Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija

NN 142/2013 (29.11.2013.), Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija

142 29.11.2013 Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

3042

Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine« broj 56/2013) ministar gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU IZRADE RUDARSKO-
-GEOLOŠKIH STUDIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju rudarsko-geološke studije, sadržaj rudarsko-geološke studije, način izrade rudarsko-geološke studije i donošenje rudarsko-geološke studije.

II. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE KOJE IZRAĐUJU RUDARSKO-GEOLOŠKO STUDIJE

Članak 2.

(1) Pravna osoba koje izrađuju rudarsko-geološke studije (u daljnjem tekstu: Pravna osoba) mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. u sudskom registru imati upisanu djelatnost izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina i/ili izrade rudarskih projekata,

2. raspolagati odgovarajućom opremom za izradu rudarsko-geološke studije,

3. raspolagati odgovarajućim primjerenim poslovnim prostorom.

(2) Pravna osoba mora imati u punom radnom vremenu najmanje pet zaposlenih odgovornih stručnih osoba s odgovarajućom stručnom spremom, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom iz rudarstava ili geologije, tj. odgovorne osobe moraju udovoljavati uvjetima propisanim odredbama pravilnika iz članka 149. Zakona o rudarstvu.

(3) Pravna osoba za izradu posebnih dijelova rudarsko-geoloških studija, a koje ne mogu izrađivati odgovorne osobe iz stavka 2. ovoga članka, treba imati u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu odgovornu stručnu osobu s odgovarajućom stručnom spremom, radnim iskustvom ili mora s takvom osobom sklopiti pisani ugovor za izradu posebnih dijelova rudarsko-geoloških studija.

(4) Pravna osoba je dužna za svaki naručeni i prihvaćeni posao izrade rudarsko-geoloških studija sklopiti pisani ugovor s naručiteljem toga posla.

(5) Pravna osoba je dužna čuvati i zaštiti svaku poslovnu tajnu naručitelja svojih usluga za koju sazna tijekom pružanja naručenih usluga.

(6) Poslovnu tajnu u smislu stavka 5. ovoga članka dužni su čuvati i zaštiti ovlaštene osobe koje Pravna osoba angažira prilikom izvršenja konkretnog posla.

III. SADRŽAJ RUDARSKO-GEOLOŠKE STUDIJE

Članak 3.

Rudarsko-geološka studija obvezno sadrži sljedeća poglavlja:

1. Opći dio,

2. Polazne osnove za izradu rudarsko-geološke studije,

3. Prikaz prostorno-planske dokumentacije glede istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina,

4. Prikaz rudarskih gospodarskih subjekata u jedinici područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Županiji),

5. Prikaz istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina u Županiji,

6. Gospodarsko značenje eksploatacije mineralnih sirovina u Županiji,

7. Geološke značajke i potencijali mineralnih sirovina u Županiji,

8. Sanacija prostora,

9. Zaključak.

Članak 4.

Poglavlje Opći dio iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezno sadrži:

1. Izvod iz sudskog registra za Pravnu osobu,

2. Podatke o naručitelju izrade rudarsko-geološke studije,

3. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja izrade rudarsko-geološke studije i voditelja izrade pojedenih dijelova rudarsko-geološke studije i dokaznice iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Poglavlje Polazne osnove iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezno sadrže:

1. Zakonske odredbe – popis zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju pitanja u svezi istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina,

2. Institucijski okviri – popis institucija koje uređuju pitanja u svezi istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.

Članak 6.

Poglavlje Prikaz prostorno-planske dokumentacije glede istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezno sadrži:

1. Prikaz prostornih planova Županije – tekstualni opisi i grafički prilozi,

2. Prikaz prostornih planova gradova i općina – tekstualni opisi i grafički prilozi.

Članak 7.

Poglavlje Prikaz rudarskih gospodarskih subjekata u Županiji iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezno sadrži:

1. Popis rudarskih gospodarskih subjekata kojima su izdana odobrenja za istraživanje, rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja i/ili rješenja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na već utvrđenom eksploatacijskom polju, odnosno koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina u Županiji,

2. Popis gospodarskih subjekata koji se bave transportom i/ili preradom mineralnih sirovina (povezane djelatnosti) u Županiji,

3. Broj zaposlenih u rudarskim gospodarskim subjektima u Županiji,

4. Broj zaposlenih u gospodarskim subjektima koji se bave transportom i/ili preradom mineralnih sirovina u Županiji.

Članak 8.

Poglavlje Prikaz istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina u Županiji iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezno sadrži:

1. Pregled istražnih prostora mineralnih sirovina – tekstualni opisi i grafički prilozi,

2. Pregled eksploatacijskih polja mineralnih sirovina – tekstualni opisi i grafički prilozi,

3. Prikaz uklapanja eksploatacijskih polja mineralnih sirovina u važeću prostorno-plansku dokumentaciju – tekstualni opisi i grafički prilozi,

4. Potvrđene rezerve mineralnih sirovina i godišnja eksploatacija mineralnih sirovina u prethodnih 10 godina u Županiji.

Članak 9.

Poglavlje Gospodarsko značenje eksploatacije mineralnih sirovina u Županiji iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezno sadrži:

1. Potrošnju mineralnih sirovina u Županiji u prethodnih 5 godina,

2. Izvoz mineralnih sirovina iz Županije u prethodnih 5 godina,

3. Trenutne potrebe za mineralnim sirovinama u Županiji,

4. Trenutne potrebe za uvozom mineralnih sirovina u Županiju,

5. Projekciju budućih potreba za mineralnim sirovinama u Županiji,

6. Prikaz opće društvene dobiti u Županiji, te gradovima i općinama od eksploatacije mineralnih sirovina,

7. Zaključni komentar.

Članak 10.

Poglavlje Geološke značajke i potencijali mineralnih sirovina u Županiji iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezno sadrži:

1. Opće geološke značajke,

2. Utvrđena ležišta mineralnih sirovina,

3. Potencijali mineralnih sirovina po vrstama mineralnih sirovina – tekstualni opisi i grafički prilozi.

Članak 11.

Poglavlje Sanacija prostora iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezno sadrži:

1. Redovna sanacija – Prikaz sanacije rudarskim radovima otkopanih prostora eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, tijekom eksploatacije mineralnih sirovina,

2. Izvanrednu sanaciju – Prikaz prostora za sanaciju rudarskim radovima otkopanih prostora na kojim nije provedena sanacija,

3. Izvođenje rudarskih radova u posebnim situacijama – Prikaz prostora za sanaciju uz eksploataciju prostora po propisima o zaštiti okoliša,

4. Izvođenje rudarskih radova u posebnim situacijama – Prikaz prostora za sanaciju uz eksploataciju radi privođenja prostora drugoj namjeni po propisima o uređenju prostora.

Članak 12.

Poglavlje Zaključak iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezno sadrži:

1. Osvrt na problematiku eksploatacijskih polja mineralnih sirovina koja nisu predviđena važećom prostorno-planskom dokumentacijom,

2. Prijedloge prenamjene prostora eksploatacijskih polja mineralnih sirovina nakon obavljene eksploatacije mineralnih sirovina i provedene redovne sanacije,

3. Određivanje lokacija za buduće istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina,

4. Zaključak i specifičnosti stanja rudarske djelatnosti na prostoru Županije,

5. Predložene smjernice, aktivnosti, mjere i rokovi za provedbu rudarsko-geološke studije.

IV. NAČIN IZRADE RUDARSKO-GEOLOŠKE STUDIJE

Članak 13.

(1) Rudarsko-geološka studija oprema se tako da se što lakše može pratiti njezin sadržaj.

(2) Stranice tekstualnog dijela rudarsko-geološke studije označavaju se brojevima počevši od broja 1 i međusobno se uvezuju tako da se listovi ne mogu vaditi.

(3) Naslovna stranica rudarsko-geološke studije sadrži:

1. Naziv rudarsko-geološke studije,

2. Naziv naručitelja,

3. Naziv Pravne osobe,

4. Nadnevak izrade rudarsko-geološke studije.

Članak 14.

Rudarsko-geološka studija iza naslovne stranice obvezno sadrži:

1. Puni naziv Pravne osobe,

2. Ime i prezime, te potpis odgovornog voditelja izrade rudarsko-geološke studije, ime i prezime, te potpis voditelja izrade pojedenih dijelova rudarsko-geološke studije i ime i prezime, te potpis ostalih suradnika na izradi rudarsko-geološke studije, pečat Pravne osobe,

3. Sadržaj tekstualnog dijela,

4. Popis tablica i slika,

5. Popis grafičkih priloga,

6. Popis dokumentacijskog materijala,

7. Popis upotrijebljene literature.

Članak 15.

(1) Rudarsko-geološka studija obvezno sadrži sljedeće grafičke priloge:

1. Prikaz prostornih planova Županije – kartografski prikaz, s analitičkim podacima i tumačem, korištenje i namjena prostora s iskazanim prostorima za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina (odgovarajuće mjerilo),

2. Prikaz prostornih planova gradova i općina – kartografski prikaz, s analitičkim podacima i tumačem, korištenje i namjena prostora s iskazanim prostorima za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina (odgovarajuće mjerilo),

3. Pregled istražnih prostora mineralnih sirovina – kartografski prikaz, s analitičkim podacima i tumačem, istražnih prostora (topografska karta Županije, mjerilo do 1 : 200 000),

4. Pregled eksploatacijskih polja mineralnih sirovina – kartografski prikaz, s analitičkim podacima i tumačem, eksploatacijskih polja (topografska karta Županije, mjerilo do 1 : 200 000),

5. Prikaz uklapanja eksploatacijskih polja mineralnih sirovina u važeću prostorno-plansku dokumentaciju – kartografski prikaz, s analitičkim podacima i tumačem, eksploatacijskih polja (topografska karta Županije, mjerilo do 1 : 200 000),

6. Geološke značajke – kartografski prikaz, s analitičkim podacima i tumačem (geološka karta Županije, odgovarajuće mjerilo),

7. Utvrđena ležišta mineralnih sirovina – kartografski prikaz, s analitičkim podacima i tumačem, raspodjele svih mineralnih sirovina na prostoru Županije (geološka karta, odgovarajuće mjerilo),

8. Potencijali mineralnih sirovina po vrstama mineralnih sirovina – kartografski prikaz, s analitičkim podacima i tumačem, raspodjele pojedinačnih mineralnih sirovina na prostoru Županije (geološka karta, odgovarajuće mjerilo),

9. Prikaz prostora za sanaciju rudarskim radovima otkopanih prostora na kojim nije provedena sanacija – kartografski prikaz, s analitičkim podacima i tumačem (topografska karta Županije, mjerilo do 1 : 200 000),

10. Prikaz prostora za sanaciju uz eksploataciju prostora po propisima o zaštiti okoliša – kartografski prikaz, s analitičkim podacima i tumačem (topografska karta Županije, mjerilo do 1 : 200 000),

11. Prikaz prostora za sanaciju uz eksploataciju radi privođenja prostora drugoj namjeni po propisima o uređenju prostora – kartografski prikaz, s analitičkim podacima i tumačem (topografska karta Županije, mjerilo do 1 : 200 000),

12. Određivanje lokacija za buduće istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina – kartografski prikaz, s analitičkim podacima i tumačem (topografska karta Županije, mjerilo do 1 : 200 000).

(2) Grafičke priloge treba označavati brojevima i staviti u posebni džep u privitku rudarsko-geološke studije.

(3) Grafički prilozi iz ovoga članka trebaju imati odgovarajuću sastavnicu koja sadrži:

1. Naziv rudarsko-geološke studije,

2. Naziv priloga,

3. Redni broj priloga,

4. Ime i prezime, te potpis odgovornog voditelja izrade rudarsko-geološke studije, ime i prezime, te potpis izrađivača grafičkog priloga, pečat Pravne osobe,

5. Nadnevak izrade priloga,

6. Mjerilo.

V. DONOŠENJE RUDARSKO-GEOLOŠKIH STUDIJA

Članak 16.

(1) Prije donošenja rudarsko-geološke studije, Županija je dužna prijedlog rudarsko-geološke studije uputi na javni uvid u trajanju od najmanje 30 dana, uz mogućnost da svoje primjedbe/mišljenja na istu iznose predstavnici javnosti i zainteresirane javnosti, organizacija civilnog društva, nevladine, neprofitne organizacijama, koje svojim znanjem, iskustvom i stručnošću mogu utjecati na kvalitetu rudarsko-geoloških studija u ime skupina i interesa koje zastupaju.

(2) Županija mora prije donošenja rudarsko-geološke studije, organizirati najmanje jedno javno predstavljanje rudarsko-geološke studije na kojem imaju pravo sudjelovati svi predstavnici javnosti i zainteresirane javnosti, organizacija civilnog društva, nevladine, neprofitne organizacijama.

(3) Mjesto i vrijeme javnog predstavljanja rudarsko-geološke studije posebnom odlukom donosi Županija i/ili njezin ovlašten predstavnik. Odluka o mjestu i vremenu javnog predstavljanja rudarsko-geološke studije mora biti oglašena najmanje 15 dana prije održavanja javnog predstavljanja na internet stranici Županije, oglasnoj ploči Županije, odnosno putem sredstva javnog priopćavanja.

(4) Županija mora na javno predstavljanje rudarsko-geološke studije pozvati ministarstvo nadležno za rudarstvo, ministarstvo nadležno za prostorno uređenje, ministarstvo nadležno za zaštitu prirode i okoliša, te predstavnike jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na području Županije, čiji predstavnici mogu na samom javnom predstavljanju ili u roku od 15 dana od istoga dati mišljenje na predloženu rudarsko-geološku studiju.

Članak 17.

Nakon obavljenih radnji propisanih člankom 16. ovoga Pravilnika i donošenja rudarsko-geološke studije, Županija je dužna jedan primjerak rudarsko-geološke studije dostaviti ministarstvu nadležnom za rudarstvo, ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje i ministarstvu nadležnom za zaštitu prirode i okoliša, u roku od 30 dana po njezinom donošenja u papirnatom obliku i digitalnom obliku.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Rudarsko-geološke studije koje su izrađene prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dužne su se uskladiti sukladno odredbama ovoga Pravilnika u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Postupci izrade/donošenja rudarsko-geoloških studija koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika moraju se dovršiti sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/281

Urbroj: 526-03-03/1-13-1

Zagreb, 29. listopada 2013.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.