Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova

NN 145/2013 (6.12.2013.), Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

3099

Na temelju članka 74. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12. i 82/13.) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA UNUTARNJI USTROJ KLINIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za unutarnji ustroj i organizaciju kliničkih zdravstvenih ustanova: kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica i klinika.

Članak 2.

(1) U kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama ustrojstvene jedinice su: klinika, klinički zavod, zavod, odjel i centar.

(2) Ustrojstvene jedinice klinike kao samostalne zdravstvene ustanove su: klinika, klinički zavod, zavod i odjel.

(3) Uvjeti za dodjelu naziva klinika, odnosno kliničkoga zavoda propisani su posebnim pravilnikom.

(4) Kao oblik organizacije i način pružanja zdravstvene zaštite u kliničkim bolničkim centrima, kliničkim bolnicama i klinikama može se organizirati dnevna bolnica, poliklinika i ordinacija.

I. KLINIKA

Članak 3.

(1) Klinika je ustrojstvena jedinica za obavljanje specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite u kojoj se obavljaju najsloženiji oblici zdravstvene zaštite iz neke specijalističko-konzilijarne djelatnosti te se u njoj izvodi nastava visokih učilišta i provodi znanstveni rad za djelatnost koju obavlja.

(2) Ustrojstvene jedinice klinike su zavodi i odjeli.

(3) Kao oblik organizacije i način pružanja zdravstvene zaštite u klinikama može se organizirati dnevna bolnica, poliklinika i ordinacija.

(4) Odgovorna osoba klinike je predstojnik klinike.

II. KLINIČKI ZAVOD

Članak 4.

(1) Klinički zavod je ustrojstvena jedinica za obavljanje specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite u kojoj se obavljaju najsloženiji oblici zdravstvene zaštite djelatnosti dijagnostike, odnosno dijagnostičko-terapijski postupci, te se u njoj izvodi nastava visokih učilišta i provodi znanstveni rad za djelatnost koju obavlja.

(2) U kliničkim zavodima mogu biti ustrojeni odjeli.

(3) Odgovorna osoba kliničkog zavoda je predstojnik kliničkog zavoda.

III. ZAVOD

Članak 5.

(1) Zavod je ustrojstvena jedinica za obavljanje specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite u kojoj se obavljaju najsloženiji oblici zdravstvene zaštite iz neke specijalističko-konzilijarne djelatnosti za djelatnost koju obavlja a koji u svom sastavu može imati odjel, dnevnu bolnicu, polikliniku i ordinaciju.

(2) Zavod se može ustrojiti samo ako ima zaposlena u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje četiri specijalista određene specijalizacije, odnosno uže specijalizacije, od kojih jedan specijalist mora imati znanstveno-nastavno zvanje.

(3) Zavod mora imati najmanje 20 bolesničkih postelja.

(4) Zavod može ustrojiti odjele ako ima najmanje 35 bolesničkih postelja.

(5) Zavod koji provodi isključivo djelatnost dijagnostike, odnosno dijagnostičko-terapijske postupke ne mora ispunjavati uvjet broja bolesničkih postelja i u svom sastavu može ustrojiti odjele.

(6) Odgovorna osoba zavoda je pročelnik zavoda.

IV. ODJEL

Članak 6.

(1) Odjel je ustrojstvena jedinica koja se ustrojava radi pružanja zdravstvene zaštite na razini specijalizacije, odnosno uže specijalizacije.

(2) Odjel mora imati najmanje 15 bolesničkih postelja.

(3) Odjel se može ustrojiti ako u radnom odnosu na neodređeno vrijeme zapošljava najmanje dva specijalista određene specijalizacije, odnosno uže specijalizacije.

(4) Odjel u svom sastavu može organizirati dnevnu bolnicu, polikliniku i ordinaciju.

(5) Odjel koji provodi djelatnost dijagnostike, odnosno dijagnostičko-terapijske postupke ne mora ispunjavati uvjet broja bolesničkih postelja i može se ustrojiti prema anatomskim ili funkcionalnim podjelama.

(6) Odgovorna osoba odjela je voditelj odjela.

V. ORDINACIJA

Članak 7.

(1) Ordinacija je oblik organizacije i način pružanja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koja se može organizirati na razini ustrojstvene jedinice.

VI. DNEVNA BOLNICA

Članak 8.

(1) Dnevna bolnica je oblik organizacije i način pružanja dijagnostičko-terapijskih postupaka zdravstvene zaštite izvanbolničkih bolesnika uz dnevni boravak bolesnika u bolnici.

(2) Dnevna bolnica može se organizirati na razini ustrojstvene jedinice.

(3) Dnevna bolnica može se ustrojiti kao ustrojstvena jedinica na razini klinike ili zavoda ako ima najmanje 30 stolaca/postelja.

(4) Ako je dnevna bolnica ustrojena kao ustrojstvena jedinica na razini klinike ili zavoda, odgovorna osoba dnevne bolnice klinike je pročelnik dnevne bolnice klinike, odnosno voditelj dnevne bolnice zavoda.

VII. POLIKLINIKA

Članak 9.

(1) Poliklinika je oblik organizacije i način pružanja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

(2) Poliklinika se može organizirati na razini ustrojstvene jedinice ako ima najmanje tri ordinacije određene specijalizacije, odnosno uže specijalizacije.

(3) Poliklinika se može iznimno ustrojiti kao ustrojstvena jedinica na razini klinike, kliničkog zavoda ili zavoda ako ima najmanje šest ordinacija određene specijalizacije, odnosno uže specijalizacije.

(4) Ako je poliklinika ustrojena kao ustrojstvena jedinica klinike, odnosno kliničkog zavoda odgovorna osoba poliklinike je pročelnik poliklinike. Ako je poliklinika ustrojena kao ustrojstvena jedinica zavoda odgovorna osoba poliklinike je voditelj poliklinike.

VIII. CENTAR

Članak 10.

(1) Centar je ustrojstvena jedinica za pružanje zdravstvene zaštite iz djelatnosti hitne medicine.

(2) Centar iznimno može biti funkcionalna jedinica organizirana u svrhu pružanja zdravstvene zaštite jedne ili više djelatnosti ili za obavljanje djelatnosti od interesa za više ustrojstvenih jedinica.

(3) Ako je centar ustrojen kao ustrojstvena jedinica odgovorna osoba centra je pročelnik centra.

(4) Za rad centra koji je funkcionalna jedinica, kao odgovorna osoba određuje se jedna od odgovornih osoba ustrojstvenih jedinica koje sudjeluju u radu centra iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 11.

Za obavljanje nezdravstvenih djelatnosti ustrojavaju se posebne ustrojstvene jedinice sukladno općem aktu zdravstvene ustanove, odvojene od ustrojstvenih i organizacijskih jedinica definiranih odredbama ovoga Pravilnika

Članak 12.

Iznimno od odredbe članka 5. ovoga Pravilnika zavod koji ne ispunjava uvjete iz stavka 2. i 3. članka 5. ovoga Pravilnika, može se ustrojiti samo uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra zdravlja.

Članak 13.

Iznimno od odredbe članka 6. ovoga Pravilnika odjel koji ne ispunjava uvjete iz stavka 2. članka 6. ovoga Pravilnika, može se ustrojiti samo uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra zdravlja.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za ustroj zavoda i odjela u kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama (»Narodne novine«, br. 106/07).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/20

Urbroj: 534-10-1-1/1-13-1

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.