Pravilnik o izmjeni Pravilnika o soli

NN 141/2013 (27.11.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o soli

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3022

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 81/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SOLI

Članak 1.

U Pravilniku o soli (»Narodne novine«, broj 89/2011) članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

(1) Smatra se da sol, koja je zakonito stavljena na tržište u drugim državama članicama Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili u Turskoj, ako je proizvedena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom koje osigurava jednaku razinu zaštite javnog interesa, ispunjava zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom te se može staviti na tržište, osim ako je postupak proveden u skladu s Uredbom (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ (SL L 218, 13. 8. 2008., str. 21.).

(2) Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na zahtjev propisan odredbom članka 7. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/115

Urbroj: 525-09/1148-13-2

Zagreb, 15. studenoga 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.