Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina

NN 142/2013 (29.11.2013.), Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

3044

Na temelju članka 171. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine« broj 56/2013) ministar gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom određuje se sadržaj prijedloga fizičke osobe ili pravne osobe za raspisivanje javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju, imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova u istražnom prostoru, jamstva za troškove sanacije istražnog prostora, izvješća o obavljenim rudarskim radovima u istražnom prostoru, zahtjev ovlaštenika istražnog prostora za utvrđivanje eksploatacijskog polja, zahtjev ovlaštenika eksploatacijskog polja za davanje koncesije, imenovanje odgovornog voditelj izvođenja rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina, jamstva za troškove sanacije eksploatacijskog polja i neispunjavanje obveza iz ugovora o koncesiji, obveze rudarskih gospodarskih subjekata i prekršajne odredbe

II. ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA

Članak 2.

(1) Ako fizička osoba ili pravna osoba, sukladno odredbama članka 24. Zakona o rudarstvu, podnosi prijedlog za raspisivanje javnog nadmetanja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju (u daljnjem tekstu: Podnositelj prijedloga), dužna je uz prijedlog tijelu nadležnom za rudarstvo priložiti:

1. dokaz da Podnositelj prijedloga nije pokrenuo postupak obustavljanja poslovne djelatnosti, likvidacije, odnosno da Podnositelj prijedloga nije u stečajnom postupku i/ili u postupku predstečajne nagodbe,

2. dokaze o bonitetu Podnositelja prijedloga na obrascu BON-1 izdanom od Financijske agencije, te o solventnosti na obrascu BON-2 ili na drugom odgovarajućem obrascu poslovne banke,

3. dokaz sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o rudarstvu, da je predloženi istražni prostor dokumentima prostornog uređenja planiran za izvođenje rudarskih radova,

4. za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 5. točke 2., 3., 4. i 5. Zakona o rudarstvu zemljovid iz članka 24. točke 8. Zakona o rudarstvu mora biti izrađen od ovlaštene osobe odgovarajuće struke po posebnom propisu,

5. za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 5. točke 2., 3., 4. i 5. Zakona o rudarstvu uz priložene zemljišnoknjižne izvatke izdane od nadležnog suda Podnositelj prijedloga dužan je priložiti i posjedovne listove za katastarske čestice unutar obuhvata predloženog istražnog prostora izdane od nadležnog tijela,

6. dokaze sukladno članku 20. Zakona o rudarstvu.

(2) Tijelo nadležno za rudarstvo rješenjem će odbaciti prijedlog za raspisivanje javnog nadmetanja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju:

1. ako Podnositelj prijedloga ne ispunjava uvjete određene Zakonom o rudarstvu, odnosno ako nije dostavio sve propisano i određeno odredbama Zakona o rudarstvu i odredbama ovoga Pravilnikom glede prijedloga za raspisivanje javnog nadmetanja,

2. ako priloženi program ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja nije u skladu sa Zakonom o rudarstvu i podzakonskim propisima kojima je uređeno prikupljanje podataka, način evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina,

3. ako je drugom rudarskom gospodarskom subjektu već izdano važeće rješenje o odobrenju za istraživanje iste vrste mineralne sirovine ili već dana koncesija za eksploataciju iste vrste mineralne sirovine unutar predloženog istražnog prostora,

4. ako je drugom rudarskom gospodarskom subjektu već izdano važeće rješenje o odobrenju za istraživanje druge vrste mineralne sirovine ili već dana koncesija za eksploataciju druge vrste mineralne sirovine unutar predloženog istražnog prostora, ako se rudarski radovi ne mogu istodobno i nesmetano obavljati.

Članak 3.

(1) Na istom prostoru mogu biti određena dva ili više istražnih prostora različitih mineralnih sirovina ako ne postoje zapreke za istovremeno obavljanje istražnih radova.

(2) Rudarski gospodarski subjekti dužni su uskladiti istražne radove na istom prostoru međusobnim ugovorom.

(3) U slučaju kada rudarski gospodarski subjekti ne mogu postići dogovor iz stavka 2. ovoga članka o istom su dužni izvijestiti ministarstvo nadležno za rudarstvo.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka ministarstvo nadležno za rudarstvo donosi obvezujuću odluku o usklađivanju istražnih radova u roku od 60 dana od zaprimanja obavijesti rudarskih gospodarskih subjekata.

Članak 4.

(1) Imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova iz članka 40. stavka 2. Zakona o rudarstvu izrađuje se u skladu s predloškom koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) U slučaju promjene odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova u istražnom prostoru i/ili podataka navedenih u predlošku iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštenik istražnog prostora dužan je izvijestiti tijelo nadležno za rudarstvo u roku od 3 dana.

(3) U slučaju da imenovani odgovorni voditelj izvođenja rudarskih radova u istražnom prostoru nije zaposlenik ovlaštenika istražnog prostora, ovlaštenik istražnog prostora je dužan s odgovornim voditeljem sklopiti pisani ugovor u skladu sa posebnim propisima.

Članak 5.

(1) Jamstva za troškove sanacije istražnog prostora mogu biti zadužnice, bankarske garancije, osobna jamstva, mjenice, polog i ostalo, a vrstu i iznos jamstva određuje tijelo nadležno za rudarstvo u odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju, ovisno o predviđenim rudarskim radovima.

(2) Jamstva iz stavka 1. ovoga članka dužno je čuvati tijelo nadležno za rudarstvo na prikladnom mjestu za vrijeme trajanja roka važenja rješenja o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina.

(3) Jamstvo iz stavka 1. ovoga članka može se po završetku određene faze odobrenih istražnih radova zamijeniti istovjetnim jamstvom umanjene vrijednosti nakon utvrđenja da su provedene mjere osiguranja u skladu s odredbama članka 44. Zakona o rudarstvu.

(4) Tijelo nadležno za rudarstvo dužno je redovito provjeravati valjanost jamstva iz stavka 1. ovoga članka, a način provjere se određuje u rješenju o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina.

(5) U slučaju da jamstvo iz stavka 1. ovoga članka nije valjano, tijelo nadležno za rudarstvo dužno je bez odgode zatražiti od ovlaštenika istražnog prostora dostavu novog odgovarajućeg jamstva.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, ako ovlaštenik istražnog prostora nije dostavio novo odgovarajuće jamstvo u roku od 15 dana, tijelo nadležno za rudarstvo dužno je poduzeti radnje određene člankom 46. Zakona o rudarstvu.

Članak 6.

(1) Odgovorni voditelj izvođenja rudarskih radova u istražnom prostoru, dužan je tijelu nadležnom za rudarstvo podnositi svakih šest mjeseci izvješća o obavljenim rudarskim radovima u istražnom prostoru.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:

1. podatke o obavljenim rudarskim radovima u istražnom prostoru s naznačenjem istih na odgovarajućem zemljovidu,

2. iznos uloženih novčanih sredstava u obavljene rudarske radove u istražnom prostoru,

3. pregled rezultata istraživanja mineralnih sirovina i zaključak o svrhovitosti daljnjeg istraživanja mineralnih sirovina,

4. obrazloženje u slučaju odstupanja obavljenih rudarskih radova u istražnom prostoru od rudarskih radova u istražnom prostoru određenih rješenjem kojim je odobreno istraživanje mineralnih sirovina.

Članak 7.

(1) Nakon završetka rudarskih radova u istražnom prostoru ili prestankom važenja rješenja o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina potrebno je izraditi završno izvješće o obavljenim rudarskim radovima u istražnom prostoru.

(2) Završno izvješće iz stavka 1 ovoga članka, ukoliko je u istražnom prostoru utvrđena količina i kakvoća rezervi mineralnih sirovina, je Dokumentacija o rezervama mineralnih sirovina potvrđena od Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina ministarstva nadležnog za rudarstvo.

(3) Završno izvješće iz stavka 1 ovoga članka, ukoliko u istražnom prostoru nije utvrđena količina i kakvoća rezervi mineralnih sirovina, obvezno sadrži:

1. detaljan opis svih obavljenih rudarskih radova u istražnom prostoru naznačenih na odgovarajućem zemljovidu,

2. karakteristike ležišta mineralnih sirovina i pratećih stijena,

3. kakvoću korisne mineralne sirovine s kemijskim, fizikalnim ili drugim značajkama, te podacima o možebitno obavljenim tehnološkim ispitivanjima,

4. podatke o količini mineralne sirovine koja je otkopana ili pridobivena iz ležišta u svrhu tehnoloških ispitivanja i utvrđivanja uvjeta eksploatacije,

5. iznos ukupno utrošenih novčanih sredstava za istraživanje mineralnih sirovina,

6. prikaz postupaka i radova provedenih u cilju sanacije istražnog prostora,

7. zaključak iz kojeg su vidljive daljnje namjere i postupci nakon istraživanja mineralnih sirovina.

(4) Na izradu završnog izvješća iz stavka 1. ovoga članka, glede skladištenja ugljikovodika i trajnog zbrinjavanja plinova odgovarajuće se primjenjuje odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka.

III. UTVRĐIVANJE EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH SIROVINA

Članak 8.

(1) Ako ovlaštenik istražnog prostora, sukladno odredbama članka 61. Zakona o rudarstvu, podnosi zahtjev za utvrđivanje eksploatacijskog polja mineralnih sirovina, dužan je uz zahtjev tijelu nadležnom za rudarstvo priložiti:

1. dokaz da ovlaštenik istražnog prostora nije pokrenuo postupak obustavljanja poslovne djelatnosti, likvidacije, odnosno da ovlaštenik istražnog prostora nije u stečajnom postupku i/ili u postupku predstečajne nagodbe,

2. dokaze o bonitetu ovlaštenika istražnog prostora na obrascu BON-1 izdanom od Financijske agencije, te o solventnosti ovlaštenika istražnog prostora na obrascu BON-2 ili na drugom odgovarajućem obrascu poslovne banke,

3. za utvrđivanje eksploatacijskog polja mineralnih sirovina zemljovidi iz članka 61. Zakona o rudarstvu moraju biti izrađeni od ovlaštene osobe odgovarajuće struke po posebnom propisu,

4. za utvrđivanje eksploatacijskog polja mineralnih sirovina iz članka 5. točke 2., 3., 4. i 5. Zakona o rudarstvu uz priložene zemljišnoknjižne izvatke izdane od nadležnog suda ovlaštenik istražnog prostora dužan je priložiti i posjedovne listove za katastarske čestice unutar obuhvata zatraženog eksploatacijskog polja izdane od nadležnog tijela,

(2) Tijelo nadležno za rudarstvo rješenjem će odbaciti zahtjev ovlaštenika istražnog prostora za utvrđivanje eksploatacijskog polja mineralnih sirovina ako ovlaštenik istražnog prostora ne ispunjava uvjete određene Zakonom o rudarstvu, odnosno ako nije dostavio sve propisano i određeno odredbama Zakona o rudarstvu i odredbama ovoga Pravilnikom glede postupka utvrđivanja eksploatacijskog polja.

IV. DAVANJE KONCESIJE

Članak 9.

(1) Ako ovlaštenik eksploatacijskog polja, sukladno odredbama članka 74. Zakona o rudarstvu, podnosi zahtjev za davanje koncesije, dužan je uz zahtjev tijelu nadležnom za rudarstvo priložiti:

1. dokaz da ovlaštenik eksploatacijskog polja nije pokrenuo postupak obustavljanja poslovne djelatnosti, likvidacije, odnosno da ovlaštenik istražnog prostora nije u stečajnom postupku i/ili u postupku predstečajne nagodbe,

2. dokaze o bonitetu ovlaštenika eksploatacijskog polja na obrascu BON-1 izdanom od Financijske agencije, te o solventnosti ovlaštenik eksploatacijskog polja na obrascu BON-2 ili na drugom odgovarajućem obrascu poslovne banke,

3. zemljovid iz članka 74. stavka 3. točke 8. Zakona o rudarstvu koji mora biti izrađeni od ovlaštene osobe odgovarajuće struke po posebnom propisu,

(2) Tijelo nadležno za rudarstvo rješenjem će odbaciti zahtjev ovlaštenika eksploatacijskog polja za davanje koncesije ako ovlaštenik eksploatacijskog polja ne ispunjava uvjete određene Zakonom o rudarstvu, odnosno ako nije dostavio sve propisano i određeno odredbama Zakona o rudarstvu i odredbama ovoga Pravilnikom glede postupka davanja koncesije.

Članak 10.

(1) Imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju iz članka 76. stavka 2. Zakona o rudarstvu izrađuje se u skladu s predloškom koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) U slučaju promjene odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju i/ili podataka navedenih u predlošku iz stavka 1. ovoga članka, koncesionar je dužan izvijestiti tijelo nadležno za rudarstvo u roku od 3 dana.

Članak 11.

(1) Jamstva za troškove sanacije eksploatacijskog polja mineralnih sirovina mogu biti zadužnice, bankarske garancije, osobna jamstva, mjenice, polog i ostalo, a vrstu i iznos jamstva određuje tijelo nadležno za rudarstvo u odluci o davanju koncesije, ovisno o predviđenim rudarskim radovima.

(2) Jamstva iz stavka 1. ovoga članka dužno je čuvati tijelo nadležno za rudarstvo na prikladnom mjestu za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.

(3) Jamstvo iz stavka 1. ovoga članka može se po završetku određene faze odobrenih rudarskih radova zamijeniti istovjetnim jamstvom umanjene vrijednosti nakon utvrđenja da su provedene mjere osiguranja u skladu s odredbama članka 87. Zakona o rudarstvu.

(4) Tijelo nadležno za rudarstvo dužno je redovito provjeravati valjanost jamstva iz stavka 1. ovoga članka, a način provjere se određuje u odluci o davanju koncesije.

(5) U slučaju da jamstvo iz stavka 1. ovoga članka nije valjano, tijelo nadležno za rudarstvo dužno je bez odgode zatražiti od koncesionara dostavu novog odgovarajućeg jamstva.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, ako koncesionar nije dostavio novo odgovarajuće jamstvo u roku od 15 dana, tijelo nadležno za rudarstvo dužno je poduzeti radnje određene člankom 90. Zakona o rudarstvu.

(7) Sukladno odredbama Zakona o koncesijama rudarski gospodarski subjekt dužan je prije sklapanja i potpisivanja ugovora o koncesiji dostaviti tijelu nadležnom za rudarstvo osim jamstva iz stavka 1. ovoga članka i jamstva i/ili instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji u iznosu određenom u odluci o davanju koncesije.

(8) U slučaju iz stavka 7. odgovarajuće se primjenjuje odredbe Zakona o rudarstvu, Zakona o koncesijama i ovoga Pravilnika.

V. OBVEZE RUDARSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 12.

(1) Rudarski gospodarski subjekti, dužni su u roku od 3 dana izvijestiti tijelo nadležno za rudarstvo o:

1. prestanku valjanosti jamstva iz članka 5. ovoga Pravilnika,

2. prestanku valjanosti jamstva iz članka 11. ovoga Pravilnika,

3. pokrenutom postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, likvidacije, stečaja i/ili predstečajne nagodbe,

4. pokrenutom postupku promjene adrese i/ili sjedišta rudarskog gospodarskog subjekta,

5. problemima tijekom istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina,

6. odlukama, rješenjima, zaključcima, provedenim nadzorima, zabranama i ostalom tijekom istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina.

(2) Koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina dužan je na vidljivo mjesto postaviti natpis s podacima o eksploatacijskom polju mineralnih sirovina i rudarskom objektu za eksploataciju mineralnih sirovina u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Natpis s podacima o eksploatacijskom polju mineralnih sirovina i/ili rudarskim objektima za eksploataciju mineralnih sirovina obvezno sadrži:

– naziv eksploatacijskog polja i rudarskog objekta za eksploataciju mineralnih sirovina,

– ime ili naziv, adresu, sjedište i kontakte koncesionara,

– znakove upozorenja i zabrana.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba odnosno pravna osoba:

1. ako ne postupi u skladu s odredbama članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika,

2. ako ne postupi u skladu s odredbama članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika,

3. ako ne postupi sukladno odredbama članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 15.000,00 kuna.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju važiti Pravilnik o istraživanju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 125/98.) i Pravilnik o eksploataciji mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 125/98.).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/13-03/365

Urbroj: 526-03-03/1-13-1

Zagreb, 11. studenoga 2013.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.

Predložak                     Imenovanje odgovornog voditelja izvođenja
                                   rudarskih radova u istražnom prostoru

_______________________________________________ u skladu s
    [ime ili naziv i sjedište rudarskog gospodarskog subjekta]

odredbama Zakona o rudarstvu i Pravilnika o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, temeljem Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ______________________________,
    [naziv tijela nadležnog za rudarstvo]

__________________________________________________,
        [klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, nadnevak]

imenuje

Odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova

u istražnom prostoru

__________________________________________________
                           [naziv istražnog prostora]

Ime i prezime: ______________________________________

OIB: ______________________________________________

Dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja:

__________________________________________________

Adresa za zaprimanje pošte: ___________________________

Elektronička pošta: __________________________________

Broj telefona/broj mobitela: ____________________________

Stručna sprema: ____________________________________

U ______________, _____________________
         [mjesto]                         [nadnevak]

_______________________________
 [Ime, prezime i popis odgovorne osobe]

                                           MP

Prilog imenovanju:

1. Dokaznice sukladno odredbama članka 149. Zakona o rudarstvu,

2. Dokaznice sukladno odredbama članka 42. Zakona o rudarstvu.

3. Dokaznice sukladno odredbama članka 4. stavka 3. Pravilnika o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina

DOSTAVITI:

1. TIJELU NADLEŽNOM ZA RUDARSTVOPredložak           Imenovanje odgovornog voditelja izvođenja
                          rudarskih radova eksploatacije mineralnih 
                          sirovina

__________________________________________ u skladu s
 [ime ili naziv i sjedište rudarskog gospodarskog subjekta]

odredbama Zakona o rudarstvu i Pravilnika o istraživanju i eksploataciji

mineralnih sirovina, temeljem Odluke o davanju

koncesije __________________________________________,
                  [naziv tijela nadležnog za rudarstvo / davatelja koncesije]

__________________________________________________,
         [klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, nadnevak]

imenuje

Odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova

tijekom ostvarivanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju

_______________________________
[naziv eksploatacijskog polja]

Ime i prezime: ____________________________________

OIB: ____________________________________________

Dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja: ___________

________________________________________________

Adresa za zaprimanje pošte: _________________________

Elektronička pošta: ________________________________

Broj telefona/broj mobitela: __________________________

Stručna sprema: __________________________________

U ______________, _____________________
       [mjesto]                         [nadnevak]

                              _______________________________
                                            [Ime, prezime i popis odgovorne osobe]

                                  MP

Prilog imenovanju:

1. Dokaznice sukladno odredbama članka 149. Zakona o rudarstvu,

2. Dokaznice sukladno odredbama članka 82. Zakona o rudarstvu.

DOSTAVITI:

1. TIJELU NADLEŽNOM ZA RUDARSTVO/DAVATELJU KONCESIJE

142 29.11.2013 Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina