Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda

NN 142/2013 (29.11.2013.), Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3049

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine« br. 48/2004, 130/2004, 140/2005, 143/2005, 83/2009 i 93/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROIZVODNJI BRAŠNA I PEKARSKIH PROIZVODA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalne količine brašna koje se mogu dobiti mljevenjem pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza, najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda, te način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način vođenja evidencije o proizvodnji i način izvještavanja ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

Minimalna (najmanja) količina brašna koja se mljevenjem može dobiti od 100 kg pšenice standardne kakvoće, raži ili kukuruza iznosi:

– od pšenice 72 kg proizvedenog brašna različitih tipova i namjena uključujući i krupicu,

– od raži 70 kg proizvedenog brašna različitih tipova i namjena, te

– od kukuruza 45 kg proizvedenog brašna različitih tipova i namjena.

Članak 3.

(1) »Uslužnom meljavom« smatra se pružanje usluge mljevenja i proizvodnje brašna po nalogu i za račun vlasnika pšenice, raži i kukuruza (u daljnjem tekstu: vlasnik žitarica).

(2) »Zamjenskim poslom« smatra se kada vlasnik žitarica uskladišti svoju pšenicu, raž ili kukuruz kod proizvođača mlinskih proizvoda radi zamjene za određene količine brašna.

(3) Proizvođač mlinskih proizvoda, pravna ili fizička osoba koja proizvodi brašno namijenjeno ljudskoj prehrani mljevenjem pšenice, raži i kukuruza ili koja prva stavlja brašno na tržište (u daljnjem tekstu: Proizvođač brašna) dužan je podatke o proizvodnji brašna iz stavka 1. i 2. ovoga članka, evidentirati pojedinačno po vlasnicima žitarica, te dati na uvid osobama ovlaštenim za provedbu službenih kontrola ili dostaviti na zahtjev Ministarstvu.

(4) Međusobni odnosi proizvođača brašna i vlasnika žitarica u uslužnoj meljavi i zamjenskim poslovima reguliraju se cjenikom usluga proizvođača brašna objavljenim na oglasnoj ploči ili posebnim ugovorom.

Članak 4.

(1) Proizvođač brašna dužan je voditi evidenciju o ukupno samljevenim količinama pšenice, raži i kukuruza za svaki mjesec proizvodnje, te evidentirati proizvedene količine brašna iz vlastite proizvodnje, a posebno količine iz uslužne meljave ili u zamjenskih poslova.

(2) Evidencija proizvodnje iz stavka 1. ovoga članka mora se nalaziti u svakom proizvodnom objektu, a vodi se na obrascu evidencije proizvodnje brašna koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac EPB).

Članak 5.

Najviša količina brašna utrošena za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda (u daljnjem tekstu: utrošak brašna) u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva najvišu količinu brašna koju pravne i fizičke osobe koje se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda (u daljnjem tekstu: proizvođači pekarskih proizvoda) mogu utrošiti za proizvodnju proizvoda iz članka 6. ovoga Pravilnika, uključujući za zamjes i posip.

Članak 6.

(1) Za proizvodnju sljedećih vrsta proizvoda mogu se utrošiti količine brašna kako slijedi:

Redni broj

Vrsta proizvoda

Pojedinačna masa gotovog
proizvoda (g)

Najviša
količina
utroška
brašna (g)

Kruhovi

1.

Kruh bijeli

1500

1100

2.

Kruh bijeli

1200

880

3.

Kruh bijeli

1000

735

4.

Kruh bijeli

800

590

5.

Kruh bijeli

700

520

6.

Kruh bijeli

500

380

7.

Kruh bijeli

400

305

8.

Kruh polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi

1500

1095

9.

Kruh polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi

1200

880

10.

Kruh polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi

1000

735

11.

Kruh polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi

800

590

12.

Kruh polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi

700

520

13.

Kruh polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi

500

375

14.

Kruh polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi

400

300

Peciva

1.

Pecivo pojedinačne mase do 50 g

1000

840

2.

Pecivo pojedinačne mase od 51 do 100 g

1000

810

3.

Pecivo pojedinačne mase 101-250 g

1000

785

Ostali proizvodi

1.

Burek, savijače i sl.

1000

550

2.

Krafne (punjene, prelivene, posute), piroške i sl.

1000

540

3.

Proizvodi od lisnatog tijesta

1000

750

Najviša količine utroška gotovih (namjenskih) smjesa i koncentrata za proizvodnju 1000 g gotovog proizvoda:

• 650 g smjese za krafne

• 850 g smjese za croisante

• 500 g koncentrata za kruh odnosno prema recepturi, ili uputi za upotrebu koju propisuje proizvođač gotovih smjesa ili koncentrata.

(2) Za proizvode koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka u pogledu vrste ili pojedinačne mase gotovog proizvoda, utrošak brašna računa se prema sličnoj vrsti proizvoda iz tablice, a za različite mase gotovog proizvoda razmjerno pojedinačnim masama navedenim u tablici.

Članak 7.

(1) Radi osiguravanja sljedivosti proizvoda, proizvođači pekarskih proizvoda su dužni točno voditi evidenciju pekarske proizvodnje, nabave i potrošnje brašna, vođenjem knjige evidencije utroška brašna (u daljnjem tekstu: knjiga (KEUB).

(2) Knjiga (KEUB) mora se nalaziti u svakom proizvodnom objektu (pekarnici) gdje se odvija proizvodnja pekarskih proizvoda.

Članak 8.

(1) Knjiga (KEUB) sastoji se od dvanaest setova samokopirnog papira (original i kopija) A3 formata, uvezanih u tvrdi uvez koji su numerirani i služe za unos podataka o mjesečnoj proizvodnji pekarskih proizvoda po danima, te evidentiranju ulaza i potrošnje brašna.

(2) Na predlistu knjige (KEUB) napisane su upute za njeno ispunjavanje i vođenje.

(3) Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su sukladno uputama:

– evidentirati sve ulaze brašna odmah po primitku brašna u objekt,

– svakoga dana do 12 sati upisati proizvedene količine pekarskih proizvoda za prethodni dan, a za dane kada u proizvodnom pogonu nema proizvodnje pripadajući red precrtati.

(4) Uz knjigu (KEUB) proizvođači pekarskih proizvoda dužni su imati valjane originalne dokumente o ulazu brašna kojima dokumentiraju sljedivost proizvoda.

Članak 9.

(1) Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su prije početka kalendarske godine knjigu (KEUB) ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.

(2) Sukladno odredbi iz stavka 1. ovoga Pravilnika, proizvođači pekarskih proizvoda koji se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda sezonski tijekom godine ili su tijekom godine započeli proizvodnju, dužni su prije početka proizvodnje knjigu (KEUB) ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.

Članak 10.

Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su prilikom nadzora, ili tijekom godine na zahtjev inspektora, dati na uvid knjigu (KEUB) i ostale potrebne dokumente nadležnom inspektoru, te osobama ovlaštenim za provedbu službenih kontrola.

Članak 11.

(1) Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su po završetku kalendarske godine, a najkasnije do 31. siječnja knjigu (KEUB) iz prethodne godine dati na uvid nadležnom inspektoru, te osobama ovlaštenim za provedbu službenih kontrola.

(2) Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su knjigu (KEUB) čuvati najmanje 2 godine.

Članak 12.

(1) Iznimno od članka 8. ovoga Pravilnika knjigu (KEUB) proizvođači pekarskih proizvoda mogu voditi u elektronskom obliku ukoliko udovoljavaju uvjetima iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Elektronsko vođenje knjige (KEUB) omogućeno je onim proizvođačima pekarskih proizvoda koji ostvaruju ukupni godišnji neto promet od djelatnosti proizvodnje pekarskih proizvoda veći od 5 milijuna kuna neto prometa.

(3) Elektronski vođena knjiga (KEUB) mora se voditi i sadržavati sve podatke kao i ručno upisivana knjiga (KEUB), te se mora nalaziti u objektima za koje je nadležni inspektor svojom ovjerom na obrascu prijave dao odobrenje.

(4) Proizvođač pekarskih proizvoda koji knjigu (KEUB) vodi u elektronskom obliku, po isteku kalendarske godine dužan ju je pohranjenu u računalu čuvati najmanje dvije godine.

(5) Proizvođači pekarskih proizvoda koji knjigu (KEUB) vode u elektronskom obliku, dužni su je dati na uvid ili ispisati iz računala na traženje nadležnog inspektora, te osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola.

(6) Proizvođači pekarskih proizvoda koji elektronski vode knjigu (KEUB), dužni su prije početka kalendarske godine obrazac prijave elektronskog vođenja knjige (KEUB) ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.

(7) Uz obrazac prijave proizvođači pekarskih proizvoda dužni su priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Obrazac prijave elektronskog vođenja knjige (KEUB) tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac PEVKK).

(9) Proizvođači pekarskih proizvoda koji udovoljavaju uvjetima iz stavka 2. ovoga članka mogu knjigu (KEUB) voditi u elektronskom obliku od 1. siječnja 2014. godine.

(10) Ukoliko proizvođač pekarskih proizvoda koji knjigu (KEUB) vodi u elektronskom obliku u međuvremenu prestane udovoljavati uvjetima iz stavka 2. ovoga članka, dužan je knjigu (KEUB) nastaviti voditi sukladno člancima 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

– Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda (»Narodne novine« br. 146/2005., 133/2007., 4/2008., 2/2009., 150/2009. i 146/2012.), i

– Pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama (»Narodne novine« br. 90/2004., 124/2004., 135/2009. i 123/2012.).

Članak 14.

(1) Obveznici obilježavanja brašna evidencijskim markicama sukladno propisima koji su važili do 20. 07. 2013., dužni su zaključno do 31. 12. 2013. dostaviti Ministarstvu popunjeni izvještaj za razdoblje 01. 01.-20. 07. 2013. godine, na obrascu evidencije o izdanim i iskorištenim evidencijskim markicama (obrazac A3) iz Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama (»Narodne novine« br. 90/2004., 124/2004., 135/2009. i 123/2012.).

(2) Proizvođači brašna dužni su do zaključno 31. 01. svake godine, za prethodnu godinu dostaviti Ministarstvu popunjeni izvještaj o sveukupnoj proizvodnji brašna za razdoblje 1. 1. – 31. 12. prethodne godine, na obrascu evidencije proizvodnje brašna (Obrazac EPB) iz priloga ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/108

Urbroj: 525-07/0027-13-1

Zagreb, 18. studenoga 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.


Obrazac evidencije proizvodnje brašna

Proizvođač brašnaDostaviti

Obrazac EPB

Naziv

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Adresa


Ulica grada Vukovara

78

OIB


MBS


10000

Zagreb

Obrazac EVIDENCIJE PROIZVODNJE BRAŠNA

Izvještaj o proizvodnji brašna (razdoblje) od _____________ do ___________________ 20____ godine

Proizvodnja
brašna
od

Ulazna masa sirovine kg

Ukupna masa
proizvedenog brašna kg

Količina brašna stavljenog u promet prema vrsti pretpakovine u kg
< 1 kg

1<2kg

2<5kg

5<10kg

10<25kg

25<50 kg

rinfuza

Pšenice


Tvrde pšenice


Raži


Pšenoraži


Kukuruza


Ostalo (navesti)


Ostalo (navesti)


Sveukupno


Datum:


Potpis:


Obrazac prijave elektronskog vođenja knjige KEUB

Proizvođač pekarskih proizvoda


Podaci o adresi nadležne ispostave

Nadležni inspektor

Obrazac PEVKK

Naziv


AdresaOIB


MBSObrazac PRIJAVE ELEKTRONIČKOG VOĐENJA KNJIGE KEUB

Ovim putem prijavljujem i izjavljujem da raspolažemo programskim (softverskim) rješenjem i opremom za elektroničko vođenje podataka o utrošku brašna u proizvodnji pekarskih proizvoda.

Izjavljujem da sukladno članku 12. Pravilnika o evidenciji proizvodnje brašna i pekarskih proizvoda udovoljavamo uvjetu budući smo registrirana pravna osoba za proizvodnju pekarskih proizvoda, te nam je ukupni godišnji neto-promet u pekarstvu veći od 5.000.000,00 kuna

Elektronski vođena knjiga KEUB se vodi i sadržava sve podatke kao i ručno upisivana knjiga KEUB, a nalaziti se u objektu na sljedećoj adresi:

______________________________, ______________________________________________________________________

Podaci o osobama zaduženim za elektronsko vođenje knjige KEUB

Ime, prezime, OIB, svojstvo: __________________________, __________________________, _________________________, __________________

Ime, prezime, OIB, svojstvo: __________________________, __________________________, _________________________, __________________

Ime, prezime, OIB, svojstvo: __________________________, __________________________, _________________________, __________________

Datum podnošenja

_______________________________

Podnositelj, odgovorna osoba:

Ime Prezime ________________________, ______________________, Potpis _________________

                                                                         Ovjera (pečat)

Ovjera pečatom i potpisom nadležnog inspektora.

Datum prihvaćanja, ovjere i odobrenja

_______________________________

Nadležni inspektor:

Ime Prezime ______________________, __________________, Potpis _________________________

                                                                      Ovjera (pečat)

142 29.11.2013 Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda 142 29.11.2013 Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda 142 29.11.2013 Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda 142 29.11.2013 Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda