Pravilnik o tehničkom pregledu rudarskih objekata i postrojenja

NN 142/2013 (29.11.2013.), Pravilnik o tehničkom pregledu rudarskih objekata i postrojenja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

3043

Na temelju članka 131. stavka 7. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine« broj 56/2013) ministar gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKOM PREGLEDU RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja tehničkog pregleda rudarskih objekata i postrojenja u postupku izdavanja uporabne dozvole, sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja rudarskih objekta i postrojenja i sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera.

II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA

Članak 2.

(1) Tehnički pregled rudarskih objekata i postrojenja obavlja povjerenstvo koje zaključkom osniva tijelo nadležno za rudarstvo u skladu s odredbama članka 131. Zakona o rudarstvu (u daljnjem tekstu: povjerenstvo).

(2) Član povjerenstva ne može biti osoba koja je sudjelovala u projektiranju, stručnom nadzoru ili građenju rudarskih objekata i postrojenja za koje je zatražena uporabna dozvola.

(3) Zaključak iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i Državnom inspektoratu koji je dužan u roku od 10 dana od dana primitka zaključka, dostaviti tijelu nadležnom za rudarstvo podatke o postupanju rudarske inspekcije u svezi s rudarskim objektima i postrojenjima za koju je zatražena uporabna dozvola.

Članak 3.

(1) Glavni projektant, odnosno projektant dijela glavnog projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja dužan je na tehničkom pregledu dati mišljenje o usklađenosti izgrađenih rudarskih objekta i postrojenja ili njihovih dijelova, s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole.

(2) Ako koji od sudionika u gradnji rudarskih objekata i postrojenja ne pristupi tehničkom pregledu, predsjednik povjerenstva može odgoditi obavljanje tehničkog pregleda ili odrediti provedbu onih radnji koje se po prirodi stvari mogu provoditi bez prisutnosti tog sudionika.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, ako to priroda stvari dopušta, predsjednik povjerenstva može odlučiti da je za provedbu tehničkog pregleda, umjesto sudjelovanja određenog sudionika u gradnji, dostatno njegovo mišljenje ili drugo očitovanje u pisanom obliku.

Članak 4.

(1) Tijekom provedbe tehničkog pregleda i utvrđivanja da li su rudarski objekti i postrojenja izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom povjerenstvo obavlja očevid na rudarskim objektima i postrojenjima za koje je zatražena uporabna dozvola, te uvid u dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, kao i dokumentaciju koju je sukladno Zakonu o rudarstvu, investitor dužan dati na uvid povjerenstvu.

(2) Tehnički pregled vodi i radom povjerenstva upravlja predsjednik povjerenstva.

(3) Pojedine radnje najkasnije na dan tehničkog pregleda mogu obaviti i pojedine stručne osobe koje nisu članovi povjerenstva, odnosno predstavnici ustanova i trgovačkih društava koja su u tijeku izgradnje rudarskih objekata i postrojenja provodila neposredan nadzor u pogledu pridržavanja posebnih uvjeta građenja.

(4) Po provedbi radnji iz stavka 1. ovoga članka članovi povjerenstva daju pisani nalaz o tome da li su rudarski objekti i postrojenja izgrađeni u skladu s građevinskom dozvolom i važećim zakonskim propisima, te ovisno o tome daju mišljenje o tome mogu li se izgrađeni rudarski objekti i postrojenja koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.

Članak 5.

(1) Ako se na tehničkom pregledu utvrdi nedostatak zbog kojih rudarski objekti i postrojenja ne ispunjavaju koji od bitnih zahtjeva za rudarske objekte i postrojenja, uvjete nesmetanog pristupa i kretanja na rudarskim objektima i postrojenjima ili odstupanja od lokacijskih uvjeta, a taj se nedostatak može otkloniti bez izmjene i/ili dopune građevinske dozvole, predsjednik povjerenstva odredit će rok za otklanjanje takvog nedostatka i članove povjerenstva koji su dužni provesti kontrolni pregled nakon što taj nedostatak bude otklonjen.

(2) Investitor je dužan obavijest da je utvrđeni nedostatak otklonjen dostaviti tijelu nadležnom za rudarstvo i članovima povjerenstva u roku od najviše 90 dana od dana završetka tehničkog pregleda.

(3) Članovi povjerenstva iz stavka 1. ovog članka dužni su provesti kontrolni pregled i zapisnik s kontrolnog pregleda dostaviti tijelu nadležnom za rudarstvo najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti investitora da je utvrđeni nedostatak otklonjen.

(4) Ako članovi povjerenstva iz stavka 3. ovog članka tijelu nadležnom za rudarstvo u roku od 30 dana ne dostave zapisnik s kontrolnog pregleda, tijelo nadležno za rudarstvo pisanim će putem zatražiti dostavu istog.

(5) U slučaju da članovi povjerenstva zapisnik s kontrolnog pregleda ne dostave niti u roku od 8 dana od traženja tijela nadležnog za rudarstvo, smatrat će se da je utvrđeni nedostatak otklonjen, odnosno smatrat će se da je mišljenje toga tijela ili osobe dano u smislu da se rudarski objekti i postrojenja mogu koristiti i da se može izdati uporabna dozvola, o čemu je tijelo nadležnog za rudarstvo dužno izvijestiti čelnika tijela i osobe određene posebnim propisima koje je uputilo svog predstavnika kao člana povjerenstva.

Članak 6.

(1) Zapisnik o tehničkom pregledu, osim mišljenje članova povjerenstva o tome mogu li se izgrađeni rudarski objekti i postrojenja koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola, sadrži:

– vrijeme, mjesto, tijek i način rada povjerenstva,

– imena prisutnih članova povjerenstva i prisutnih predstavnika sudionika u gradnji,

– podatke o sudionicima u gradnji (investitoru, projektantu, izvođaču i nadzornim inženjerima) prema poslovima koje su obavljali tijekom gradnje rudarskih objekata i postrojenja,

– podatke o procijenjenim troškovima gradnje rudarskih objekata i postrojenja te

podatke o uplaćenim upravnim pristojbama,

– podatke o građevinskoj dozvoli i glavnom projektu koji je njezin sastavni dio i njihovim izmjenama i/ili dopunama,

– popis svih izvedbenih projekata s podacima o mišljenju projektanta odnosno glavnog projektanta glavnog projekta o usklađenosti izvedbenog projekta s glavnim projektom,

– podatke o elaboratu o iskolčenju i situacijskom nacrtu izgrađenih rudarskih objekata i postrojenja,

– podatak o prijavi početka građenja,

– popis građevinskih dnevnika,

– podatke o provedenom inspekcijskom nadzoru,

– podatke o prijavi probnog rada,

– podatke o završnom izvješću nadzornog inženjera i izjavi izvođača i

– druge podatke određene ovim Pravilnikom, te druge podatke ovisno o vrsti i okolnostima gradnje rudarskih objekata i postrojenja.

(2) U Zapisnik o tehničkom pregledu unose se svi podaci i činjenice značajne za izdavanje uporabne dozvole, a naročito u pogledu ispunjavanja bitnih zahtjeva za rudarske objekte i postrojenja, uvjete nesmetanog pristupa i kretanja na rudarskim objektima i postrojenjima, te lokacijskih uvjeta, kao što su:

– da li su rudarski objekti i postrojenja izgrađena prema građevinskoj dozvoli i sa kojim izmjenama i dopunama, ako ih je bilo,

– kojim se ispravama dokazuje na koji je način i pod kakvim uvjetima su izgrađeni rudarski objekti i postrojenja, naznaka tijela koja je takve isprave izdala i bitni podaci iz njihova sadržaja, odnosno poziv na popis tih isprava priložen u izjavi izvođača iz članka 10. ovoga pravilnika,

– ima li neizvedenih radova prema glavnom projektu i mogu li se rudarski objekti i postrojenja i bez tih neizvedenih radova koristiti odnosno staviti u pogon,

– ima li na izgrađenim rudarskim objektima i postrojenjima nedostataka koji se mogu otkloniti i u kojem se roku moraju otkloniti,

– ima li na izgrađenim rudarskim objektima i postrojenjima nedostataka koji se ne mogu otkloniti bez izmjene i/ili dopune građevinske dozvole,

– mišljenje projektanta o usklađenosti izvedenih radova s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole, i

– završno mišljenje povjerenstva o tome mogu li se izgrađeni rudarski objekti i postrojenja koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.

(3) Zapisnik o tehničkom pregledu potpisuju svi članovi povjerenstva koji su prisustvovali tehničkom pregledu.

Članak 7.

(1) U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole i podnošenja novog zahtjeva za izdavanje iste, u novom postupku izdavanja uporabne dozvole ponovno se provodi tehnički pregled.

(2) Na tehničkom pregledu iz stavka 1. ovoga članka ne provode se radnje, odnosno ne prikupljaju i ne izvode se dokazi, kojima je na ranijem tehničkom pregledu utvrđeno da su rudarski objekti i postrojenja ili njihov dio sukladni građevinskoj dozvoli.

(3) Radnje i dokazi iz stavka 2. ovoga članka koje se ne provode ponovno navode se u zapisniku o tehničkom pregledu.

Članak 8.

(1) Za dio rudarskih objekata i postrojenja za koji je glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole, predviđeno da se može početi koristiti prije dovršenja rudarskih objekata i postrojenja u cjelini, može se izdati uporabna dozvola ako povjerenstvo nakon provedenog tehničkog pregleda utvrdi da se taj dio rudarskih objekata i postrojenja može koristiti odnosno staviti u pogon i prije dovršetka rudarskih objekata i postrojenja u cjelini.

(2) Na tehničkom pregledu za preostali dio rudarskih objekata i postrojenja ne provode se radnje odnosno ne prikupljaju i ne izvode se dokazi, koje su provedene odnosno koji su prikupljeni i izvedeni na tehničkom pregledu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U zapisniku o tehničkom pregledu preostalog dijela rudarskih objekata i postrojenja iz stavka 2. ovoga članka navodi se klasifikacijska oznaka, urbroj i datum uporabne dozvole izdane za dio rudarskih objekata i postrojenja koji su se počeli koristiti prije dovršetka rudarskih objekata i postrojenja u cjelini, te podaci iz tog zapisnika bitni za izdavanje uporabne dozvole za preostali dio rudarskih objekata i postrojenja.

(4) U uporabnoj dozvoli za preostali dio rudarskih objekata i postrojenja navodi se klasifikacijska oznaka, urbroj i datum izdavanja uporabne dozvole izdane za dio rudarskih objekata i postrojenja koji se je počeo koristiti prije dovršetka rudarskih objekata i postrojenja u cjelini.

Članak 9.

U postupku izdavanja uporabne dozvole za složene rudarske objekte i postrojenja za koje nije određena mogućnost izdavanja posebnih uporabnih dozvola za njihove pojedine dijelove može se provesti više tehničkih pregleda.

III. PISANA IZJAVA IZVOĐAČA O IZVEDENIM RADOVIMA I UVJETIMA ODRŽAVANJA RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

Članak 10.

(1) Pisana izjava izvođača, o izvedenim radovima i uvjetima održavanja rudarskih objekata i postrojenja, sadrži:

– naziv rudarskih objekata i postrojenja ili njihovih dijelova i klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole po kojoj su rudarski objekti i postrojenja izgrađeni,

– podatke o izvođenim radovima i odgovarajućem glavnom i izvedbenom projektu ili njegovom dijelu, te podatke o imenovanju odgovornih osoba koje vode građenje odnosno pojedine radove i glavnog inženjera gradilišta,

– izjavu o udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede ispunjavanja bitnih zahtjeva i drugih uvjeta za rudarske objekte i postrojenja, te lokacijskih uvjeta,

– izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju građevinskih i/ili ostalih proizvoda i opreme u odnosu na tehničke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja rudarskih objekata i postrojenja s obzirom na izvedeno stanje rudarskih objekata i postrojenja, ugrađene građevinske i/ili ostale proizvode, instalacije i opremu u odnosu na projektom predviđene uvjete,

– izvješće o izmjenama tijekom građenja u odnosu na glavni projekt, te podatke o izmjenama i/ili dopunama građevinske dozvole,

– očitovanje o eventualno neizvedenim radovima i drugim okolnostima tijekom gradnje, te o njihovom utjecaju na uporabljivost rudarskih objekata i postrojenja,

– druge podatke značajne za održavanje ovisno o vrsti rudarskih objekata i postrojenja i izvedenim radovima (uvođenje u posao, zapisnik o primopredaji radova i dokumentacije i sl).

(2) Prilog pisanoj izjavi izvođača je popis građevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga potpisivale, te popis isprava kojima se dokazuje uporabljivost ugrađenih građevinskih proizvoda ili ostalih proizvoda, dokaza o sukladnosti ugrađene opreme, isprava o sukladnosti određenih dijelova rudarskih objekata i postrojenja bitnim zahtjevima za rudarske objekte i postrojenja i dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama i kontrole kvalitete i sl.) i drugi dokazi uporabljivosti u skladu sa posebnim propisima, odnosno druga odgovarajuća dokumentacija prema građevinskoj dozvoli odnosno posebnim propisima u skladu s kojima su rudarski objekti i postrojenja izgrađeni.

(3) Pisanu izjavu izvođača daju svi izvođači koji su sudjelovali u građenju, odnosno izvodili pojedine radove nakon što završe s izvođenjem radova na rudarskim objektima i postrojenjima. Izjave izvođača do podnošenja zahtjeva za uporabnu dozvolu čuva odgovorna osoba koja vodi građenje, odnosno glavni inženjer gradilišta kada je imenovan.

(4) U slučaju kada je određen izvođač koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova (u daljnjem tekstu: glavni izvođač) izjava glavnog izvođača sadrži podatke o rudarskim objektima i postrojenjima i građevinskoj dozvoli, izjavu o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti radova, te popis izjava svih izvođača koji su sudjelovali u građenju rudarskih objekata i postrojenja.

(5) Istinitost i točnost izjava, podataka, izvješća i očitovanja iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka potvrđuje inženjer gradilišta odnosno glavni inženjer gradilišta potpisom izjave izvođača odnosno glavnog izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja. Glavni inženjer gradilišta supotpisuje i sve izjave izvođača koji su sudjelovali u građenju.

Članak 11.

(1) Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi rudarskih objekata i postrojenja sadrži:

– naziv rudarskih objekata i postrojenja ili njihovih dijelova s klasifikacijskom oznakom, urudžbenim brojem i datumom izdavanja građevinske dozvole po kojoj su rudarski objekti i postrojenja izgrađeni,

– podatke o imenovanju nadzornog inženjera i glavnog nadzornog inženjera, te podatke o nadziranim radovima i odgovarajućem izvedbenom projektu ili njegovom dijelu,

– izjavu o usklađenosti građenja rudarskih objekata i postrojenja s građevinskom dozvolom, projektima, Zakonom o rudarstvu i posebnim propisima, te izjavu o usklađenosti iskolčenja rudarskih objekata i postrojenja s glavnim projektom,

– izvješće o provedbi kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova rudarskih objekata i postrojenja,

– očitovanje o manjkavostima odnosno nepravilnostima uočenim tijekom građenja kao i o nedostacima građenja i njihovom otklanjanju te o njihovom utjecaju na uporabljivost rudarskih objekata i postrojenja,

– podatke o vođenju, objedinjavanju i pohrani građevinskog dnevnika,

– izvješće o izmjenama tijekom izvođenja radova u odnosu na glavni projekt, te o izmjenama i dopunama građevinske dozvole,

– izvješće o provedenom pokusnom radu ako je proveden,

– izvješće o pokusnom opterećenju ako je proveden,

– očitovanje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni glavnim projektom, a koji nemaju utjecaja na uporabljivost rudarskih objekata i postrojenja,

– druge podatke u svezi s nadzorom ovisno o vrsti rudarskih objekata i postrojenja i izvedenim radovima (uvođenje u posao, primopredaja radova i dokumentacije i sl.).

(2) Završno izvješće izrađuje nadzorni inženjer koji je bio imenovan u trenutku završetka građenja na temelju zapisnika o primopredaji radova i dokumentacije od prethodnih nadzornih inženjera.

(3) Zapisnik o primopredaji radova i dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati elemente potrebne za izradu završnog izvješća.

(4) Završno izvješće glavnog nadzornog inženjera sadrži podatke o rudarskim objektima i postrojenjima i građevinskoj dozvoli, izjavu o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti stručnog nadzora, te o usklađenosti izvedbe rudarskih objekata i postrojenja s građevinskom dozvolom, kao i podatke o izvješćima svih nadzornih inženjera koji su bili imenovani tijekom građenja.

(5) Istinitost i točnost izjava, podataka, izvješća i očitovanja iz stavka 1., 3. i 4. ovoga članka potvrđuje nadzorni inženjer odnosno glavni nadzorni inženjer potpisom završnog izvješća i žigom ovlaštenog inženjera.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Izjava izvođača, završno izvješće nadzornog inženjera, te druge izjave, izvješća i očitovanja iz ovoga pravilnika u vezi s radovima odnosno rudarskim objektima i postrojenjima čije je izvođenje odnosno građenje započeto do stupanja na snagu ovoga pravilnika izrađuju odnosno daju se na temelju dokumentacije s kojom se raspolaže.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/13-03/300

Urbroj: 526-03-03/1-13-3

Zagreb, 26. rujna 2013.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.