmanje 3 godine rada u struci.«.

Članak 4.

Članak 14. briše se.

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište sukladno odredbama ove Uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 6.

Upravno vijeće Agencije uskladit će Statut Agencije za poljoprivredno zemljište s odredbama ove Uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/130

Urbroj: 50301-05/25-13-3

Zagreb, 21. studenoga 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.