Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

NN 143/2013 (2.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

HRVATSKI SABOR

3068

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/256

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 27. studenoga 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Članak 1.

U Zakonu o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 90/11. i 83/13.) u članku 5. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Republika Hrvatska, odnosno državna tijela Republike Hrvatske,«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. podstavku 1. riječi: »i kulturu« brišu se.

Članak 3.

U članku 8. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na zajedničke nabave od ili putem središnjeg tijela za javnu nabavu u drugoj državi članici, što se uređuje pisanim sporazumom, odnosno ugovorom između naručitelja. U tom slučaju u postupcima nabave primjenjuju se propisi države u kojoj je to središnje tijelo osnovano.«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. točka 12. briše se.

U dosadašnjoj točki 13., koja postaje točka 12., u podtočki f) riječi: »ovaj Zakon« zamjenjuju se riječima: »propise o javnoj nabavi«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 1. iza riječi: »od 900.000,00 kn« dodaju se riječi: »za robu i usluge, odnosno od 3.500.000,00 kn za radove«.

Članak 6.

U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ovaj Zakon ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.«.

Iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji glasi:

»(12) Dužnosnicima u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa zabranjeno je utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi za nabavu robe, usluga i radova u smislu stavka 3. ovog članka i/ili na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika kako bi utjecali na ovu nabavu radi postizanja osobnog probitka ili probitka povezane osobe, neke povlastice ili prava, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.«.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 13.

Članak 7.

U članku 20. stavku 2. riječi: »70.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »iznosa iz članka 18. stavka 3. ovoga Zakona«.

Članak 8.

U članku 31. stavku 3. iza riječi: »tijekom četvrtog dana« dodaju se riječi: »prije dana«.

Članak 9.

U članku 56. stavku 1. riječi: »od 70.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od iznosa iz članka 18. stavka 3. ovoga Zakona«.

Članak 10.

U članku 67. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),«.

Članak 11.

U članku 68. stavku 1. točki 1. riječi: »ili predstečajna nagodba« brišu se.

U točki 2. iza riječi: »postupka« zarez i riječi: »predstečajna nagodba« brišu se.

Članak 12.

U članku 78. stavku 4. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: »te utvrditi odredbama ugovora.«.

Članak 13.

U članku 82. stavku 4. riječi: »primjerice za arhitektonske, inženjerske ili odvjetničke usluge« i riječi: »primjerice za školske knjige« brišu se.

Članak 14.

Naslov iznad članka i članak 85. brišu se.

Članak 15.

U članku 105. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako se prema ugovoru o građenju u skladu s običajima i praksom u graditeljstvu ukupna cijena utvrđuje konačnim obračunom, neovisno o tome je li građenje ugovoreno po sustavu »ključ u ruke« ili se ta cijena utvrđuje primjenom jediničnih cijena prema stvarno izvedenim radovima obračunatim u skladu s građevinskom knjigom, za slučaj da ukupan iznos prema konačnom obračunu nije viši od 5 % od predvidive cijene građenja utvrđene ugovorom te da je ugovorom o građenju tako određeno, nije potrebno sklapanje dodatka toga ugovora.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi se uz odredbe ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima.«.

Članak 16.

U članku 169. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

1. 10.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do 1.500.000,00 kuna,

2. 25.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 1.500.000,01 do 7.500.000,00 kuna,

3. 45.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 7.500.000,01 do 25.000.000,00 kuna,

4. 70.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 25.000.000,01 do 60.000.000,00 kuna,

5. 100.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave višu od 60.000.000,00 kuna.«.

U stavku 2. brojka: »3.000,00« zamjenjuje se brojkom: »10.000,00«.

Članak 17.

Članak 183. mijenja se i glasi:

»U pogledu zastara u vezi s prekršajima propisanim ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona.«.

Članak 18.

Postupci javne nabave započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona u kojima nisu sklopljeni ugovori o javnoj nabavi, odnosno okvirni sporazumi ili u vezi s kojima se vode sudski ili drugi postupci, dovršit će se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi koji je bio na snazi u vrijeme početka postupka javne nabave.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/237

Zagreb, 22. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.