Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda

NN 145/2013 (6.12.2013.), Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3096

Na temelju članka 3. stavka 4. i članka 17. stavka 3. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim uz tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 82/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRIKUPLJANJU PODATAKA I IZVJEŠĆIVANJU O CIJENAMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

I. TEMELJNE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način određivanja reprezentativnih tržišta u svrhu prikupljanja podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda, uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje su obvezne TISUP-u dostavljati podatke, vrsta, opseg, način dostave podataka, rokovi i učestalost dostave podataka, te način izvješćivanja o cijenama poljoprivrednih proizvoda za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije.

Definicije

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Obveznici – fizičke ili pravne osobe određene na temelju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i koje su obvezne dostavljati podatke za grupe proizvoda i proizvode iz Priloga 1.

2. Korisnik trupova – vlasnik trupova nakon klanja i klasiranja, je pravna ili fizička osoba koja trupove zaklanih životinja koristi za daljnju preradu ili ih stavlja na tržište.

3. Reprezentativno tržište – onaj dio tržišta koji svojim udjelom čini reprezentativni statistički uzorak.

4. Izvještajno razdoblje – razdoblje za koje se dostavljaju podaci, a može biti:

– Referentni dan – razdoblje od početka do kraja radnog vremena u danu za koji se dostavljaju podaci,

– Referentni tjedan – razdoblje od ponedjeljka do nedjelje u tjednu za koji se dostavljaju podaci,

– Referentni mjesec – razdoblje od prvog do zadnjeg dana u mjesecu za koji se dostavljaju podaci.

5. Ministarstvo – Ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

6. Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: TISUP) – je informacijski sustav Ministarstva za prikupljanje i obradu podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda s domaćega reprezentativnog tržišta, njihovu administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu te izvještavanje o cijenama za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije.

7. Web aplikacija – elektronički sustav za dostavu podataka putem internetske stranice TISUP-a www.tisup.mps.hr koji se nalazi na adresi http://www.tisup.mps.hr/unoscijena/login.asp.

Nadležnost

Članak 3.

Za prikupljanje i obradu podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda s domaćega reprezentativnog tržišta, njihovu administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu te izvještavanje za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije nadležan je TISUP.

Načela rada

Članak 4.

U prikupljanju i obradi podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda te objavi podataka o cijenama poljoprivrednih proizvoda osigurava se princip profesionalne neovisnosti, neutralnog pristupa, objektivnosti i pouzdanosti, uz poštivanje visokih standarda upravljanja procesima.

Članak 5.

(1) Za različite grupe poljoprivrednih proizvoda kao obveznici mogu biti određeni proizvođači, prerađivači poljoprivrednih proizvoda i/ili trgovačke organizacije. Uvjeti temeljem kojih se vrši izbor obveznika navedeni su u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Podaci navedeni u obrascima iz članka 10. ovoga Pravilnika odnose se na poljoprivredne proizvode biljnog i životinjskog porijekla te proizvode prvog stupnja njihove obrade sukladno Zakonu o poljoprivredi.

Članak 6.

Procesi provedbe rada odvijaju se uz pomoć elektronički podržanih procesa sustava za obradu prikupljenih podataka i izvješćivanje o istima, a čine ih:

– identifikacija obveznika,

– sustav zaprimanja i obrade identifikacijskih podataka i podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda,

– administrativna kontrola primljenih podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda,

– kontrola na terenu,

– sustav izvješćivanja.

Izbor obveznika i obavještavanje obveznika o izboru

Članak 7.

(1) Izbor obveznika izvršit će se jednom godišnje na temelju uvjeta navedenih u Prilogu 1 ovoga Pravilnika.

(2) Obveznici će biti obaviješteni o izboru pisanim putem.

(3) Obveza dostavljanja podataka za pojedine grupe proizvoda iz Priloga 1. ovoga Pravilnika počinje danom primitka pisane obavijesti o izboru izvršenom sukladno stavku 1. ovoga članka te traje do primitka pisane obavijesti o prekidu obveze.

II. POSEBNE ODREDBE

1. DOSTAVA PODATAKA

Članak 8.

Dostava identifikacijskih podataka i podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda putem web aplikacije i elektroničkom poštom smatra se valjanom bez žiga i potpisa odgovorne osobe obveznika ili osobe odgovorne za dostavu podataka.

Dostava identifikacijskih podataka

Članak 9.

(1) Obveznici moraju popuniti identifikacijski obrazac dostupan na internetskoj stranici http://www.tisup.mps.hr/lnk.aspx?id=35 te ga u roku od 5 radnih dana od primitka obavijesti o izboru dostaviti na elektroničku adresu tisup@mps.hr.

(2) Identifikacijski obrazac sadrži osnovne podatke o obvezniku:

a) Naziv/ime i prezime obveznika

b) OIB

c) Adresa

d) Poštanski broj i mjesto

e) Osoba odgovorna za dostavu podataka

Ime i prezime

Funkcija

Broj telefona

Elektronička adresa

f) Zamjena odgovorne osobe za dostavu podataka

Ime i prezime

Funkcija

Broj telefona

Elektronička adresa

g) Evidencija osoba koje su upoznate s korisničkim imenom i lozinkom

h) Mjesto i datum popunjavanja identifikacijskog obrasca

i) Potpis odgovorne osobe.

(3) U slučaju bilo kakve promjene osnovnih podataka, obveznik je dužan dostaviti novi identifikacijski obrazac u roku od 7 radnih dana od nastale promjene.

(4) U slučaju promjene pravnog statusa, obveznik je dužan u roku od 30 radnih dana od nastanka promjene pisanim putem dostaviti obavijest i odgovarajući dokaz o nastaloj promjeni.

Dostava podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda

Članak 10.

(1) Podatke iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika obveznici dostavljaju korištenjem web aplikacije http://www.tisup.mps.hr/unoscijena/login.asp ili preuzimanjem elektroničkih obrazaca za dostavu podataka s internetske stranice http://www.tisup.mps.hr/lnk.aspx?id=33, njihovim ispunjavanjem i dostavom na elektroničku adresu tisup@mps.hr.

(2) WEB aplikacija se sastoji od identifikacijskog dijela koji sadrži korisničko ime i lozinku i dijela za upis podataka.

(3) Obrazac za dostavu podataka sastoji se od identifikacijskog dijela i dijela za upis podataka te sadrži:

a) Naziv/ime i prezime, adresu i šifru obveznika,

b) Izvještajno razdoblje,

c) Datum izvještaja, potpis obveznika

d) Poljoprivredne proizvode određene za praćenje,

e) Podatke o cijenama,

f) Pripadajuću količinu.

Članak 11.

Iznimno od članaka 9. i 10. ovoga Pravilnika, obvezniku koji nema mogućnost pristupa internetu ili postoji neki drugi opravdani razlog nemogućnosti korištenja elektroničke dostave, na njegov zahtjev i uz odgovarajuće obrazloženje, poslat će se obrasci i upute o načinu dostave popunjenih obrazaca.

Učestalost i rokovi dostave podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda

Članak 12.

(1) Podatke iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika obveznici dostavljaju dnevno, tjedno, mjesečno ili godišnje, ovisno o pojedinoj grupi proizvoda iz Priloga 1 ovoga Pravilnika.

(2) Izvještajno razdoblje u slučaju dnevne dostave podataka je referentni dan i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije do 10:00 sati sljedećeg radnog dana.

(3) Izvještajno razdoblje u slučaju tjedne dostave podataka je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni do utorka nakon referentnog tjedna najkasnije do 12:00 sati.

(4) Izvještajno razdoblje u slučaju mjesečne dostave podataka je referentni mjesec i podaci moraju biti dostavljeni do 15. u mjesecu nakon referentnog mjeseca.

Članak 13.

(1) Obrasci za dostavu podataka o cijenama i količinama moraju biti ispunjeni u skladu s uputama koje se nalaze na internetskoj stranici http://www.tisup.mps.hr/Download.aspx?path=obrasci/Uputa za WEB.pdf i http://www.tisup.mps.hr/Download.aspx?path=obrasci/Upute za EXCEL-SVE Grupe Proizvoda.doc.

(2) Obveznik koji je dostavio podatke jamči da je upoznat s odredbama Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim uz tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« 82/2013) i ovoga Pravilnika te da je dostavio istinite podatke sukladno propisanim uputama.

(3) Računalni ispis obrazaca dostavljenih elektroničkim putem potpisan od strane odgovorne osobe, presliku obrazaca dostavljenih telefaksom ili poštom i prateću dokumentaciju obveznik je dužan čuvati tri (3) godine računajući od 1. siječnja one godine u kojoj je dostavio prve podatke.

2. TAJNOST PODATAKA

Članak 14.

Podaci o obveznicima i pojedinačni podaci dostavljeni od strane obveznika sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske predstavljaju poslovnu tajnu.

3. IZVJEŠĆIVANJE I OBJAVA PODATAKA

Članak 15.

TISUP redovito izvješćuje Europsku komisiju i Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te obrađene i objedinjene podatke objavljuje putem internetske stranice
www.tisup.mps.hr.

4. KONTROLE

Administrativna kontrola

Članak 16.

(1) Administrativnu kontrolu zaprimljenih podataka provodi Ministarstvo, a kontrola obuhvaća utvrđivanje dostave i potpunosti primljenih obrazaca, ispravnosti i pravovremenosti dostave podataka od strane obveznika.

(2) Ako se administrativnom kontrolom utvrde bitne nepravilnosti, izvršit će se kontrola na terenu.

Kontrola na terenu

Članak 17.

(1) Kontrolu na terenu provodi Ministarstvo.

(2) Kontrola na terenu provodi se svake godine na uzorku od najmanje 5% obveznika, utvrđenom na temelju analize rizika i slučajnim odabirom.

(3) Analiza rizika uzima u obzir:

(a) pravovremenost dostave podataka,

(b) ispravnost dostavljenih podataka

(c) potpunost dostavljenih podataka

(d) udio u reprezentativnosti primljenih podataka

(e) kontrole provedene u prethodnim godinama

(f) primjenu drugih kriterija koji se mogu odrediti naknadno, ukoliko se prema prikupljenim podacima ili iskustvu iz obavljenih kontrola utvrdi da postoje objektivni razlozi za izmjenu ili dopunu kriterija.

(4) Ministarstvo vodi evidenciju o razlozima izbora svakoga pojedinog obveznika za provedbu kontrola na terenu.

(5) Obveznik će biti obaviješten o razlozima izbora iz stavka 4. ovoga članka.

Inspekcijski nadzor

Članak 18.

Inspekcijski nadzor nad obveznicima dostave podataka provode poljoprivredni inspektori Ministarstva.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 87/2010 i 107/2010).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/41

Urbroj: 525-07/0221-13-7

Zagreb, 15. studenoga 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

Grupe poljoprivrednih proizvoda i uvjeti za izbor obveznika

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA

(1) MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI

1. Za sirovo mlijeko i mliječne proizvode obvezni su dostavljati podatke navedene u obrascu:

1.1 obveznici koji se bave otkupom i preradom mlijeka i u prošloj su godini otkupili više od 5.000 tona sirovog mlijeka, i

1.2. obveznici koji se bave otkupom i preradom mlijeka i u prošloj su godini proizveli više od:

– 150 tona maslaca i/ili,

– 500 tona svježeg sira i/ili,

– 500 tona polutvrdog sira i/ili,

– 20 tona mlijeka u prahu,

1.3. obveznici koji se bave otkupom i preradom mlijeka, a otkupili su manje sirovog mlijeka nego je navedeno pod točkom 1.1. ovoga stavka, i/ili su proizveli i prodali manje mliječnih proizvoda nego što je navedeno pod točkom 1.2. ovoga stavka, a koje odredi TISUP, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2. Za sirovo mlijeko podaci navedeni u obrascu moraju se dostavljati u TISUP mjesečno, a za mliječne proizvode tjedno.

3. Izvještajno razdoblje u slučaju tjedne dostave je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

4. Izvještajno razdoblje u slučaju mjesečne dostave je referentni mjesec i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do 15. u mjesecu nakon referentnog mjeseca.

(2) GOVEĐE, SVINJSKO, OVČJE I JANJEĆE MESO

1. Za goveđe, svinjsko, ovčje i janjeće meso, podatke navedene u obrascu obvezni su tjedno dostavljati:

1.1. obveznici, korisnici trupova više od:

– 3.800 goveda godišnje i/ili,

– 10.000 svinja godišnje i/ili,

– 2.000 janjadi godišnje,

1.2. obveznici, korisnici trupova manje od navedenog pod točkom 1.1. ovoga stavka, a koje odredi TISUP, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

(3) PERAD I MESO PERADI

1. Za perad i meso peradi, podatke navedene u obrascu obvezni su tjedno dostavljati:

1.1. obveznici koji se bave klanjem peradi i preradom mesa peradi i u prošloj su godini proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili više od 200.000 tovnih pilića (brojlera),

1.2. obveznici koji se bave klanjem peradi i preradom mesa peradi, koji su proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili manje od navedenog pod točkom 1.1. ovoga stavka, a koje odredi TISUP, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

(4) JAJA

1. Za konzumna jaja, podatke navedene u obrascu obvezni su tjedno dostavljati:

1.1. obveznici koji se bave proizvodnjom i/ili pakiranjem i prodajom, i u prošloj su godini spakirali i prodali više od 5.000.000 komada konzumnih jaja,

1.2. obveznici koji se bave proizvodnjom i/ili pakiranjem i prodajom, i u prošloj su godini spakirali i prodali manje od navedenog pod točkom 1.1. ovoga stavka, a koje odredi TISUP, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

PROIZVODI BILJNOG PORIJEKLA

(5) ŽITARICE

1. Za žitarice i proizvode na bazi žitarica podatke, navedene u obrascu obvezni su tjedno dostavljati obveznici koji se bave proizvodnjom:

– žitarica,

– mlinarskih proizvoda,

– stočne hrane,

– etilnog alkohola i

– škroba

i trgovinom istima koji su:

1.1. u prošloj godini sami proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili više od:

– 5.000 tona meke pšenice, i/ili

– 500 tona tvrde pšenice i/ili

– 1.000 tona ječma i/ili

– 10.000 tona kukuruza i/ili

– 500 tona sirka,

1.2. u prošloj godini sami proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili manje od navedenog pod točkom 1.1. ovoga stavka, a koje odredi TISUP, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

(6) ULJARICE

1. Za uljarice, podatke navedene u obrascu obvezni su tjedno dostavljati:

1.1. obveznici koji se bave proizvodnjom, otkupom uljarica, proizvodnjom biljnih ulja i proizvoda od uljarica za ljudsku i životinjsku ishranu te trgovinom istima koji su u prethodnoj godini proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili više od:

– 5.000 tona soje i/ili,

– 5.000 tona suncokreta i/ili

– 5.000 tona uljane repice,

1.2. obveznici koji su sami proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili manje od navedenog pod točkom 1.1. ovoga stavka, a koje odredi TISUP, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

(7) SVJEŽE VOĆE I POVRĆE

1. Za svježe voće i povrće, obveznici dostave podataka navedenih u obrascu, su veletržnice na kojima se odvija trgovina na veliko voćem i povrćem ili registrirani trgovci voćem i povrćem ili proizvođačke organizacije ili proizvođačke grupe koji su u prošloj godini na tržište stavili više od 250 tona voća i povrća proizvedenog na teritoriju Republike Hrvatske.

2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

(8) SVJEŽE VOĆE I POVRĆE – UVOZ

1. Za svježe voće i povrće uvezeno iz trećih zemalja obveznici dostave podataka navedenih u obrascu su veletržnice na kojima se odvija trgovina na veliko voćem i povrćem ili registrirani trgovci voćem i povrćem koji godišnje uvoze više od 200 tona svježeg voća i povrća iz trećih zemalja.

1.1. Izvještajno razdoblje je referentni dan i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do 10:00 sati slijedećeg radnog dana.

2. Za banane uvezene iz trećih zemalja, izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

(9) DUHAN

1. Za duhan, obvezni su dostavljati podatke o cijenama i količinama obveznici koji se bave otkupom i preradom duhana.

2. Podatke o minimalnoj i maksimalnoj ugovorenoj cijeni sirovog duhana, broju zaključenih ugovora s proizvođačima te o ugovorenoj količini proizvodnje i površinama obveznici dostavljaju TISUP-u do 15. 07. u godini berbe sirovog duhana.

3. Obveznik je obvezan dostaviti do 15. 06. u TISUP podatke o prosječnoj cijeni sirovog duhana koju je platio proizvođačima i otkupljene količine duhana u prošlogodišnjoj berbe.

4. Obveznik je obvezan dostaviti do 15. 07. u TISUP podatke o količinama isporučenim na tržište zajednice u prethodnoj tržišnoj godini, količinama isporučenim na tržište trećih zemalja u prethodnoj tržišnoj godini i stanju zaliha na zadnji dan prethodne tržišne godine.

(10) ŠEĆER

1. Za bijeli šećer, podatke navedene u obrascu obvezne su dostavljati, šećerane i rafinerije koje se bave proizvodnjom i rafiniranjem šećera.

2. Izvještajno razdoblje je referentni mjesec i podaci moraju biti dostavljen u TISUP najkasnije do 15. u mjesecu nakon referentnog mjeseca.

(11) MASLINOVO ULJE

1. Za maslinovo ulje i stolne masline, podatke navedene u obrascu obvezni su dostavljati:

1.1. obveznici koji se bave otkupom i preradom maslina, proizvodnjom maslinovog ulja i trgovinom istima koji su u prošloj godini proizveli i/ili su otkupili više od 5000 litara maslinovog ulja.

1.2. obveznici koji su u prošloj godini proizveli i/ili su otkupili manje od navedenog pod točkom 1.1. ovoga stavka, a koje odredi TISUP, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do utorka do 12:00 sati nakon referentnog tjedna.

PROIZVODI PRVOG STUPNJA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

(12) PRIPREMLJENA STOČNA HRANA

1. Za stočnu hranu, podatke navedene u obrascu obvezni su dostavljati:

1.1. obveznici koji su u prošloj godini proizveli i prodali više od 6000 tona stočne hrane.

1.2. obveznici koji su u prošloj godini proizveli i prodali manje od navedenog pod točkom 1.1. ovoga stavka, a koje odredi TISUP, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2. Izvještajno razdoblje je referentni mjesec i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do 15. u mjesecu nakon referentnog mjeseca.

145 06.12.2013 Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda 145 06.12.2013 Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda