Pravilnik o metodologiji utvrđivanja tržišne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom

NN 141/2013 (27.11.2013.), Pravilnik o metodologiji utvrđivanja tržišne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom

141 27.11.2013 Pravilnik o metodologiji utvrđivanja tržišne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3019

Na temelju članka 50. stavka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O METODOLOGIJI UTVRĐIVANJA TRŽIŠNE CIJENE ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE IZRAVNOM POGODBOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se metodologija kojom Agencija za poljoprivredno zemljište (u daljnjem tekstu: Agencija) utvrđuje tržišnu cijenu za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: u vlasništvu države) izravnom pogodbom.

Članak 2.

(1) Tržišna cijena (TC) za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom je vrijednost koja se utvrđuje korekcijom početne cijene (PC) sa faktorima pogodnosti (Fp) i faktorom uređenosti (Fu) poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

(2) Faktori pogodnosti (Fp) su:

– faktor lokacije, prometne povezanosti (Fl), ovisi o makro i mikro lokaciji, prostoru glede blizine naselja i postojeće infrastrukture i slično,

– faktor razvojne mogućnosti (Fr), ovisi o mogućnosti, pogodnosti organiziranja različitih načina korištenja poljoprivrednog zemljišta (ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo, hortikultura i slično),

– faktor veličine i oblika površine (Fvp), ovisi o veličini i geometrijskom obliku poljoprivrednog zemljišta,

– faktor ponude i potražnje (Fpp), ovisi o ponudi i potražnji u posljednjih godinu dana na tržištu poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj općini.

(3) Faktor uređenosti (Fu) ovisi o sadašnjem načinu korištenja i uređenosti poljoprivrednog zemljišta.

Članak 3.

(1) Početna cijena (PC) za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom utvrđuje se prema površini i kulturi katastarske čestice te jediničnoj cijeni (JC) navedenoj u tablici 1. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Jedinične cijene (JC) prikazane su po županijama, katastarskim općinama i katastarskim kulturama zemljišta.

(3) Početna cijena (PC) za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom izračunava se na temelju formule:

PC = JC × P

gdje je:

PC – početna cijena u kunama

JC – jedinična cijena/ha u kunama

P – površina u ha

(4) Katastarske kulture zemljišta za utvrđivanje početne cijene iz stavka 1. ovoga članka su:

– oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i maslinici,

– livade,

– pašnjaci,

– trstici, močvare i neplodno.

Članak 4.

Ako pojedine katastarske općine nisu navedene u tablici 1. iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, jedinična cijena za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države utvrđuje se prema jediničnoj cijeni za susjednu katastarsku općinu koja ima najvišu jediničnu cijenu.

Članak 5.

Faktori iz članka 2. ovoga Pravilnika imaju sljedeće vrijednosti:

FAKTOR

VRIJEDNOST
od – do

Fl

Faktor lokacije, prometne povezanosti

0,00 – 0,45

Fr

Faktor razvojne mogućnosti

0,00 – 0,40

Fvp

Faktor veličine i oblika površine

0,00 – 0,40

Fpp

Faktor ponude i potražnje

0,00 – 0,30

Fu

Faktor uređenost nekretnine

0,50 – 1,40

Članak 6.

(1) Tržišna cijena (TC) za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom utvrđuje se na temelju početne cijene (PC) i izračunom vrijednosti faktora iz članka 5. ovoga Pravilnika na temelju formule:

TC = PC x (1 + Fl + Fr + Fvp + Fpp) x Fu

(2) Utvrđena tržišna cijena (TC) za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za vrijednost višegodišnjih nasada i objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

Članak 7.

Ako Agencija utvrdi da je trenutna tržišna cijena poljoprivrednog zemljišta na području jedinice područne (regionalne) samouprave veća od utvrđene tržišne cijene (TC) za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom sukladno odredbama članka 6. ovoga Pravilnika, može za utvrđivanje tržišne cijene (TC) koristiti faktor lokacije i prometne povezanosti (Fl) i faktor ponude i potražnje (Fpp) bez ograničenja gornje vrijednosti iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Za utvrđivanje vrijednosti faktora iz članka 2. ovoga Pravilnika, za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom zainteresirana osoba Agenciji dostavlja:

– popunjeni obrazac zahtjeva,

– zemljišnoknjižne izvatke s upisom prava vlasništva Republike Hrvatske,

– posjedovne listove s upisom posjeda Republike Hrvatske,

– uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba nadležnog za prostorno uređenje nalazi li se, prema važećem prostornom planu uređenja, poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske izvan granica građevinskog područja.

(2) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka nalazi se na mrežnoj stranici Agencije.

(3) Osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, zainteresirana osoba za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom sukladno članku 50. stavak 1. točka a) i b) Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/2013, u daljnjem tekstu: Zakona), Agenciji dostavlja:

– zemljišnoknjižni izvadak i posjedovni list za katastarske čestice u svom vlasništvu,

– kopiju katastarskog plana nadležnog područnog ureda za katastar Državne geodetske uprave na kojoj su prikazane katastarske čestice u vlasništvu države i katastarske čestice u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

Članak 9.

(1) Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom Agencija objavljuje na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi i na mrežnoj stranici Agencije.

(2) Ako je više osoba podnijelo valjani zahtjev za prodaju istog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom do obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, odnosno u roku od 15 dana od te obavijesti, kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake (»Narodne novine«, broj 120/2013).

(3) Zahtjev iz stavka 1. i 2. ovoga članka je valjan ako zainteresirana osoba dostavi Agenciji dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 50. stavka 1. Zakona.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/92

Urbroj: 525-07/0365-13-3

Zagreb, 15. studenoga 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

Tablica 1. Utvrđivanje početne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom

Jedinična cijena za prodaju izravnom pogodbom (kn/ha)

katastarska općina

oranice

livade

pašnjaci

 

vrtovi

trstici

voćnjaci

močvare

vinogradi

neplodno

maslinici

 

GRAD ZAGREB

Područni ured za katastar Zagreb
Centar

23.738

18.590

15.730

7.150

Črnomerec

23.738

18.590

15.730

7.150

Čučerje

23.738

18.590

15.730

7.150

Dubrava

23.738

18.590

15.730

7.150

Gračani

23.738

18.590

15.730

7.150

Granešina

23.738

18.590

15.730

7.150

Maksimir

23.738

18.590

15.730

7.150

Markuševec

23.738

18.590

15.730

7.150

Mikulići

23.738

18.590

15.730

7.150

Peščenica

23.738

18.590

15.730

7.150

Remete

23.738

18.590

15.730

7.150

Resnik

23.738

18.590

15.730

7.150

Rudeš

23.738

18.590

15.730

7.150

Šestine

23.738

18.590

15.730

7.150

Trešnjevka

23.738

18.590

15.730

7.150

Trnje

23.738

18.590

15.730

7.150

Žitnjak

23.738

18.590

15.730

7.150

Zagreb (Dubrava)

Zagreb (Novi Zagreb)

Blato

23.166

17.446

12.870

7.150

Brezovica

23.166

17.446

12.870

7.150

Demerje

23.166

17.446

12.870

7.150

Stupnik

23.166

17.446

12.870

7.150

Kupinečki Kraljevec

22.308

16.588

12.012

7.150

Horvati

22.308

16.588

12.012

7.150

Čehi

23.452

17.446

12.870

7.150

Dragonožec

23.452

17.446

12.870

7.150

Jakuševec

23.452

17.446

12.870

7.150

Klara

23.452

17.446

12.870

7.150

Odra

23.452

17.446

12.870

7.150

Odranski Obrež

23.452

17.446

12.870

7.150

Otok Zaprudski

23.452

17.446

12.870

7.150

Starjak

23.452

17.446

12.870

7.150

Trpuci

23.452

17.446

12.870

7.150

Zagreb (Sesvete)

Adamovec

22.594

17.446

13.156

7.150

Blaguša

22.594

17.446

13.156

7.150

Đurđekovec

22.594

17.446

13.156

7.150

Glavnica

22.594

17.446

13.156

7.150

Goranec

22.594

17.446

13.156

7.150

Kašina

22.594

17.446

13.156

7.150

Kraljevec Sesvetski

22.594

17.446

13.156

7.150

Lužan

22.594

17.446

13.156

7.150

Planina

22.594

17.446

13.156

7.150

Sesvete

22.594

17.446

13.156

7.150

Šašinovec

22.594

17.446

13.156

7.150

Vugrovec

22.594

17.446

13.156

7.150

Vurnovec

22.594

17.446

13.156

7.150

Zagreb (Susedgrad)

Gornje Vrapče

23.452

17.446

12.870

7.150

Gornji Stenjevec

23.452

17.446

12.870

7.150

Podsused

23.452

17.446

12.870

7.150

Stenjevec

23.452

17.446

12.870

7.150

Vrapče

23.452

17.446

12.870

7.150


ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
Područni ured za katastar Bjelovar
Križevački Kraljevec

25.939

14.763

6.188

6.188

Rovišće

25.939

13.423

6.188

6.188

Dautan

18.992

16.674

6.188

6.188

Drljanovac

18.992

16.674

6.188

6.188

Kozarevac Račanski

18.992

16.674

6.188

6.188

Međurača

18.992

16.674

6.188

6.188

Nevinac

18.992

16.674

6.188

6.188

Nova Rača

18.992

16.674

6.188

6.188

Orlovac

18.992

16.674

6.188

6.188

Sasovac

18.992

16.674

6.188

6.188

Slovinska Kovačica

18.992

16.674

6.188

6.188

Bačkovica

19.165

17.642

6.188

6.188

Bedenička

19.165

17.642

6.188

6.188

Bedenik

19.165

17.642

6.188

6.188

Bjelovar

19.165

17.642

6.188

6.188

Bjelovar Sredice

19.165

17.642

6.188

6.188

Bjelovar-Hrgovljani-Nove P

19.165

17.642

6.188

6.188

Brezovac

19.165

17.642

6.188

6.188

Ciglena

19.165

17.642

6.188

6.188

Čađavac

19.165

17.642

6.188

6.188

Diklenica

19.165

17.642

6.188

6.188

Galovac

19.165

17.642

6.188

6.188

Gornje Plavnice

19.165

17.642

6.188

6.188

Gornje Sredice

19.165

17.642

6.188

6.188

Gornji Križ

19.165

17.642

6.188

6.188

Gudovac

19.165

17.642

6.188

6.188

Gudovački Draganić

19.165

17.642

6.188

6.188

Kakinac

19.165

17.642

6.188

6.188

Kapela

19.165

17.642

6.188

6.188

Klokočevac

19.165

17.642

6.188

6.188

Kobasičari

19.165

17.642

6.188

6.188

Korenovo

19.165

17.642

6.188

6.188

Lasovac

19.165

17.642

6.188

6.188

Malo Trojstvo

19.165

17.642

6.188

6.188

Markovac Trojstveni

19.165

17.642

6.188

6.188

Mosti

19.165

17.642

6.188

6.188

Obrovnica

19.165

17.642

6.188

6.188

Orovac

19.165

17.642

6.188

6.188

Pavlin Kloštar

19.165

17.642

6.188

6.188

Podgorci

19.165

17.642

6.188

6.188

Predavac

19.165

17.642

6.188

6.188

Prespa

19.165

17.642

6.188

6.188

Prgomelje

19.165

17.642

6.188

6.188

Pupelica

19.165

17.642

6.188

6.188

Rajić Gudovački

19.165

17.642

6.188

6.188

Ravneš

19.165

17.642

6.188

6.188

Ribnjačka

19.165

17.642

6.188

6.188

Severin

19.165

17.642

6.188

6.188

Stare Plavnice

19.165

17.642

6.188

6.188

Šandrovac

19.165

17.642

6.188

6.188

Tomaš

19.165

17.642

6.188

6.188

Velika Pisanica

19.165

17.642

6.188

6.188

Veliko Trojstvo

19.165

17.642

6.188

6.188

Višnjevac

19.165

17.642

6.188

6.188

Zdelice

19.165

17.642

6.188

6.188

Zrinski Topolovac

19.165

17.642

6.188

6.188

Žabjak

19.165

17.642

6.188

6.188

Ždralovi

19.165

17.642

6.188

6.188

Ispostava Čazma

Bojana

18.107

11.776

6.188

6.188

Bosiljevo

18.107

11.776

6.188

6.188

Cerina

18.107

11.776

6.188

6.188

Čazma

18.107

11.776

6.188

6.188

Dapci

18.107

11.776

6.188

6.188

Daskatica

18.107

11.776

6.188

6.188

Dereza

18.107

11.776

6.188

6.188

Draganec

18.107

11.776

6.188

6.188

Lipovčani

18.107

11.776

6.188

6.188

Miklouš

18.107

11.776

6.188

6.188

Pobjenik

18.107

11.776

6.188

6.188

Siščani

18.107

11.776

6.188

6.188

Vagovina

18.107

11.776

6.188

6.188

Vrtlinska

18.107

11.776

6.188

6.188

Blatnica

19.953

13.172

6.188

6.188

Đurđic

19.953

13.172

6.188

6.188

Ivanska

19.953

13.172

6.188

6.188

Križic

19.953

13.172

6.188

6.188

Laminac

19.953

13.172

6.188

6.188

Martinac

19.953

13.172

6.188

6.188

Narta

19.953

13.172

6.188

6.188

Petrička

19.953

13.172

6.188

6.188

Samarica

19.953

13.172

6.188

6.188

Sredska

19.953

13.172

6.188

6.188

Stara Plošćica

19.953

13.172

6.188

6.188

Štefanje

19.953

13.172

6.188

6.188

Šušnjara

19.953

13.172

6.188

6.188

Ispostava Daruvar

Krivaja

16.434

15.001

6.188

6.188

Bijela

18.223

15.278

6.188

6.188

Blagorodovac

18.223

15.278

6.188

6.188

Borki

18.223

15.278

6.188

6.188

Brđani Bastajski

18.223

15.278

6.188

6.188

Brestovac

18.223

15.278

6.188

6.188

Cjepidlake

18.223

15.278

6.188

6.188

Daruvar

18.223

15.278

6.188

6.188

Dežanovac

18.223

15.278

6.188

6.188

Dobra Kuća

18.223

15.278

6.188

6.188

Doljani

18.223

15.278

6.188

6.188

Donji Daruvar

18.223

15.278

6.188

6.188

Donji Sređani

18.223

15.278

6.188

6.188

Đulovac

18.223

15.278

6.188

6.188

Golubinjak

18.223

15.278

6.188

6.188

Gornji Daruvar

18.223

15.278

6.188

6.188

Gornji Sređani

18.223

15.278

6.188

6.188

Goveđe Polje

18.223

15.278

6.188

6.188

Imsovac

18.223

15.278

6.188

6.188

Kip

18.223

15.278

6.188

6.188

Klisa

18.223

15.278

6.188

6.188

Končanica

18.223

15.278

6.188

6.188

Koreničani

18.223

15.278

6.188

6.188

Kreštelovac

18.223

15.278

6.188

6.188

Mali Bastaji

18.223

15.278

6.188

6.188

Markovac

18.223

15.278

6.188

6.188

Maslenjača

18.223

15.278

6.188

6.188

Miljanovac

18.223

15.278

6.188

6.188

Pakrani

18.223

15.278

6.188

6.188

Potočani

18.223

15.278

6.188

6.188

Puklica

18.223

15.278

6.188

6.188

Removac

18.223

15.278

6.188

6.188

Sirač

18.223

15.278

6.188

6.188

Sokolovac

18.223

15.278

6.188

6.188

Šibovac

18.223

15.278

6.188

6.188

Trojeglava

18.223

15.278

6.188

6.188

Uljanik

18.223

15.278

6.188

6.188

Veliki Bastaji

18.223

15.278

6.188

6.188

Vrbovac

18.223

15.278

6.188

6.188

Vrijeska

18.223

15.278

6.188

6.188

Vukovje

18.223

15.278

6.188

6.188

Zaile

18.223

15.278

6.188

6.188

Ispostava Garešnica

Hrastovac

19.557

11.043

6.188

6.188

Berek

19.647

9.734

6.188

6.188

Bršljanica

19.647

9.734

6.188

6.188

Ciglenica

19.647

9.734

6.188

6.188

Dišnik

19.647

9.734

6.188

6.188

Garešnica

19.647

9.734

6.188

6.188

Gornja Garešnica

19.647

9.734

6.188

6.188

Hercegovac

19.647

9.734

6.188

6.188

Ilovski Klokočevac

19.647

9.734

6.188

6.188

Kajgana

19.647

9.734

6.188

6.188

Kaniška Iva

19.647

9.734

6.188

6.188

Kapelica

19.647

9.734

6.188

6.188

Kostanjevac

19.647

9.734

6.188

6.188

Ladislav

19.647

9.734

6.188

6.188

Mlinska

19.647

9.734

6.188

6.188

Nova Ploščica

19.647

9.734

6.188

6.188

Palešnik

19.647

9.734

6.188

6.188

Pašijan

19.647

9.734

6.188

6.188

Prokop

19.647

9.734

6.188

6.188

Ruškovac

19.647

9.734

6.188

6.188

Šimljana

19.647

9.734

6.188

6.188

Šimljanik

19.647

9.734

6.188

6.188

Tomašica

19.647

9.734

6.188

6.188

Trnovitica

19.647

9.734

6.188

6.188

Trnovitički Popovac

19.647

9.734

6.188

6.188

Velika Trnava

19.647

9.734

6.188

6.188

Vukovje

19.647

9.734

6.188

6.188

Ispostava Grubišno Polje
Brzaja

21.990

13.234

6.188

6.188

Cremušina

21.990

13.234

6.188

6.188

Dapčevica

21.990

13.234

6.188

6.188

Donja Kovačica

21.990

13.234

6.188

6.188

Dražica

21.990

13.234

6.188

6.188

Gornja Kovačica

21.990

13.234

6.188

6.188

Grbavac

21.990

13.234

6.188

6.188

Grubišno Polje

21.990

13.234

6.188

6.188

Mala Barna

21.990

13.234

6.188

6.188

Mala Jasenovača

21.990

13.234

6.188

6.188

Mala Peratovica

21.990

13.234

6.188

6.188

Mala Pisanica

21.990

13.234

6.188

6.188

Mali Grđevac

21.990

13.234

6.188

6.188

Mali Zdenci

21.990

13.234

6.188

6.188

Pavlovac

21.990

13.234

6.188

6.188

Rašenica

21.990

13.234

6.188

6.188

Sibenik

21.990

13.234

6.188

6.188

Topolovica

21.990

13.234

6.188

6.188

Turčević Polje

21.990

13.234

6.188

6.188

Velika Barna

21.990

13.234

6.188

6.188

Velika Peratovica

21.990

13.234

6.188

6.188

Veliki Grđevac

21.990

13.234

6.188

6.188

Veliki Zdenci

21.990

13.234

6.188

6.188

Zrinska

21.990

13.234

6.188

6.188


ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

Ispostava Nova Gradiška
Baćin Dol

11.911

9.530

6.600

6.600

Banićevac

11.911

9.530

6.600

6.600

Cernik

11.911

9.530

6.600

6.600

Drežnik

11.911

9.530

6.600

6.600

Giletinci

11.911

9.530

6.600

6.600

Golobrdac

11.911

9.530

6.600

6.600

Opatovac

11.911

9.530

6.600

6.600

Podvrško

11.911

9.530

6.600

6.600

Šagovina Cernička

11.911

9.530

6.600

6.600

Šumetlica

11.911

9.530

6.600

6.600

Batrina

12.339

9.871

6.600

6.600

Bili Brig

12.339

9.871

6.600

6.600

Donji Lipovac

12.339

9.871

6.600

6.600

Dragovci

12.339

9.871

6.600

6.600

Gornji Lipovac

12.339

9.871

6.600

6.600

Komarnica

12.339

9.871

6.600

6.600

Magić Mala

12.339

9.871

6.600

6.600

Nova Kapela

12.339

9.871

6.600

6.600

Seoce

12.339

9.871

6.600

6.600

Siče

12.339

9.871

6.600

6.600

Srednji Lipovac

12.339

9.871

6.600

6.600

Stara Kapela

12.339

9.871

6.600

6.600

Adžamovci

17.714

13.567

6.600

6.600

Benkovac

17.714

13.567

6.600

6.600

Bijela Stijena

17.714

13.567

6.600

6.600

Bobare

17.714

13.567

6.600

6.600

Bodegraj

17.714

13.567

6.600

6.600

Bodovaljci

17.714

13.567

6.600

6.600

Brđani

17.714

13.567

6.600

6.600

Cage

17.714

13.567

6.600

6.600

Crnogovci

17.714

13.567

6.600

6.600

Čaprginci

17.714

13.567

6.600

6.600

Čovac

17.714

13.567

6.600

6.600

Davor

17.714

13.567

6.600

6.600

Dolina

17.714

13.567

6.600

6.600

Donji Bogićevci

17.714

13.567

6.600

6.600

Donji Varoš

17.714

13.567

6.600

6.600

Dragalić

17.714

13.567

6.600

6.600

Dubovac

17.714

13.567

6.600

6.600

Godinjak

17.714

13.567

6.600

6.600

Gorice

17.714

13.567

6.600

6.600

Gornji Bogićevci

17.714

13.567

6.600

6.600

Gornji Varoš

17.714

13.567

6.600

6.600

Gređani

17.714

13.567

6.600

6.600

Gunjavci

17.714

13.567

6.600

6.600

Kosovac

17.714

13.567

6.600

6.600

Kovačevac

17.714

13.567

6.600

6.600

Lađevac

17.714

13.567

6.600

6.600

Laze

17.714

13.567

6.600

6.600

Lještani

17.714

13.567

6.600

6.600

Ljupina

17.714

13.567

6.600

6.600

Mačkovac

17.714

13.567

6.600

6.600

Mašić

17.714

13.567

6.600

6.600

Medari

17.714

13.567

6.600

6.600

Nova Gradiška

17.714

13.567

6.600

6.600

Novi Varoš

17.714

13.567

6.600

6.600

Okučani

17.714

13.567

6.600

6.600

Orubica

17.714

13.567

6.600

6.600

Oštri Vrh

17.714

13.567

6.600

6.600

Poljane

17.714

13.567

6.600

6.600

Prvča

17.714

13.567

6.600

6.600

Ratkovac

17.714

13.567

6.600

6.600

Rešetari

17.714

13.567

6.600

6.600

Rogolji

17.714

13.567

6.600

6.600

Sičice

17.714

13.567

6.600

6.600

Smrtić

17.714

13.567

6.600

6.600

Staro Petrovo Selo

17.714

13.567

6.600

6.600

Šagovina Mašićka

17.714

13.567

6.600

6.600

Širinci

17.714

13.567

6.600

6.600

Štivica

17.714

13.567

6.600

6.600

Tisovac

17.714

13.567

6.600

6.600

Trnakovac

17.714

13.567

6.600

6.600

Trnava

17.714

13.567

6.600

6.600

Uskoci

17.714

13.567

6.600

6.600

Vrbje

17.714

13.567

6.600

6.600

Vrbova

17.714

13.567

6.600

6.600

Vrbovljani

17.714

13.567

6.600

6.600

Žuberkovac

17.714

13.567

6.600

6.600

Područni ured za katastar Slavonski BrodGundinci

17.683

12.862

6.600

6.600

Jaruge

17.683

12.862

6.600

6.600

Kruševica

17.683

12.862

6.600

6.600

Sikirevci

17.683

12.862

6.600

6.600

Šamac Slavonski

17.683

12.862

6.600

6.600

Banovci

18.446

10.573

6.600

6.600

Bebrina

18.446

10.573

6.600

6.600

Bečić

18.446

10.573

6.600

6.600

Beravci

18.446

10.573

6.600

6.600

Bicko Selo

18.446

10.573

6.600

6.600

Brodski Stupnik

18.446

10.573

6.600

6.600

Brodski Varoš

18.446

10.573

6.600

6.600

Brodsko Vinogorje

18.446

10.573

6.600

6.600

Bukovlje Brodsko

18.446

10.573

6.600

6.600

Ciglenik Lužanski

18.446

10.573

6.600

6.600

Crni Potok Brodski

18.446

10.573

6.600

6.600

Čajkovci

18.446

10.573

6.600

6.600

Divoševci

18.446

10.573

6.600

6.600

Donja Bebrina

18.446

10.573

6.600

6.600

Donji Andrijevci

18.446

10.573

6.600

6.600

Dubočac

18.446

10.573

6.600

6.600

Dubovik

18.446

10.573

6.600

6.600

Garčin

18.446

10.573

6.600

6.600

Glogovica

18.446

10.573

6.600

6.600

Gornja Bebrina

18.446

10.573

6.600

6.600

Gornji Andrijevci

18.446

10.573

6.600

6.600

Grabarje Brodsko

18.446

10.573

6.600

6.600

Gromačnik

18.446

10.573

6.600

6.600

Ježevik

18.446

10.573

6.600

6.600

Kaniža

18.446

10.573

6.600

6.600

Kindrovo

18.446

10.573

6.600

6.600

Klakar

18.446

10.573

6.600

6.600

Klokočevik

18.446

10.573

6.600

6.600

Korduševci

18.446

10.573

6.600

6.600

Kujnik

18.446

10.573

6.600

6.600

Kupina

18.446

10.573

6.600

6.600

Kuti Stupnički

18.446

10.573

6.600

6.600

Kuti Trnjanski

18.446

10.573

6.600

6.600

Lovčić

18.446

10.573

6.600

6.600

Lužani

18.446

10.573

6.600

6.600

Mala Kopanica

18.446

10.573

6.600

6.600

Malino

18.446

10.573

6.600

6.600

Matković Mala

18.446

10.573

6.600

6.600

Novi Grad na Savi

18.446

10.573

6.600

6.600

Novo Topolje

18.446

10.573

6.600

6.600

Odvorci

18.446

10.573

6.600

6.600

Oprisavci

18.446

10.573

6.600

6.600

Oriovac

18.446

10.573

6.600

6.600

Oriovčić

18.446

10.573

6.600

6.600

Podcrkavlje

18.446

10.573

6.600

6.600

Podvinje

18.446

10.573

6.600

6.600

Poljanci

18.446

10.573

6.600

6.600

Pričac

18.446

10.573

6.600

6.600

Prnjavor Slavonski

18.446

10.573

6.600

6.600

Radovanje

18.446

10.573

6.600

6.600

Rastušje

18.446

10.573

6.600

6.600

Ruščica

18.446

10.573

6.600

6.600

Sapci

18.446

10.573

6.600

6.600

Selna

18.446

10.573

6.600

6.600

Sibinj

18.446

10.573

6.600

6.600

Slatinik Mali

18.446

10.573

6.600

6.600

Slavonski Brod

18.446

10.573

6.600

6.600

Slavonski Kobaš

18.446

10.573

6.600

6.600

Slobodnica

18.446

10.573

6.600

6.600

Sredanci

18.446

10.573

6.600

6.600

Stari Perkovci

18.446

10.573

6.600

6.600

Stari Slatinik

18.446

10.573

6.600

6.600

Staro Topolje

18.446

10.573

6.600

6.600

Stružani

18.446

10.573

6.600

6.600

Svilaj

18.446

10.573

6.600

6.600

Šumeće

18.446

10.573

6.600

6.600

Šušnjevci

18.446

10.573

6.600

6.600

Tomica

18.446

10.573

6.600

6.600

Trnjani

18.446

10.573

6.600

6.600

Velika Kopanica

18.446

10.573

6.600

6.600

Vranovci

18.446

10.573

6.600

6.600

Vrba

18.446

10.573

6.600

6.600

Vrhovina

18.446

10.573

6.600

6.600

Vrpolje

18.446

10.573

6.600

6.600

Zadubravlje

18.446

10.573

6.600

6.600

Zbjeg

18.446

10.573

6.600

6.600

Zdenci Brodski

18.446

10.573

6.600

6.600

Zoljani

18.446

10.573

6.600

6.600

Živike

18.446

10.573

6.600

6.600


ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
Područni ured za katastar Dubrovnik
Brijesta

19.448

14.872

9.152

7.150

Janjina

19.448

14.872

9.152

7.150

Žuljana

19.448

14.872

9.152

7.150

Babino Polje

19.734

15.158

10.296

7.150

Banići

19.734

15.158

10.296

7.150

Blato

19.734

15.158

10.296

7.150

Boljenovići

19.734

15.158

10.296

7.150

Brašina

19.734

15.158

10.296

7.150

Broce

19.734

15.158

10.296

7.150

Brsečine

19.734

15.158

10.296

7.150

Buići

19.734

15.158

10.296

7.150

Cavtat

19.734

15.158

10.296

7.150

Čajkovica

19.734

15.158

10.296

7.150

Čelopeci

19.734

15.158

10.296

7.150

Česvinica

19.734

15.158

10.296

7.150

Čibača

19.734

15.158

10.296

7.150

Čilipi

19.734

15.158

10.296

7.150

Dančanje

19.734

15.158

10.296

7.150

Doli

19.734

15.158

10.296

7.150

Donji Brgat

19.734

15.158

10.296

7.150

Donji Majkovi

19.734

15.158

10.296

7.150

Drvenik

19.734

15.158

10.296

7.150

Duba Stonska

19.734

15.158

10.296

7.150

Dubravica

19.734

15.158

10.296

7.150

Dubravka

19.734

15.158

10.296

7.150

Dubrovnik

19.734

15.158

10.296

7.150

Dunave

19.734

15.158

10.296

7.150

Đonta Doli

19.734

15.158

10.296

7.150

Đurinići

19.734

15.158

10.296

7.150

Gabrili

19.734

15.158

10.296

7.150

Gornji Brgat

19.734

15.158

10.296

7.150

Gornji Majkovi

19.734

15.158

10.296

7.150

Goveđari

19.734

15.158

10.296

7.150

Grbavac

19.734

15.158

10.296

7.150

Gromača

19.734

15.158

10.296

7.150

Gruda

19.734

15.158

10.296

7.150

Hodilje

19.734

15.158

10.296

7.150

Knežica

19.734

15.158

10.296

7.150

Koločep

19.734

15.158

10.296

7.150

Komaji

19.734

15.158

10.296

7.150

Komolac

19.734

15.158

10.296

7.150

Korita

19.734

15.158

10.296

7.150

Lopud

19.734

15.158

10.296

7.150

Lovorno

19.734

15.158

10.296

7.150

Ljubač

19.734

15.158

10.296

7.150

Ljuta

19.734

15.158

10.296

7.150

Makoše

19.734

15.158

10.296

7.150

Maranovići

19.734

15.158

10.296

7.150

Martinovići

19.734

15.158

10.296

7.150

Mihanići

19.734

15.158

10.296

7.150

Močići

19.734

15.158

10.296

7.150

Mokošica

19.734

15.158

10.296

7.150

Obod

19.734

15.158

10.296

7.150

Obuljeno

19.734

15.158

10.296

7.150

Orašac

19.734

15.158

10.296

7.150

Palje Brdo

19.734

15.158

10.296

7.150

Petrača

19.734

15.158

10.296

7.150

Petrovo Selo

19.734

15.158

10.296

7.150

Plat

19.734

15.158

10.296

7.150

Pločice

19.734

15.158

10.296

7.150

Poljice

19.734

15.158

10.296

7.150

Popovići

19.734

15.158

10.296

7.150

Pridvorje

19.734

15.158

10.296

7.150

Prijevor

19.734

15.158

10.296

7.150

Prožura

19.734

15.158

10.296

7.150

Radovčići

19.734

15.158

10.296

7.150

Rožat

19.734

15.158

10.296

7.150

Slano

19.734

15.158

10.296

7.150

Soline

19.734

15.158

10.296

7.150

Sparagovići

19.734

15.158

10.296

7.150

Ston

19.734

15.158

10.296

7.150

Suđurađ

19.734

15.158

10.296

7.150

Sustjepan

19.734

15.158

10.296

7.150

Šipanska Luka

19.734

15.158

10.296

7.150

Šumet

19.734

15.158

10.296

7.150

Tomislavovac

19.734

15.158

10.296

7.150

Trsteno

19.734

15.158

10.296

7.150

Uskoplje

19.734

15.158

10.296

7.150

Vitaljina

19.734

15.158

10.296

7.150

Vodovađa

19.734

15.158

10.296

7.150

Zabrđe

19.734

15.158

10.296

7.150

Zastolje

19.734

15.158

10.296

7.150

Zaton

19.734

15.158

10.296

7.150

Zaton Doli

19.734

15.158

10.296

7.150

Zavrelje

19.734

15.158

10.296

7.150

Brotnice

16.874

14.586

9.152

7.150

Čepikuće

16.874

14.586

9.152

7.150

Duba Konavoska

16.874

14.586

9.152

7.150

Imotica

16.874

14.586

9.152

7.150

Jasenice

16.874

14.586

9.152

7.150

Kliševo

16.874

14.586

9.152

7.150

Kuna Konavoska

16.874

14.586

9.152

7.150

Lisac

16.874

14.586

9.152

7.150

Mravinjac

16.874

14.586

9.152

7.150

Mravinjica

16.874

14.586

9.152

7.150

Mrčevo

16.874

14.586

9.152

7.150

Osobjava

16.874

14.586

9.152

7.150

Osojnik

16.874

14.586

9.152

7.150

Ošlje

16.874

14.586

9.152

7.150

Podimoč

16.874

14.586

9.152

7.150

Popova Luka

16.874

14.586

9.152

7.150

Putniković

16.874

14.586

9.152

7.150

Smokovljani

16.874

14.586

9.152

7.150

Sreser

16.874

14.586

9.152

7.150

Stravča

16.874

14.586

9.152

7.150

Stupa

16.874

14.586

9.152

7.150

Šilješki

16.874

14.586

9.152

7.150

Točionik

16.874

14.586

9.152

7.150

Topolo

16.874

14.586

9.152

7.150

Trnova

16.874

14.586

9.152

7.150

Trnovica

16.874

14.586

9.152

7.150

Visočani

16.874

14.586

9.152

7.150

Ispostava Blato

Lastovo

20.306

0

9.438

7.150

Blato

20.306

0

9.438

7.150

Smokvica

20.306

0

9.438

7.150

Vela Luka

20.306

0

9.438

7.150

Ispostava Korčula

Čara

20.306

0

9.724

7.150

Korčula

20.306

0

9.724

7.150

Lumbarda

20.306

0

9.724

7.150

Pupnat

20.306

0

9.724

7.150

Račišće

20.306

0

9.724

7.150

Žrnovo

20.306

0

9.724

7.150

Ispostava Metković

Borovci

23.166

0

10.296

7.150

Desne

23.166

0

10.296

7.150

Dobranje

23.166

0

10.296

7.150

Metković

23.166

0

10.296

7.150

Opuzen

40.495

0

17.998

12.499

Slivno

40.495

0

17.998

12.499

Struge

23.166

0

10.296

7.150

Vid

23.166

0

10.296

7.150

Vidonje

23.166

0

10.296

7.150

Ispostava Ploče

Baćina

36.496

0

16.998

12.499

Brist

20.878

0

9.724

7.150

Gradac

20.878

0

9.724

7.150

Podaca

20.878

0

9.724

7.150

Komin

36.496

0

16.998

12.499

Pasičina

36.496

0

16.998

12.499

Plina

36.496

0

16.998

12.499

Ploče

36.496

0

16.998

12.499

Ispostava Korčula (Orebić)
Donja Vručica

18.590

14.586

9.438

7.150

Duba Pelješka

18.590

14.586

9.438

7.150

Gornja Vručica

18.590

14.586

9.438

7.150

Kuna Pelješka

18.590

14.586

9.438

7.150

Kućište

19.448

0

9.724

7.150

Nakovanj

19.448

0

9.724

7.150

Orebić

19.448

0

9.724

7.150

Podgorje

19.448

0

9.724

7.150

Stanković

19.448

0

9.724

7.150

Viganj

19.448

0

9.724

7.150

Oskorušno

18.590

14.586

9.438

7.150

Pijavičino

18.590

14.586

9.438

7.150

Podobuće

18.590

14.586

9.438

7.150

Potomje

18.590

14.586

9.438

7.150

Prizdrina

18.590

14.586

9.438

7.150

Trpanj

18.590

14.586

9.438

7.150

Trstenik

18.590

14.586

9.438

7.150


ŽUPANIJA ISTARSKA


Područni ured za katastar Pazin
Brkač

30.459

23.595

18.447

10.725

Kaldir

30.459

23.595

18.447

10.725

Karojba

30.459

23.595

18.447

10.725

Motovun

30.459

23.595

18.447

10.725

Muntrilj

30.459

23.595

18.447

10.725

Novaki Motovunski

30.459

23.595

18.447

10.725

Rakotule

30.459

23.595

18.447

10.725

Zumesk

30.459

23.595

18.447

10.725

Belaj

30.459

23.595

18.447

10.725

Beram

30.459

23.595

18.447

10.725

Boljun

30.459

23.595

18.447

10.725

Borut

30.459

23.595

18.447

10.725

Brest pod Učkom

30.459

23.595

18.447

10.725

Butoniga

30.459

23.595

18.447

10.725

Cerovlje

30.459

23.595

18.447

10.725

Dolenja Vas

30.459

23.595

18.447

10.725

Draguć

30.459

23.595

18.447

10.725

Gologorica

30.459

23.595

18.447

10.725

Gorenja Vas

30.459

23.595

18.447

10.725

Gračišće

30.459

23.595

18.447

10.725

Gradinje

30.459

23.595

18.447

10.725

Grdoselo

30.459

23.595

18.447

10.725

Grimalda

30.459

23.595

18.447

10.725

Kašćerga

30.459

23.595

18.447

10.725

Kringa

30.459

23.595

18.447

10.725

Kršikla

30.459

23.595

18.447

10.725

Lesišćina

30.459

23.595

18.447

10.725

Lindar

30.459

23.595

18.447

10.725

Novaki Pazinski

30.459

23.595

18.447

10.725

Paz

30.459

23.595

18.447

10.725

Pazin

30.459

23.595

18.447

10.725

Petar u Šumi

30.459

23.595

18.447

10.725

Previž

30.459

23.595

18.447

10.725

Semić

30.459

23.595

18.447

10.725

Skopljak

30.459

23.595

18.447

10.725

Tibole

30.459

23.595

18.447

10.725

Tinjan

30.459

23.595

18.447

10.725

Trviž

30.459

23.595

18.447

10.725

Vranja

30.459

23.595

18.447

10.725

Zabrežani

30.459

23.595

18.447

10.725

Zamask

30.459

23.595

18.447

10.725

Zarečje

30.459

23.595

18.447

10.725

Ispostava Buje

Gradinje

31.317

21.879

18.018

10.725

Livade

31.317

21.879

18.018

10.725

Brdo

30.030

22.737

18.447

10.725

Brtonigla

30.030

22.737

18.447

10.725

Buje

30.030

22.737

18.447

10.725

Čepić

30.030

22.737

18.447

10.725

Donja Mirna

30.030

22.737

18.447

10.725

Grožnjan

30.030

22.737

18.447

10.725

Kaštel

30.030

22.737

18.447

10.725

Kostanjevica

30.030

22.737

18.447

10.725

Krasica

30.030

22.737

18.447

10.725

Kršete

30.030

22.737

18.447

10.725

Kuberton

30.030

22.737

18.447

10.725

Kućibreg

30.030

22.737

18.447

10.725

Lovrečica

30.030

22.737

18.447

10.725

Materada

30.030

22.737

18.447

10.725

Merišće

30.030

22.737

18.447

10.725

Momjan

30.030

22.737

18.447

10.725

Nova Vas

30.030

22.737

18.447

10.725

Novigrad

30.030

22.737

18.447

10.725

Oprtalj

30.030

22.737

18.447

10.725

Petrovija

30.030

22.737

18.447

10.725

Savudrija

30.030

22.737

18.447

10.725

Šterna

30.030

22.737

18.447

10.725

Triban

30.030

22.737

18.447

10.725

Umag

30.030

22.737

18.447

10.725

Završje

30.030

22.737

18.447

10.725

Zrenj

30.030

22.737

18.447

10.725

Ispostava Buzet

Sovišćina

33.033

21.879

18.018

10.725

Brgudac

33.033

21.879

18.018

10.725

Buzet

33.033

21.879

18.018

10.725

Buzet-Stari grad

33.033

21.879

18.018

10.725

Črnica

33.033

21.879

18.018

10.725

Dane

33.033

21.879

18.018

10.725

Hum

33.033

21.879

18.018

10.725

Jelovica

33.033

21.879

18.018

10.725

Lanišće

33.033

21.879

18.018

10.725

Marčenigla

33.033

21.879

18.018

10.725

Račice

33.033

21.879

18.018

10.725

Roč

33.033

21.879

18.018

10.725

Salež

33.033

21.879

18.018

10.725

Senj

33.033

21.879

18.018

10.725

Slum

33.033

21.879

18.018

10.725

Sovinjak

33.033

21.879

18.018

10.725

Svi Sveti

33.033

21.879

18.018

10.725

Trstenik

33.033

21.879

18.018

10.725

Vodice

33.033

21.879

18.018

10.725

Vrh

33.033

21.879

18.018

10.725

Ispostava Labin

Brdo

27.885

21.450

16.731

10.725

Cere

27.885

21.450

16.731

10.725

Čepić

27.885

21.450

16.731

10.725

Diminići

27.885

21.450

16.731

10.725

Grobnik

27.885

21.450

16.731

10.725

Jesenovik

27.885

21.450

16.731

10.725

Kožljak

27.885

21.450

16.731

10.725

Krbune

27.885

21.450

16.731

10.725

Kršan

27.885

21.450

16.731

10.725

Kunj

27.885

21.450

16.731

10.725

Labin

27.885

21.450

16.731

10.725

Letaj

27.885

21.450

16.731

10.725

Mala Kraska

27.885

21.450

16.731

10.725

Martinski

27.885

21.450

16.731

10.725

Most Raša

27.885

21.450

16.731

10.725

Nedešćina

27.885

21.450

16.731

10.725

Nova Vas

27.885

21.450

16.731

10.725

Novi Labin

27.885

21.450

16.731

10.725

Pićan

27.885

21.450

16.731

10.725

Plomin

27.885

21.450

16.731

10.725

Prkušnica

27.885

21.450

16.731

10.725

Rabac

27.885

21.450

16.731

10.725

Ripenda

27.885

21.450

16.731

10.725

Santalezi

27.885

21.450

16.731

10.725

Skitača

27.885

21.450

16.731

10.725

Šumber

27.885

21.450

16.731

10.725

Šušnjevica

27.885

21.450

16.731

10.725

Trget

27.885

21.450

16.731

10.725

Tupljak

27.885

21.450

16.731

10.725

Ispostava Poreč

Bačva

33.891

25.740

18.447

10.725

Baderna

33.891

25.740

18.447

10.725

Dračevac

33.891

25.740

18.447

10.725

Frata

33.891

25.740

18.447

10.725

Funtana

33.891

25.740

18.447

10.725

Fuškulin

33.891

25.740

18.447

10.725

Gradina

33.891

25.740

18.447

10.725

Kaštelir

33.891

25.740

18.447

10.725

Labinci

33.891

25.740

18.447

10.725

Lim

33.891

25.740

18.447

10.725

Lovreč

33.891

25.740

18.447

10.725

Mugeba

33.891

25.740

18.447

10.725

Mušalež

33.891

25.740

18.447

10.725

Nova Vas

33.891

25.740

18.447

10.725

Poreč

33.891

25.740

18.447

10.725

Sveti Ivan

33.891

25.740

18.447

10.725

Sveti Vital

33.891

25.740

18.447

10.725

Tar

33.891

25.740

18.447

10.725

Vabriga

33.891

25.740

18.447

10.725

Višnjan

33.891

25.740

18.447

10.725

Vižinada

33.891

25.740

18.447

10.725

Vrsar

33.891

25.740

18.447

10.725

Vrvari

33.891

25.740

18.447

10.725

Žbandaj

33.891

25.740

18.447

10.725

Ispostava Pula

Sutivanac

33.033

26.169

17.589

10.725

Barban

33.033

26.169

17.589

10.725

Bokordići

33.033

26.169

17.589

10.725

Brioni

33.033

26.169

17.589

10.725

Fažana

33.033

26.169

17.589

10.725

Filipana

33.033

26.169

17.589

10.725

Galižana

33.033

26.169

17.589

10.725

Gočan

33.033

26.169

17.589

10.725

Juršići

33.033

26.169

17.589

10.725

Kavran

33.033

26.169

17.589

10.725

Krnica

33.033

26.169

17.589

10.725

Ližnjan

33.033

26.169

17.589

10.725

Loborika

33.033

26.169

17.589

10.725

Marčana

33.033

26.169

17.589

10.725

Medulin

33.033

26.169

17.589

10.725

Muntić

33.033

26.169

17.589

10.725

Peroj

33.033

26.169

17.589

10.725

Pomer

33.033

26.169

17.589

10.725

Premantura

33.033

26.169

17.589

10.725

Prnjani

33.033

26.169

17.589

10.725

Pula

33.033

26.169

17.589

10.725

Rakalj

33.033

26.169

17.589

10.725

Smoljanci

33.033

26.169

17.589

10.725

Svetvinčenat

33.033

26.169

17.589

10.725

Šajini

33.033

26.169

17.589

10.725

Šišan

33.033

26.169

17.589

10.725

Štinjan

33.033

26.169

17.589

10.725

Štokovci

33.033

26.169

17.589

10.725

Valtura

33.033

26.169

17.589

10.725

Vodnjan

33.033

26.169

17.589

10.725

Bale

32.604

25.311

17.589

10.725

Kanfanar

32.604

25.311

17.589

10.725

Krajcarbreg

32.604

25.311

17.589

10.725

Mrgani

32.604

25.311

17.589

10.725

Rovinj

32.604

25.311

17.589

10.725

Rovinjsko Selo

32.604

25.311

17.589

10.725

Sošići

32.604

25.311

17.589

10.725

Žminj

32.604

25.311

17.589

10.725


ŽUPANIJA KARLOVAČKA

Područni ured za katastar KARLOVAC
Blatnica Pokupska

15.840

10.643

6.930

6.188

Donje Mekušje

15.840

10.643

6.930

6.188

Donje Pokupje

15.840

10.643

6.930

6.188

Draganići

15.840

10.643

6.930

6.188

Karlovac I

15.840

10.643

6.930

6.188

Karlovac II

15.840

10.643

6.930

6.188

Luka Pokupska

15.840

10.643

6.930

6.188

Mahično

15.840

10.643

6.930

6.188

Rečica

15.840

10.643

6.930

6.188

Velika Jelsa

15.840

10.643

6.930

6.188

Zagrad

15.840

10.643

6.930

6.188

Banska Selnica

15.593

10.395

6.683

6.188

Banski Kovačevac

15.593

10.395

6.683

6.188

Banski Moravci

15.593

10.395

6.683

6.188

Donji Sjeničak

15.593

10.395

6.683

6.188

Gornji Sjeničak

15.593

10.395

6.683

6.188

Sjeničak Lasinjski

15.593

10.395

6.683

6.188

Šišljavić

16.830

10.148

6.683

6.188

Gornji Skrad

16.583

9.158

6.683

6.188

Velika Crkvina

16.583

9.158

6.683

6.188

Gornje Stative

16.583

9.900

6.930

6.188

Zadobarje

16.583

9.900

6.930

6.188

Budačka Rijeka

16.335

10.148

6.435

6.188

Burić Selo

16.335

10.148

6.435

6.188

Cerovac Vukmanički

16.335

10.148

6.435

6.188

Donji Budački

16.335

10.148

6.435

6.188

Gornje Mekušje

16.335

10.148

6.435

6.188

Gornji Budački

16.335

10.148

6.435

6.188

Kamensko

16.335

10.148

6.435

6.188

Krnjak

16.335

10.148

6.435

6.188

Mala Švarča

16.335

10.148

6.435

6.188

Poljana Vojnička

16.335

10.148

6.435

6.188

Popović Brdo

16.335

10.148

6.435

6.188

Skakavac

16.335

10.148

6.435

6.188

Trebinja

16.335

10.148

6.435

6.188

Turanj

16.335

10.148

6.435

6.188

Tušilović

16.335

10.148

6.435

6.188

Utinja

16.335

10.148

6.435

6.188

Vukmanić

16.335

10.148

6.435

6.188

Zagorje

16.335

10.148

6.435

6.188

Zimić

16.335

10.148

6.435

6.188

Desni Štefanki

15.098

8.663

6.188

6.188

Desno Sredičko

15.098

8.663

6.188

6.188

Lasinja

15.098

8.663

6.188

6.188

Ispostava Duga Resa

Barilović

14.850

8.663

6.683

6.188

Belaj

14.850

8.663

6.683

6.188

Bukovlje

14.850

8.663

6.683

6.188

Cerovac Barilovački

14.850

8.663

6.683

6.188

Donji Skrad

14.850

8.663

6.683

6.188

Donji Zvečaj

14.850

8.663

6.683

6.188

Duga Resa

14.850

8.663

6.683

6.188

Gornji Zvečaj

14.850

8.663

6.683

6.188

Gršćaki

14.850

8.663

6.683

6.188

Kosijersko Selo

14.850

8.663

6.683

6.188

Mrežnički Novaki

14.850

8.663

6.683

6.188

Mrežničko Mrzlo Polje

14.850

8.663

6.683

6.188

Erdelj

15.098

8.415

6.683

6.188

Generalski Stol

15.098

8.415

6.683

6.188

Koransko Selo

15.098

8.415

6.683

6.188

Mateško Selo

15.098

8.415

6.683

6.188

Mrežnica

15.098

8.415

6.683

6.188

Perjasica

15.098

8.415

6.683

6.188

Poloj

15.098

8.415

6.683

6.188

Svoić

15.098

8.415

6.683

6.188

Bosiljevo

15.345

8.415

6.435

6.188

Brajak Brdo

15.345

8.415

6.435

6.188

Glavica

15.345

8.415

6.435

6.188

Gornje Prilišće

15.345

8.415

6.435

6.188

Grabrk

15.345

8.415

6.435

6.188

Hrsina

15.345

8.415

6.435

6.188

Jarče Polje

15.345

8.415

6.435

6.188

Korenić Brdo

15.345

8.415

6.435

6.188

Kozalj Vrh

15.345

8.415

6.435

6.188

Ladešići

15.345

8.415

6.435

6.188

Lašće

15.345

8.415

6.435

6.188

Lipa

15.345

8.415

6.435

6.188

Lišnica

15.345

8.415

6.435

6.188

Maletići

15.345

8.415

6.435

6.188

Modruš Potok

15.345

8.415

6.435

6.188

Mračin

15.345

8.415

6.435

6.188

Mrzljaki

15.345

8.415

6.435

6.188

Novo Selo Bosiljevsko

15.345

8.415

6.435

6.188

Otok na Dobri

15.345

8.415

6.435

6.188

Pišćetke

15.345

8.415

6.435

6.188

Podrebar

15.345

8.415

6.435

6.188

Potok Bosiljevski

15.345

8.415

6.435

6.188

Pribanjci

15.345

8.415

6.435

6.188

Radočaji

15.345

8.415

6.435

6.188

Rosopajnik

15.345

8.415

6.435

6.188

Umol

15.345

8.415

6.435

6.188

Vinski Vrh

15.345

8.415

6.435

6.188

Vodena Draga

15.345

8.415

6.435

6.188

Vukova Gorica

15.345

8.415

6.435

6.188

Zagradci

15.345

8.415

6.435

6.188

Žubrinci

15.345

8.415

6.435

6.188

Ispostava Ogulin

Blata

14.177

8.663

6.435

6.188

Carevo Polje

14.177

8.663

6.435

6.188

Cerovnik

14.177

8.663

6.435

6.188

Čorkova Uvala

14.177

8.663

6.435

6.188

Donje Dubrave

14.177

8.663

6.435

6.188

Drežnica

14.603

8.415

6.683

6.188

Gornje Dubrave

15.840

8.663

6.435

6.188

Hreljin Ogulinski

15.840

8.663

6.435

6.188

Janja Gora

15.840

8.663

6.435

6.188

Jasenak

15.840

8.663

6.435

6.188

Jezero

15.840

8.663

6.435

6.188

Josipdol

15.840

8.663

6.435

6.188

Kunić

14.627

8.663

6.683

6.188

Latin

14.627

8.663

6.683

6.188

Lička Jesenica

14.627

8.663

6.683

6.188

Međeđak

14.627

8.663

6.683

6.188

Modruš

14.627

8.663

6.683

6.188

Musulinski Potok

14.627

8.663

6.683

6.188

Ogulin

14.627

8.663

6.683

6.188

Oštarije

14.627

8.663

6.683

6.188

Otok Oštarijski

14.627

8.663

6.683

6.188

Petar Ogulinski

14.627

8.663

6.683

6.188

Plaški

14.627

8.663

6.683

6.188

Ponikve

14.627

8.663

6.683

6.188

Popovo Selo

14.627

8.663

6.683

6.188

Pothum

14.627

8.663

6.683

6.188

Saborsko

14.627

8.663

6.683

6.188

Skradnik

14.627

8.663

6.683

6.188

Tounj

14.627

8.663

6.683

6.188

Trojvrh

14.627

8.663

6.683

6.188

Tržić Tounjski

14.627

8.663

6.683

6.188

Vajin Vrh

14.627

8.663

6.683

6.188

Vitunj

14.627

8.663

6.683

6.188

Zagorje

14.627

8.663

6.683

6.188

Zdenac

14.627

8.663

6.683

6.188

Ispostava Ozalj

Brašljevica

17.078

9.405

6.435

6.188

Malinci

17.078

9.405

6.435

6.188

Sekulići

17.078

9.405

6.435

6.188

Pokupje

16.830

10.643

6.435

6.188

Donji Lović

17.078

10.395

6.435

6.188

Dvorište Vivodinsko

17.078

10.395

6.435

6.188

Ferenci

17.078

10.395

6.435

6.188

Podbrežje

17.078

10.395

6.435

6.188

Vivodina

17.078

10.395

6.435

6.188

Vrhovac

17.078

10.395

6.435

6.188

Zajačko Selo

17.078

10.395

6.435

6.188

Zaluka

17.078

10.395

6.435

6.188

Bratovanci

16.583

10.643

6.683

6.188

Breznik

16.583

10.643

6.683

6.188

Brlog Ozaljski

16.583

10.643

6.683

6.188

Bubnjarci

16.583

10.643

6.683

6.188

Griče

16.583

10.643

6.683

6.188

Ilovac

16.583

10.643

6.683

6.188

Jaškovo

16.583

10.643

6.683

6.188

Jurovo

16.583

10.643

6.683

6.188

Lipnik

16.583

10.643

6.683

6.188

Lović Prekriški

16.583

10.643

6.683

6.188

Martinski Vrh

16.583

10.643

6.683

6.188

Novaki Ozaljski

16.583

10.643

6.683

6.188

Ozalj

16.583

10.643

6.683

6.188

Ozaljski Oštri Vrh

16.583

10.643

6.683

6.188

Police Pirišće

16.583

10.643

6.683

6.188

Pravutina

16.583

10.643

6.683

6.188

Ribnik

16.583

10.643

6.683

6.188

Slapno

16.583

10.643

6.683

6.188

Sračak

16.583

10.643

6.683

6.188

Svetice

16.583

10.643

6.683

6.188

Svetičko Hrašće

16.583

10.643

6.683

6.188

Tomašnica

16.583

10.643

6.683

6.188

Trg

16.583

10.643

6.683

6.188

Zorkovac

16.583

10.643

6.683

6.188

Žakanje

16.583

10.643

6.683

6.188

Ispostava Slunj

Blagaj

12.128

8.168

6.683

6.188

Bogovolja

12.128

8.168

6.683

6.188

Bročanac

12.128

8.168

6.683

6.188

Cetinski Varoš

12.128

8.168

6.683

6.188

Cvijanović Brdo

12.128

8.168

6.683

6.188

Cvitović

12.128

8.168

6.683

6.188

Donje Primišlje

12.128

8.168

6.683

6.188

Donji Lađevac

12.128

8.168

6.683

6.188

Furjan

12.128

8.168

6.683

6.188

Gnojnice

12.128

8.168

6.683

6.188

Gornje Primišlje

12.128

8.168

6.683

6.188

Gornji Lađevac

12.128

8.168

6.683

6.188

Kremen

12.128

8.168

6.683

6.188

Kruškovača

12.128

8.168

6.683

6.188

Močila

12.128

8.168

6.683

6.188

Nikšić

12.128

8.168

6.683

6.188

Popovac

12.128

8.168

6.683

6.188

Slunj

12.128

8.168

6.683

6.188

Tobolić

12.128

8.168

6.683

6.188

Tržić Primišljanski

12.128

8.168

6.683

6.188

Zbjeg Močilski

12.128

8.168

6.683

6.188

Cetin-grad

11.633

8.415

6.435

6.188

Glinice

11.633

8.415

6.435

6.188

Gojkovac

11.633

8.415

6.435

6.188

Maljevac

11.633

8.415

6.435

6.188

Ponor

11.633

8.415

6.435

6.188

Radovica

11.633

8.415

6.435

6.188

Točak

11.633

8.415

6.435

6.188

Drežnik-grad

11.880

8.168

4.290

6.188

Kuzma Perjasička

11.880

8.168

4.290

6.188

Mašvina

11.880

8.168

4.290

6.188

Nova Kršlja

11.880

8.168

4.290

6.188

Rakovica

11.880

8.168

4.290

6.188

Sadilovac

11.880

8.168

4.290

6.188

Šljivnjak

11.880

8.168

4.290

6.188

Veljun

11.880

8.168

4.290

6.188

Ispostava Vojnić

Bukovica Utinjska

12.870

8.415

4.290

6.188

Kestenovac

12.870

8.415

4.290

6.188

Klokoč

12.870

8.415

4.290

6.188

Kolarić

12.870

8.415

4.290

6.188

Krstinja

12.870

8.415

4.290

6.188

Kuplensko

12.870

8.415

4.290

6.188

Miholjsko

12.870

8.415

4.290

6.188

Radonja

12.870

8.415

4.290

6.188

Selakova Poljana

12.870

8.415

4.290

6.188

Svinica Krstinjska

12.870

8.415

4.290

6.188

Široka Rijeka

12.870

8.415

4.290

6.188

Utinja Vrelo

12.870

8.415

4.290

6.188

Vojnić

12.870

8.415

4.290

6.188


ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
Područni ured za katastar Koprivnica
Botinovac

19.800

12.870

8.910

6.188

Botovo

19.800

12.870

8.910

6.188

Bregi Koprivnički

19.800

12.870

8.910

6.188

Delovi

19.800

12.870

8.910

6.188

Drnje

19.800

12.870

8.910

6.188

Duga Rijeka

19.800

12.870

8.910

6.188

Đelekovec

19.800

12.870

8.910

6.188

Glogovac

19.800

12.870

8.910

6.188

Gola

19.800

12.870

8.910

6.188

Gorica

19.800

12.870

8.910

6.188

Gotalovo

19.800

12.870

8.910

6.188

Herešin

19.800

12.870

8.910

6.188

Hlebine

19.800

12.870

8.910

6.188

Imbriovec

19.800

12.870

8.910

6.188

Jagnjedovac

19.800

12.870

8.910

6.188

Javorovac

19.800

12.870

8.910

6.188

Koledinec

19.800

12.870

8.910

6.188

Koprivnica

19.800

12.870

8.910

6.188

Koprivnički Ivanec

19.800

12.870

8.910

6.188

Kunovec

19.800

12.870

8.910

6.188

Kutnjak

19.800

12.870

8.910

6.188

Kuzminec

19.800

12.870

8.910

6.188

Legrad

19.800

12.870

8.910

6.188

Lepavina

19.800

12.870

8.910

6.188

Mala Mučna

19.800

12.870

8.910

6.188

Novačka

19.800

12.870

8.910

6.188

Novigrad Podravski

19.800

12.870

8.910

6.188

Peteranec

19.800

12.870

8.910

6.188

Plavšinac

19.800

12.870

8.910

6.188

Prkos

19.800

12.870

8.910

6.188

Rasinja

19.800

12.870

8.910

6.188

Reka

19.800

12.870

8.910

6.188

Selnica Podravska

19.800

12.870

8.910

6.188

Sigetec

19.800

12.870

8.910

6.188

Sokolovac

19.800

12.870

8.910

6.188

Srijem

19.800

12.870

8.910

6.188

Subotica Podravska

19.800

12.870

8.910

6.188

Torčec

19.800

12.870

8.910

6.188

Velika Mučna

19.800

12.870

8.910

6.188

Veliki Grabičani

19.800

12.870

8.910

6.188

Veliki Otok

19.800

12.870

8.910

6.188

Veliki Poganac

19.800

12.870

8.910

6.188

Zablatje

19.800

12.870

8.910

6.188

Branjska

19.553

12.623

10.148

6.188

Hudovljani

20.048

13.613

9.653

6.188

Ždala

19.058

11.138

10.395

6.188

Ispostava Đurđevac

Ana

19.058

11.138

10.395

6.188

Hampovica

19.058

11.138

10.395

6.188

Miholjanec

19.058

11.138

10.395

6.188

Molve

19.058

11.138

10.395

6.188

Novo Virje

19.058

11.138

10.395

6.188

Šemovci

19.058

11.138

10.395

6.188

Virje

19.058

11.138

10.395

6.188

Budančevica

19.553

11.880

10.890

6.188

Budrovac

19.553

11.880

10.890

6.188

Čepelovac

19.553

11.880

10.890

6.188

Đurđevac I

19.553

11.880

10.890

6.188

Đurđevac II

19.553

11.880

10.890

6.188

Ferdinandovac

19.553

11.880

10.890

6.188

Kalinovac

19.553

11.880

10.890

6.188

Kloštar

19.553

11.880

10.890

6.188

Kozarevac

19.553

11.880

10.890

6.188

Lijepa Greda

19.553

11.880

10.890

6.188

Mičetinac

19.553

11.880

10.890

6.188

Podravske Sesvete

19.553

11.880

10.890

6.188

Prugovac

19.553

11.880

10.890

6.188

Severovci

19.553

11.880

10.890

6.188

Sirova Katalena

19.553

11.880

10.890

6.188

Suha Katalena

19.553

11.880

10.890

6.188

Ispostava Križevci

Apatovec

18.068

14.603

8.663

6.188

Bočkovec

18.068

14.603

8.663

6.188

Bojnikovec

18.068

14.603

8.663

6.188

Borje

18.068

14.603

8.663

6.188

Carevdar

18.068

14.603

8.663

6.188

Cirkvena

18.068

14.603

8.663

6.188

Cubinec

18.068

14.603

8.663

6.188

Čvrstec

18.068

14.603

8.663

6.188

Dijankovec

18.068

14.603

8.663

6.188

Donja Brckovčina

18.068

14.603

8.663

6.188

Dubovec

18.068

14.603

8.663

6.188

Đurđic

18.068

14.603

8.663

6.188

Erdovec

18.068

14.603

8.663

6.188

Finčevec

18.068

14.603

8.663

6.188

Fodrovec

18.068

14.603

8.663

6.188

Glogovnica

18.068

14.603

8.663

6.188

Gornja Rijeka

18.068

14.603

8.663

6.188

Gregurovec

18.068

14.603

8.663

6.188

Gušćerovec

18.068

14.603

8.663

6.188

Helena

18.068

14.603

8.663

6.188

Hrsovo

18.068

14.603

8.663

6.188

Kalnik

18.068

14.603

8.663

6.188

Kamešnica

18.068

14.603

8.663

6.188

Kloštar Vojakovački

18.068

14.603

8.663

6.188

Križevci

18.068

14.603

8.663

6.188

Lemeš

18.068

14.603

8.663

6.188

Lukačevec

18.068

14.603

8.663

6.188

Majurec

18.068

14.603

8.663

6.188

Marinovec

18.068

14.603

8.663

6.188

Međa

18.068

14.603

8.663

6.188

Miholec

18.068

14.603

8.663

6.188

Mikovec

18.068

14.603

8.663

6.188

Novi Glog

18.068

14.603

8.663

6.188

Orehovec

18.068

14.603

8.663

6.188

Osijek Vojakovački

18.068

14.603

8.663

6.188

Podvinje Miholečko

18.068

14.603

8.663

6.188

Pofuki

18.068

14.603

8.663

6.188

Potočec

18.068

14.603

8.663

6.188

Potok Kalnički

18.068

14.603

8.663

6.188

Rašćani

18.068

14.603

8.663

6.188

Raven

18.068

14.603

8.663

6.188

Špiranec

18.068

14.603

8.663

6.188

Štrigovec

18.068

14.603

8.663

6.188

Trema

18.068

14.603

8.663

6.188

Vojakovac

18.068

14.603

8.663

6.188

Vojakovačke Sesvete

18.068

14.603

8.663

6.188

Vojnovec Kalnički

18.068

14.603

8.663

6.188

Zaistovec

18.068

14.603

8.663

6.188

Žabno

18.068

14.603

8.663

6.188

Ruševac

18.563

14.850

8.415

6.188


ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

Područni ured za katastar Krapina
Đurmanec

16.583

12.870

8.910

6.188

Gornja Pačetina

16.583

12.870

8.910

6.188

Hlevnica

16.583

12.870

8.910

6.188

Jesenje

16.583

12.870

8.910

6.188

Krapina

16.583

12.870

8.910

6.188

Krapina-grad

16.583

12.870

8.910

6.188

Petrovsko

16.583

12.870

8.910

6.188

Putkovec

16.583

12.870

8.910

6.188

Svedruža

16.583

12.870

8.910

6.188

Šakiričevo

16.583

12.870

8.910

6.188

Radoboj

16.335

12.623

8.415

6.188

Šemnica

16.335

12.623

8.415

6.188

Velika Ves

16.335

12.623

8.415

6.188

Ispostava Donja Stubica
Andraševec

15.345

11.880

7.920

6.188

Donja Stubica

15.345

11.880

7.920

6.188

Dubovec

15.345

11.880

7.920

6.188

Globočec

15.345

11.880

7.920

6.188

Gornja Stubica

15.345

11.880

7.920

6.188

Gusakovec

15.345

11.880

7.920

6.188

Hum Stubički

15.345

11.880

7.920

6.188

Kraljev Vrh

15.345

11.880

7.920

6.188

Laz Bistrički

15.345

11.880

7.920

6.188

Lepa Ves

15.345

11.880

7.920

6.188

Marija Bistrica

15.345

11.880

7.920

6.188

Modrovec

15.345

11.880

7.920

6.188

Mokrice

15.345

11.880

7.920

6.188

Oroslavlje

15.345

11.880

7.920

6.188

Poljanica Bistrička

15.345

11.880

7.920

6.188

Pustodol

15.345

11.880

7.920

6.188

Selnica

15.345

11.880

7.920

6.188

Slani Potok

15.345

11.880

7.920

6.188

Strmec Stubički

15.345

11.880

7.920

6.188

Stubička Slatina

15.345

11.880

7.920

6.188

Stubički Matej

15.345

11.880

7.920

6.188

Stubičko Podgorje

15.345

11.880

7.920

6.188

Jakovlje

15.345

11.138

8.168

6.188

Ispostava Klanjec

Črešnjevec

14.850

12.128

8.415

6.188

Gornji Čemehovec

14.850

12.128

8.415

6.188

Klanjec

14.850

12.128

8.415

6.188

Kraljevec na Sutli

14.850

12.128

8.415

6.188

Križ

14.850

12.128

8.415

6.188

Miljana

14.850

12.128

8.415

6.188

Novi Dvori Klanječki

14.850

12.128

8.415

6.188

Poljana Sutlanska

14.850

12.128

8.415

6.188

Radakovo

14.850

12.128

8.415

6.188

Ravno Brezje

14.850

12.128

8.415

6.188

Razvor

14.850

12.128

8.415

6.188

Tomaševec

14.850

12.128

8.415

6.188

Tuhelj

14.850

12.128

8.415

6.188

Zagorska Sela

14.850

12.128

8.415

6.188

Ispostava Pregrada

Brezno

14.603

11.138

8.663

6.188

Cigrovec

14.603

11.138

8.663

6.188

Desinić

14.603

11.138

8.663

6.188

Druškovec Humski

14.603

11.138

8.663

6.188

Gorjakovo

14.603

11.138

8.663

6.188

Hum na Sutli

14.603

11.138

8.663

6.188

Jelenjak

14.603

11.138

8.663

6.188

Kostel

14.603

11.138

8.663

6.188

Košnica

14.603

11.138

8.663

6.188

Lupinjak

14.603

11.138

8.663

6.188

Plemenšćina

14.603

11.138

8.663

6.188

Pregrada

14.603

11.138

8.663

6.188

Prišlin

14.603

11.138

8.663

6.188

Sopot

14.603

11.138

8.663

6.188

Velika Horvatska

14.603

11.138

8.663

6.188

Vinagora

14.603

11.138

8.663

6.188

Vrbanec

14.603

11.138

8.663

6.188

Ispostava Zabok

Čret

14.355

11.880

8.168

6.188

Donja Pačetina

14.355

11.880

8.168

6.188

Dubrovčan

14.355

11.880

8.168

6.188

Gubaševo

14.355

11.880

8.168

6.188

Jezero Klanječko

14.355

11.880

8.168

6.188

Klokovec

14.355

11.880

8.168

6.188

Krapinske Toplice

14.355

11.880

8.168

6.188

Mala Erpenja

14.355

11.880

8.168

6.188

Mirkovec

14.355

11.880

8.168

6.188

Pustodol

14.355

11.880

8.168

6.188

Selno

14.355

11.880

8.168

6.188

Strmec

14.355

11.880

8.168

6.188

Špičkovina

14.355

11.880

8.168

6.188

Velika Erpenja

14.355

11.880

8.168

6.188

Veliko Trgovišće

14.355

11.880

8.168

6.188

Vrtnjakovec

14.355

11.880

8.168

6.188

Zabok

14.355

11.880

8.168

6.188

Začretje

14.355

11.880

8.168

6.188

Bedekovčina

14.603

12.128

8.168

6.188

Komor

14.603

12.128

8.168

6.188

Poznanovec

14.603

12.128

8.168

6.188

Švaljkovec

14.603

12.128

8.168

6.188

Ispostava Zlatar

Belec

15.345

11.633

7.920

6.188

Budinščina

15.345

11.633

7.920

6.188

Donja Batina

15.345

11.633

7.920

6.188

Gotalovec

15.345

11.633

7.920

6.188

Hrašćina

15.345

11.633

7.920

6.188

Hrašćinski Kraljevec

15.345

11.633

7.920

6.188

Jertovec

15.345

11.633

7.920

6.188

Konjščina

15.345

11.633

7.920

6.188

Lovrečan

15.345

11.633

7.920

6.188

Mače

15.345

11.633

7.920

6.188

Martinci Zlatarski

15.345

11.633

7.920

6.188

Mihovljan

15.345

11.633

7.920

6.188

Oštrc

15.345

11.633

7.920

6.188

Peršaves

15.345

11.633

7.920

6.188

Pešćeno

15.345

11.633

7.920

6.188

Petrova Gora

15.345

11.633

7.920

6.188

Podgrađe Bistričko

15.345

11.633

7.920

6.188

Purga

15.345

11.633

7.920

6.188

Sušobreg

15.345

11.633

7.920

6.188

Tugonica

15.345

11.633

7.920

6.188

Veleškovec

15.345

11.633

7.920

6.188

Veternica

15.345

11.633

7.920

6.188

Vojnovec Loborski

15.345

11.633

7.920

6.188

Zajezda

15.345

11.633

7.920

6.188

Zlatar

15.345

11.633

7.920

6.188


ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA

Područni ured za katastar Gospić
Donje Pazarište

13.728

10.296

7.656

6.600

Donji Kosinj

13.728

10.296

7.656

6.600

Gornje Pazarište

13.728

10.296

7.656

6.600

Gornji Kosinj

13.728

10.296

7.656

6.600

Kaluđerovac

13.728

10.296

7.656

6.600

Klanac

13.728

10.296

7.656

6.600

Konjsko Brdo

13.728

10.296

7.656

6.600

Kruščica

13.728

10.296

7.656

6.600

Kvarte

13.728

10.296

7.656

6.600

Lipovo Polje

13.728

10.296

7.656

6.600

Mlakva

13.728

10.296

7.656

6.600

Perušić

13.728

10.296

7.656

6.600

Studenci

13.728

10.296

7.656

6.600

Barlete

13.728

10.296

7.656

6.600

Baške Oštarije

13.728

10.296

7.656

6.600

Bilaj

13.728

10.296

7.656

6.600

Brezik

13.728

10.296

7.656

6.600

Brušane

13.728

10.296

7.656

6.600

Bužim

13.728

10.296

7.656

6.600

Cesarica

13.728

10.296

7.656

6.600

Debelo Brdo

13.728

10.296

7.656

6.600

Divoselo

13.728

10.296

7.656

6.600

Drenovac Radučki

13.728

10.296

7.656

6.600

Gospić

13.728

10.296

7.656

6.600

Karlobag

13.728

10.296

7.656

6.600

Kruškovac

13.728

10.296

7.656

6.600

Kukljić

13.728

10.296

7.656

6.600

Lički Čitluk

13.728

10.296

7.656

6.600

Lički Novi

13.728

10.296

7.656

6.600

Lički Osik

13.728

10.296

7.656

6.600

Lički Ribnik

13.728

10.296

7.656

6.600

Lipe

13.728

10.296

7.656

6.600

Lukovo Šugarje

13.728

10.296

7.656

6.600

Medak

13.728

10.296

7.656

6.600

Mogorić

13.728

10.296

7.656

6.600

Mušaluk

13.728

10.296

7.656

6.600

Ostrvica

13.728

10.296

7.656

6.600

Pavlovac Vrebački

13.728

10.296

7.656

6.600

Počitelj

13.728

10.296

7.656

6.600

Smiljan

13.728

10.296

7.656

6.600

Široka Kula

13.728

10.296

7.656

6.600

Trnovac

13.728

10.296

7.656

6.600

Vrebac

13.728

10.296

7.656

6.600

Ispostava Donji Lapac

Begluci

11.963

9.768

7.392

6.600

Boričevac

11.963

9.768

7.392

6.600

Brotnja

11.963

9.768

7.392

6.600

Bušević

11.963

9.768

7.392

6.600

Dabašnica

11.963

9.768

7.392

6.600

Dnopolje

11.963

9.768

7.392

6.600

Dobroselo

11.963

9.768

7.392

6.600

Doljani

11.963

9.768

7.392

6.600

Donji Lapac

11.963

9.768

7.392

6.600

Drenovac Lički

11.963

9.768

7.392

6.600

Dugopolje

11.963

9.768

7.392

6.600

Gornji Lapac

11.963

9.768

7.392

6.600

Kaldrma

11.963

9.768

7.392

6.600

Kestenovac

11.963

9.768

7.392

6.600

Kupirovo

11.963

9.768

7.392

6.600

Neteka

11.963

9.768

7.392

6.600

Oraovac

11.963

9.768

7.392

6.600

Osredci

11.963

9.768

7.392

6.600

Seoce

11.963

9.768

7.392

6.600

Srb

11.963

9.768

7.392

6.600

Suvaja

11.963

9.768

7.392

6.600

Štrbci

11.963

9.768

7.392

6.600

Tiškovac

11.963

9.768

7.392

6.600

Zaklopac

11.963

9.768

7.392

6.600

Kruge

12.144

10.032

7.656

6.600

Melinovac

12.144

10.032

7.656

6.600

Nebljusi

12.144

10.032

7.656

6.600

Ispostava Korenica

Jošan

13.464

10.296

7.920

6.600

Komić

13.464

10.296

7.920

6.600

Krbava

13.464

10.296

7.920

6.600

Kurjak

13.464

10.296

7.920

6.600

Mekinjar

13.464

10.296

7.920

6.600

Mutilić

13.464

10.296

7.920

6.600

Podlapača

13.464

10.296

7.920

6.600

Srednja Gora

13.464

10.296

7.920

6.600

Svračkovo Selo

13.464

10.296

7.920

6.600

Udbina

13.464

10.296

7.920

6.600

Visuć

13.464

10.296

7.920

6.600

Bjelopolje

13.992

10.824

7.392

6.600

Bunić

13.992

10.824

7.392

6.600

Čanak

13.992

10.824

7.392

6.600

Debelo Brdo

13.992

10.824

7.392

6.600

Kozjan

13.992

10.824

7.392

6.600

Krbavica

13.992

10.824

7.392

6.600

Ličko Petrovo Selo

13.992

10.824

7.392

6.600

Plitvička Jezera

13.992

10.824

7.392

6.600

Prijeboj

13.992

10.824

7.392

6.600

Šalamunić

13.992

10.824

7.392

6.600

Titova Korenica

13.992

10.824

7.392

6.600

Trnavac

13.992

10.824

7.392

6.600

Smoljanac

13.464

10.296

7.656

6.600

Vaganac

13.464

10.296

7.656

6.600

Ispostava Lovinac

Cerje

13.728

9.768

7.128

6.600

Kik

13.728

9.768

7.128

6.600

Lovinac

13.728

9.768

7.128

6.600

Ploča

13.728

9.768

7.128

6.600

Raduč

13.728

9.768

7.128

6.600

Ričice

13.728

9.768

7.128

6.600

Smokrić

13.728

9.768

7.128

6.600

Sveti Rok

13.728

9.768

7.128

6.600

Štikada

13.728

9.768

7.128

6.600

Vranik

13.728

9.768

7.128

6.600

Ispostava Novalja

Barbati

13.992

10.032

7.656

6.600

Lun

13.992

10.032

7.656

6.600

Novalja

13.992

10.032

7.656

6.600

Ispostava Otočac

Babin Potok

13.728

9.768

7.392

6.600

Brinje

13.728

9.768

7.392

6.600

Brlog

13.728

9.768

7.392

6.600

Brloška Dubrava

13.728

9.768

7.392

6.600

Čovići

13.728

9.768

7.392

6.600

Dabar

13.728

9.768

7.392

6.600

Doljani

13.728

9.768

7.392

6.600

Hrvatsko Polje

13.728

9.768

7.392

6.600

Jezerane

13.728

9.768

7.392

6.600

Kompolje

13.728

9.768

7.392

6.600

Križpolje

13.728

9.768

7.392

6.600

Kuterevo

13.728

9.768

7.392

6.600

Letinac

13.728

9.768

7.392

6.600

Ličko Lešće

13.728

9.768

7.392

6.600

Lipice

13.728

9.768

7.392

6.600

Otočac

13.728

9.768

7.392

6.600

Prokike

13.728

9.768

7.392

6.600

Prozor

13.728

9.768

7.392

6.600

Ramljani

13.728

9.768

7.392

6.600

Rudopolje

13.728

9.768

7.392

6.600

Sinac

13.728

9.768

7.392

6.600

Stajnica

13.728

9.768

7.392

6.600

Škare

13.728

9.768

7.392

6.600

Švica

13.728

9.768

7.392

6.600

Turjanski

13.728

9.768

7.392

6.600

Vodoteč

13.728

9.768

7.392

6.600

Vojvoduša

13.728

9.768

7.392

6.600

Vrhovine

13.728

9.768

7.392

6.600

Zalužnica

13.728

9.768

7.392

6.600

Ispostava Senj

Jablanac

14.256

10.824

7.656

6.600

Klada

14.256

10.824

7.656

6.600

Krasno Polje

14.256

10.824

7.656

6.600

Krivi Put

14.256

10.824

7.656

6.600

Melnice

14.256

10.824

7.656

6.600

Prizna

14.256

10.824

7.656

6.600

Senj

14.256

10.824

7.656

6.600

Starigrad

14.256

10.824

7.656

6.600

Stinica

14.256

10.824

7.656

6.600

Sveti Juraj

14.256

10.824

7.656

6.600


ŽUPANIJA MEĐIMURSKA

Područni ured za katastar Čakovec
Badličan

20.477

14.306

10.379

7.013

Bogdanovec

20.477

14.306

10.379

7.013

Črečan

20.477

14.306

10.379

7.013

Dragoslavec

20.477

14.306

10.379

7.013

Gornja Dubrava

20.477

14.306

10.379

7.013

Gornji Hraščan

20.477

14.306

10.379

7.013

Gornji Mihaljevec

20.477

14.306

10.379

7.013

Gradiščak

20.477

14.306

10.379

7.013

Lopatinec

20.477

14.306

10.379

7.013

Macinec

20.477

14.306

10.379

7.013

Martinuševec

20.477

14.306

10.379

7.013

Preseka

20.477

14.306

10.379

7.013

Pretetinec

20.477

14.306

10.379

7.013

Prhovec

20.477

14.306

10.379

7.013

Robadje

20.477

14.306

10.379

7.013

Selnica

20.477

14.306

10.379

7.013

Slakovec

20.477

14.306

10.379

7.013

Stanetinec

20.477

14.306

10.379

7.013

Štrigova

20.477

14.306

10.379

7.013

Trnovec

20.477

14.306

10.379

7.013

Vukanovec

20.477

14.306

10.379

7.013

Zasadbreg

20.477

14.306

10.379

7.013

Zebanec

20.477

14.306

10.379

7.013

Željezna Gora

20.477

14.306

10.379

7.013

Benkovec

22.160

15.428

10.659

7.013

Čakovec

22.160

15.428

10.659

7.013

Držimurec

22.160

15.428

10.659

7.013

Gornji Pustakovec

22.160

15.428

10.659

7.013

Gornji Vidovec

22.160

15.428

10.659

7.013

Ivanovec

22.160

15.428

10.659

7.013

Jurčevec

22.160

15.428

10.659

7.013

Kuršanec

22.160

15.428

10.659

7.013

Mala Subotica

22.160

15.428

10.659

7.013

Nedelišće

22.160

15.428

10.659

7.013

Orehovica

22.160

15.428

10.659

7.013

Palovec

22.160

15.428

10.659

7.013

Podbrest

22.160

15.428

10.659

7.013

Pribislavec

22.160

15.428

10.659

7.013

Savska Ves

22.160

15.428

10.659

7.013

Strahoninec

22.160

15.428

10.659

7.013

Strelec

22.160

15.428

10.659

7.013

Šenkovec

22.160

15.428

10.659

7.013

Štefanec

22.160

15.428

10.659

7.013

Totovec

22.160

15.428

10.659

7.013

Turčišće

22.160

15.428

10.659

7.013

Vularija

22.160

15.428

10.659

7.013

Šandorovec

21.318

15.989

11.501

7.013

Belica

17.952

16.550

10.940

7.013

Dekanovec

17.952

16.550

10.940

7.013

Domašinec

17.952

16.550

10.940

7.013

Ferketinec

17.952

16.550

10.940

7.013

Gardinovec

17.952

16.550

10.940

7.013

Gornji Kraljevec

17.952

16.550

10.940

7.013

Hlapičina

17.952

16.550

10.940

7.013

Krištanovec

17.952

16.550

10.940

7.013

Križovec

17.952

16.550

10.940

7.013

Mačkovec

17.952

16.550

10.940

7.013

Mihovljan

17.952

16.550

10.940

7.013

Mursko Središće

17.952

16.550

10.940

7.013

Novakovec

17.952

16.550

10.940

7.013

Novo Selo Rok

17.952

16.550

10.940

7.013

Peklenica

17.952

16.550

10.940

7.013

Podturen

17.952

16.550

10.940

7.013

Sivica

17.952

16.550

10.940

7.013

Sveti Martin na Muri

17.952

16.550

10.940

7.013

Sveti Urban

17.952

16.550

10.940

7.013

Štrukovec

17.952

16.550

10.940

7.013

Vratišinec

17.952

16.550

10.940

7.013

Žiškovec

17.952

16.550

10.940

7.013

Čakovec (Prelog)

Cirkovljan

22.160

15.147

10.659

7.013

Čehovec

22.160

15.147

10.659

7.013

Čukovec

22.160

15.147

10.659

7.013

Donja Dubrava

22.160

15.147

10.659

7.013

Donji Hrašćan

22.160

15.147

10.659

7.013

Donji Kraljevec

22.160

15.147

10.659

7.013

Donji Mihaljevec

22.160

15.147

10.659

7.013

Donji Pustakovec

22.160

15.147

10.659

7.013

Donji Vidovec

22.160

15.147

10.659

7.013

Draškovec

22.160

15.147

10.659

7.013

Goričan

22.160

15.147

10.659

7.013

Hemuševec

22.160

15.147

10.659

7.013

Hodošan

22.160

15.147

10.659

7.013

Kotoriba

22.160

15.147

10.659

7.013

Oporovec

22.160

15.147

10.659

7.013

Palinovec

22.160

15.147

10.659

7.013

Prelog

22.160

15.147

10.659

7.013

Sveta Marija

22.160

15.147

10.659

7.013

Sveti Juraj u Trnju

22.160

15.147

10.659

7.013


ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA

Područni ured za katastar Osijek
Ada

24.538

9.930

7.013

7.013

Aljmaš

24.538

9.930

7.013

7.013

Antunovac

24.538

9.930

7.013

7.013

Bijelo Brdo

24.538

9.930

7.013

7.013

Briješće

24.538

9.930

7.013

7.013

Čepin

24.538

9.930

7.013

7.013

Dalj

24.538

9.930

7.013

7.013

Dopsin

24.538

9.930

7.013

7.013

Erdut

24.538

9.930

7.013

7.013

Ernestinovo

24.538

9.930

7.013

7.013

Hrastin

24.538

9.930

7.013

7.013

Ivanovac

24.538

9.930

7.013

7.013

Josipovac

24.538

9.930

7.013

7.013

Klisa

24.538

9.930

7.013

7.013

Koprivna

24.538

9.930

7.013

7.013

Laslovo

24.538

9.930

7.013

7.013

Orlovnjak

24.538

9.930

7.013

7.013

Osijek

24.538

9.930

7.013

7.013

Palača

24.538

9.930

7.013

7.013

Paulin Dvor

24.538

9.930

7.013

7.013

Sarvaš

24.538

9.930

7.013

7.013

Šodolovci

24.538

9.930

7.013

7.013

Tenja

24.538

9.930

7.013

7.013

Vladislavci

24.538

9.930

7.013

7.013

Beketinci

24.300

8.931

7.013

7.013

Vuka

24.300

8.931

7.013

7.013

Čokadinci

24.748

11.377

7.013

7.013

Martinci Čepinski

24.748

11.377

7.013

7.013

Tvrđavica Podravlje

25.517

10.479

7.013

7.013

Ispostava Beli Manastir
Baranjsko Petrovo Selo

25.475

13.759

7.013

7.013

Batina

25.475

13.759

7.013

7.013

Bilje

25.475

13.759

7.013

7.013

Bolman

25.475

13.759

7.013

7.013

Darda

25.475

13.759

7.013

7.013

Draž

25.475

13.759

7.013

7.013

Gajić

25.475

13.759

7.013

7.013

Jagodnjak

25.475

13.759

7.013

7.013

Kneževi Vinogradi

25.475

13.759

7.013

7.013

Kopačevo

25.475

13.759

7.013

7.013

Luč

25.475

13.759

7.013

7.013

Lug

25.475

13.759

7.013

7.013

Petlovac

25.475

13.759

7.013

7.013

Suza

25.475

13.759

7.013

7.013

Šumarina

25.475

13.759

7.013

7.013

Torjanci

25.475

13.759

7.013

7.013

Vardarac

25.475

13.759

7.013

7.013

Zmajevac I

25.475

13.759

7.013

7.013

Zmajevac II

25.475

13.759

7.013

7.013

Beli Manastir

26.199

11.958

9.029

7.013

Branjin Vrh

26.199

11.958

9.029

7.013

Branjina

26.199

11.958

9.029

7.013

Čeminac

26.199

11.958

9.029

7.013

Duboševica

26.199

11.958

9.029

7.013

Grabovac

26.199

11.958

9.029

7.013

Kamenac

26.199

11.958

9.029

7.013

Karanac

26.199

11.958

9.029

7.013

Kotlina

26.199

11.958

9.029

7.013

Kozarac

26.199

11.958

9.029

7.013

Podolje

26.199

11.958

9.029

7.013

Popovac

26.199

11.958

9.029

7.013

Topolje

26.199

11.958

9.029

7.013

Donji Miholjac

Beničanci

20.642

16.420

7.013

7.013

Bočkinci

20.642

16.420

7.013

7.013

Čamagajevci

20.642

16.420

7.013

7.013

Črnkovci

20.642

16.420

7.013

7.013

Donji Miholjac

20.642

16.420

7.013

7.013

Golinci

20.642

16.420

7.013

7.013

Kapelna

20.642

16.420

7.013

7.013

Kućanci

20.642

16.420

7.013

7.013

Kunišinci

20.642

16.420

7.013

7.013

Lacići

20.642

16.420

7.013

7.013

Marijanci

20.642

16.420

7.013

7.013

Miholjački Poreč

20.642

16.420

7.013

7.013

Moslavina Podravska

20.642

16.420

7.013

7.013

Podgajci Podravski

20.642

16.420

7.013

7.013

Radikovci

20.642

16.420

7.013

7.013

Rakitovica

20.642

16.420

7.013

7.013

Sveti Đurađ

20.642

16.420

7.013

7.013

Šljivoševci

20.642

16.420

7.013

7.013

Viljevo

20.642

16.420

7.013

7.013

Ispostava Đakovo

Bračevci

20.407

14.446

7.013

7.013

Breznica Đakovačka

20.407

14.446

7.013

7.013

Bučje

20.407

14.446

7.013

7.013

Budrovci

20.407

14.446

7.013

7.013

Čenkovo

20.407

14.446

7.013

7.013

Dragotin

20.407

14.446

7.013

7.013

Drenje

20.407

14.446

7.013

7.013

Đakovo

20.407

14.446

7.013

7.013

Đurđanci

20.407

14.446

7.013

7.013

Forkuševci

20.407

14.446

7.013

7.013

Gašinci

20.407

14.446

7.013

7.013

Gorjani

20.407

14.446

7.013

7.013

Hrkanovci Đakovački

20.407

14.446

7.013

7.013

Ivanovci Gorjanski

20.407

14.446

7.013

7.013

Kešinci

20.407

14.446

7.013

7.013

Kondrić

20.407

14.446

7.013

7.013

Koritna

20.407

14.446

7.013

7.013

Krndija

20.407

14.446

7.013

7.013

Lapovci

20.407

14.446

7.013

7.013

Levanjska Varoš

20.407

14.446

7.013

7.013

Majar

20.407

14.446

7.013

7.013

Mrzović

20.407

14.446

7.013

7.013

Musić

20.407

14.446

7.013

7.013

Nabrđe

20.407

14.446

7.013

7.013

Novi Perkovci

20.407

14.446

7.013

7.013

Paučje

20.407

14.446

7.013

7.013

Piškorevci

20.407

14.446

7.013

7.013

Podgorje Bračevačko

20.407

14.446

7.013

7.013

Potnjani

20.407

14.446

7.013

7.013

Preslatinci

20.407

14.446

7.013

7.013

Pridvorje

20.407

14.446

7.013

7.013

Punitovci

20.407

14.446

7.013

7.013

Satnica Đakovačka

20.407

14.446

7.013

7.013

Selci Đakovački

20.407

14.446

7.013

7.013

Semeljci

20.407

14.446

7.013

7.013

Slatinik Drenjski

20.407

14.446

7.013

7.013

Slobodna Vlast

20.407

14.446

7.013

7.013

Strizivojna

20.407

14.446

7.013

7.013

Svetoblažje

20.407

14.446

7.013

7.013

Široko Polje

20.407

14.446

7.013

7.013

Tomašanci

20.407

14.446

7.013

7.013

Trnava

20.407

14.446

7.013

7.013

Viškovci

20.407

14.446

7.013

7.013

Vrbica

20.407

14.446

7.013

7.013

Vučevci

20.407

14.446

7.013

7.013

Mandićevac

20.407

14.446

7.013

7.013

Merolino Sikirevačko

20.407

14.446

7.013

7.013

Ispostava Našice

Beljevina

19.268

9.355

7.013

7.013

Bokšić

19.268

9.355

7.013

7.013

Breznica Našička

19.268

9.355

7.013

7.013

Ceremošnjak

19.268

9.355

7.013

7.013

Donja Motičina

19.268

9.355

7.013

7.013

Đurđenovac

19.268

9.355

7.013

7.013

Feričanci

19.268

9.355

7.013

7.013

Gazije

19.268

9.355

7.013

7.013

Gornja Motičina

19.268

9.355

7.013

7.013

Gradac Našički

19.268

9.355

7.013

7.013

Klokočevci

19.268

9.355

7.013

7.013

Kršinci

19.268

9.355

7.013

7.013

Martin

19.268

9.355

7.013

7.013

Našice

19.268

9.355

7.013

7.013

Ostrošinci

19.268

9.355

7.013

7.013

Podgorač I

19.268

9.355

7.013

7.013

Podgorač II

19.268

9.355

7.013

7.013

Pribiševci

19.268

9.355

7.013

7.013

Razbojište

19.268

9.355

7.013

7.013

Seona

19.268

9.355

7.013

7.013

Stipanovci

19.268

9.355

7.013

7.013

Sušine

19.268

9.355

7.013

7.013

Šaptinovci

19.268

9.355

7.013

7.013

Vukojevci

19.268

9.355

7.013

7.013

Zoljan

19.268

9.355

7.013

7.013

Budimci

21.287

12.925

7.013

7.013

Koška

21.287

12.925

7.013

7.013

Lug Subotički

21.287

12.925

7.013

7.013

Niza

21.287

12.925

7.013

7.013

Poganovci

21.287

12.925

7.013

7.013

Granice

20.833

13.141

7.013

7.013

Londžica

20.833

13.141

7.013

7.013

Normanci

20.833

13.141

7.013

7.013

Topoline

20.833

13.141

7.013

7.013

Ispostava Valpovo

Belišće

24.011

8.662

7.013

7.013

Bistrinci

24.011

8.662

7.013

7.013

Bizovac

24.011

8.662

7.013

7.013

Bocanjevci

24.011

8.662

7.013

7.013

Brođanci

24.011

8.662

7.013

7.013

Gat

24.011

8.662

7.013

7.013

Habjanovci

24.011

8.662

7.013

7.013

Harkanovci

24.011

8.662

7.013

7.013

Ivanovci

24.011

8.662

7.013

7.013

Marjančaci

24.011

8.662

7.013

7.013

Nard

24.011

8.662

7.013

7.013

Šag

24.011

8.662

7.013

7.013

Tiborjanci

24.011

8.662

7.013

7.013

Valpovo

24.011

8.662

7.013

7.013

Veliškovci

24.011

8.662

7.013

7.013

Vinogradci

24.011

8.662

7.013

7.013

Zelčin

24.011

8.662

7.013

7.013

Ladimirevci

24.749

11.377

7.013

7.013

Petrijevci

24.749

11.377

7.013

7.013

Satnica

24.749

11.377

7.013

7.013


ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA

Područni ured za katastar Požega
Brodski Drenovac

18.971

8.878

6.188

6.188

Bučje Brodsko

18.971

8.878

6.188

6.188

Ratkovica

18.971

8.878

6.188

6.188

Zagrađe

18.971

8.878

6.188

6.188

Mijači

17.954

10.390

6.188

6.188

Sažije

17.954

10.390

6.188

6.188

Alilovci

20.518

10.504

6.188

6.188

Ašikovci

20.518

10.504

6.188

6.188

Bektež

20.518

10.504

6.188

6.188

Bertelovci

20.518

10.504

6.188

6.188

Blacko

20.518

10.504

6.188

6.188

Bolomače

20.518

10.504

6.188

6.188

Bratuljevci

20.518

10.504

6.188

6.188

Brestovac Požeški

20.518

10.504

6.188

6.188

Buk

20.518

10.504

6.188

6.188

Busnovi

20.518

10.504

6.188

6.188

Cerovac Jakšički

20.518

10.504

6.188

6.188

Ciglenik

20.518

10.504

6.188

6.188

Čaglin

20.518

10.504

6.188

6.188

Češljakovci

20.518

10.504

6.188

6.188

Daranovci

20.518

10.504

6.188

6.188

Dervišaga

20.518

10.504

6.188

6.188

Deževci

20.518

10.504

6.188

6.188

Djedina Rijeka

20.518

10.504

6.188

6.188

Doljanovci

20.518

10.504

6.188

6.188

Donji Emovci

20.518

10.504

6.188

6.188

Draga Požeška

20.518

10.504

6.188

6.188

Drškovci

20.518

10.504

6.188

6.188

Duboka

20.518

10.504

6.188

6.188

Eminovci

20.518

10.504

6.188

6.188

Frkljevci

20.518

10.504

6.188

6.188

Gornji Gučani

20.518

10.504

6.188

6.188

Gornji Vrhovci

20.518

10.504

6.188

6.188

Grabarje

20.518

10.504

6.188

6.188

Gradac Požeški

20.518

10.504

6.188

6.188

Gradište Bekteško

20.518

10.504

6.188

6.188

Imbrijevci

20.518

10.504

6.188

6.188

Ivandol

20.518

10.504

6.188

6.188

Jaguplije

20.518

10.504

6.188

6.188

Jakšić

20.518

10.504

6.188

6.188

Jurkovac

20.518

10.504

6.188

6.188

Kalenić

20.518

10.504

6.188

6.188

Kaptol

20.518

10.504

6.188

6.188

Komorica

20.518

10.504

6.188

6.188

Komušina

20.518

10.504

6.188

6.188

Koprivna Požeška

20.518

10.504

6.188

6.188

Koprivnica Požeška

20.518

10.504

6.188

6.188

Kujnik Požeški

20.518

10.504

6.188

6.188

Kula

19.253

11.667

6.188

6.188

Kutjevo

19.253

11.667

6.188

6.188

Kuzmica

19.253

11.667

6.188

6.188

Lakušije

19.253

11.667

6.188

6.188

Latinovac

19.253

11.667

6.188

6.188

Laze Ćosine

19.253

11.667

6.188

6.188

Lukač Požeški

19.253

11.667

6.188

6.188

Migalovci

19.253

11.667

6.188

6.188

Mihaljevci

19.253

11.667

6.188

6.188

Mitrovac

19.253

11.667

6.188

6.188

Novo Selo Požeško

19.253

11.667

6.188

6.188

Novo Zvečevo

19.253

11.667

6.188

6.188

Nurkovac

19.253

11.667

6.188

6.188

Oljasi

19.253

11.667

6.188

6.188

Orljavac

19.253

11.667

6.188

6.188

Paka

19.253

11.667

6.188

6.188

Perenci

19.253

11.667

6.188

6.188

Pleternica

19.253

11.667

6.188

6.188

Podgorje Požeško

19.253

11.667

6.188

6.188

Podsreće

19.253

11.667

6.188

6.188

Poljanska

19.253

11.667

6.188

6.188

Poreč

19.253

11.667

6.188

6.188

Radovanci

19.253

11.667

6.188

6.188

Ruševo

19.253

11.667

6.188

6.188

Sapna

19.253

11.667

6.188

6.188

Seoci

19.253

11.667

6.188

6.188

Sesvete Požeške

19.253

11.667

6.188

6.188

Slavonska Požega

19.253

11.667

6.188

6.188

Sloboština

19.253

11.667

6.188

6.188

Sovski Dol

19.253

11.667

6.188

6.188

Stara Lipa

19.253

11.667

6.188

6.188

Stražeman

19.253

11.667

6.188

6.188

Sulkovci

19.253

11.667

6.188

6.188

Šeovci

19.253

11.667

6.188

6.188

Šibokovac

19.253

11.667

6.188

6.188

Škrabutnik

19.253

11.667

6.188

6.188

Šnjegavić

19.253

11.667

6.188

6.188

Štitnjak

19.253

11.667

6.188

6.188

Tominovac

19.253

11.667

6.188

6.188

Toranj Požeški

19.253

11.667

6.188

6.188

Trapari

19.253

11.667

6.188

6.188

Trenkovo

19.253

11.667

6.188

6.188

Treštanovci

19.253

11.667

6.188

6.188

Tulnik

19.253

11.667

6.188

6.188

Ugarci

19.253

11.667

6.188

6.188

Velika

19.253

11.667

6.188

6.188

Veliki Bilač

19.253

11.667

6.188

6.188

Venje

19.253

11.667

6.188

6.188

Vetovo

19.253

11.667

6.188

6.188

Vidovci

19.253

11.667

6.188

6.188

Vilić Selo

19.253

11.667

6.188

6.188

Vranić

19.253

11.667

6.188

6.188

Vrhovci Gradski

19.253

11.667

6.188

6.188

Vučjak Čečavački

19.253

11.667

6.188

6.188

Zakorenje

19.253

11.667

6.188

6.188

Zarilac

19.253

11.667

6.188

6.188

Ispostava Pakrac

Bjelanovac

13.145

11.633

6.188

6.188

Brezine

13.145

11.633

6.188

6.188

Bujavica

13.145

11.633

6.188

6.188

Bukovčani

13.145

11.633

6.188

6.188

Čaglić

13.145

11.633

6.188

6.188

Jagma

13.145

11.633

6.188

6.188

Korita

13.145

11.633

6.188

6.188

Kovačevac

13.145

11.633

6.188

6.188

Kukunjevac

13.145

11.633

6.188

6.188

Livađani

13.145

11.633

6.188

6.188

Skenderovci

13.145

11.633

6.188

6.188

Subocka

13.145

11.633

6.188

6.188

Antunovac

14.306

13.655

6.188

6.188

Badljevina

14.306

13.655

6.188

6.188

Banovac

14.306

13.655

6.188

6.188

Batinjani

14.306

13.655

6.188

6.188

Bjelajci

14.306

13.655

6.188

6.188

Branešci

14.306

13.655

6.188

6.188

Brekinska

14.306

13.655

6.188

6.188

Budići

14.306

13.655

6.188

6.188

Cikote

14.306

13.655

6.188

6.188

Dereza

14.306

13.655

6.188

6.188

Dobrovac

14.306

13.655

6.188

6.188

Donja Obrijež

14.306

13.655

6.188

6.188

Dragović

14.306

13.655

6.188

6.188

Filipovac

14.306

13.655

6.188

6.188

Gaj

14.306

13.655

6.188

6.188

Gornja Obrijež

14.306

13.655

6.188

6.188

Grahovljani

14.306

13.655

6.188

6.188

Grđevica

14.306

13.655

6.188

6.188

Kapetanovo Polje

14.306

13.655

6.188

6.188

Klisa

14.306

13.655

6.188

6.188

Kraguj

14.306

13.655

6.188

6.188

Kričke

14.306

13.655

6.188

6.188

Kusonje

14.306

13.655

6.188

6.188

Lipik

14.306

13.655

6.188

6.188

Lipovac

14.306

13.655

6.188

6.188

Marino Selo

14.306

13.655

6.188

6.188

Omanovac

14.306

13.655

6.188

6.188

Ožegovci

14.306

13.655

6.188

6.188

Pakrac

14.306

13.655

6.188

6.188

Ploštine

14.306

13.655

6.188

6.188

Poljana

14.306

13.655

6.188

6.188

Prekopakra

14.306

13.655

6.188

6.188

Prgomelje

14.306

13.655

6.188

6.188

Rogulje

14.306

13.655

6.188

6.188

Strižičevac

14.306

13.655

6.188

6.188

Šeovica

14.306

13.655

6.188

6.188

Španovica

14.306

13.655

6.188

6.188

Šumetlica

14.306

13.655

6.188

6.188

Tisovac

14.306

13.655

6.188

6.188

Toranj

14.306

13.655

6.188

6.188


ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

Područni ured za katastar Rijeka
Bakar

15.345

10.890

6.930

6.188

Bakarac

15.345

10.890

6.930

6.188

Cernik-Čavle

15.345

10.890

6.930

6.188

Draga

15.345

10.890

6.930

6.188

Dražice

15.345

10.890

6.930

6.188

Drenova

15.345

10.890

6.930

6.188

Grobnik

15.345

10.890

6.930

6.188

Hreljin

15.345

10.890

6.930

6.188

Jelenje

15.345

10.890

6.930

6.188

Kostrena Barbara

15.345

10.890

6.930

6.188

Kostrena Lucija

15.345

10.890

6.930

6.188

Kraljevica

15.345

10.890

6.930

6.188

Krasica

15.345

10.890

6.930

6.188

Kukuljanovo

15.345

10.890

6.930

6.188

Marinići

15.345

10.890

6.930

6.188

Pašac

15.345

10.890

6.930

6.188

Podhum

15.345

10.890

6.930

6.188

Podrvanj

15.345

10.890

6.930

6.188

Praputnjak

15.345

10.890

6.930

6.188

Ružić Selo

15.345

10.890

6.930

6.188

Stari Grad

15.345

10.890

6.930

6.188

Sušak

15.345

10.890

6.930

6.188

Škrljevo

15.345

10.890

6.930

6.188

Šmrika

15.345

10.890

6.930

6.188

Veli Dol

15.345

10.890

6.930

6.188

Viškovo

15.345

10.890

6.930

6.188

Zlobin

15.345

10.890

6.930

6.188

Jelenje Lepenice

15.840

11.138

6.930

6.188

Breza

15.098

10.890

6.930

6.188

Kastav

15.098

10.890

6.930

6.188

Klana

15.098

10.890

6.930

6.188

Lisac

15.098

10.890

6.930

6.188

Marčelji

15.098

10.890

6.930

6.188

Rečina

15.098

10.890

6.930

6.188

Srdoči

15.098

10.890

6.930

6.188

Studena

15.098

10.890

6.930

6.188

Škalnica

15.098

10.890

6.930

6.188

Zamet

15.098

10.890

6.930

6.188

Ispostava Cres

Beli

15.345

10.643

7.178

6.188

Cres

15.345

10.643

7.178

6.188

Cres-grad

15.345

10.643

7.178

6.188

Dragozetići

15.345

10.643

7.178

6.188

Lubenice

15.345

10.643

7.178

6.188

Martinščica

15.345

10.643

7.178

6.188

Orlec

15.345

10.643

7.178

6.188

Pernat

15.345

10.643

7.178

6.188

Podol

15.345

10.643

7.178

6.188

Predošćica

15.345

10.643

7.178

6.188

Stivan

15.345

10.643

7.178

6.188

Valun

15.345

10.643

7.178

6.188

Vrana

15.345

10.643

7.178

6.188

Ispostava Crikvenica

Belgrad

15.098

10.890

7.178

6.188

Bribir

15.098

10.890

7.178

6.188

Crikvenica

15.098

10.890

7.178

6.188

Dramalj

15.098

10.890

7.178

6.188

Drivenik

15.098

10.890

7.178

6.188

Grižane

15.098

10.890

7.178

6.188

Jadranovo

15.098

10.890

7.178

6.188

Krmpote

15.098

10.890

6.683

6.188

Ledenice

15.098

10.890

6.683

6.188

Novi

15.098

11.138

7.178

6.188

Selce

15.098

11.138

7.178

6.188

Ispostava Čabar

Čabar

15.098

10.643

6.930

6.188

Gerovo

15.098

10.643

6.930

6.188

Gorači

15.098

10.643

6.930

6.188

Hrib

15.098

10.643

6.930

6.188

Plešce

15.098

10.643

6.930

6.188

Prezid

15.098

10.643

6.930

6.188

Ispostava Delnice

Begovo Razdolje

15.098

10.395

6.683

6.188

Belo

15.345

10.395

6.683

6.188

Brod Moravice

15.345

10.395

6.683

6.188

Brod na Kupi

15.345

10.395

6.683

6.188

Bukov Vrh

15.345

10.395

6.683

6.188

Crni Lug

15.345

10.395

6.683

6.188

Delnice

15.345

10.395

6.683

6.188

Divjake

15.345

10.395

6.683

6.188

Fužine

15.345

10.395

6.683

6.188

Grbajel

15.345

10.395

6.683

6.188

Lič

15.345

10.395

6.683

6.188

Lokve

15.345

10.395

6.683

6.188

Mrkopalj

15.345

10.395

6.683

6.188

Mrzla Vodica

15.345

10.395

6.683

6.188

Ravna Gora

15.345

10.395

6.683

6.188

Razloge

15.345

10.395

6.683

6.188

Stara Sušica

15.345

10.395

6.683

6.188

Stari Laz

15.345

10.395

6.683

6.188

Sunger

15.345

10.395

6.683

6.188

Turke

15.345

10.395

6.683

6.188

Vrata

15.345

10.395

6.683

6.188

Završje

15.345

10.395

6.683

6.188

Razdrto

15.098

10.148

6.683

6.188

Ispostava Krk

Baška

15.593

10.643

6.930

6.188

Batomalj

15.593

10.643

6.930

6.188

Bogović

15.593

10.643

6.930

6.188

Dobrinj

15.593

10.643

6.930

6.188

Draga Baška

15.593

10.643

6.930

6.188

Garica

15.593

10.643

6.930

6.188

Kornić

15.593

10.643

6.930

6.188

Krk

15.593

10.643

6.930

6.188

Krk-grad

15.593

10.643

6.930

6.188

Linardići

15.593

10.643

6.930

6.188

Miholjice

15.593

10.643

6.930

6.188

Omišalj

15.593

10.643

6.930

6.188

Poljica

15.345

10.395

6.930

6.188

Punat

15.345

10.395

6.930

6.188

Skrbčići

15.345

10.395

6.930

6.188

Soline

15.345

10.395

6.930

6.188

Stara Baška

15.345

10.395

6.930

6.188

Sužan

15.345

10.395

6.930

6.188

Sveti Anton

15.345

10.395

6.930

6.188

Vrbnik

15.345

10.395

6.930

6.188

Vrh

15.345

10.395

6.930

6.188

Ispostava Mali Lošinj

Belej

15.593

10.643

7.178

6.188

Ćunski

15.593

10.643

7.178

6.188

Mali Lošinj

15.593

10.643

7.178

6.188

Mali Lošinj-grad

15.593

10.643

7.178

6.188

Nerezine

15.593

10.643

7.178

6.188

Osor

15.593

10.643

7.178

6.188

Punta Križa

15.593

10.643

7.178

6.188

Susak

15.593

10.643

7.178

6.188

Sveti Jakov

15.593

10.643

7.178

6.188

Unije

15.593

10.643

7.178

6.188

Ustrine

15.593

10.643

7.178

6.188

Veli Lošinj

15.593

10.643

7.178

6.188

Ispostava Opatija

Brce

17.573

11.385

7.178

6.188

Bregi

17.573

11.385

7.178

6.188

Brgud

17.573

11.385

7.178

6.188

Brseč

17.573

11.385

7.178

6.188

Jurdani

17.573

11.385

7.178

6.188

Jušići

17.573

11.385

7.178

6.188

Kalac

17.573

11.385

7.178

6.188

Kraj

17.573

11.385

7.178

6.188

Kućeli

17.573

11.385

7.178

6.188

Lipa

17.573

11.385

7.178

6.188

Lovran

17.573

11.385

7.178

6.188

Martina

17.573

11.385

7.178

6.188

Matulji

17.573

11.385

7.178

6.188

Mošćenice

17.573

11.385

7.178

6.188

Mošćenička Draga

17.573

11.385

7.178

6.188

Mune

17.573

11.385

7.178

6.188

Opatija

17.573

11.385

7.178

6.188

Oprić

17.573

11.385

7.178

6.188

Pasjak

17.573

11.385

7.178

6.188

Perenići

17.573

11.385

7.178

6.188

Pobri

17.573

11.385

7.178

6.188

Poljane

17.573

11.385

7.178

6.188

Puharska

17.573

11.385

7.178

6.188

Puži

17.573

11.385

7.178

6.188

Rukavac Donji

17.573

11.385

7.178

6.188

Rukavac Gornji

17.573

11.385

7.178

6.188

Rupa

17.573

11.385

7.178

6.188

Šapjane

17.573

11.385

7.178

6.188

Tuliševica

17.573

11.385

7.178

6.188

Vasanska

17.573

11.385

7.178

6.188

Veprinac

17.573

11.385

7.178

6.188

Volosko

17.573

11.385

7.178

6.188

Zvoneća

17.573

11.385

7.178

6.188

Žejane

17.573

11.138

7.178

6.188

Ispostava Rab

Banjol

15.345

10.890

6.930

6.188

Barbat na Rabu

15.345

10.890

6.930

6.188

Kampor

15.345

10.890

6.930

6.188

Lopar

15.345

10.890

6.930

6.188

Rab-Mundanije

15.345

10.890

6.930

6.188

Supetarska Draga

15.345

10.890

6.930

6.188

Ispostava Vrbovsko

Blaževci

15.345

10.148

6.435

6.188

Draga Lukovdolska

15.345

10.148

6.435

6.188

Klanac

15.345

10.148

6.435

6.188

Lukovdol

15.345

10.148

6.435

6.188

Mali Jadrč

15.345

10.148

6.435

6.188

Osojnik

15.345

10.148

6.435

6.188

Plemenitaš

15.345

10.148

6.435

6.188

Rim

15.345

10.148

6.435

6.188

Severin na Kupi

15.345

10.148

6.435

6.188

Veliki Jadrč

15.345

10.148

6.435

6.188

Gomirje

15.345

10.395

6.435

6.188

Gomirsko Vrbovsko

15.345

10.395

6.435

6.188

Moravice

15.345

9.900

6.435

6.188

Vrbovsko

15.345

9.900

6.435

6.188ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

Područni ured za katastar Sisak
Brkiševina

16.545

9.022

6.188

6.188

Šišinec

16.545

9.022

6.188

6.188

Cerje Letovaničko

12.875

8.628

6.188

6.188

Dužica

12.875

8.628

6.188

6.188

Farkašić

12.875

8.628

6.188

6.188

Greda

12.875

8.628

6.188

6.188

Jazvenik

12.875

8.628

6.188

6.188

Lekenik

12.875

8.628

6.188

6.188

Letovanić

12.875

8.628

6.188

6.188

Odra Sisačka

12.875

8.628

6.188

6.188

Pešćenica

12.875

8.628

6.188

6.188

Poljana Lekenička

12.875

8.628

6.188

6.188

Sela

12.875

8.628

6.188

6.188

Stara Drenčina

12.875

8.628

6.188

6.188

Stupno

12.875

8.628

6.188

6.188

Turopoljski Lekenik

12.875

8.628

6.188

6.188

Vukojevac

12.875

8.628

6.188

6.188

Žažina

12.875

8.628

6.188

6.188

Jezero Posavsko

17.298

8.918

6.188

6.188

Bok Palanječki

14.207

8.908

6.188

6.188

Budaševo-Topolovac

14.207

8.908

6.188

6.188

Čigoč

14.207

8.908

6.188

6.188

Desno Trebarjevo

14.207

8.908

6.188

6.188

Desno Željezno

14.207

8.908

6.188

6.188

Erdetsko Galdovo

14.207

8.908

6.188

6.188

Gušće

14.207

8.908

6.188

6.188

Hrastelnica

14.207

8.908

6.188

6.188

Kratečko

14.207

8.908

6.188

6.188

Lijeva Luka

14.207

8.908

6.188

6.188

Mahovo

14.207

8.908

6.188

6.188

Martinska Ves

14.207

8.908

6.188

6.188

Martinska Ves Lijeva

14.207

8.908

6.188

6.188

Mužilovčica

14.207

8.908

6.188

6.188

Novi Sisak

14.207

8.908

6.188

6.188

Palanjek

14.207

8.908

6.188

6.188

Preloščica

14.207

8.908

6.188

6.188

Setuš

14.207

8.908

6.188

6.188

Stari Sisak

14.207

8.908

6.188

6.188

Svinjičko

14.207

8.908

6.188

6.188

Tišina Erdetska

14.207

8.908

6.188

6.188

Bestrma

11.494

8.300

6.188

6.188

Bistrač

11.494

8.300

6.188

6.188

Blinjski Kut

11.494

8.300

6.188

6.188

Bobovac

11.494

8.300

6.188

6.188

Brđani

11.494

8.300

6.188

6.188

Crkveni Bok

11.494

8.300

6.188

6.188

Crnac

11.494

8.300

6.188

6.188

Čapljani

11.494

8.300

6.188

6.188

Donje Komarevo

11.494

8.300

6.188

6.188

Donji Hrastovac

11.494

8.300

6.188

6.188

Drljača

11.494

8.300

6.188

6.188

Gornje Komarevo

11.494

8.300

6.188

6.188

Gradusa Posavska

11.494

8.300

6.188

6.188

Greda Sunjska

11.494

8.300

6.188

6.188

Ivanjski Bok

11.494

8.300

6.188

6.188

Jasenovčani

11.494

8.300

6.188

6.188

Kinjačka

11.494

8.300

6.188

6.188

Kostreši Šaški

11.494

8.300

6.188

6.188

Krivaj Sunjski

11.494

8.300

6.188

6.188

Letina

11.494

8.300

6.188

6.188

Lonja

11.494

8.300

6.188

6.188

Mala Gradusa

11.494

8.300

6.188

6.188

Mala Paukova

11.494

8.300

6.188

6.188

Novo Selo

11.494

8.300

6.188

6.188

Novoselci

11.494

8.300

6.188

6.188

Papići

11.494

8.300

6.188

6.188

Petrinjci

11.494

8.300

6.188

6.188

Pobrđani

11.494

8.300

6.188

6.188

Pračno

11.494

8.300

6.188

6.188

Radonja Luka

11.494

8.300

6.188

6.188

Selišće

11.494

8.300

6.188

6.188

Sjeverovac

11.494

8.300

6.188

6.188

Slovinci

11.494

8.300

6.188

6.188

Staro Selo

11.494

8.300

6.188

6.188

Staza

11.494

8.300

6.188

6.188

Strmen

11.494

8.300

6.188

6.188

Sunja

11.494

8.300

6.188

6.188

Šaš

11.494

8.300

6.188

6.188

Timarci

11.494

8.300

6.188

6.188

Vedro Polje

11.494

8.300

6.188

6.188

Velika Gradusa

11.494

8.300

6.188

6.188

Vukoševac

11.494

8.300

6.188

6.188

Žirčica

11.494

8.300

6.188

6.188

Žreme

11.494

8.300

6.188

6.188

Ispostava Dvor

Čavlovica

12.865

6.188

6.188

6.188

Kobiljak

12.865

6.188

6.188

6.188

Žirovac

12.865

6.188

6.188

6.188

Brđani

11.467

6.188

6.188

6.188

Bujinja

11.467

6.188

6.188

6.188

Ćore

11.467

6.188

6.188

6.188

Divuša

11.467

6.188

6.188

6.188

Dobretin

11.467

6.188

6.188

6.188

Draga

11.467

6.188

6.188

6.188

Draškovac

11.467

6.188

6.188

6.188

Dvor

11.467

6.188

6.188

6.188

Gage

11.467

6.188

6.188

6.188

Glavičani

11.467

6.188

6.188

6.188

Golubovac

11.467

6.188

6.188

6.188

Gorička

11.467

6.188

6.188

6.188

Grabovica

11.467

6.188

6.188

6.188

Grmušani

11.467

6.188

6.188

6.188

Gvozdansko

11.467

6.188

6.188

6.188

Javnica

11.467

6.188

6.188

6.188

Javoranj

11.467

6.188

6.188

6.188

Javornik

11.467

6.188

6.188

6.188

Komora

11.467

6.188

6.188

6.188

Kosna

11.467

6.188

6.188

6.188

Kozibrod

11.467

6.188

6.188

6.188

Kuljani

11.467

6.188

6.188

6.188

Lotine

11.467

6.188

6.188

6.188

Ljeskovac

11.467

6.188

6.188

6.188

Ljubina

11.467

6.188

6.188

6.188

Majdan

11.467

6.188

6.188

6.188

Matijevići

11.467

6.188

6.188

6.188

Oraovica

11.467

6.188

6.188

6.188

Pedalj

11.467

6.188

6.188

6.188

Rogulje

11.467

6.188

6.188

6.188

Rujevac

11.467

6.188

6.188

6.188

Sočanica

11.467

6.188

6.188

6.188

Stanić-Polje

11.467

6.188

6.188

6.188

Struga

11.467

6.188

6.188

6.188

Stupnica

11.467

6.188

6.188

6.188

Šakanlije

11.467

6.188

6.188

6.188

Šegestin

11.467

6.188

6.188

6.188

Švrakarica

11.467

6.188

6.188

6.188

Udetin

11.467

6.188

6.188

6.188

Unčani

11.467

6.188

6.188

6.188

Volinja

11.467

6.188

6.188

6.188

Vrpolje

11.467

6.188

6.188

6.188

Zakopa

11.467

6.188

6.188

6.188

Zamlača

11.467

6.188

6.188

6.188

Zrin

11.467

6.188

6.188

6.188

Zut

11.467

6.188

6.188

6.188

Ispostava Glina

Balinac

13.556

6.188

6.188

6.188

Bijele Vode

13.556

6.188

6.188

6.188

Bišćanovo

13.556

6.188

6.188

6.188

Bojna

13.556

6.188

6.188

6.188

Borovita

13.556

6.188

6.188

6.188

Boturi

13.556

6.188

6.188

6.188

Brestik

13.556

6.188

6.188

6.188

Brezovo Polje

13.556

6.188

6.188

6.188

Brnjeuška

13.556

6.188

6.188

6.188

Brubno

13.556

6.188

6.188

6.188

Bučica

13.556

6.188

6.188

6.188

Buzeta

13.556

6.188

6.188

6.188

Dabrina

13.556

6.188

6.188

6.188

Desni Degoj

13.556

6.188

6.188

6.188

Dolnjaci

13.556

6.188

6.188

6.188

Donja Trstenica

13.556

6.188

6.188

6.188

Donje Selište

13.556

6.188

6.188

6.188

Donji Selkovac

13.556

6.188

6.188

6.188