Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica

NN 145/2013 (6.12.2013.), Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

3100

Na temelju članka 75. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12. i 82/13.) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA UNUTARNJI USTROJ OPĆIH I SPECIJALNIH BOLNICA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za unutarnji ustroj i organizaciju općih i specijalnih bolnica.

Članak 2.

(1) U općim bolnicama ustrojavaju se odjeli i centar, a u specijalnim bolnicama ustrojavaju se odjeli.

(2) Kao oblik organizacije i način pružanja zdravstvene zaštite u općim i specijalnim bolnicama može se organizirati dnevna bolnica, poliklinika i ordinacija.

I. ODJEL

Članak 3.

(1) Odjel je ustrojstvena jedinica opće i specijalne bolnice.

(2) U općim bolnicama odjel se ustrojava radi pružanja zdravstvene zaštite na razini specijalizacije, odnosno uže specijalizacije.

(3) U specijalnim bolnicama odjel se ustrojava radi pružanja zdravstvene zaštite na razini djelatnosti.

(4) Odjel mora imati najmanje 15 bolesničkih postelja.

(5) Odjel se može ustrojiti ako u radnom odnosu na neodređeno vrijeme zapošljava najmanje dva specijalista odnosno uža specijalista.

(6) Odjel u svom sastavu može organizirati dnevnu bolnicu, polikliniku i ordinacije.

(7) Odjel koji provodi djelatnost dijagnostike, odnosno dijagnostičko-terapijske postupke ne mora ispunjavati uvjet broja bolesničkih postelja.

(8) Odgovorna osoba odjela je voditelj odjela.

II. SLUŽBA

Članak 4.

(1) Služba je ustrojstvena jedinica koja se ustrojava na razini djelatnosti u kojoj se obavlja specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita.

(2) Služba se može ustrojiti ako ima najmanje tri odjela.

(3) Služba u svom sastavu može organizirati dnevnu bolnicu, polikliniku i ordinacije.

(4) Služba u svom sastavu može iznimno ustrojiti dnevnu bolnicu kao ustrojstvenu jedinicu ako su ispunjeni uvjeti iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Služba u svom sastavu može iznimno ustrojiti polikliniku kao ustrojstvenu jedinicu ako su ispunjeni uvjeti iz članka 7. stavka 3.

(6) Odgovorna osoba službe je pročelnik službe.

III. ORDINACIJA

Članak 5.

Ordinacija je oblik organizacije i način pružanja specijalističko-

-konzilijarne zdravstvene zaštite koja se može organizirati na razini ustrojstvene jedinice.

IV. DNEVNA BOLNICA

Članak 6.

(1) Dnevna bolnica je oblik organizacije i način pružanja dijagnostičko-terapijskih postupaka zdravstvene zaštite izvanbolničkih bolesnika uz dnevni boravak bolesnika u bolnici.

(2) Dnevna bolnica može se organizirati na razini ustrojstvene jedinice.

(3) Dnevna bolnica može se iznimno ustrojiti kao ustrojstvena jedinica službe i kao samostalna ustrojstvena jedinica ako ima najmanje 30 stolaca/postelja.

(4) Ako je dnevna bolnica ustrojena kao ustrojstvena jedinica službe, odgovorna osoba dnevne bolnice je voditelj dnevne bolnice. Ako je dnevna bolnica ustrojena kao samostalna ustrojstvena jedinica, odgovorna osoba dnevne bolnice je pročelnik dnevne bolnice.

V. POLIKLINIKA

Članak 7.

(1) Poliklinika je oblik organizacije i načina pružanja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

(2) Poliklinika se može organizirati na razini ustrojstvene jedinice ako ima najmanje tri ordinacije određene specijalizacije, odnosno uže specijalizacije.

(3) Poliklinika se može iznimno ustrojiti kao ustrojstvena jedinica na razini službe ako ima najmanje šest ordinacija određene specijalizacije, odnosno uže specijalizacije.

(4) Ako je poliklinika ustrojena kao ustrojstvena jedinica službe, odgovorna osoba poliklinike je voditelj poliklinike.

VI. CENTAR

Članak 8.

(1) Centar je ustrojstvena jedinica za pružanje zdravstvene zaštite iz djelatnosti hitne medicine.

(2) Odgovorna osoba centra je voditelj centra.

Članak 9.

Za obavljanje nezdravstvenih djelatnosti ustrojavaju se posebne ustrojstvene jedinice sukladno općem aktu zdravstvene ustanove, odvojene od ustrojstvenih i organizacijskih jedinica definiranih odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Iznimno od odredbe članka 3. ovoga Pravilnika opća bolnica može ustrojiti odjel s manje od 15 bolesničkih postelja za djelatnost kirurgije, interne medicine, pedijatrije, ginekologije i porodiljstva, a specijalna bolnica za djelatnost koju obavlja, samo uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra zdravlja.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za ustroj odjela u općim i specijalnim bolnicama (»Narodne novine«, broj 106/07.).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/19

Urbroj: 534-10-1-1/1-13-1

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.