Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima

NN 142/2013 (29.11.2013.), Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

3045

Na temelju članka 146. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine« broj 56/2013) ministar gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O JEDINSTVENOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU MINERALNIH SIROVINA I REGISTRIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se ustroj i način vođenja Jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina, ustroj i način vođenja Bilance stanja rezervi mineralnih sirovina Republike Hrvatske, način vođenja evidencije o svim rudarskim gospodarskim subjektima, način vođenja evidencije o traženim istražnim prostorima i/ili eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina, ustroj i način vođenja registra istražnih prostora mineralnih sirovina, ustroj i način vođenja registar utvrđenih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, ustroj i način vođenja zbirke isprave istražnih prostora i/ili eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, ustroj i način vođenja popisa rudarskih gospodarskih subjekta.

Članak 2.

(1) Ministarstvo nadležno za rudarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za sve mineralne sirovine iz članka 5. Zakona o rudarstvu vodi:

1. Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina,

2. Bilancu stanja rezervi mineralnih sirovina Republike Hrvatske,

3. Evidenciju o svim rudarskim gospodarskim subjektima,

4. Evidenciju o svim traženim istražnim prostorima i traženim eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina.

(2) Ministarstvo i uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, sukladno odredbama članka 8. Zakona o rudarstvu, vode:

1. Registar odobrenih istražnih prostora mineralnih sirovina,

2. Registar utvrđenih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina,

3. Zbirku isprava istražnih prostora mineralnih sirovina,

4. Zbirku isprava eksploatacijskih polja mineralnih sirovina,

5. Popis rudarskih gospodarskih subjekata.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Uredi državne uprave) dužni su bez odgode dostavljati Ministarstvu podatke o svim traženim istražnim prostorima i eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina, odnosno podatke o svim rudarskim gospodarskim subjektima uvedenim u registre, te sve upravne akte kojima se rudarskim gospodarskim subjektima odobrava istraživanje mineralnih sirovina, utvrđuju eksploatacijska polja mineralnih sirovina, te daju koncesije za eksploataciju.

II. JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV MINERALNIH SIROVINA

Članak 3.

(1) Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina obuhvaća podatke o svim rudarskim gospodarskim subjektima i podatke o svim odobrenim istražnim prostorima, utvrđenim eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina i dodijeljenim koncesijama za eksploataciju mineralnih sirovina.

(2) Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

III. BILANCA STANJA REZERVI MINERALNIH SIROVINA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 4.

(1) Bilancu stanja rezervi mineralnih sirovina Republike Hrvatske, sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine, izrađuje Ministarstvo do 30. lipnja tekuće godine temeljem podataka o rezervama mineralnih sirovina i podataka o godišnjoj eksploataciji mineralnih sirovina koje su rudarski gospodarski subjekt dužni dostaviti Ministarstvu.

(2) Bilanca stanja rezervi mineralnih sirovina Republike Hrvatske je javna isprava, dostupna javnosti putem Ministarstva.

(3) Iznimno od odredbi stavka 2. ovoga članka, podaci iz Bilance stanja rezervi mineralnih sirovina Republike Hrvatske za pojedinačna ležišta mineralnih sirovina poslovna su tajna rudarskih gospodarskih subjekata i bez njihove suglasnosti se ne smiju javno objavljivati.

(4) Bilancu stanja rezervi mineralnih sirovina Republike Hrvatske vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

IV. EVIDENCIJA O SVIM RUDARSKIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Članak 5.

(1) Evidencija o svim rudarskim gospodarskim subjektima obuhvaća podatke o rudarskim gospodarskim subjektima kojima su izdana odobrenja za istraživanje, rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja i/ili rješenja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na već utvrđenom eksploatacijskom polju, odnosno koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina.

(2) Evidenciju o svim rudarskim gospodarskim subjektima vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

V. EVIDENCIJA O SVIM TRAŽENIM ISTRAŽNIM PROSTORIMA I/ILI EKSPLOATACIJSKIM POLJIMA

Članak 6.

Evidenciju o svim traženim istražnim prostorima i traženim eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

VI. REGISTAR ISTRAŽNIH PROSTORA MINERALNIH SIROVINA

Članak 7.

(1) Svi odobreni istražni prostori mineralnih sirovina upisuju se u registar istražnih prostora mineralnih sirovina na zasebnom listu prije dostavljanja rješenja o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina.

(2) Registar istražnih prostora mineralnih sirovina vodi se u zasebnim knjigama na obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 8.

(1) U registar istražnih prostora mineralnih sirovina unose se sve izmjene i dopune sukladno odredbama Zakonu o rudarstvu i ovoga Pravilnika.

(2) Izmjene i dopune u registar istražnih prostora mineralnih sirovina unose se tintom ili kemijskom olovkom.

(3) U slučaju brisanja istražnog prostora mineralnih sirovina iz registra istražnih prostora mineralnih sirovina listovi na kojima je upisan istražni prostor mineralnih sirovina precrtat će se unakrsnim linijama crvenom tintom ili crvenom kemijskom olovkom uz naznačenje akta temeljem kojeg se istražni prostor mineralnih sirovina briše.

Članak 9.

(1) Ako se na cijeloj površini odobrenog istražnog prostora mineralnih sirovina utvrdi eksploatacijsko polje mineralnih sirovina, ta okolnost se navodi na zasebnom listu istražnog prostora mineralnih sirovina prije brisanja iz registra istražnih prostora mineralnih sirovina, uz naznačenje akta temeljem kojeg je utvrđeno eksploatacijsko polje mineralnih sirovina.

(2) Ako se na dijelu površine odobrenog istražnog prostora mineralnih sirovina utvrdi eksploatacijsko polje mineralnih sirovina, ta okolnost se navodi na zasebnom listu istražnog prostora mineralnih sirovina, uz naznačenje akta temeljem kojeg je utvrđeno eksploatacijsko polje mineralnih sirovina.

Članak 10.

(1) Za istražne prostore mineralnih sirovina iz članka 5. točke 1. Zakona o rudarstvu u registar istražnih prostora mineralnih sirovina unose se i podaci o svim rudarskim objektima smještenim unutar odobrenog istražnog prostora mineralnih sirovina.

(2) Rudarski gospodarski subjekt dužan je podatke iz stavka 1. ovoga članka dostaviti na obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

VII. REGISTAR EKSPLOATACIJSKIH POLJA MINERALNIH SIROVINA

Članak 11.

(1) Sva utvrđena eksploatacijska polja mineralnih sirovina upisuju se u registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina na zasebnom listu prije dostavljanja rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja mineralnih sirovina.

(2) Registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina vodi se u zasebnim knjigama na obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 12.

(1) U registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina unose se sve izmjene i dopune sukladno odredbama Zakonu o rudarstvu i ovoga Pravilnika.

(2) Izmjene i dopune u registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina unose se tintom ili kemijskom olovkom.

(3) U slučaju brisanja eksploatacijskog polja mineralnih sirovina iz registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina listovi na kojima je upisano eksploatacijsko polje mineralnih sirovina precrtat će se unakrsnim linijama crvenom tintom ili crvenom kemijskom olovkom uz naznačenje akta temeljem kojeg se eksploatacijsko polje mineralnih sirovina briše.

Članak 13.

(1) Za eksploatacijska polja mineralnih sirovina iz članka 5. točke 1. Zakona o rudarstvu u registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina unose se i podaci o svim rudarskim objektima smještenim unutar utvrđenog eksploatacijskog polja mineralnih sirovina.

(2) Rudarski gospodarski subjekt dužan je podatke iz stavka 1. ovoga članka dostaviti na obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

VIII. ZBIRKE ISPRAVA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA MINERALNIH SIROVINA

Članak 14.

(1) U zbirke isprava istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina pohranjuju se svi podaci bitni za svaki istražni prostor i eksploatacijsko polje mineralnih sirovina zasebno (primjerice: odluke, zaključci, rješenja, ugovori, zapisnici, očitovanja, pojašnjenja, mišljenja).

(2) Svi podaci bitni za svaki istražni prostor i eksploatacijsko polje mineralnih sirovina ulažu se u posebni omot. Na omotu se označava broj knjige i lista registra istražnih prostora mineralnih sirovina odnosno registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina.

IX. POPIS RUDARSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 15.

Popis rudarskih gospodarskih subjekta kojima su izdana odobrenja za istraživanje, rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja i/ili rješenja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na već utvrđenom eksploatacijskom polju, odnosno koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina vode se na obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Registre i zbirke isprava iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika vođene po prijašnjim propisima Ministarstvo i uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave dužni su uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o katastru istražnih prostora i eksploatacionih polja te o načinu vođenja evidencije, zbirke isprava i popisa rudarskih poduzeća i samostalnih poduzetnika kojima su izdana odobrenja za istraživanja ili eksploataciju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 44/91.).

Članak 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/13-03/354

Urbroj: 526-03-03/1-13-1

Zagreb, 23. listopada 2013.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.

142 29.11.2013 Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima