Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kakvoći uniflornog meda

NN 141/2013 (27.11.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kakvoći uniflornog meda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3024

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 81/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KAKVOĆI UNIFLORNOG MEDA

Članak 1.

U Pravilniku o kakvoći uniflornog meda (»Narodne novine«, broj 122/2009) članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Smatra se da proizvodi koji su zakonito stavljeni na tržište u drugim državama članicama Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili u Turskoj, ako su proizvedeni u skladu s nacionalnim zakonodavstvom koje osigurava jednaku razinu zaštite javnog interesa, ispunjavaju zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom te se mogu staviti na tržište, osim ako je postupak proveden u skladu s Uredbom (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ (SL L 218, 13. 8. 2008., str. 21.).«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/113

Urbroj: 525-09/1148-13-2

Zagreb, 15. studenoga 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.