Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske

NN 141/2013 (27.11.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3020

Na temelju članka 17. stavka 5., članka 38. stavka 3. i članka 50. točke 6. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/2005 i 55/2011), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU UNOŠENJA ODREĐENOG BILJA I BILJNIH PROIZVODA IZ SUSJEDNIH TREĆIH ZEMALJA U POGRANIČNO PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 81/2013), u članku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Korisnici prava unošenja bilja i biljnih proizvoda u pogranično područje Republike Hrvatske iz susjedne treće zemlje (u daljnjem tekstu: korisnici prava) jesu:

– državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište ili boravište u pograničnom području Republike Hrvatske, čije zemljište ili objekt dijeli granična crta ili se u cijelosti nalaze u pograničnom području susjedne treće zemlje i na kojem uzgajaju bilje i biljne proizvode iz Priloga 1. ovoga Pravilnika,

– državljani susjedne treće zemlje koji imaju prebivalište ili boravište u pograničnom području susjedne treće zemlje, čije zemljište ili objekt dijeli granična crta ili se u cijelosti nalaze u pograničnom području Republike Hrvatske i koji radi daljnjeg uzgoja unose sjeme i sadni materijal iz točke 6., 7. i 8. Priloga 1. ovoga Pravilnika,

a koji državnu granicu smiju prelaziti uz predočenje pogranične propusnice.«

Točka 4. briše se.

Članak 2.

U članku 8. stavku 4. riječi: »u vlasništvu« brišu se.

Članak 3.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Bilje iz Priloga 1. smiju unositi u pogranično područje Republike Hrvatske korisnici prava u skladu s posebnim uvjetima propisanima ovim Pravilnikom, radi uporabe na obližnjim lokacijama u pograničnom području Republike Hrvatske.«

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Bilje iz Priloga 1. koje je uneseno u pogranično područje Republike Hrvatske u skladu s posebnim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom nije dopušteno iznositi iz pograničnog područja Republike Hrvatske.

(2) Ako se bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti proizvedeni u pograničnom području susjedne treće zemlje namjeravaju iznositi izvan pograničnog područja, tada za njih ne vrijede posebni uvjeti propisani ovim Pravilnikom. U takvim slučajevima, bilje iz priloga 1. ovoga Pravilnika se smije unositi u Republiku Hrvatsku samo preko mjesta ulaska određenih za unošenje bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta te podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju, koji obavlja fitosanitarna inspekcija.

(3) Bilje iz Priloga 1., točke 3. ovoga Pravilnika (krumpir merkantilni/konzumni/) korisnici prava mogu unositi u pogranično područje Republike Hrvatske samo za vlastite potrebe.«

Članak 5.

U članku 12. stavku 1. točki 5. riječi: »u njegovu vlasništvu« zamjenjuju se riječima: »korisnika prava«.

Točka 11. briše se.

Dosadašnje točke 12., 13. i 14. postaju točke 11., 12. i 13.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uz zahtjev iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika, korisnik prava mora priložiti sljedeće dokumente:

1. presliku važeće pogranične propusnice i

2. a) izvadak iz zemljišne knjige ili

b) izvadak iz katastarskog plana ili

c) iznimno, prema procjeni nadležne uprave i drugi dokument kojim korisnik dokazuje pravo korištenja zemljišta ili objekta u pograničnom području Republike Hrvatske ili susjedne treće zemlje.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/63

Urbroj: 525-09/1087-13-6

Zagreb, 15. studenoga 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.