Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

NN 143/2013 (2.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

3069

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA KORIŠTENJE STRUKTURNIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/257

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 27. studenoga 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA KORIŠTENJE STRUKTURNIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 78/12.) u članku 1. riječ: »koje« zamjenjuje se riječju: »koja«.

Članak 2.

U članku 4. riječi: »provodit će se« zamjenjuju se riječima: »provode se«.

U podstavku 2. riječ: »Okoliš« zamjenjuje se riječima: »Zaštita okoliša«.

U podstavku 5. riječ: »s« zamjenjuje se riječju: »sa«, a riječ: »Republikom« briše se.

U podstavku 7. riječ: »jadransku« zamjenjuje se riječju: »Jadransku«.

U podstavku 9. riječ: »s« zamjenjuje se riječju: »sa«, a riječ: »Republikom« briše se.

U podstavku 10. riječ: »Republikom« briše se.

Članak 3.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Posredničko tijelo razine 1 i/ili Posredničko tijelo razine 2 ustrojavaju se u okviru pojedinog Operativnog programa ako Upravljačko tijelo tog Operativnog programa prenosi dio svojih funkcija na Posredničko tijelo razine 1 i/ili Posredničko tijelo razine 2, u kojem slučaju Upravljačko tijelo zadržava cjelokupnu odgovornost za upravljanje Operativnim programom i obnašanje svih funkcija Upravljačkog tijela.«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. razvija planove vrednovanja, koordinira, organizira ili provodi vrednovanja koja se odnose na korištenje i provedbu strukturnih instrumenata, osigurava provedbu aktivnosti vrednovanja te upoznavanje javnosti s rezultatima;«.

U točki 7. riječ: »generiraju« zamjenjuje se riječju: »ostvaruju«.

U točki 10. riječ: »pravilnike« zamjenjuje se riječju: »smjernice«, a riječi: »vezano za« zamjenjuju se riječima: »koje se odnose na«.

U točki 10. podtočki a) riječ: »sustava« zamjenjuje se riječju: »Sustava«.

U točki 10. podtočki d) riječ: »izbor« zamjenjuje se riječju: »odabir«.

U točki 10. podtočki e) riječ: »plaćanja« briše se.

Iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. donosi pravilnik koji se odnosi na prihvatljivost izdataka;«.

Dosadašnja točka 11. koja postaje točka 12. mijenja se i glasi:

»12. daje prethodnu suglasnost na smjernice o postupanju tijela u Sustavu za čije donošenje je nadležno Tijelo za ovjeravanje;«.

Dosadašnja točka 12. koja postaje točka 13. mijenja se i glasi:

»13. prati primjenu smjernica iz točke 10. ovoga stavka i pravilnika iz točke 11. ovoga stavka te osigurava razmjenu iskustava i komunikaciju među tijelima u Sustavu;«.

Dosadašnje točke 13. do 19. postaju točke 14. do 20.

Članak 5.

U članku 7. stavku 2. točki 5. riječi: »razumnog uvjerenja« zamjenjuju se riječima: »opravdanog jamstva«.

Članak 6.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tijelo za ovjeravanje je nacionalno tijelo koje ovjerava izjave o izdacima i izrađuje zahtjeve za plaćanja te ih podnosi Komisiji.«.

U stavku 2. točki 3. riječ: »certificiranja« zamjenjuje se riječju: »ovjeravanja«, riječ: »upravljačkog« zamjenjuje se riječju: »Upravljačkog« i riječ: »verifikacijama« zamjenjuje se riječju: »provjerama«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. u svrhu ovjeravanja, uzima u obzir nalaze svih revizija provedenih od strane i prema ovlaštenju Tijela za reviziju;«.

U točki 5. riječ: »održava« zamjenjuje se riječju: »vodi«, a iza riječi: »u elektronskom obliku« dodaje se riječ: »(MIS)«.

U točki 6. riječi: »naplativim iznosima« zamjenjuju se riječju: »povratima«.

U točki 8. riječi: »naplaćenim iznosima« zamjenjuju se riječima: »vraćenim sredstvima«, a riječ: »iznosima« zamjenjuje se riječju: »sredstvima«.

U stavku 3. riječi: »može biti« zamjenjuju se riječju: »je« i riječ: »pravilnika« zamjenjuje se riječju: »smjernica«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. prenosi korisnicima javne doprinose temeljem zahtjeva za plaćanje kojeg izrađuje i dostavlja Posredničko tijelo razine 1;«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. upravlja sredstvima na posebnim bankovnim računima i osigurava odgovarajuće evidencije;«.

U točki 5. riječ: »verifikaciju« zamjenjuje se riječju: »provjeru«.

U točki 6. riječi: »osigurava smjernice« zamjenjuju se riječima: »izdaje upute«, a riječi: »kao i smjernice« zamjenjuju se riječima: »kao i upute«.

U točki 8. riječ: »pravilnike« zamjenjuje se riječju: »smjernice« i riječi: »vezano za« zamjenjuju se riječima: »koje se odnose na«.

Podtočka a) briše se.

Dosadašnje podtočke b) do e) postaju podtočke a) do d).

Dosadašnja podtočka f) koja postaje podtočka e) mijenja se i glasi: »e) povrate,«.

Dosadašnja podtočka g) postaje podtočka f).

U točki 9. riječ: »pravilnika« zamjenjuje se riječju: »smjernica«.

Članak 7.

U članku 9. stavku 2. točki 1. riječ: »izbor« zamjenjuje se riječju: »odabir«.

U točki 4. riječi: »odgovarajuće računovodstvene šifre« zamjenjuju se riječima: »odgovarajuću računovodstvenu kodifikaciju«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. osigurava provođenje postupaka vrednovanja Operativnih programa i provodi vrednovanja u skladu s planovima vrednovanja;«.

U točki 7. riječ: »nadležno« briše se.

U točki 8. riječ: »svaki« briše se.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. usmjerava rad odbora za praćenje Operativnog programa te mu osigurava potrebnu dokumentaciju koja će omogućiti nadzor nad kvalitetom provedbe Operativnog programa u skladu sa specifičnim ciljevima istoga;«.

Točka 10. mijenja se i glasi:

»10. izrađuje i, nakon odobrenja odbora za praćenje Operativnog programa, podnosi Komisiji godišnja izvješća o provedbi i završno izvješće o provedbi Operativnog programa;«.

U točki 15. riječ: »operativnih« zamjenjuje se riječju: »Operativnog«.

Točka 17. mijenja se i glasi:

»17. koordinira pripremu i potvrđuje planove za provedbu prioritetnih osi Operativnog programa te odobrava mjere u skladu s prioritetnim osima istoga, što može biti promijenjeno uz odobrenje programskog dodatka;«.

U točki 18. riječi: »Europskom komisijom« zamjenjuju se riječju: »Komisijom«.

Točka 19. briše se.

Dosadašnja točka 20. postaje točka 19.

Dosadašnja točka 21. koja postaje točka 20. mijenja se i glasi:

»20. priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama koje je donijelo Koordinacijsko tijelo, odnosno Tijelo za ovjeravanje;«.

Dosadašnje točke 22. i 23. postaju točke 21. i 22.

Članak 8.

U članku 10. stavku 1. riječi: »vezane za« zamjenjuju se riječima: »koje se odnose na«.

U točki 2. riječi: »razumijevanje korisnika o« zamjenjuju se riječima: »upoznavanje korisnika s«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. planira i pokreće odabir projekata u obliku otvorenog poziva za dostavu prijedloga projekata ili ograničenog poziva za dostavu prijedloga projekata, provodi postupak ocjenjivanja projekata te donosi odluku o financiranju odabranih projekata;«.

U točki 4. riječi: »smjernice/« brišu se.

U točki 5. riječi: »operativnog programa;« zamjenjuju se riječima: »Operativnog programa, izuzev u projektima iz prioritetne osi Tehničke pomoći;«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. tijekom postupka odabira podnosi prijedloge projekata Posredničkom tijelu razine 2 na procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti, izuzev u prijedlozima projekata iz prioritetne osi Tehničke pomoći;«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama koje je donijelo Koordinacijsko tijelo, odnosno Tijelo za ovjeravanje;«.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. u točki 1. riječ: »odgovarajućeg« zamjenjuje se riječju: »odgovarajuće«.

U točki 9. riječi: »sufinanciranje projekata;« zamjenjuju se riječima: »sufinanciranje projekata, izuzev projekata u prioritetnoj osi Tehničke pomoći za koje izdatke planira svako tijelo Sustava za svoje izdatke;«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava te vodi evidenciju o povratima;«.

Točka 13. mijenja se i glasi:

»13. dostavlja Tijelu za ovjeravanje i tijelu odgovornom za plaćanja informacije o utvrđenim i izvršenim povratima;«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako Posredničko tijelo razine 1 nije ustrojeno, funkcije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja Upravljačko tijelo.«.

Članak 9.

U članku 11. stavku 1. točki 2. riječi: »razumijevanje korisnika o« zamjenjuju se riječima: »upoznavanje korisnika s«.

U točki 4. riječ: »smjernica« zamjenjuje se riječju: »uputa«.

U točki 5. riječ: »preliminarnu« briše se.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. ispituje sumnje na nepravilnosti, utvrđuje postojanje nepravilnosti te sukladno smjernicama iz članka 8. stavka 3. točke 8. podtočke f) ovoga Zakona o utvrđenim nepravilnostima izvještava nadležna tijela;«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. osigurava da korisnici upotrebljavaju poseban računovodstveni sustav ili posebnu računovodstvenu kodifikaciju za projekte;«.

Točka 13. mijenja se i glasi:

»3. priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija, sukladno smjernicama koje je donijelo Koordinacijsko tijelo, odnosno Tijelo za ovjeravanje;«.

Članak 10.

U članku 12. ispred riječi: »Uredbu« stavlja se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Čelnik Koordinacijskog tijela dužan je, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, donijeti pravilnik iz članka 6. stavka 2. točke 11. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

U cijelom tekstu Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 78/12.) riječ: »SCF2007« zamjenjuje se riječju: »SFC2007«, riječ: »operativni« zamjenjuje se riječju: »Operativni« i riječ: »prioritet« zamjenjuje se riječima: »prioritetna os«, u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/248

Zagreb, 22. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.