Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid

NN 142/2013 (29.11.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid

142 29.11.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

3054

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« br. 107/2003 i 144/2012), ministar zaštite okoliša i prirode uz suglasnost ministra gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I ROKOVIMA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ OKSIDA SUMPORA IZRAŽENIH KAO SUMPOROV DIOKSID I OKSIDA DUŠIKA IZRAŽENIH KAO DUŠIKOV DIOKSID

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (»Narodne novine« broj 95/2004) u članku 2. brišu se alineje 2. i 3.

Alineja 4. postaje alineja 2., mijenja se i glasi:

»– izvješće o obavljenim kontinuiranim mjerenjima je izvješće propisano posebnim propisom koji uređuje granične vrijednosti emisije onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječi: »Katastra emisija u okoliš« mijenjaju se u: »Registra onečišćavanja okoliša«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za obveznike plaćanja koji nisu dostavili podatke o emisijama u Registar onečišćavanja okoliša u propisanom roku, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) će izračunati godišnju količini emisije SO2 i/ili NO2 temeljem drugih izvora podataka, na način propisan posebnim propisom kojim se uređuje Registar onečišćavanja okoliša i Priručnikom za vođenje Registra onečišćavanja okoliša.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Naknadu na emisije SO2 i/ili NO2 plaćaju obveznici plaćanja na temelju rješenja Fonda.

(2) Obračun iznosa naknade utvrđuje se na temelju podataka o godišnjim količinama emisija SO2 i/ili NO2 te iznosa jediničnih naknada i korektivnih poticajnih koeficijenata propisanih posebnim propisom kojim se uređuju jedinične naknade, korektivni koeficijenti i pobliži kriteriji i mjerila za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid.

(3) Obveznik plaćanja dužan je, radi obračuna iznosa naknade, dostaviti Fondu Izvješće o obavljenim kontinuiranim mjerenjima emisija za prethodnu kalendarsku godinu kojim se dokazuje udovoljavanje graničnim vrijednostima emisija i postavljenim uvjetima propisanim posebnim propisom koji uređuje granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

(4) Rješenje o plaćanju naknade za prethodnu kalendarsku godinu, Fond donosi po obavljenoj provjeri potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti podataka iz Registra onečišćavanja okoliša od strane nadležnog tijela, odnosno drugih službenih podataka.

(5) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka Fond je dužan donijeti do 31. prosinca tekuće godine.«

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Naknadu iz članka 3. stavka 4. obveznici plaćanja dužni su uplaćivati Fondu u roku utvrđenom rješenjem.«

Stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 5.

U članku 6. stavak 1. briše se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju trajnog zatvaranja pojedinačnog izvora emisije SO2 i/ili NO2 obračun iznosa naknade za godinu u kojoj je pojedinačni izvor emisije SO2 i/ili NO2 zatvoren Fond utvrđuje na temelju prijavljenih emisija u Registar onečišćavanja okoliša, odnosno na drugi način sukladno ovom Pravilniku.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

(1) Ako je iznos prethodno obračunate naknade temeljem članka 4. Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (»Narodne novine« broj 95/2004), po rješenju Fonda o privremenom obračunu (akontaciji) za kalendarsku godinu 2012. i 2013., manji od iznosa naknade obračunate temeljem članka 3. ovog Pravilnika, Fond će obvezniku plaćanja, rješenjem o plaćanju naknade za prethodnu kalendarsku godinu, utvrditi obvezu plaćanja razlike.

(2) Ako je iznos prethodno obračunate naknade temeljem članka 4. Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (»Narodne novine« broj 95/2004), po rješenju Fonda o privremenom obračunu (akontaciji) za kalendarsku godinu 2012. i 2013., veći od naknade obračunate temeljem članka 3. ovog Pravilnika, Fond će obvezniku plaćanja, rješenjem o plaćanju naknade za prethodnu kalendarsku godinu, utvrditi preplaćeni iznos naknade.

(3) Obveznik plaćanja, za kojeg je nastupio slučaj iz stavka 2. ovog članka, dužan je Fondu dostaviti zahtjev za povratom sredstava s podacima o računu na koji želi da se preplaćeni iznos vrati, u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

(4) Iznos sredstava iz stavka 3. ovoga članka Fond je dužan vratiti u roku od 30 dana od zaprimanja urednog zahtjeva.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/13-04/3

Urbroj: 517-01-13-17

Zagreb, 12. studenog 2013.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.