Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine

NN 145/2013 (6.12.2013.), Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

3097

Na temelju članka 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/2012 i 82/2013) uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Hrvatske komore dentalne medicine, ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O PRIPRAVNIČKOM STAŽU DOKTORA DENTALNE MEDICINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i način provođenja pripravničkog staža doktora dentalne medicine osnovom kojih se stječu kompetencije propisane planom i programom pripravničkog staža, uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici kod kojih doktori dentalne medicine provode pripravnički staž, obrazac pripravničke knjižice i dnevnika rada doktora dentalne medicine na pripravničkom stažu, sadržaj, program i način polaganja stručnog ispita te sadržaj i izgled uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

Državljanin Europskoga gospodarskog prostora je državljanin države ugovornice Europskoga gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP), a obuhvaća sve države članice Europske unije te Norvešku, Lihtenštajn i Island,

Državljanin treće države je svaka osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ni države ugovornice EGP-a,

Doktor dentalne medicine je zdravstveni radnik sa završenim sveučilišnim studijem dentalne medicine čija profesija je regulirana u Republici Hrvatskoj Zakonom o dentalnoj medicini (»Narodne novine« broj 121/2003, 117/2008 i 120/2009) i Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine« broj 124/2009 i 45/2011), a u državi ugovornici EGP-a regulirana je sukladno posebnom propisu te države,

Pripravnik je doktor dentalne medicine na pripravničkom stažu propisanom u Republici Hrvatskoj koji je završio sveučilišni studij dentalne medicine u Republici Hrvatskoj ili u državi ugovornici EGP-a odnosno u trećoj državi ako ta država propisuje obvezan pripravnički staž,

Dokaz o formalnoj osposobljenosti je diploma, svjedodžba i druga javna isprava koju je izdalo nadležno tijelo države ugovornice EGP-a, a kojom se potvrđuje uspješno završeno formalno obrazovanje i po potrebi stručno usavršavanje i osposobljavanje koje je stečeno u državi ugovornici EGP-a; obuhvaća i diplomu, svjedodžbu i drugu javnu ispravu koju je izdalo nadležno tijelo treće države nositelju takve isprave koji ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP-a i daju pravo njihovom nositelju da obavlja određenu profesiju unutar granica države ugovornice EGP-a prema njezinim važećim propisima,

Stručna kvalifikacija obuhvaća formalno obrazovanje i profesionalnu osposobljenost (stručno usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja, kao i moguće stručno iskustvo stečeno pri obavljanju regulirane profesije u državi ugovornici EGP-a), na temelju kojih je doktor dentalne medicine stekao pravo obavljanja određene djelatnosti regulirane profesije u Republici Hrvatskoj ili državi ugovornici EGP-a,

Stručno iskustvo je iskustvo stečeno stvarnim obavljanjem profesije u državi ugovornici EGP-a u skladu s primjenjivim propisima,

Studijski program sveučilišnog studija dentalne medicine s obvezom pripravničkog staža je obrazovanje doktora dentalne medicine, stečeno u Republici Hrvatskoj u sklopu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija dentalne medicine upisanog zaključno s akademskom godinom 2009./2010. (Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet – Studij dentalne medicine i Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet – Studij dentalne medicine), koji imaju obvezu provođenja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita,

Ministarstvo nadležno za zdravlje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je nadležno tijelo za utvrđivanje sadržaja pripravničkog staža i uvjeta koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici kod kojih doktori dentalne medicine provode pripravnički staž te za sadržaj, program i način polaganja stručnog ispita i izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

Pripravnički staž je rad pod nadzorom mentora kojim se doktor dentalne medicine osposobljava za samostalan rad. Pripravnički staž provodi se prema propisanom planu i programu, kojim se utvrđuju ishodi učenja i kompetencije koje stječe pripravnik da bi se osposobio za samostalni rad te raspored i trajanje rada na stručnim poslovima u pojedinim specijalističkim djelatnostima, kojima se pripravnik osposobljava za samostalan rad,

Kompetencije predstavljaju skup znanja, vještina i profesionalnog ponašanja. Razlikuju se opće kompetencije (komunikacija, timski rad, profesionalizam i dr.) i posebne kompetencije, koje su vezane uz program izobrazbe doktora dentalne medicine,

Mentor je doktor dentalne medicine sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, koji je uvršten u listu mentora,

Voditelj stručne jedinice je doktor dentalne medicine koji vodi stručnu jedinicu u zdravstvenoj ustanovi odnosno trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost i ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, u kojoj pripravnik provodi dio propisanog programa pripravničkog staža,

Stručni ispit je ispit koji polaže doktor dentalne medicine pripravnik koji je završio pripravnički staž pred ispitnom komisijom Ministarstva.

II. PODRUČJE PRIMJENE

Članak 3.

(1) Doktori dentalne medicine koji su upisali studijski program dentalne medicine u akademskoj godini 2010./2011. i nadalje u Republici Hrvatskoj te doktori dentalne medicine koji su završili studijski program dentalne medicine u državama ugovornicama EGP-a, u kojima nije propisana obveza pripravničkog staža, ne provode pripravnički staž i nemaju obvezu polaganja stručnog ispita.

(2) Državljani država ugovornica EGP-a koji su stekli stručnu kvalifikaciju doktora dentalne medicine u trećim državama, uz dokaz o formalnoj osposobljenosti izdan u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, obvezni su položiti stručni ispit pred ispitnom komisijom Ministarstva.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, doktor dentalne medicine državljanin države ugovornica EGP-a kojem je druga država ugovornica EGP-a već priznala stručnu kvalifikaciju stečenu izvan teritorija EGP-a, ne mora polagati stručni ispit uz ispunjenje uvjeta stvarnog i zakonitog obavljanja profesionalne djelatnosti na teritoriju ugovornica EGP-a u trajanju od najmanje tri uzastopne godine unutar posljednjih pet godina.

III. PRIPRAVNIČKI STAŽ DOKTORA DENTALNE MEDICINE

Članak 4.

(1) Pripravnički staž provodi se prema planu i programu.

(2) Plan i program pripravničkog staža doktora dentalne medicine tiskan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Pripravnički staž doktora dentalne medicine traje pet mjeseci.

Članak 5.

(1) Pripravnički staž provodi se u zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost ako ispunjavaju sljedeće uvjete u odnosu na radnike, prostor i opremu:

a) postojanje stručne jedinice prema zahtjevima pojedinog dijela programa pripravničkog staža,

b) da je u stručnoj jedinici iz točke a) ovoga članka u punom radnom vremenu zaposlen doktor dentalne medicine s položenim stručnim ispitom i važećim odobrenjem za samostalan rad koji ima najmanje istu razinu završenog obrazovanja, te koji ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci,

c) da stručna jedinica ima potrebnu opremu i prostor za uspješno provođenje planom i programom predviđenog pripravničkog staža,

d) da uvjeti iz točke b) i c) omogućuju stjecanje kompetencija propisanih planom i programom pripravničkog staža doktora dentalne medicine.

(2) Ako zdravstvena ustanova odnosno trgovačko društvo koji su primili pripravnika na pripravnički staž nemaju sve stručne jedinice prema propisanom planu i programu pripravničkog staža doktora dentalne medicine, upućuju pripravnika u drugu zdravstvenu ustanovu odnosno trgovačko društvo koji imaju te jedinice.

Članak 6.

Pripravnički staž doktor dentalne medicine može provoditi i kod doktora dentalne medicine sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem koji obavlja privatnu praksu, koji ima važeće odobrenje za samostalan rad i najmanje pet godina radnog iskustva u struci te u vojno zdravstvenoj ustanovi i drugoj pravnoj osobi u kojoj se zdravstvena djelatnost obavlja u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i posebnim zakonom, a koja ispunjava uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Pripravnički staž provodi se u punom radnom vremenu bez prekida.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, opravdani prekid pripravničkog staža je bolest dulja od 30 dana u kontinuitetu ili 45 dana s prekidima, rodiljni dopust, roditeljski dopust, vojna obveza i stručno usavršavanje u inozemstvu u trajanju duljem od 30 dana te se u tim slučajevima staž produžava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

(3) Kao dokaz za opravdani prekid iz stavka 2. ovoga članka, potvrdu izdaje ravnatelj zdravstvene ustanove, odgovorna osoba trgovačkog društva iz članka 5. ovoga Pravilnika i pravne osobe iz članka 6. ovoga Pravilnika ili nositelj privatne prakse.

Članak 8.

(1) Rad pripravnika tijekom pripravničkog staža nadzire i prati mentor i odgovoran je za propisano provođenje plana i programa pripravničkog staža.

(2) Mentor mora biti u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu iz članka 5. ovoga Pravilnika, pravnoj osobi iz članka 6. ovoga Pravilnika ili nositelj privatne prakse.

(3) Mentor je obvezan redovito provjeravati stečena znanja i vještine pripravnika te uspostaviti suradnju s voditeljima ustrojstvenih jedinica i drugim doktorima dentalne medicine kod kojih pripravnik provodi dio programa pripravničkog staža.

(4) Listu mentora donosi:

– ravnatelj za zdravstvenu ustanovu,

– odgovorna osoba za trgovačko društvo iz članka 5. ovoga Pravilnika odnosno za pravnu osobu iz članka 6. ovoga Pravilnika,

– nositelj privatne prakse za ordinaciju privatne prakse.

(5) Mentor za svoj rad odgovara ravnatelju odnosno ovlaštenoj osobi koja ga je uvrstila na listu mentora, koji mentora mogu brisati s liste mentora u slučaju da mentor nesavjesno, nemarno ili neredovito obavlja svoje obveze propisane ovim Pravilnikom.

(6) Mentor ima pravo na naknadu za svoj rad visinu koje odlukom određuje ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar), a isplaćuje se iz sredstava zdravstvene ustanove, trgovačkog društva, pravne osobe ili nositelja privatne prakse iz stavka 2. ovoga članka, kod kojeg je mentor u radnom odnosu.

Članak 9.

(1) Pripravnik je obvezan za vrijeme pripravničkog staža obavljati stručne poslove koje mu povjeri mentor, voditelj stručne jedinice odnosno doktor dentalne medicine ili doktor dentalne medicine specijalist i nositelj privatne prakse koji neposredno prati rad pripravnika u dijelu programa pripravničkog staža i stjecati kompetencije u skladu s planom i programom pripravničkog staža te redovito voditi dnevnik rada.

(2) Mentor je obvezan voditi brigu o redovitom vođenju dnevnika rada doktora dentalne medicine na pripravničkom stažu te o dokumentaciji za evaluaciju (Upitnik samoprocjene pripravnika i Upitnik procjene profesionalnog ponašanja pripravnika).

(3) Dnevnik rada svojim potpisom ovjeravaju mentor i doktori dentalne medicine, odnosno nadležni doktori dentalne medicine, koji neposredno prate rad pripravnika u pojedinom dijelu programa pripravničkog staža.

(4) Obrazac dnevnika rada iz stavka 1. ovoga članka, čiji je sastavni dio i dokumentacija za evaluaciju, tiskan je u Prilogu III. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 10.

(1) Stečene kompetencije tijekom pripravničkog staža koji pripravnik provodi prema propisanom planu i programu upisuju se u pripravničku knjižicu.

(2) Pripravničku knjižicu ovjeravaju mentor i ravnatelj zdravstvene ustanove, odgovorna osoba u trgovačkom društvu iz članka 5. ovoga Pravilnika i pravnoj osobi iz članka 6. ovoga Pravilnika odnosno nositelj privatne prakse, koji je pripravnika primio na pripravnički staž.

(3) U zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu iz članka 5. ovoga Pravilnika, pravnoj osobi iz članka 6. ovoga Pravilnika odnosno kod nositelja privatne prakse u kojoj pripravnik provodi dio programa pripravničkog staža, za propisano provođenje tog dijela programa pripravničkog staža odgovoran je voditelj stručne jedinice odnosno nositelj privatne prakse, koji u pripravničkoj knjižici ovjeravaju svojim potpisom taj dio obavljenog pripravničkog staža.

(4) Usvojene kompetencije u dijelu programa pripravničkog staža svojim potpisom potvrđuje i doktor dentalne medicine, odnosno nadležni doktor dentalne medicine koji u stručnoj jedinici neposredno prati rad pripravnika u pojedinom dijelu programa pripravničkog staža.

(5) Obrazac pripravničke knjižice tiskan je u Prilogu II. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(6) Mentor je odgovoran za točnost podataka upisanih u pripravničku knjižicu i u dnevnik rada doktora dentalne medicine na pripravničkom stažu.

Članak 11.

Ministarstvo može rješenjem priznati u cijelosti ili djelomično pripravnički staž obavljen u inozemstvu hrvatskom državljaninu, državljaninu EGP-a i državljaninu treće države, koji su stekli stručnu kvalifikaciju doktora dentalne medicine u državi članici EGP-a ili u trećoj državi, ako plan i program obavljenog pripravničkog staža bitno ne odstupa od plana i programa koji je važeći na području Republike Hrvatske.

IV. STRUČNI ISPIT

Članak 12.

(1) Nakon uspješno završenog pripravničkog staža i stečenih kompetencija utvrđenih planom i programom pripravničkog staža, doktori dentalne medicine polažu stručni ispit pred ispitnom komisijom Ministarstva.

(2) Stručni ispit mogu prijaviti i doktori dentalne medicine hrvatski državljani, državljani EGP-a i državljani trećih država koji su stručnu kvalifikaciju stekli u trećoj državi ili u državi ugovornici EGP-a, ako im je sukladno članku 11. ovoga Pravilnika priznat pripravnički staž obavljen u inozemstvu u cijelosti ili djelomično, odnosno ako obave pripravnički staž u Republici Hrvatskoj.

(3) Državljani država ugovornica EGP-a koji su stekli stručnu kvalifikaciju u državama trećih država, a ne ispunjavaju uvjet stvarnog i zakonitog obavljanja profesionalne djelatnosti na teritoriju EGP-a najmanje tri uzastopne godine unutar posljednjih pet godina, mogu prijaviti stručni ispit ako im je sukladno članku 11. ovoga Pravilnika priznat pripravnički staž obavljen u inozemstvu u cijelosti ili djelomično, odnosno ako obave dio pripravničkog staža u Republici Hrvatskoj.

Članak 13.

(1) Pripravnik osobno podnosi Ministarstvu prijavu za polaganje stručnog ispita, uz koju obvezno prilaže original ili ovjereni preslik sljedeće dokumentacije:

– dokaz o formalnoj osposobljenosti,

– dokaz o priznavanju formalne osposobljenosti, kada ga je potrebno pribaviti temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (rješenje o priznavanju stručne kvalifikacije),

– dokaz o državljanstvu,

– pripravničku knjižicu i dnevnik rada, koji moraju biti uredno ispunjeni i ovjereni od strane mentora i osoba iz članka 9. stavka 3. i članka 10. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika,

– potvrdu o obavljenom pripravničkom stažu izdanu od ravnatelja zdravstvene ustanove, odgovorne osobe trgovačkog društva iz članka 5. ovoga Pravilnika odnosno za pravnu osobu iz članka 6. ovoga Pravilnika ili nositelja privatne prakse,

– potvrdu iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika izdanu od ravnatelja zdravstvene ustanove, odgovorne osobe trgovačkog društva iz članka 5. ovoga Pravilnika odnosno za pravnu osobu iz članka 6. ovoga Pravilnika ili nositelja privatne prakse, ako je došlo do opravdanog prekida pripravničkog staža,

– drugi dokaz o obavljenom ili priznatom pripravničkom stažu, dokaz o radnom iskustvu, promjeni prezimena i drugi dokaz, ako je to potrebno.

(2) Prijava se može podnijeti Ministarstvu najranije 30 dana prije isteka pripravničkog staža.

(3) Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita tiskan je u Prilogu IV. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Članak 14.

(1) Ako je pripravnik ispunio sve uvjete propisane ovim Pravilnikom, ministar rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita.

(2) O datumu i mjestu polaganja stručnog ispita Ministarstvo dostavlja obavijest pripravniku pisanim putem najmanje 8 dana prije dana polaganja stručnog ispita.

Članak 15.

(1) Troškove stručnog ispita snosi zdravstvena ustanova, trgovačko društvo iz članka 5. ovoga Pravilnika, pravna osoba iz članka 6. ovoga Pravilnika ili nositelj privatne prakse, koji je doktora dentalne medicine primio na pripravnički staž.

(2) Doktor dentalne medicine hrvatski državljanin, državljanin EGP-a i državljanin trećih država kojem je pripravnički staž priznat sukladno članku 11. ovoga Pravilnika, osobno snosi troškove stručnog ispita.

(3) Troškovi stručnog ispita iz stavka 1. i 2. ovog članka plaćaju se prije pristupanja stručnom ispitu, a doktor dentalne medicine je obvezan predočiti dokaz o izvršenoj uplati tajniku ispitne komisije na dan polaganja stručnog ispita.

(4) Visinu troškova stručnog ispita odlukom određuje ministar.

Članak 16.

(1) Ako je pripravnik iz opravdanog razloga spriječen pristupiti zakazanom roku ispita, obvezan je pisano obavijestiti Ministarstvo najkasnije 3 dana prije dana određenog za polaganje ispita u obavijesti iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ako pripravnik pravovremeno ne obavijesti Ministarstvo o spriječenosti ili je razlog odustanka neopravdan, smatra se da je ispitu pristupio te je troškove ispita nakon ponovnog izlaska obvezan snositi pripravnik.

Članak 17.

(1) Stručni ispit za doktore dentalne medicine polaže se usmeno.

(2) Stručni ispit obuhvaća sljedeće ispitne predmete:

1. Ustavno uređenje Republike Hrvatske,

2. Radni odnosi i mirovinsko osiguranje,

3. Zdravstvena zaštita i obvezno zdravstveno osiguranje,

4. Dentalna medicina i zaštita prava pacijenata.

(3) Popis pravnih izvora za polaganje ispitnih predmeta iz stavka 2. ovog članka, nalazi se na mrežnim stranicama Ministarstva.

Članak 18.

(1) Pripravnik polaže stručni ispit pred ispitnom komisijom Ministarstva.

(2) Ispitna komisija sastoji se od predsjednika i članova koji su ujedno i ispitivači za pojedine predmete.

(3) Rješenje o imenovanju ispitivača za ispitne predmete iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika donosi ministar.

Članak 19.

(1) Administrativne poslove ispitne komisije obavlja tajnik ispitne komisije.

(2) Rješenje o imenovanju tajnika ispitnih komisija donosi ministar.

(3) Ispitna komisija i tajnik imaju pravo na naknadu, a visinu naknade određuje ministar posebnim rješenjem.

Članak 20.

(1) Tajnik ispitne komisije je obvezan tijekom polaganja stručnog ispita voditi zapisnik koji potpisuju članovi ispitne komisije.

(2) Obrazac zapisnika tiskan je u Prilogu V. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 21.

(1) Uspjeh pripravnika na ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(2) Ispitivač je samostalan u ocjenjivanju uspjeha pripravnika za predmet koji je ispitivao.

Članak 22.

(1) Pripravnik koji na stručnom ispitu nije položio jedan ili dva ispitna predmeta može podnijeti zamolbu za polaganje popravnog ispita iz nepoloženih predmeta najranije po isteku roka od 15 dana, a najkasnije u roku 3 mjeseca od dana polaganja ispita.

(2) Ako pripravnik ne izađe na popravni ispit u roku iz stavka 1. ovoga članka, polaže ponovno cijeli stručni ispit.

(3) Pripravnik koji nije položio najmanje tri predmeta, kao i pripravnik koji nije položio popravni ispit, može ponoviti cijeli ispit najranije nakon 30 dana od dana polaganja tog ispita.

(4) Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snosi pripravnik.

Članak 23.

(1) Tajnik ispitne komisije izvješćuje po završenom ispitu pripravnika o uspjehu na stručnom ispitu.

(2) Nezadovoljan pripravnik može u roku od 48 sati podnijeti žalbu Ministarstvu i tražiti da se njegovo znanje još jednom provjeri.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo je obvezno odrediti drugu ispitnu komisiju, koja je obvezna provesti ponovni ispit u roku od 48 sati od podnesene žalbe.

(4) Troškove saziva ispitne komisije iz stavka 3. ovoga članka snosi pripravnik.

Članak 24.

(1) Doktoru dentalne medicine koji je položio stručni ispit Ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu koje potpisuje ministar.

(2) Obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu tiskan je u Prilogu VI. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Doktori dentalne medicine pripravnici koji su započeli pripravnički staž prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika završit će pripravnički staž i položiti stručni ispit prema odredbama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine«, broj 2/2011 i 14/2013) i Planu i programu pripravničkog staža, temeljnog staža i sekundarijata iz Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika (»Narodne novine«, broj 18/1994, 20/1994, 21/1995, 47/1995, 62/1996, 39/1996, 130/1999 i 11/2003).

(2) Doktori dentalne medicine pripravnici koji su završili pripravnički staž a nisu položili stručni ispit prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, polažu stručni ispit prema odredbama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine«, broj 2/2011 i 14/2013).

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine«, broj 2/2011 i 14/2013) i Plana i programa pripravničkog staža, temeljnog staža i sekundarijata iz Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika (»Narodne novine«, broj 18/1994, 20/1994, 21/1995, 47/1995, 62/1996, 39/1996, 130/1999 i 11/2003), u dijelu koji se odnosi na doktore dentalne medicine.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/25

Urbroj: 534-10-1-2-1/3-13-01

Zagreb, 15. studenoga 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE DENTALNE MEDICINE

UVOD

Pripravnički staž ključno je prijelazno razdoblje u kontinuitetu izobrazbe doktora dentalne medicine – između razdoblja akademskog obrazovanja i specijalističkog usavršavanja. To je razdoblje tranzicije u kojem student postaje doktor dentalne medicine sposoban samostalno raditi u sustavu zdravstva.

Ovaj Plan i program pripravničkog staža za doktore dentalne medicine sastavljen je s namjerom da omogući profesionalni razvoj nakon razdoblja sveučilišnog studija, pripremi ih za samostalan rad i usmjeri prema razdoblju posvećenom specijalističkom usavršavanju.

Planom i programom su definirani ishodi učenja koji se postižu u dobroj kliničkoj praksi i temelje se na općim i posebnim kompetencijama, pa je na mentorima odgovornost da tijekom obavljanja pripravničkog staža doktori dentalne medicine postignu odgovarajuću razinu kompetencija.

Uz posebne kompetencije, Planom i programom su određene i opće kompetencije (komunikacija, timski rad, profesionalizam i drugo) koje oblikuju profesionalno ponašanje doktora dentalne medicine tijekom obavljanja pripravničkog staža u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Razina kompetencija koju treba postići je ona koja je potrebna da doktor dentalne medicine može nastaviti specijalističko usavršavanje, kako bi se postigla viša razina kompetencija od one koje su studenti medicine trebali steći prema Katalogu znanja i vještina te Knjižici kliničkih vještina tijekom studija.

U Planu i programu se navode postupci i zahvati koje pripravnik obavlja tijekom cjelokupnog trajanja pripravničkog staža i stječe iskustvo aktivnim učenjem, kliničkim prosuđivanjem, kolegijalnim raspravama te timskim radom, kako bi mu se omogućilo da napreduje u samostalnim odlukama i djelovanju u sustavu zdravstva. Principi dobre kliničke prakse, postavljanja dijagnoze i kliničkog promišljanja, praćenja pacijenata, prepoznavanje hitnih stanja i zbrinjavanje akutnih pacijenata te komunikacijske vještine i profesionalno ponašanje mogu se podučavati i naučiti na primjeru svakog pacijenta.

Plan i program sadrži i metode procjene znanja: nakon studija dentalne medicine u kojem se znanje najčešće provjerava sumativnim procjenama, tijekom pripravničkog staža doktor dentalne medicine mora upoznati formativno ocjenjivanje koje se provodi kontinuirano te pripravnika potiče na poboljšanje znanja i vještina. Pripravnik upoznaje metode samoprocjene te ocjenjivanja koje provode mentor i suradnici, a temelje se na procjeni uspješnosti u radu.

I. POGLAVLJE: PLAN TRAJANJA DIJELOVA PROGRAMA PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Program pripravničkog staža doktora dentalne medicine provodi se u dvije stručne cjeline u trajanju od 5 mjeseci po sljedećim stručnim jedinicama i trajanju:

A) Polikliničko-konzilijarna i specijalistička zdravstvena zaštita dentalne medicine – 2 mjeseca

1. Dječja i preventivna dentalna medicina (pedodoncija) – 10 dana

2. a) Ednodoncija i restaurativna dentalna medicina – 10 dana

b) Parodontologija – 10 dana

c) Oralna medicina – 10 dana

3. Stomatološka protetika – 10 dana

4. Oralna kirurgija – 10 dana

B) Primarna zdravstvena zaštita dentalne medicine – 3 mjeseca

II. POGLAVLJE: DOBRA KLINIČKA PRAKSA

1. Sigurnost pacijenta kao prioritet u kliničkom radu

Ishodi učenja:

Osiguranje visoko kvalitetne i pouzdane dentalne skrbi u skladu s postojećim smjernicama te savjetima starijih kolega/mentora. Pripravnik poznaje svoje mogućnosti, te se pravodobno savjetuje sa starijim kolegama, a sve s ciljem dobrobiti pacijenta.

Kompetencije:

– uvijek je svjestan svojih mogućnosti, te pravodobno i pravilno traži pomoć ili savjet od starijih kolega/mentora

– prepoznaje ugrožene skupine (djeca, odrasle osobe s poteškoćama, žrtve nasilja)

– shvaća ograničenja zadanih smjernica u pojedinom slučaju, tj. shvaća da je svaki pacijent osoba za sebe

– prepoznaje svoja ograničenje, kao i ograničenja svojih kolega bez obzira na hijerarhijski status te je upućen kako djelovati s tim u skladu

– upozorava kolege na pogreške koje bi mogle naštetiti pacijentu bez obzira na njihov hijerarhijski status

– pomaže kolegama koji imaju problema u kliničkom radu, ophođenju s pacijentom ili imaju zdravstvenih poteškoća

– upoznat je s načinom prijave incidenata, pogrešaka i propusta u kliničkom radu

– upoznaje se sa strategijama umanjivanja rizika provođenjem kvalitetne »analize događaja« (»učenje na vlastitim pogreškama«)

(potrebno je usvojiti najmanje 6 navedenih kompetencija)

Sadržaj i trajanje pripravničkog staža podijeljeni su po stručnim jedinicama na sljedeći način:

A. POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA I SPECIJALISTIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DENTALNE MEDICINE – 2 mjeseca

1. Dječja i preventivna dentalna medicina (pedodoncija) – 10 dana

– uzimanje anamneze i klinički pregled djece predškolske i školske dobi,

– sustavni pregledi zuba predškolske i školske djece te izračunavanje KEP-a, KIO i KIZ-a,

– izradba plana liječenja predškolske i školske djece,

– primjena postupka za kontrolu ponašanja djece u pedodontskoj ambulanti,

– liječenje karijesa i ispuni na zubima u predškolske i školske djece,

– davanje topikalne i infiltracijske anestezije,

– ekstrakcije mliječnih zuba,

– anamneza, pregled i dijagnosticiranje dentofacijalnih ozljeda u djece predškolske i školske dobi,

– hitni terapijski postupci kod jednostavnih i kompliciranih ozljeda mliječnih i mladih trajnih zuba,

– upoznavanje s principima postupka i rada u djece sa smetnjama u razvoju i zdravstveno ugrožene djece,

– izradba preventivnih ispuna i pečaćenja fisura i jamica na mladim trajnim zubima,

– različiti oblici topikalne aplikacije fluorida (otopine, gelovi, lakovi, aplikacije u žlici sa spužvom i dr.),

– provođenje zdravstvenog odgoja (upute o dijeti i oralnoj higijeni),

– dijagnostika malokluzija.

Ishodi učenja:

Pripravnik u komunikaciji s djetetom i njegovim roditeljem ili skrbnikom uzima anamnezu, primjenjuje sve dijagnostičke postupke te kurativu u smislu brzog uklanjanja boli i sanacije traume ili patološke lezije. Pripravnik primjenjuje i preventivne zahvate u svrhu očuvanja oralnog zdravlja djece i adolescenata.

Kompetencije:

– uzimanje anamneze od djeteta, roditelja ili skrbnika

– primjena dijagnostičkih postupaka

– komunikacija s uplašenim djetetom

– primjena kurativnih zahvata u smislu zbrinjavanja dijagnosticirane lezije

– brzo uklanjanje bolova

– zbrinjavanje traumatski ozlijeđenih zubi

– primjena preventivnih postupaka

– analiza rendgenskih snimaka

– očitavanje zubnog statusa

– upisivanje zahvata i pohranjivanje dokumentacije

– primjena kurativnih zahvata u smislu zbrinjavanja dijagnosticirane lezije (zubni karijes, dentalna erozija, klinasti defekt, fraktura krune zuba, endodontsko liječenje zubnih korjenova, parodontna bolest, afte, gingivitis i slično)

– brzo uklanjanje bolova

– primjena lokalne anestezije.

2. a) Endnodoncija i restaurativna dentalna medicina – 10 dana

Ishodi učenja:

Pripravnik uzima detaljnu anamnezu, primjenjuje sve dijagnostičke postupke te kurativne postupke u smislu brzog uklanjanja boli i patološke lezije tvrdih i mekih tkiva usne šupljine. Pripravnik primjenjuje i preventivne zahvate u svrhu očuvanja zdravlja usne šupljine.

Kompetencije:

– uzimanje anamneze i klinički pregled bolesnika,

– testiranje i procjena oralne higijene,

– dijagnosticiranje i liječenje akutnih upala pulpe zuba i parodonta,

– endodontsko liječenje zuba s normalnom morfologijom endodontskih prostora,

– punjenje korijenskih kanala i konačna rekonstrukcija zuba amalgamom ili kompozitnim ispunom,

– primjena adhezijskih postupaka u rekonstrukciji krune zuba,

– analiza i interpretacija interaoralnih ekstraoralnih rendgenograma

b) Parodontologija – 10 dana

– dijagnostika i terapija agresivnih oblika parodontnih bolesti

– planiranje parodontne terapije

– provođenje potporne parodontne terapije

– asistiranje kod parodontnih kirurških zahvata

– asistiranje kod implantoloških kirurških zahvata

c) Oralna medicina – 10 dana

– uzimanje anamneze i klinički pregled bolesnika,

– dijagnostika i terapija oralnih bolesti.

– dijagnostika i terapija ulceroznih lezija sluznice usta

– dijagnostika i terapija vezikulobuloznih lezija sluznice usta

– dijagnostika i terapija bijelih i crvenih lezija sluznice usta

– dijagnostika i terapija kserostomije

Ishodi učenja:

Pripravnik uzima detaljnu anamnezu, obavlja klinički pregled sluznice usta, kvantitativnom metodom procjenjuje funkciju žljezda slinovnica. Primjenjuje dijagnostičke postupke patoloških lezija sluznice usta.

Kompetencije:

– uzimanje detaljne anamneze

– klinički pregled sluznice usta, žljezda slinovnica

– primjena dijagnostičkih postupaka

– primjena oralnih testova za procjenu upale, hiperkeratoze, veličina lezije na sluznici usta.

– primjena oralnih testova za procjenu osječaja žarenja i boli sluznice usta

– kvantitativna procjena funkcije žjlezda slinovnica

– uzimanje mikoloških i bakterioloških briseva iz lezija sluznice usta.

3. Stomatološka protetika – 10 dana

– anamneza i klinički pregled,

– indikacije za izradbu različitih stomatološko-protetskih nadomjestaka,

– upoznavanje s kliničkim aspektima bioloških, fizioloških i stručnih temelja pri izradbi stomatoloških protetskih nadomjestaka,

– uzimanje anatomskih i funkcijskih otisaka i primjena ostalih kliničkih postupaka u izradbi potpunih i djelomičnih zubnih proteza,

– sudjelovanje u izradbi akrilatnih i fasetiranih krunica,

– otisci i izradba lijevanih dogradnji zuba i krunica,

– upoznavanje s kliničkih fazama izradbe mostova,

– upoznavanje s laboratorijskim fazama izradbe krunice, mostova i proteza,

– upoznavanje s laboratorijskim fazama izradbe proteza s lijevanom metalnom bazom.

– metalkeramički i potpunokeramički nadomjesci

– sudjelovanje u planiranju i izradi mosnih konstrukcija.

– kombinirani radovi kao ni dijagnostika i terapija disfunkcijskih poremećaja stomatognatog sustava.

Ishodi učenja:

Pripravnik uzima detaljnu anamnezu, primjenjuje sve dijagnostičke postupke i izrađuje plan terapije u svrhu oralno-protetske rehabilitacije

Kompetencije:

– uzimanje detaljne anamneze

– primjena dijagnostičkih postupaka

– analiza rendgenskih snimaka

– upisivanje zahvata i pohranjivanje dokumentacije

– uzimanje anatomskog otiska

– uzimanje funkcijskog otiska

– brušenje zuba

– izrada nadogradnje

– proba metalne ili akrilatne protetske konstrukcije

– uzimanje boje za izradu estetskih nadomjestaka

– predaja gotovog rada

– upute za održavanje higijena

4. Oralna kirurgija – 10 dana

– anamneza i klinički pregled bolesnika,

– dijagonisticiranje ozljeda, upalnih i tumorskih tvorbi u maksilofacijalnoj regiji,

– davanje lokalnih i provodnih infiltracijskih anestezija,

– upoznavanje s davanjem opće anestezije (narkoze) za oralno-kirurške zahvate,

– ekstrakcije zuba i alveotomije,

– liječenje apscesa odontogene naravi,

– sudjelovanje u zbrinjavanju hitnih stanja kod fraktura alveolnih nastavaka i čeljusti u cijelosti,

– upoznavanje s hitnim stanjima i terapijskih postupcima za njihovo rješavanje (npr. anafilaktički šok, kordijalne smetnje i dr.),

– kirurško liječenje apscesa u cervikofacijalnom području.

Ishodi učenja:

Pripravnik uzima detaljnu anamnezu, primjenjuje sve dijagnostičke postupke te primjenjuje oralno-kirurške zahvate

Kompetencije:

– uzimanje detaljne anamneze

– primjena dijagnostičkih postupaka

– analiza rendgenskih snimaka

– upisivanje zahvata i pohranjivanje dokumentacije

– primjena lokalne anestezije

– primjena adekvatnih instrumenata za degažiranje gingive i vađenje zuba

– rotacijske i luksacijske kretnje zuba

– zaustavljanje krvarenja

– šivanje i vađenje šavova

– davanje uputa pacijentima o načinu ponašanja nakon lokalne anestezije

– davanje uputa pacijentima o načinu ponašanja nakon vađenja zuba.

B. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DENTALNE MEDICINE – 3 mjeseca

Staž pripravnika u ustanovi primarne zdravstvene zaštite ima za svrhu upoznavanje i aktivno sudjelovanje u sljedećim aspektima primarne zdravstvene zaštite:

– epidemiološka analiza zastupljenosti bolesti zuba i parodonta i procjena potrebnog liječenja,

– epidemiološka analiza dentalnog i oralnog zdravlja djece predškolske i školske dobi,

– upoznavanje s načinom i oblicima suradnje s polikliničko-konzilijarnom stomatološkom zdravstvenom zaštitom,

– način i oblici suradnje s ostalim oblicima zdravstvene zaštite (opća medicina, školska medicina i dr.),

– vrste i vođenje zdravstvene dokumentacije,

– upoznavanje s oblicima primarnih preventivnih mjera za prevenciju karijesa i parodontopatija,

– provođenje prevencije karijesa preparatima fluorida,

– sudjelovanje u radu savjetovališta za trudnice i novorođenčad (preventivne mjere i sustavni pregledi usta i zubi; savjeti o ishrani i oralnoj higijeni),

– provođenje zdravstvenog odgoja u školama u svrhu prevencije bolesti zuba i usta (predavanja, filmovi, brošure, plakati),

– liječenje karijesa zuba i bolesti zubne pulpe,

– odstranjivanje subgingivnog i supragingivnog zubnog kamenca,

– pregled pacijenata za stomatološke protetske nadomjestke, planiranje i provedba liječenja,

– kliničke faze izradbe i djelomične proteze,

– davanje uputa o nošenju protetskih radova i oralnoj higijeni,

– sudjelovanje u radu laboratorija za stomatološku protetiku i upoznavanje s fazama izradbe krunica, mostova i proteza.

Ishodi učenja:

Svakodnevna komunikacija s pacijentima različitih dobnih skupina, vođenje i pohranjivanje dokumentacije, prihvaćanje odgovornosti za zahvate koje je primjenio, prepoznaje svoja ograničenje, kao i ograničenja svojih kolega bez obzira na hijerarhijski status te je upućen kako djelovati s tim u skladu

Kompetencije:

– uzimanje detaljne anamneze

– primjena dijagnostičkih postupaka

– analiza rendgenskih snimaka

– upisivanje zahvata i pohranjivanje dokumentacije

– primjena lokalne anestezije

– primjena koferdama

– kurativni zahvati u svrhu uklanjanja boli i lezija na tvrdim zubnim tkivima

– estetsko zbrinjavanje zubi

– davanje uputa pacijentima

– preventivni postupci nastanka upalnih promjena gingive i sluznice usne šupljine

– preventivni postupci nastanka zubnog karijesa

– preventivni postupci nastanka nebakterijskih patoloških promjena na tvrdim zubnim tkivima.

III. POGLAVLJE: METODE PROVJERE USVOJENIH KOMPETENCIJA

Za razdoblje pripravničkog staža karakteristično je da doktor dentalne medicine nakon studija dentalne medicine u kojem se znanje najčešće provjerava sumativnim procjenama (konačni ispit) upozna kontinuirano, formativno ocjenjivanje, vezano uz rad, koje pripravnika potiče na poboljšanje znanja i vještina.

Pripravnici upoznaju metode ocjenjivanja, koje omogućuju spoznaje o postignutim kompetencijama kako bi se u daljnjem radu i učenju mogli bolje usmjeriti i popraviti nedostatke. Procjenjuje se napredak u znanju, vještinama, profesionalnom ponašanju, posebno u interakciji s pacijentima, kolegama i svim Ocjene se temelje na procjeni uspješnosti u dnevnom radu na radnom mjestu. Tako pripravnici usvajaju metode samoocjenjivanja te se upoznaju s metodama ocjenjivanja koje provode mentor i suradnici. Time stječu navike procjene vlastitog rada i profesionalnog ponašanja, potrebu uvođenja korekcija te se pripremaju za program specijalističkog usavršavanja doktora dentalne medicine.


PRILOG II.  –  PRILOG VI.

145 06.12.2013 Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine 145 06.12.2013 Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine