Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja

NN 142/2013 (29.11.2013.), Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja

142 29.11.2013 Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja

MINISTARSTVO BRANITELJA

3055

Na temelju članka 59. stavka 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj: 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 33/13) ministar branitelja, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRILAGODBU PRILAZA DO ZGRADE I PRILAGODBU STANA ZA POTREBE HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA S OGRANIČENOM SPOSOBNOSTI KRETANJA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak i način ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za kretanje pomoću kolica i drugih ortopedskih pomagala za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI).

(2) Pravo iz stavka 1. ovog članka mogu jednokratno ostvariti HRVI koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica ili drugih ortopedskih pomagala i slijepi HRVI.

POVJERENSTVO

Članak 2.

(1) Ministar branitelja osniva Povjerenstvo za utvrđivanje osnovanosti zahtjeva za ostvarivanje prava na prilagodbu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) i imenuje članove Povjerenstva.

(2) Povjerenstvo ima 5 članova, a čine ga predstavnici ministarstva nadležnog za branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA PRILAGODBU

Članak 3.

(1) Postupak za ostvarivanje prava iz članka 1. pokreće se na zahtjev osobe iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika ili člana njegova obiteljskog domaćinstva.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Ministarstvu u pisanom obliku.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka prilaže se:

1. izvršno rješenje o statusu HRVI,

2. nalaz liječnika specijaliste o funkcionalnom statusu HRVI,

3. potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (ne starija od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),

4. dokaz o vlasništvu stana ili kuće,

5. ovjerena suglasnost vlasnika stana na izvođenje potrebne prilagodbe

6. potvrda o prebivalištu,

7. opis prilagodbe koja se traži.

Članak 4.

(1) Povjerenstvo rješenjem odlučuje o zahtjevu iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom.

IZVOĐENJE PRILAGODBE

Članak 5.

(1) Ministarstvo će temeljem rješenja iz članka 4. ovoga Pravilnika pokrenuti postupak u svezi izvođenja radova na prilagodbi.

(2) Prilagodba mora biti u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 78/13), a mora se izvesti u roku od 6 mjeseci od donošenja rješenja o pravu na prilagodbu.

Članak 6.

Ministarstvo će kao investitor, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11 i 83/13) provesti odgovarajući postupak za odabir projektanta, izvoditelja radova i nadzora na prilagodbi prilaza do zgrade i prilagodbi stana za kretanje pomoću kolica i ortopedskih pomagala za potrebe HRVI.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja (»Narodne novine« broj 30/02).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-0002/6

Urbroj: 522-04/1-3-13-1

Zagreb, 23. listopada 2013.

Ministar
Predrag Matić, v. r.