Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina

NN 141/2013 (27.11.2013.), Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

3030

Na temelju članka 78. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/2013 i 137/2013) ministar zdravlja, uz suglasnost ministrice socijalne politike i mladih, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POLJOPRIVREDNIKA STARIJIH OD 65 GODINA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za oslobađanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika – poljoprivrednika (koji u Republici Hrvatskoj obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje ako su vlasnici, posjednici ili zakupci te ako nisu obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit) starijih od 65 godina života (u daljnjem tekstu: osiguranik).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Osiguranik iz članka 1. ovoga Pravilnika oslobađa se plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: doprinos) pod sljedećim uvjetima:

1. da je korisnik prava iz sustava socijalne skrbi namijenjena za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba prema propisima o socijalnoj skrbi ili to pravo koristi kao član obitelji koja je korisnik prava iz sustava socijalne skrbi namijenjena za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba,

2. da je rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb smješten u dom socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluga socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a troškovi skrbi izvan vlastite obitelji terete sredstava ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi,

3. da su u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranik i članovi njegove obitelji ostvarili prihod koji po članu obitelji mjesečno iznosi manje od trostrukog iznosa osnovice na temelju koje se utvrđuje visina prava iz sustava socijalne skrbi namijenjena za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika obitelj čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju i zajedno troše ostvarene prihode.

Članak 4.

(1) Prihodima u smislu ovoga Pravilnika smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja osiguranik i članovi njegove obitelji ostvare po osnovi rada, samostalne djelatnosti (gospodarstvene, profesionalne ili poljoprivredne), mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

(2) U prihode iz stavka 1. ovoga članka ne uračunavaju se sredstva ostvarena po osnovi prava iz sustava socijalne skrbi namijenjenih za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, osobne invalidnine, novčane naknade za tjelesno oštećenje, jednokratne novčane pomoći, doplatka za pomoć i njegu, ortopedskog dodatka, doplatka za djecu, a iznos prihoda umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Članak 5.

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja doprinosa podnosi osiguranik ili njegov skrbnik (za osobu lišenu poslovne sposobnosti).

(2) Ako osiguranik iz opravdanih razloga nije u mogućnosti osobno podnijeti zahtjev, zahtjev u njegovo ime može podnijeti njegov bračni drug, punoljetno dijete, odnosno drugi srodnik s kojim osiguranik živi u obitelji.

(3) Pravo na oslobađanje od plaćanja doprinosa ostvaruje se za razdoblje od godine dana računajući od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 6.

(1) O oslobađanju od plaćanja doprinosa odlučuje rješenjem područna služba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) nadležna prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osiguranika.

(2) Zavod je obvezan rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija – Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osiguranika bez odgode.

Članak 7.

Osiguranik koji je rješenjem iz članka 6. ovoga Pravilnika oslobođen plaćanja doprinosa obvezan je u roku od 8 dana obavijestiti Zavod o promjeni činjenica i okolnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika od kojih ovisi daljnje oslobađanje od plaćanja doprinosa.

Članak 8.

(1) Osiguranik koji je oslobođen od plaćanja doprinosa prema odredbama ovoga Pravilnika dužan je naknaditi nastalu štetu ako je oslobođen od plaćanja doprinosa na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti ili netočni te ako nije postupio sukladno odredbi članka 7. ovoga Pravilnika.

(2) Ako Zavod utvrdi da je nastala šteta pozvat će osiguranika iz stavka 1. ovoga članka da u određenom roku naknadi štetu, uz dostavu dokaza o nastaloj šteti.

(3) Ako šteta ne bude naknađena u roku iz stavka 2. ovoga članka, Zavod će pokrenuti postupak radi naknade štete kod nadležnog suda.

Članak 9.

Osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju važeće rješenje o oslobađanju od plaćanja doprinosa zadržavaju oslobađanje od plaćanja doprinosa do roka utvrđenog u rješenju.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina (»Narodne novine«, broj 122/2002).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/21

Urbroj: 534-10-1-1-2/3-13-1

Zagreb, 20. studenoga 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.