Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika

NN 142/2013 (29.11.2013.), Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

3046

Na temelju članka 124. stavka 2. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine« broj 56/2013) ministar gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU VOÐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti, način vođenja i obrazac građevinskog dnevnika kao dijela dokumentacije koju izvođač tijekom građenja rudarskih objekata i postrojenja mora imati na gradilištu.

Članak 2.

Građevinski dnevnik je dokument o tijeku gradnje rudarskih objekata i postrojenja kojim se dokazuje usklađenost uvjeta i načina gradnje odnosno izvođenja pojedinih radova s tehničkim rješenjima i zahtjevima iz glavnog projekta, izvedbenog projekta, propisa i normi.

Članak 3.

(1) O gradnji rudarskih objekata i postrojenja odnosno o izvođenju pojedinih radova za koje je potrebna građevinska dozvola izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik.

(2) Ako u građenju rudarskih objekata i postrojenja sudjeluju dva ili više izvođača, građevinski dnevnik vodi glavni izvođač određen od investitora i odgovoran za međusobno usklađivanje radova.

Članak 4.

(1) Građevinski dnevnik vodi se tijekom gradnje rudarskih objekata i postrojenja u cjelini od dana početka pripremnih radova do dana završetka gradnje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka građevinski dnevnik vodi se i za dijelove rudarskih objekata i postrojenja, ako su ti dijelovi određeni građevinskom dozvolom.

Članak 5.

(1) O gradnji tehničko-tehnološkog dijela rudarskih objekata i postrojenja odnosno o izvođenju pojedinih radova (dijelovi rudarskih objekata i postrojenja izrađeni izvan mjesta ugradbe, ugradnja opreme, radovi pojedinih izvođača i sl.) izvođač može voditi zasebni građevinski dnevnik kao sastavni dio građevinskog dnevnika za rudarske objekte i postrojenja u cjelini.

(2) Zasebni građevinski dnevnik vodi se od dana početka gradnje tehničko-tehnološkog dijela rudarskih objekata i postrojenja odnosno početka izvođenja pojedinih radova do dana završetka te gradnje odnosno radova.

(3) O zasebnom građevinskom dnevniku obvezno se u građevinski dnevnik za rudarske objekte i postrojenja u cjelini upisuju podaci:

– naziv odnosno opis tehničko-tehnološkog dijela rudarskih objekata i postrojenja odnosno radova,

– naziv i sjedište izvođača te ime odgovorne osobe koja vodi gradnju,

– naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor te ime nadzornog inženjera odnosno imena glavnog i drugih nadzornih inženjera,

– nadnevak početka i završetka vođenja zasebnog građevinskog dnevnika.

Članak 6.

(1) Građevinski dnevnik odnosno zasebni građevinski dnevnik vodi odgovorna osoba koja vodi gradnju odnosno pojedine radove (glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenja).

(2) Građevinski dnevnik može voditi i osoba koju odredi upisom u građevinski dnevnik odgovorna osoba iz stavka 1. ovog članka.

Članak 7.

(1) Građevinski dnevnik se vodi u paricama (kopijama) s jednako obilježenim listovima formata 210 x 297 mm.

(2) Oblik i sadržaj parica prve i ostalih stranica građevinskog dnevnika prikazan je na obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 8.

(1) Osoba koja vodi građevinski dnevnik svakodnevno upisuje podatke o usklađenosti i odstupanjima od uvjeta i načina gradnje odnosno izvođenja pojedinih radova u odnosu na tehnička rješenja i zahtjeve iz glavnog projekta, izvedbenog projekta i tehničkih propisa, a osobito podatke o:

– elaboratu o iskolčenju rudarskog objekta i postrojenja i osobi koja je provela iskolčenje,

– prispijeću i porijeklu gradiva, građevinskih proizvoda i opreme koje se ugrađuje, s dokazima o njihovoj uporabljivosti,

– promjenama vremenskih i drugih uvjeta za izvođenje radova,

– predloženim odnosno poduzetim mjerama usklađenja uvjeta za izvođenje radova,

– obavljenim pregledima i dokazima kvalitete izvedenih radova i uporabljivosti ugrađenih proizvoda i opreme.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka obvezno upisuju u građevinski dnevnik odmah po nastanku podatke koji se odnose na izmjene i dopune građevinske dozvole, kao i podatke o promjenama sudionika u gradnji i tijeka gradnje odnosno izvođenja pojedinih radova.

(3) Glavni nadzorni odnosno nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik:

– utvrđuje usklađenost iskolčenja s elaboratom o iskolčenju rudarskih objekta i postrojenja i projektom i odobrava početak izvođenja radova na rudarskim objektima i postrojenjima,

– ocjenjuje usklađenost pregledanih izvedenih radova sa zahtjevima odnosno tehničkim rješenjima iz glavnog projekta, izvedbenog projekta i tehničkih propisa,

– odobrava odnosno zabranjuje nastavak radova te odobrava odnosno određuje način otklanjanja utvrđenih neusklađenosti.

(4) Projektant te osoba koja provodi inspekcijski ili drugi nadzor prema posebnom propisu upisuju u građevinski dnevnik podatke o obavljenom pregledu i nalazu.

Članak 9.

(1) Odgovorna osoba koja vodi gradnju i glavni nadzorni inženjer odnosno nadzorni inženjer potpisom na svakoj stranici ovjeravaju točnost upisa u građevinski dnevnik.

(2) Glavni nadzorni odnosno nadzorni inženjer uzima i pohranjuje paricu svake ovjerene stranice građevinskog dnevnika odmah po ovjeri.

(3) Upis u građevinski dnevnik ne smije se brisati, a precrtani i ispravljeni upis mora biti čitljiv i ovjeren potpisima osoba iz stavka 1. ovog članka.

(4) Nadzorni inženjer daje paricu završenog zasebnog građevinskog dnevnika glavnom nadzornom inženjeru radi sastavljanja građevinskog dnevnika za rudarske objekte i postrojenja u cjelini.

(5) Glavni nadzorni odnosno nadzorni inženjer po završetku gradnje daje investitoru na trajno čuvanje paricu uvezanog građevinskog dnevnika.

(6) Građevinski dnevnik mora biti uvezan tako da nije moguća zamjena sastavnih dijelova.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/13-03/299

Urbroj: 526-03-03/1-13-3

Zagreb, 26. rujna 2013.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.

142 29.11.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika