Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

NN 145/2013 (6.12.2013.), Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3091

Na temelju članka 18. stavka 7. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU

O UREDU PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se djelokrug Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured), unutarnje ustrojstvo Ureda, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način rada Ureda, okvirni broj potrebnih državnih službenika te druga pitanja od značaja za rad Ureda.

Članak 2.

Radi učinkovitog obavljanja dužnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Vlade), sukladno Ustavu Republike Hrvatske i Zakonu o Vladi Republike Hrvatske, Ured obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade, a osobito poslove:

– sustavnog praćenja i analize pojedinih javnih politika radi izrade stručnih mišljenja i studija,

– izrade strateških razvojnih planova i analiza,

– pripreme prijedloga pojedinih projekata iz programa Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) i usklađivanja njihove provedbe,

– stručne obrade i pripreme materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Užega kabineta Vlade (u daljnjem tekstu: Uži kabinet), Vlade i Hrvatskoga sabora,

– izrade odgovarajuće pripreme i prijedloga stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima Europskog vijeća,

– izrade materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima,

– koordinacije između Vlade i Hrvatskoga sabora za potrebe predsjednika Vlade,

– sudjelovanja, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade (u daljnjem tekstu: Glavno tajništvo), u pripremi i sazivanju sjednica Užega kabineta i savjeta predsjednika Vlade,

– usklađivanja rada ureda Vlade,

– stručne pripreme i organizacije posjeta predsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu,

– stručne pripreme i organizacije posjeta stranih predsjednika vlada Republici Hrvatskoj te ostalih dužnosnika koji borave u Republici Hrvatskoj na poziv predsjednika Vlade, u suradnji s Uredom za protokol,

– provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama u Vladi, te koordinacije rada u vezi s provedbom tog Zakona u Vladinim uredima i službama,

– izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Vlade,

– komunikacije s medijima i građanima,

– upoznavanja Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti,

– koordiniranja komunikacijskih aktivnosti ministarstava i državnih ureda,

– druge poslove po nalogu predsjednika Vlade.

II. NAČIN UPRAVLJANJA RADOM UREDA

Članak 3.

Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda kojeg imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, a koji za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade.

Predstojnik Ureda ima položaj zamjenika ministra i državni je dužnosnik.

U upravljanju Uredom, predstojnik Ureda ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Predstojnik Ureda obvezni je član svih stalnih radnih tijela Vlade, sudjeluje u pripremi i sazivanju Užega kabineta, u suradnji s Glavnim tajništvom, te sudjeluje u radu sjednice Vlade.

Predstojnik Ureda, po potrebi, sudjeluje u radu savjeta predsjednika Vlade.

Predstojnik Ureda ovlašten je svojim aktom odrediti izgled i sadržaj službene iskaznice za sve zaposlene u Uredu.

Članak 4.

Predstojnik Ureda ima zamjenika kojeg imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, a koji za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade i predstojniku Ureda.

Zamjenik predstojnika Ureda ima položaj pomoćnika ministra i državni je dužnosnik.

Zamjenik predstojnika Ureda zamjenjuje predstojnika Ureda u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja druge poslove koje mu povjeri predstojnik Ureda.

Zamjenik predstojnika upravlja Službom za javne politike i potporu predsjedniku Vlade.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO UREDA

Članak 5.

U Uredu se za obavljanje poslova iz članka 2. ove Uredbe ustrojavaju sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

– Služba za javne politike i potporu predsjedniku Vlade,

– Služba za odnose s javnošću.

Članak 6.

U Službi za javne politike i potporu predsjedniku Vlade obavljaju se poslovi sustavnog praćenja i analize pojedinih javnih politika i sektora, posebno gospodarstva te vanjske i europske politike, radi izrade stručnih mišljenja i studija za potrebe predsjednika Vlade, poslovi koordiniranja izrade strateških planova po nalogu predsjednika Vlade, praćenja izrade sektorskih strateških razvojnih planova i analiza, pripreme prijedloga i usklađivanja provedbe pojedinih projekata iz programa Vlade, poslovi koordinacije između Vlade i Hrvatskoga sabora za potrebe predsjednika Vlade.

U Službi se obavljaju i poslovi vezani uz pripremu putovanja predsjednika Vlade u inozemstvo (koordinacije rada tijela državne uprave, diplomatskih misija i konzularnih predstavništava Republike Hrvatske), poslovi priprema prijedloga stajališta Republike Hrvatske za sastanke Europskog vijeća u suradnji s ostalim nadležnim tijelima, a u suradnji s Uredom za protokol obavljaju se i poslovi koordinacije državnih institucija te stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj u cilju pripreme posjeta stranih predsjednika vlada te gostiju koji borave u Republici Hrvatskoj na poziv predsjednika Vlade. U Službi se obavljaju i druge zadaće iz područja vanjske politike i međunarodne suradnje po nalogu predsjednika Vlade ili predstojnika Ureda.

U Službi se obavljaju i ostali savjetodavni, analitički, stručni, administrativni, kao i tehnički poslovi za potrebe predsjednika Vlade, predstojnika Ureda, kao i za potrebe savjetnika predsjednika Vlade, a osobito: stručna analiza, obrada i priprema materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Vlade, Užeg kabineta, u radu Hrvatskoga sabora, na radnim, konzultativnim i koordinativnim sastancima i savjetima predsjednika Vlade, poslovi vezani uz koordiniranje ureda Vlade (praćenje rada i aktivnosti Vladinih ureda), poslovi izravne komunikacije s građanima (upiti, predstavke i žalbe građana i slično), poslovi vezani uz provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, te opći, administrativni i organizacijski poslovi potrebni za izvršavanje dužnosti predsjednika Vlade, a osobito obrada službenih bilješki s redovitih i protokolarnih sastanaka, poslovi korespondencije s tijelima državne vlasti u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, različite vrste prijepisa, primitak i otprema pošte, poslovi pohrane, sudjelovanje u pripremi protokolarnih i drugih aktivnosti u vezi s obavljanjem dužnosti predsjednika Vlade, poslovi prijevoza te drugi poslovi koje Službi povjeri predsjednik Vlade i predstojnik Ureda.

Za obavljanje pojedinih poslova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka predsjednik Vlade imenuje savjetnike predsjednika Vlade i zamjenike savjetnika predsjednika Vlade koji imaju status državnog službenika.

Članak 7.

U Službi za odnose s javnošću ustrojavaju se sljedeći odjeli:

– Odjel za medije i analitiku,

– Odjel za online komunikaciju.

Službom iz stavka 1. ovoga članka upravlja glasnogovornik Vlade (u daljnjem tekstu: glasnogovornik) kojeg imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, a koji za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade i predstojniku Ureda u dijelu koji se odnosi na izvršavanje poslova Službe unutar djelokruga Ureda propisanog člankom 2. ove Uredbe.

Glasnogovornik ima položaj pomoćnika ministra i državni je dužnosnik.

Odjelima iz stavka 1. ovoga članka upravljaju voditelji odjela.

Članak 8.

U Odjelu za medije i analitiku obavljaju se poslovi izvještavanja domaće i strane javnosti o radu i politikama Vlade (priopćenja, vijesti, davanje odgovora i informacija na upite novinara, poslovi vezani uz Zakon o medijima i Zakon o elektroničkim medijima), organiziranja javnih nastupa članova Vlade te medijskog praćenja rada Vlade (konferencije za novinare, izjave, intervjui, briefinzi, najave, obavijesti, akreditiranje novinara koji prate rad Vlade), pripremanja i provedba medijskih kampanja i događaja vezanih uz Vladine programe (u suradnji s nadležnim ministarstvima), unutarnje informiranje i koordinacija odnosa s javnošću Vlade i ministarstava, praćenje medijskih objava, informiranje Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti te analiza medijskih objava o radu Vlade.

Članak 9.

U Odjelu za online komunikaciju obavljaju se poslovi informiranja javnosti o funkciji, ulozi i aktivnostima Vlade putem Vladinog internet portala i službenih računa Vlade na društvenim mrežama, poslovi koordinacije i nadzora provedbe projekta e-Građanin, posebno u stvaranju Središnjeg državnog portala, provedbe i koordinacije projekta »Your Europe«, poslove razvoja i oblikovanja multimedijalnih sadržaja (video materijali, slike i fotografije) za komunikaciju s javnosti.

Članak 10.

Poslove iz djelokruga Ureda propisanog člankom 2. ove Uredbe obavljaju državni službenici, a po potrebi, sukladno članku 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, imenovani posebni savjetnici.

Članak 11.

Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda određuje se u Tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, državni službenici zatečeni u Uredu nastavljaju raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dosadašnjim rješenjima do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta, u skladu s ovom Uredbom i Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda.

Članak 13.

Predstojnik Ureda donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 14.

Predstojnik Ureda donijet će rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 5/2012).

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/139

Urbroj: 50301-09/06-13-2

Zagreb, 5. prosinca 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

TABLICA S OKVIRNIM BROJEM DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UREDU PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Broj
izvršitelja

Predstojnik Ureda – dužnosnik

1

Zamjenik predstojnika Ureda – dužnosnik

1

Glasnogovornik Vlade – dužnosnik

1

1. Služba za javne politike i potporu predsjedniku Vlade

25

2. Služba za odnose s javnošću

21

Zamjenik glasnogovornika Vlade

1

2.1. Odjel za medije i analitiku

12

2.2. Odjel za online komunikaciju

8

Ukupno

49

145 06.12.2013 Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske 145 06.12.2013 Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske