Pravilnik o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju

NN 141/2013 (27.11.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju

141 27.11.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

3029

Na temelju članka 10. stavka 2. podstavka 1. i stavka 4. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« broj 56/2013), ministar zdravlja uz suglasnost ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PARAMETRIMA SUKLADNOSTI I METODAMA ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Članak 1.

U Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« broj 125/2013), u Prilogu I. PARAMETRI ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU (MIKROBIOLOŠKI, KEMIJSKI I PARAMETRI RADIOAKTIVNOSTI), Tablici 4. INDIKATORSKI PARAMETRI, u prvom stupcu Pokazatelj, u drugom redu riječ: »Amonijak« zamjenjuje se riječju: »Amonij«, i u drugom stupcu Jedinice, u desetom redu kod riječi: »Fosfati«, mjerna jedinica: »µg/l« zamjenjuje se mjernom jedinicom: »µgP/l«.

Članak 2.

U Prilogu II. PARAMETRI, UČESTALOST UZIMANJA UZORAKA TE VRSTE I OPSEG ANALIZE UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU ZA PROVEDBU MONITORINGA, u Tablici 1. OBVEZNI PARAMETRI ISPITIVANJA U REDOVITOM MONITORINGU u točki: »1. Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji« u trinaestom redu iza riječi: »Utrošak KMnO4«, riječi: »(napomena 5.)« zamjenjuju se riječima: »(napomena 4.)«.

U točki: »2. Mikrobiološki pokazatelji« u četvrtom, petom i sedmom redu, riječi: »(napomena 4.)« brišu se.

Ispod Tablice 1. Napomena 4. briše se, a riječi: »Napomena 5.« zamjenjuju se riječima:»Napomena 4.«.

Prijelazna odredba

Članak 3.

Laboratoriji koji provode analize uzoraka za potrebe tehničkih pregleda građevina iz članka 10. Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« broj 125/2013), mogu umjesto analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju na parametar ugljikovodika vršiti analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju na parametar mineralnih ulja, čija najviša M.D.K. vrijednost ne može biti veća od 20 µg/l, a najdulje 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama».

Klasa: 011-02/13-04/27

Urbroj: 534-10-1-2-1/3-13-02

Zagreb, 20. studenoga 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.