Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 141/2013 (27.11.2013.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3033

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljenom u »Narodnim novinama« broj 136/13., uočena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Šifre ISO 9999:

– pod rednim broje 366 a, u stupcu 2: »061206041305« zamjenjuju se: »061206041306«,

– pod rednim brojem 483 a, u stupcu 2: »060309044114« zamjenjuju se: »060309044116«.

Klasa. 025-04/13-01/337

Urbroj: 338-01-01-13-2

Zagreb, 22. studenoga 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.