Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A)

NN 145/2013 (6.12.2013.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A)

145 06.12.2013 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A) 145 06.12.2013 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A)

HRVATSKI SABOR

3107

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08. i 136/12.), Hrvatski sabor na sjednici 4. prosinca 2013., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2013. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od      2.004.287.331 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od      2.619.729.331 kuna,

– manjak u iznosu od                     615.442.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/13-01/07

Zagreb, 4. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

Plan za 2013.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2013.

PRIHODI POSLOVANJA

2.172.624.680

-168.437.349

2.004.187.331

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

0

100.000

RASHODI POSLOVANJA

1.642.616.680

-82.323.599

1.560.293.081

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

1.024.170.000

35.266.250

1.059.436.250

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-494.062.000

-121.380.000

-615.442.000









B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

 

 

 

 

 

Plan za 2013.

 

Novi plan

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

85.942.000

0

85.942.000









C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

Plan za 2013.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

942.106.000

42.394.304

984.500.304

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

533.986.000

-78.985.696

455.000.304

NETO FINANCIRANJE

408.120.000

121.380.000

529.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

Naziv prihoda

Plan za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.

6



PRIHODI POSLOVANJA

2.172.624.680

-168.437.349

2.004.187.331


63


Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

343.666.680

-38.825.349

304.841.331



632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

3.100.000

-1.890.000

1.210.000



633

Pomoći iz proračuna

340.566.680

-36.935.349

303.631.331


64


Prihodi od imovine

28.580.000

0

28.580.000



641

Prihodi od financijske imovine

26.000.000

0

26.000.000



642

Prihodi od nefinancijske imovine

2.500.000

0

2.500.000



643

Prihodi od kamata na dane zajmove

80.000

0

80.000


65


Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

1.753.462.000

-125.219.000

1.628.243.000



652

Prihodi po posebnim propisima

1.753.462.000

-125.219.000

1.628.243.000


66


Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

46.916.000

-4.393.000

42.523.000



663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

46.916.000

-4.393.000

42.523.000

7



PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

0

100.000


72


Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

100.000

0

100.000



721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

100.000

0

100.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

Naziv rashoda

Plan za 2013.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2013.

3



RASHODI POSLOVANJA

1.642.616.680

-82.323.599

1.560.293.081


31


Rashodi za zaposlene

127.725.000

0

127.725.000



311

Plaće (Bruto)

104.750.000

0

104.750.000



312

Ostali rashodi za zaposlene

4.600.000

0

4.600.000



313

Doprinosi na plaće

18.375.000

0

18.375.000


32


Materijalni rashodi

857.089.000

-4.662.519

852.426.481



321

Naknade troškova zaposlenima

7.625.000

0

7.625.000



322

Rashodi za materijal i energiju

21.437.000

495.000

21.932.000



323

Rashodi za usluge

816.804.000

-5.347.919

811.456.081



329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

11.223.000

190.400

11.413.400


34


Financijski rashodi

85.320.000

-14.750.000

70.570.000



342

Kamate za primljene kredite i zajmove

82.000.000

-14.000.000

68.000.000



343

Ostali financijski rashodi

3.320.000

-750.000

2.570.000


36


Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

46.718.000

23.409.000

70.127.000



363

Pomoći unutar općeg proračuna

46.718.000

23.409.000

70.127.000


38


Ostali rashodi

525.764.680

-86.320.080

439.444.600



381

Tekuće donacije

3.560.000

-341.000

3.219.000



383

Kazne, penali i naknade štete

2.000.000

-1.483.400

516.600



386

Kapitalne pomoći

520.204.680

-84.495.680

435.709.000








4



RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.024.170.000

35.266.250

1.059.436.250


41


Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

18.000.000

-4.000.000

14.000.000



411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

18.000.000

-4.000.000

14.000.000


42


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

893.370.000

39.294.250

932.664.250



421

Građevinski objekti

864.820.000

53.531.250

918.351.250



422

Postrojenja i oprema

8.650.000

1.030.000

9.680.000



423

Prijevozna sredstva

13.250.000

-13.218.000

32.000



426

Nematerijalna proizvedena imovina

6.650.000

-2.049.000

4.601.000


45


Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

112.800.000

-28.000

112.772.000



451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

112.800.000

-28.000

112.772.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

 

Plan za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.




NETO FINANCIRANJE

408.120.000

121.380.000

529.500.000

8



PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

942.106.000

42.394.304

984.500.304


84


Primici od zaduživanja

942.106.000

42.394.304

984.500.304



842

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

150.106.000

-696

150.105.304



844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

397.600.000

151.823.000

549.423.000



847

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

394.400.000

-109.428.000

284.972.000








5



IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

533.986.000

-78.985.696

455.000.304


54


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

533.986.000

-78.985.696

455.000.304



542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

18.264.844

-1.264.540

17.000.304



544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

449.721.156

-76.721.156

373.000.000



547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

66.000.000

-1.000.000

65.000.000

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.

01

HRVATSKE VODE

3.200.772.680

-126.043.045

3.074.729.635




0


100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

218.000.000

360.000

218.360.000




0


A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

192.000.000

-3.640.000

188.360.000

31

Rashodi za zaposlene

127.725.000

0

127.725.000

311

Plaće (Bruto)

104.750.000

0

104.750.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

4.600.000

0

4.600.000

313

Doprinosi na plaće

18.375.000

0

18.375.000

32

Materijalni rashodi

59.975.000

-2.050.000

57.925.000

321

Naknade troškova zaposlenima

7.625.000

-100.000

7.525.000

322

Rashodi za materijal i energiju

8.600.000

0

8.600.000

323

Rashodi za usluge

37.050.000

-1.600.000

35.450.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.700.000

-350.000

6.350.000

34

Financijski rashodi

3.300.000

-750.000

2.550.000

343

Ostali financijski rashodi

3.300.000

-750.000

2.550.000

38

Ostali rashodi

1.000.000

-840.000

160.000

381

Tekuće donacije u novcu

1.000.000

-850.000

150.000

383

Kazne, penali i naknade štete

0

10.000

10.000






K2000

OPREMANJE

5.650.000

1.030.000

6.680.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.650.000

1.030.000

6.680.000

422

Postrojenja i oprema

5.650.000

1.030.000

6.680.000

K2001

INFORMATIZACIJA

9.600.000

-2.000.000

7.600.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

9.600.000

-2.000.000

7.600.000

422

Postrojenja i oprema

3.000.000

0

3.000.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

6.600.000

-2.000.000

4.600.000






K2002

PRIJEVOZNA SREDSTVA

250.000

-218.000

32.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

250.000

-218.000

32.000

423

Prijevozna sredstva

250.000

-218.000

32.000






K2003

POSLOVNE ZGRADE

10.500.000

5.188.000

15.688.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10.500.000

5.188.000

15.688.000

421

Građevinski objekti

10.500.000

5.188.000

15.688.000






101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

606.643.021

-92.942.717

513.700.304






A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

25.373.637

-1.373.333

24.000.304

34

Financijski rashodi

7.108.793

-108.793

7.000.000

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

7.108.793

-108.793

7.000.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

18.264.844

-1.264.540

17.000.304

542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

18.264.844

-1.264.540

17.000.304






A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

500.396.538

-77.796.538

422.600.000

34

Financijski rashodi

59.507.747

-1.107.747

58.400.000

342

Kamate za primljene zajmove

59.507.747

-1.107.747

58.400.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

440.888.791

-76.688.791

364.200.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

440.888.791

-76.688.791

364.200.000






A1013

ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI

80.872.846

-13.772.846

67.100.000

34

Financijski rashodi

14.872.846

-12.772.846

2.100.000

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

14.872.846

-12.772.846

2.100.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

66.000.000

-1.000.000

65.000.000

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

66.000.000

-1.000.000

65.000.000






102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

9.342.979

-42.979

9.300.000






A1003

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

9.342.979

-42.979

9.300.000

34

Financijski rashodi

510.614

-10.614

500.000

342

Kamate za primljene zajmove

510.614

-10.614

500.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

8.832.365

-32.365

8.800.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

8.832.365

-32.365

8.800.000






103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

802.222.000

-3.596.919

798.625.081






A1004

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

570.550.000

627.000

571.177.000

32

Materijalni rashodi

569.550.000

1.127.000

570.677.000

323

Rashodi za usluge

569.000.000

1.607.000

570.607.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

550.000

-480.000

70.000

38

Ostali rashodi

1.000.000

-500.000

500.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

1.000.000

-500.000

500.000






A1005

OBRANA OD POPLAVA

49.450.000

742.000

50.192.000

32

Materijalni rashodi

49.450.000

742.000

50.192.000

322

Energija

10.800.000

662.000

11.462.000

323

Rashodi za usluge

37.930.000

80.000

38.010.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

720.000

0

720.000






A1006

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

50.000.000

-2.300.000

47.700.000

32

Materijalni rashodi

50.000.000

-2.305.000

47.695.000

323

Rashodi za usluge

50.000.000

-2.305.000

47.695.000

38

Ostali rashodi

0

5.000

5.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

0

5.000

5.000






A1007

TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

43.222.000

5.334.081

48.556.081

32

Materijalni rashodi

40.134.000

4.825.081

44.959.081

321

Naknade troškova zaposlenicima

0

100.000

100.000

323

Rashodi za usluge

40.134.000

4.720.081

44.854.081

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0

5.000

5.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

528.000

0

528.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

528.000

0

528.000

38

Ostali rashodi

2.560.000

509.000

3.069.000

381

Tekuće donacije

2.560.000

509.000

3.069.000






A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

2.000.000

-500.000

1.500.000

32

Materijalni rashodi

2.000.000

-500.000

1.500.000

323

Rashodi za usluge

2.000.000

-500.000

1.500.000






A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

65.000.000

-2.000.000

63.000.000

32

MAterijalni rashodi

64.980.000

-2.000.000

62.980.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.100.000

0

1.100.000

323

Rashodi za usluge

63.700.000

-2.000.000

61.700.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

180.000

0

180.000

34

Financijski rashodi

20.000

0

20.000

343

Ostali financijski rashodi

20.000

0

20.000






A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

4.000.000

0

4.000.000

32

Materijalni rashodi

4.000.000

0

4.000.000

322

Rashodi za materijal i energiju

937.000

-167.000

770.000

323

Rashodi za usluge

3.040.000

150.000

3.190.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

23.000

17.000

40.000






A1011

IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

14.000.000

-5.500.000

8.500.000

32

Materijalni rashodi

14.000.000

-5.500.000

8.500.000

323

Rashodi za usluge

13.950.000

-5.500.000

8.450.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

0

50.000




0


A1012

OSTALI IZVANREDNI IZDACI

4.000.000

0

4.000.000

32

Materijalni rashodi

3.000.000

998.400

3.998.400

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.000.000

998.400

3.998.400

38

Ostali rashodi

1.000.000

-998.400

1.600

383

Kazne, penali i naknade šteta

1.000.000

-998.400

1.600

104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.564.564.680

-29.820.430

1.534.744.250






K2004

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

130.100.000

0

130.100.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

12.000.000

2.618.000

14.618.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

12.000.000

2.618.000

14.618.000

38

Ostali rashodi

5.300.000

-2.590.000

2.710.000

386

Kapitalne pomoći

5.300.000

-2.590.000

2.710.000

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

112.800.000

-28.000

112.772.000

451

Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima

112.800.000

-28.000

112.772.000






K2005

ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

521.767.000

28.803.000

550.570.000

38

Ostali rashodi

231.767.000

-26.767.000

205.000.000

386

Kapitalne pomoći

231.767.000

-26.767.000

205.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

290.000.000

55.570.000

345.570.000

421

Građevinski objekti

290.000.000

55.570.000

345.570.000






K2006

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

316.219.000

48.000.000

364.219.000

38

Ostali rashodi

81.219.000

-26.000.000

55.219.000

386

Kapitalne pomoći

81.219.000

-26.000.000

55.219.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

235.000.000

74.000.000

309.000.000

421

Građevinski objekti

235.000.000

74.000.000

309.000.000






K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

248.526.000

-48.786.000

199.740.000

38

Kapitalne pomoći

12.000.000

0

12.000.000

386

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

12.000.000

0

12.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

236.526.000

-48.786.000

187.740.000

421

Građevinski objekti

223.526.000

-35.786.000

187.740.000

423

Prijevozna sredstva

13.000.000

-13.000.000

0






K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

18.000.000

-4.000.000

14.000.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

18.000.000

-4.000.000

14.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

18.000.000

-4.000.000

14.000.000






K2011

PROJEKTI NAVODNJAVANJA

93.907.000

-3.067.000

90.840.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

34.190.000

20.791.000

54.981.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

34.190.000

20.791.000

54.981.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

59.717.000

-23.858.000

35.859.000

421

Građevinski objekti

59.667.000

-23.809.000

35.858.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

50.000

-49.000

1.000






K2012

PROJEKT UNUTARNJE VODE

21.500.000

0

21.500.000

42

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

21.500.000

0

21.500.000

421

Građevinski objekti

21.500.000

0

21.500.000






K2013

IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA

189.918.680

-29.138.680

160.780.000

38

Ostali rashodi

189.918.680

-29.138.680

160.780.000

386

Kapitalne pomoći

189.918.680

-29.138.680

160.780.000






K2054

NERETVA-TREBIŠNICA

4.627.000

-1.631.750

2.995.250

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.627.000

-1.631.750

2.995.250

421

Građevinski objekti

4.627.000

-1.631.750

2.995.250






K2060

PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

20.000.000

-20.000.000

0

42

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

20.000.000

-20.000.000

0

421

Građevinski objekti

20.000.000

-20.000.000

0

145 06.12.2013 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A) 145 06.12.2013 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A) 145 06.12.2013 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145A)