Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 7. prosinca 2001.- (Evid.broj 23/01) - sedme izmjene i dopune

NN 142/2013 (29.11.2013.), Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 7. prosinca 2001.- (Evid.broj 23/01) - sedme izmjene i dopune

KOLEKTIVNI UGOVORI

3062

SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 2

NEZAVISNI SINDIKAT GRAĐEVINARA HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 2

HRVATSKA UDRUGA RADNIČKIH SINDIKATA, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 2

i

HUP – UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVA, Zagreb, Pavla Hatza 12

sklopili su u Zagrebu, dana 3. 10. 2013. godine

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO
od 7. prosinca 2001. (Evid. broj 23/01)
– sedme izmjene i dopune –

Članak 1.

Utvrđuje se da je između ugovornih strana dana 7. prosinca 2001. godine sklopljen Kolektivni ugovor za graditeljstvo na neodređeno vrijeme (dalje u tekstu: Kolektivni ugovor) i Dodatak (Evid. broj 23/01), dana 21. svibnja 2003. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za graditeljstvo – prve izmjene i dopune za 2003. godinu, dana 2. lipnja 2004. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – druge izmjene i dopune za 2004. godinu, dana 7. srpnja 2005. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – treće izmjene i dopune za 2005. godinu, dana 20. listopada 2006. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – četvrte izmjene i dopune za 2006. godinu, dana 1. listopada 2007. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – pete izmjene i dopune za 2007. godinu te dana 26. lipnja 2013. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – šeste izmjene i dopune za 2013. godinu.

Ovim se Kolektivnim ugovorom o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (dalje u tekstu: Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora) pojedine odredbe Kolektivnog ugovora usklađuju s posebnim propisom o minimalnoj plaći i uvjetima gospodarenja.

Članak 2.

Iza članka 5. Kolektivnog ugovora dodaje se novi članak 5.a koji glasi:

»Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Ugovoru koriste u muškom rodu, neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.«

Članak 3.

U članku 32. stavku 4. Kolektivnog ugovora dodaje se treći podstavak koji glasi:

»– radnici majci s dvoje ili više djece do 7 godina života za 3 radna dana.«

Članak 4.

Članak 40. Kolektivnog ugovora se mijenja i glasi:

»Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove utvrđuje se od 01. lipnja 2013. godine u mjesečnom iznosu 2.825,00 kuna.

Plaća radnika za najjednostavnije poslove iz stavka 1. ovog članka ne može biti manja od devedeset pet posto iznosa minimalne plaće utvrđene posebnim propisom.

Svaka ugovorna strana može podnijeti prijedlog za korekciju najniže osnovne plaće u slučaju porasta troškova života ili inflacije veće od 5% i u drugim opravdanim razlozima, koji je druga ugovorna strana dužna razmotriti i ocijeniti njegovu opravdanost. Postupak pregovaranja mora biti okončan u roku od 30 dana od dana podnijetog prijedloga.«

Članak 5.

Odredbe ovih Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora primjenjuju se neposredno.

Ako bi Pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca neko pravo zaposlenika bilo utvrđeno u manjem opsegu od prava koja proizlaze iz ovih Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora primjenjuju se odredbe ovih Izmjena i dopuna.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora sačinjene su u 8 (osam) primjeraka, od kojih svaki potpisnik zadržava 2 (dva) potpisana primjerka.

Članak 7.

Ove izmjene i dopune Kolektivnog ugovora stupaju na snagu i primjenjuju se s danom potpisivanja po ovlaštenim predstavnicima ugovornih strana, osim ako istima nije drugačije uređeno.

Ugovorne strane će utvrditi pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisivanja ovih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

Rok za usklađenje s odredbama Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora je 30 dana od dana stupanja na snagu.

Zagreb, 3. listopada 2013.

HUP – UDRUGA
POSLODAVACA
GRADITELJSTVA
Predsjednik
Mirko Habijanec

1. SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE

Predsjednik
Ivan Kovačević

2. NEZAVISNI SINDIKAT GRAĐEVINARA HRVATSKE
Predsjednica
Ružica Frček

3. HRVATSKA UDRUGA
RADNIČKIH

SINDIKATA
Predsjednik
Ozren Matijašević

142 29.11.2013 Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 7. prosinca 2001.- (Evid.broj 23/01) - sedme izmjene i dopune 142 29.11.2013 Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 7. prosinca 2001.- (Evid.broj 23/01) - sedme izmjene i dopune