Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine

NN 142/2013 (29.11.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3053

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 82/13), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE POSEBNIH MJERA POMOĆI ZA SEKTOR PČELARSTVA U 2014. GODINI PREMA NACIONALNOM PČELARSKOM PROGRAMU ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE

Članak 1.

(1) U Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine (»Narodne novine« broj 106/13) u članku 2. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. Registar korisnika mjera tržišne potpore – Registar svih podnositelja zahtjeva za mjere tržišne potpore.«

Članak 2.

U članku 4., stavku 2. iza riječi: »alineja« broj: »1.,« briše se.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Dvostruko financiranje mjera utvrđenih ovim Pravilnikom nije dozvoljeno.

(4) Iznimno od odredbi stavka 3. ovoga članka, ako je pčelar ostvario potporu iz drugih izvora za mjere iz Programa koje se provode ovim Pravilnikom, ostvaruje pravo po ovome Pravilniku na dio iznosa potpore do visine jedinične potpore po mjeri koja je utvrđena odredbama ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 5. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Agencija za plaćanja upisuje sve podnositelje zahtjeva za mjere iz članka 3. ovoga Pravilnika u Registar korisnika mjera tržišne potpore (u daljnjem tekstu: Registar), i to:

– za mjere 1., 2., 3. 4. i 5. točka a) na temelju podataka iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava ili Evidencije pčelara i pčelinjaka,

– za mjere 5. točka b) i 6. na temelju ispunjenog Obrasca za upis u Registar koji se nalazi na službenim internetskim stranicama Agencije za plaćanja.

(4) Korisnik potpore iz stavka 3. ovoga članka mora ostati upisan u Registar za cijelo vrijeme trajanja korištenja potpore odnosno u razdoblju obveze čuvanja dokumentacije o ostvarenoj potpori.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Za mjere iz članka 3. točka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika Zahtjev se podnosi Agenciji za plaćanja.

(2) Podnositelj zahtjeva mora u Zahtjevu potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika,

– su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti,

– će omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor,

– će popuniti obrazac Izjave pčelara o drugim izvorima financiranja

(3) Obrazac zahtjeva za:

– mjeru Kontrola i suzbijanje varooze nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika;

– mjeru Kontrola kvalitete meda nalazi se u Prilogu II. ovoga Pravilnika;

– mjeru Obnavljanje pčelinjeg fonda nalazi se u Prilogu III. ovoga Pravilnika;

– mjeru Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja nalazi se u Prilogu IV. ovoga Pravilnika;

– mjeru Tehnička pomoć pčelarima nalazi se u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

(4) Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu za koju je moguće podnijeti zahtjev za sufinanciranje nalazi se u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(5) Obrazac Izjave pčelara o drugim izvorima financiranja nalazi se u Prilogu VII. ovoga Pravilnika.

(6) Obrazac za slučaj više sile nalazi se u Prilogu VIII. ovoga Pravilnika.

(7) Obrazac Evidencije o sufinanciranoj opremi nalazi se u Prilogu IX. (Dio A za Mjeru racionalizacija troškova selećeg pčelarenja, Dio B za Mjeru tehnička pomoć pčelarima i Dio C za Mjeru primijenjena istraživanja u pčelarstvu) ovoga Pravilnika.

(8) Obrasci iz stavaka 3., 5., 6. i 7. ovoga članka šalju se isključivo u tiskanom obliku, zajedno s traženom dokumentacijom, putem pošte ili neposredno Agenciji za plaćanja.

(9) Zahtjevu se prilaže original ili preslika računa (R1 ili R2) istovjetna originalu ovjerena pečatom i potpisom prodavatelja, ili u slučaju kada podnositelj nije u sustavu poreza na dohodak otkupni blok ili preslika otkupnog bloka s imenom, prezimenom i OIB-om kupca ovjeren pečatom i potpisom od strane prodavatelja i kupca, a u slučaju slanja poštom dostavlja originalnu potvrdu o slanju pošiljke (potpisanu povratnicu) kao dokaz preuzimanja. Osim računa Zahtjevu se prilaže i originalni dokaz o plaćanju računa ovjeren pečatom i potpisom. U slučaju plaćanja internetskim bankarstvom potrebno je priložiti potvrdu banke o plaćanju ovjerenu pečatom i potpisom.

(10) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnesen nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru, smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati.«

Članak 5.

U članku 7. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8., koji glase:

»(3) Pravo na korištenje mjere iz stavka 1. ovoga članka imaju svi pčelari na jedan od sljedećih načina:

– da samostalno podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na potporu, ili

– samostalno uz posredovanje Hrvatskog pčelarskog saveza (u daljem tekstu: HPS), prema odredbama stavka 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka.«

(4) HPS posreduje za pčelare na način da raspisuje javni poziv za nabavu i distribuciju pripadajućih količina odabranog VMP-a te provodi odabir najpovoljnije ponude.

(5) HPS utvrđuje interes pčelara temeljem pojedinačnih Izjava pčelara o nabavi VMP-a posredovanjem HPS-a.

(6) HPS u javnom pozivu raspisuje nabavu odabranog VMP-a samo za pripadajuće količine sukladne iskazanom interesu pčelara.

(7) HPS izvještava po provedbi javnog poziva:

– Ministarstvo i Agenciju za plaćanja o provedbi javnog poziva i rezultatima provedbe javnog poziva te o planu i načinu distribucije VMP-a pisanim izvješćem,

– pčelare koji su iskazali interes putem objave na svojim službenim internetskim stranicama i u glasilu HPS-a.

(8) Agenciji za plaćanja HPS dostavlja objedinjenu svu propisanu dokumentaciju za ostvarivanje prava na potporu za pčelare koji su njegovim posredovanjem nabavili VMP, sa specifikacijom svih zahtjeva u elektroničkom obliku.

Članak 6.

U članku 8. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) U slučaju da iznos ukupno podnesenih zahtjeva za korištenje mjere iz članka 7. ovoga Pravilnika premašuje iznos utvrđen za provedbu ove mjere u Programu, maksimalni jedinični iznos potpore iz stavka 3. ovoga članka proporcionalno se smanjuje.«

Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za mjeru iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. svibnja 2014. godine uz koji se prilaže:

– originalni račun (R1 ili R2) o kupljenom VMP-u izdan u razdoblju od 1. rujna 2013. godine do 31. svibnja 2014. godine iz kojeg je razvidno za koliko pčelinjih zajednica je kupljen VMP;

– Izjava iz članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika u slučaju kada pčelar nabavlja lijek posredovanjem HPS-a.«

Članak 8.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pčelar podnosi zahtjev za mjeru iz članka 10. stavka 1. do 31. prosinca 2013. godine na obrascu iz Priloga II. dio C ovoga Pravilnika na kojem navodi broj uzoraka i naziv laboratorija u kojem želi izvršiti ispitivanje kvalitete meda.«

Članak 9.

U članku 17. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Sva nova kupljena oprema, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama (za koju je to po posebnim propisima definirano) mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.«

Članak 10.

U članku 19. stavak 2. briše se.

Članak 11.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik mjere iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika dužan je voditi detaljnu evidenciju o opremi iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika te mu se stavlja zabrana otuđenja sufinancirane opreme pet godina od datuma Odluke o isplati uz mogućnost otpisa sukladno propisanim rokovima amortizacije.«

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Sva nova kupljena pomagala, pribor i oprema, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama (za koju je to po posebnim propisima definirano) mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.«

Članak 12.

U članku 26. iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Sva nova kupljena pomagala, pribor i oprema, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama (za koju je to po posebnim propisima definirano) mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.

(8) Znanstveno – istraživačka institucija iz članka 26. stavka 4. ovoga Pravilnika dužna je voditi detaljnu Evidenciju o sufinanciranoj opremi na Prilogu IX. Dio C ovoga Pravilnika do završetka projekta iz članka 26. stavka 1.

(9) Znanstveno – istraživačka institucija dužna je sufinanciranu opremu koristiti namjenski za ispunjavanje zadaća i ciljeva Programa i do završetka Programa održavati opremu u ispravnom stanju.«

Članak 13.

U članku 30. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Događaji u koje se ubraja smrt korisnika sredstava, dugotrajna nemogućnost korisnika za rad, uništenje cijelog pčelinjaka ili dijela pčelinjaka uslijed nesreće, elementarne nepogode, zarazne bolesti pčela smatraju se višom silom.

(4) U slučaju više sile iz stavka 3. ovoga članka korisnik ili njegov ovlaštenik mora u roku od deset radnih dana od dana nastanka događaja na obrascu iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika obavijestiti Agenciju za plaćanja te priložiti o tome potrebne dokaze.«

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Prilog I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. i IX. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

Klasa: 011-01/13-01/127

Urbroj: 525-07/1186-13-2

Zagreb, 20. studenoga 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.


PRILOG I. – PRILOG V.


PRILOG VI.

POPIS NOVIH POMAGALA, PRIBORA I OPREME KOJA SE KORISTI U PČELARSTVU ZA KOJU JE MOGUĆE PODNIJETI ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE

OPREMA U PČELARSTVU:

– košnice

– dijelovi košnica

– podnice, hranilice, krovovi, bježalice, snelgrove daske, matične rešetke, vratašca, spojka, ručka za košnice, satne osnove

– ometač pčela s okvira

– sakupljač cvjetnog praha

– mlin za cvjetni prah*

– vrcaljka * (SAMO ONE S ELEKTROMOTOROM)

– odgovarajuća posuda za skladištenje i punjenje meda, matične mliječi, cvjetnog praha, propolisa, pčelinjeg voska i pčelinjeg otrova (staklena ambalaža (staklenke za med različitog volumena i staklene bočice raznog volumena), inox kante (posude) i bačve, plastične kante (pomade) i bačve)

– separator meda, voska i matične mliječi

– dekristalizator*

– elektronske vage i njihova oprema *

– agregat *

– posuda (korito) za otklapanje saća

– otklapač saća

– parni topionik voska

– posuda za zagrijavanje i raskuživanje voska

– kalup za lijevanje satnih osnova

– inkubator za proizvodnju matica

– inkubator za matice

– oplodnjaci

– kalupi za izradu matične osnove

– mlin za šećer *

– miješalica za pogače *

– stol za otklapanje saća

– pčelarske košulje i kombinezoni

– pčelarske rukavice

– dimilice

– okviri

– nukleusi

– transformatori za utapanje satne osnove *

– grijači za med *

– ručni viličar

– nastavci

– elektromotor i/ili elektroupravljačka jedinica za vrcaljke *

– ventilacijske mreže

– pojilica

– dijelovi vrcaljke (koš, kazete)

– zbjeg

– sakupljač otrova

– bušilica za okvire (s jednom i više bušećih glava) *

– kalup za izradu satnih osnova

– posuda za sterilizaciju voska

– pumpe za med *

– poklopna daska

– priključna vozila

– mehanička dizalica

– hidraulična dizalica *

– utovarna rampa

– hidraulična rampa *

– kontejner.

PRIBOR I POMAGALA U PĆELARSTVU

– čistač cvjetnog praha

– sušionik za cvjetni prah *

– posuda za cijeđenje

– preša

– sunčani topionik voska

– posuda za pročišćavanje voska

– pribor za uzgoj i označavanje matica

– matičnjak (PVC)

–.igle za presađivanje ličinki (inox, PVC)

– pribor za obilježavanje matica (opalitne pločice – brojevi, ljepilo, tuljak mrežica za označavanje, flomasteri – boje za označavanje)

– transportni i kavezi za dodavanje matica (PVC, drveni)

– kavez za matičnjak (za leženje matica)

– setovi za uzgoj matica – jenter, nicot

– izolator

– uređaj za umjetnu insiminaciju (oplodnju) matica

– hvatač matice – staklena lulica

– lupa za presađivanje

– dlijeta

– žica za žičenje okvira

– vilice za otklapanje saća

– nož za otklapanje saća

– razmaci okvira za AŽ kosilicu

– kopče i stege za selidbu

– cjedila za med

– pčelarska četka

– kliješta za vađenje okvira

– sipaonik za pčele

– stalak (i taca) za okvire prilikom pregleda

– kutija za paketne rojeve (multiboks)

– rešetke za pelud (PVC skidač peluda)

– mrežice za skupljanje propolisa

– refraktometar

– pipa za med (slavina)

– mjeh za dimilicu

– skidač roja (hvatač roja)

– zatvarač leta (metalni češljevi)

– brojevi za košnice

– stalak za sita

– američki koturić

– zatezač žice (španer)

– APILIFT (dizalica za nastavke) *

– automatski aplikator (dozator) za liječenje pčela

– usisavač za matičnu mliječ

– pneumatske klamerice (pištolji) za sastavljanje dijelova pčelarske opreme (okvira, nastavaka, podnica) *

– zračni kompresori za pogon klamerica (mogu biti raznog volumena) *

– električni pastir *

Objašnjenje

* označava dijelove opreme, pomagala i pribora koja se priključuje na izvor električne energije i za koje je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.


PRILOG VII. – PRILOG IX.


142 29.11.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine 142 29.11.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine