Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A)

NN 145/2013 (6.12.2013.), Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A)

145 06.12.2013 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A) 145 06.12.2013 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A)

HRVATSKI SABOR

3106

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. prosinca 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/280

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 5. prosinca 2013.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu (»Narodne novine«, broj 139/2012, 53/2013) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

Proračun za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.

PRIHODI POSLOVANJA

113.109.794.160

-2.859.040.026

110.250.754.134

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

289.758.148

-21.505.435

268.252.713

RASHODI POSLOVANJA

121.448.389.202

3.580.954.771

125.029.343.973

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.198.088.609

-422.356.457

1.775.732.152

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-10.246.925.503

-6.039.143.775

-16.286.069.278

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Proračun za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

29.364.065.365

4.784.619.731

34.148.685.096

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

19.117.139.862

-1.254.524.044

17.862.615.818

NETO FINANCIRANJE

10.246.925.503

6.039.143.775

16.286.069.278

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se u: A. Računu prihoda i rashoda godinu i B. Računu financiranja, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Pods-
kupina

Naziv prihoda

Proračun za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.

6PRIHODI POSLOVANJA

113.109.794.160

-2.859.040.026

110.250.754.134


61


Prihodi od poreza

66.216.969.858

-2.442.721.546

63.774.248.312611

Porez i prirez na dohodak

1.243.958.918

105.000.152

1.348.959.070612

Porez na dobit

7.282.736.972

-888.880.171

6.393.856.801613

Porezi na imovinu

396.344.106

48.758.779

445.102.885614

Porezi na robu i usluge

56.148.268.846

-1.734.862.713

54.413.406.133615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.142.661.016

26.862.407

1.169.523.423616

Ostali prihodi od poreza

3.000.000

400.000

3.400.000

62


Doprinosi

37.634.900.386

-176.476.246

37.458.424.140621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

16.000.375.028

-40.700.687

15.959.674.341622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

19.749.633.326

-150.500.188

19.599.133.138623

Doprinosi za zapošljavanje

1.884.892.032

14.724.629

1.899.616.661

63


Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

2.727.540.228

-490.088.367

2.237.451.861631

Pomoći od inozemnih vlada

5.606.300

337.104

5.943.404632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

2.668.288.068

-490.425.471

2.177.862.597633

Pomoći iz proračuna

46.845.860

0

46.845.860634

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

6.800.000

0

6.800.000

64


Prihodi od imovine

1.729.412.381

221.106.693

1.950.519.074641

Prihodi od financijske imovine

659.402.738

109.121.721

768.524.459642

Prihodi od nefinancijske imovine

1.028.730.390

121.836.790

1.150.567.180643

Prihodi od kamata za dane zajmove

41.279.253

-9.851.818

31.427.435

65


Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

4.198.849.681

3.552.330

4.202.402.011651

Upravne i administrativne pristojbe

491.321.455

83.928.042

575.249.497652

Prihodi po posebnim propisima

3.707.528.226

-80.375.712

3.627.152.514

66


Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

74.883.820

14.800

74.898.620661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

66.835.420

14.800

66.850.220


663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

8.048.400

0

8.048.400

68


Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

527.237.806

25.572.310

552.810.116681

Kazne i upravne mjere

516.773.313

20.460.234

537.233.547


683

Ostali prihodi

10.464.493

5.112.076

15.576.569

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

289.758.148

-21.505.435

268.252.713


71


Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

20.000.000

-2.291.735

17.708.265711

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

20.000.000

-2.291.735

17.708.265


72


Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

268.248.148

-18.503.700

249.744.448721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

265.240.145

-17.870.493

247.369.652722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

8.003

6.825

14.828723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

3.000.000

-640.032

2.359.968

74


Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

1.510.000

-710.000

800.000741

Prihodi od prodaje zaliha

1.510.000

-710.000

800.000

RASHODI POSLOVANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Pods-
kupina

Naziv rashoda

Plan
2013.

Povećanje/
Smanjenje

Novi plan
2013.

3Rashodi poslovanja

121.448.389.202

3.580.954.771

125.029.343.973


31


Rashodi za zaposlene

20.686.982.301

1.064.390.389

21.751.372.690311

Plaće (Bruto)

17.265.110.864

1.032.124.768

18.297.235.632312

Ostali rashodi za zaposlene

363.636.932

-44.051.213

319.585.719313

Doprinosi na plaće

3.058.234.505

76.316.834

3.134.551.339


32


Materijalni rashodi

8.766.606.727

-379.068.095

8.387.538.632321

Naknade troškova zaposlenima

1.163.395.207

-69.789.424

1.093.605.783322

Rashodi za materijal i energiju

1.974.642.710

-145.717.555

1.828.925.155323

Rashodi za usluge

4.932.156.049

-119.601.930

4.812.554.119324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

18.352.240

-1.897.909

16.454.331329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

678.060.521

-42.061.277

635.999.244


34


Financijski rashodi

10.051.893.948

-12.194.262

10.039.699.686341

Kamate za izdane vrijednosne papire

7.503.776.057

101.787.324

7.605.563.381342

Kamate za primljene kredite i zajmove

1.982.314.160

-112.212.591

1.870.101.569343

Ostali financijski rashodi

565.803.731

-1.768.995

564.034.736


35


Subvencije

5.988.583.416

-377.019.328

5.611.564.088351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.464.009.490

11.080.107

1.475.089.597352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.524.573.926

-388.099.435

4.136.474.491


36


Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

6.730.522.382

-87.245.765

6.643.276.617361

Pomoći inozemnim vladama

19.224.000

-9.513.445

9.710.555362

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

1.744.862.343

61.362.000

1.806.224.343363

Pomoći unutar općeg proračuna

4.966.436.039

-139.094.320

4.827.341.719


37


Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

63.975.019.422

3.620.419.625

67.595.439.047371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

50.459.251.883

3.355.384.292

53.814.636.175372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.515.767.539

265.035.333

13.780.802.872


38


Ostali rashodi

5.248.781.006

-248.327.793

5.000.453.213381

Tekuće donacije

1.731.421.731

-36.493.058

1.694.928.673382

Kapitalne donacije

561.979.247

-48.490.071

513.489.176383

Kazne, penali i naknade štete

66.466.088

-7.131.280

59.334.808385

Izvanredni rashodi

200.000.000


200.000.000386

Kapitalne pomoći

2.688.913.940

-156.213.384

2.532.700.556

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)

2.198.088.609

-422.356.457

1.775.732.152


41


Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

87.955.853

-17.699.975

70.255.878411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

3.858.500

-2.007.500

1.851.000412

Nematerijalna imovina

84.097.353

-15.692.475

68.404.878


42


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.609.486.858

-211.035.979

1.398.450.879421

Građevinski objekti

743.791.816

-41.001.203

702.790.613422

Postrojenja i oprema

729.976.255

-143.792.871

586.183.384423

Prijevozna sredstva

55.343.818

-4.654.539

50.689.279424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

2.943.198

-2.035.399

907.799425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

260.000

-39.000

221.000426

Nematerijalna proizvedena imovina

77.171.771

-19.512.967

57.658.804


43


Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

5.891.000

-1.110.000

4.781.000431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

5.891.000

-1.110.000

4.781.000

44


Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

362.512.500

-138.773.836

223.738.664441

Rashodi za nabavu zaliha

362.512.500

-138.773.836

223.738.664


45


Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

132.242.398

-53.736.667

78.505.731451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

126.391.508

-52.458.777

73.932.731452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

1.683.890

-225.890

1.458.000453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

802.000

-52.000

750.000454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

3.365.000

-1.000.000

2.365.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Pod-
skupina

 

Plan za
2013.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za
2013.
NETO FINANCIRANJE

10.246.925.503

6.039.143.775

16.286.069.278
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

29.364.065.365

4.784.619.731

34.148.685.096


81


Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

68.500.000

-16.000.000

52.500.000812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

68.500.000

-16.000.000

52.500.000


82


Primici od izdanih vrijednosnih papira

21.171.905.684

-871.905.684

20.300.000.000821

Trezorski zapisi (neto)

0

3.000.000.000

3.000.000.000822

Obveznice

21.171.905.684

-3.871.905.684

17.300.000.000


83


Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

3.000.000.000

0

3.000.000.000831

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.instit. u javnom sektoru

3.000.000.000

0

3.000.000.000


84


Primici od zaduživanja

5.123.659.681

5.672.525.415

10.796.185.096841

Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

1.886.867.794

-1.223.325.944

663.541.850844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3.236.791.887

6.895.851.359

10.132.643.246
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

19.117.139.862

-1.254.524.044

17.862.615.818


51


Izdaci za dane zajmove

2.386.233.300

-1.152.924.044

1.233.309.256512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

268.000.000

-54.446.812

213.553.188514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

501.644.988

0

501.644.988516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

62.000.000

0

62.000.000517

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

1.554.588.312

-1.098.477.232

456.111.080


53


Izdaci za dionice i udjele u glavnici

1.157.404.044

-100.000.000

1.057.404.044531

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

945.000.000

-100.000.000

845.000.000532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.000.000

0

1.000.000533

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

211.404.044

0

211.404.044


54


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

11.573.502.518

-1.600.000

11.571.902.518541

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

922.859.230

0

922.859.230542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

312.200.184

0

312.200.184544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

10.338.443.104

-1.600.000

10.336.843.104


55


Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

4.000.000.000

0

4.000.000.000552

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

4.000.000.000

0

4.000.000.000

I. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 126.805.076.125,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 17.862.615.818,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:


III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/13-01/07
Zagreb, 4. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.

145 06.12.2013 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A) 145 06.12.2013 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A) 145 06.12.2013 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A) 145 06.12.2013 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A) 145 06.12.2013 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A) 145 06.12.2013 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A) 145 06.12.2013 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A) 145 06.12.2013 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A)