Pravilnik o dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina

NN 142/2013 (29.11.2013.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3052

Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03 i 55/11), ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANOLEPTIČKOM (SENZORNOM) OCJENJIVANJU VINA I VOĆNIH VINA

Članak 1.

U Pravilniku o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina (»Narodne novine« br. 106/04 i 137/12), u članku 19. stavku 1. iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

»- sorta, ukoliko je navedena.«.

Članak 2.

Iza članka 23. dodaje se novi članak 23.a koji glasi:

»Članak 23.a

(1) Organoleptičko ocjenjivanje vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom, pjenušavih, biser, gaziranih i specijalnih vina provodi se metodom »100 bodova«.

(2) Konačna ocjena je medijana.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/124

Urbroj: 525-07/0034-13-6

Zagreb, 22. studenoga 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.