Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

NN 146/2013 (9.12.2013.), Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3115

Na temelju članka 3. stavka 4. i članka 7. stavka 7. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 82/2013) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA

2014. – 2018.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način provedbe mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda (u daljnjem tekstu: Restrukturiranje) iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program).

Članak 2.

(1) Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je tijelo nadležno za upravljanje i praćenje provedbe Nacionalnog programa, što uključuje planiranje i osiguravanje proračunskih sredstava.

(2) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) je tijelo nadležno za provedbu mjere Restrukturiranje prema Nacionalnom programu, što uključuje provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

– »Projekt« je cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost nekog korisnika za koju se traži sufinanciranje prema Nacionalnom programu i mjeri Restrukturiranje, a sastoji se od prihvatljivog i neprihvatljivog ulaganja.

– »Ulaganje« je prihvatljivi dio projekta za koji se traži potpora putem javnoga natječaja objavljenog sukladno ovom Pravilniku, a sadržava prihvatljive i neprihvatljive troškove, od kojih samo prihvatljivi troškovi mogu biti obuhvaćeni za odobravanje potpore.

– »Korisnik« je fizička ili pravna osoba kojoj su odobrena ulaganja Odlukom o odobrenju projekta iz Nacionalnog programa.

– »Restrukturiranje i/ili konverzija vinograda« je provođenje niza agrotehničkih i pomotehničkih mjera, unutar postojećih površina nasada vinograda kojima se rekonstruira ili zamjenjuje postojeći nasad, a sve s ciljem unapređenja proizvodnje i poboljšanja kvalitete.

– »Premještanje vinograda« obuhvaća aktivnosti vezane uz provođenje agrotehničkih mjera podizanja drugog nasada u ekvivalentnoj površini adekvatnoj nasadu vinograda koji se u zadanom vremenskom okviru treba iskrčiti.

– »Krčenje ili iskrčivanje vinograda« obuhvaća uklanjanja postojećeg nasada vinograda koji se zamjenjuje novim nasadom na istoj ili na drugoj površini.

– »Javna potpora« u mjeri Restrukturiranje je potpora sredstvima proračuna Europske unije.

– »Prihvatljiva površina vinograda« je površina unutar opsega vanjskih trsova vinograda kojemu se dodaje pojas čija je širina jednaka polovici razmaka među redovima.

II. KORISNICI

Članak 4.

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Restrukturiranje u okviru provedbe Nacionalnog programa mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

III. INTENZITET POTPORE I IZNOSI

Članak 5.

Ukupna visina raspoloživih sredstava potpore u mjeri Restrukturiranje može iznositi:

• EUR 6,0 milijuna u 2014.

• EUR 6,0 milijuna u 2015.

• EUR 6,0 milijuna u 2016.

• EUR 5,4 milijuna u 2017.

• EUR 5,4 milijuna u 2018.

Članak 6.

(1) Potpora za mjeru Restrukturiranje može se odobriti za aktivnosti koje obuhvaćaju jednu ili više pojedinačnih aktivnosti u okviru:

• zamjene sorte (uključujući i cijepljenje),

• premještanja vinograda i

• poboljšavanja vinogradarskih tehnika.

(2) Pojedine aktivnosti iz stavka 1. mogu se provoditi samostalno ili u kombinacijama navedenih, a projektne aktivnosti se trebaju obavljati i odvijati kronološkim logičkim redoslijedom, te moraju dovesti do krajnjeg cilja projekta odnosno do strukturne promjene u vinogradu.

Članak 7.

(1) Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Restrukturiranje su EUR 1.500.000.

(2) Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000.

(3) Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 750.000.

(4) Razina potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivog troška, a ne više od maksimalnog iznosa/ha za pojedinu aktivnost i to kako slijedi:


Aktivnosti

Potpora/ha

1.

Zamjena (konverzija) sorte (a) i premještanje vinograda

– bez nagiba

– konverzija vinograda na nagibima

– konverzija vinograda na strminama

50% ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od

(max. EUR 16.000/ha)

(max. EUR 18.000/ha)

(max. EUR 22.000/ha)

2.

Promjena nagiba/razine vinograda (ravnanje tla)

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

50% ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od (max. EUR 6.600/ha)

(max. EUR 9.400/ha)

(max. EUR 12.500/ha)

3.

Izgradnja antierozijskih postrojenja

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

50% ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od (max. EUR 2.300/ha)

(max. EUR 3.900/ha)

(max. EUR 5.200/ha)

4.

Izgradnja terasa i zidova

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

50% ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od (max. EUR 10.000/ha)

(max. EUR 18.000/ha)

(max. EUR 24.000/ha)

5.

Postavljanje i izmjena armature u novom (restrukturiranom vinogradu)

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

50% ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od (max. EUR 5.000/ha)

(max. EUR 7.200/ha)

(max. EUR 9.400/ha)

6.

Navodnjavanje

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

50% ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od

(max. EUR 2.700/ha)

(max. EUR 3.700/ha)

(max. EUR 4.800/ha)

(5) Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru jedne financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od EUR 750.000 u okviru mjere Restrukturiranje.

IV. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Članak 8.

(1) Dozvoljene aktivnosti za mjeru Restrukturiranje su:

A. ulaganja vezana uz zamjenu sorte(a) i premještanje vinograda:

• aktivnosti vezane za restrukturiranje vinograda – krčenje zemljišta, uklanjanje stupova, žica, kolaca, sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka,

• aktivnosti vezane za pripremu tla novog (restrukturiranog) vinograda – analize tla, čišćenje tla od kamenja, rigolanje, duboko oranje, oranje, tanjuranje i ripanje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, planiranje/ravnanje tla za vinograd, dezinfekcija, organska i mineralna gnojidba,

• aktivnosti vezane za sadnju ili cijepljenje novog (restrukturiranog) vinograda – planiranje sadnje, sadnja sadnica vinove loze (uključuje rad, sadnice, materijale i druge ulazne troškove), cijepljenje i/ili nacjepljivanje, postavljanje i izmjena armature (potporne strukture) novog (restrukturiranog) vinograda, kupnju materijala (oprema za fiksaciju, stupovi, cijepovi vinove loze, čelične žice, željezne žice, kuke, zatezači),

Također, kako bi se izbjegla preopterećenost pojedinih trsova sa smanjenjem prostora između trsova, prihvatljiva aktivnost može biti i promjena gustoće, ali samo ukoliko se odnosi na važne promjene samog vinograda (smanjenje prostora između trsova kako bi se izbjegla preopterećenost pojedinog trsa) i predstavlja strukturne promjene u vinogradu.

Kako bi se povećala lisna površina, prihvatljiva aktivnost može biti i promjena potporne strukture, podizanjem potporne strukture na barem četiri žice.

Sadnja vinograda na nagnutim terenima i na strminama smanjuje rizik od oštećenja od mraza i potiče rast visoko kvalitetnog grožđa kako rezultat intenzivne sunčeve svjetlosti. Iz tog razloga, na nagnutim terenima (nagib 16%-26%) i strminama (nagib >26%) daje se veći iznos potpore.

B. ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom:

• aktivnosti vezane uz promjenu nagiba/razine vinograda – promjene nagiba terena, ravnanje tla i transformaciju i uspostavljanje vinograda koja omogućuje izravan pristup traktorom,

• aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih postrojenja (drenaža) u vinogradu – kanali za zadržavanje i protok vode brazdama i/ili kolektori, podzemni odvodi,

• aktivnosti vezane za izgradnju terasa i zidova – terasiranje, uspostavljanje, rekonstrukcija ili rušenje terasa, sa ili bez suhozida, izgradnja ili rekonstrukcija zidova, uključujući i potrebne temelje,

• aktivnosti povezane s tehničkim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu – postavljanje i izmjena armature (potporna struktura) novog (restrukturiranog) vinograda,

• aktivnosti vezane za instaliranje ili poboljšanje sustava navodnjavanja.

(2) Prilikom aktivnosti zamjene sorte i premještanja vinograda može se koristiti samo certificirani sadni materijal preporučenih sorti sukladno Pravilniku o Nacionalnoj listi priznatih kultivara.

(3) Sve aktivnosti koji su započete prije zaprimanja Odluke o odobrenju projekta neće se sufinancirati.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka izuzete su aktivnosti naručivanja certificiranog sadnog materijala.

(5) Lista dozvoljenih troškova tiskana je u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

V. NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Članak 9.

(1) Neprihvatljivim aktivnostima smatraju se:

a) Jednostavna zamjena sukladno članku 6. Uredbe (EZ) br. 555/2008 ili svakodnevni poslovi u vinogradu, budući da je cilj ove mjere poboljšanje u smislu prilagodbe zahtjevima tržišta i povećanje konkurentnosti

b) Postavljanje sustava za zaštitu od štete od divljači kao:

– izgradnja ograda,

– aktivna zaštita koja uključuje zvučne repelente;

c) Uspostava sustava za zaštitu od ptica:

– pokrivanje redova u vinogradu sa zaštitnim mrežama za grožđe,

– razni uređaji za plašenje ptica,

– aktivna zaštita koja uključuje zvučne repelente;

d) Postavljanje zaštite od tuče pokrivanjem redova sa zaštitnim mrežama za grožđe;

e) Izgradnja vjetrobrana ili zidova za zaštitu od vjetra;

f) Izgradnja putova u vinogradu ili onih koji vode do vinograda;

g) Izgradnja dizala u vinogradu;

h) kupnju poljoprivrednih vozila.

(2) Neprihvatljivim troškovima smatraju se:

– PDV (kod podnositelja/korisnika koji su u sustavu PDV-a),

– sredstva izdvojena za buduće gubitke ili dugovanja,

– bankovni troškovi, bankovne kamate i premije osiguranja,

– troškovi gubitka na tečaju valute,

– administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika (sukladno članku 13. Uredbe (EZ) br. 1290/2005),

– troškovi koji nisu dio projekta,

– troškovi krčenja površine od zatečenog nasada i/ili raslinja koji nisu prihvatljiv trošak kod pripreme tla za podizanje novog nasada vinograda.

(3) Neprihvatljivim troškovima smatraju se i svi oni troškovi koji nisu navedeni u stavku 2. ovoga članka kao i oni koji se ne navode u Listi dozvoljenih troškova iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika.

VI. NATJEČAJ

Članak 10.

(1) Agencija za plaćanja raspisuje natječaj za provedbu mjere Restrukturiranje (u daljnjem tekstu: natječaj) jednom ili više puta tijekom financijske godine u ovisnosti o raspoloživosti sredstava za istu financijsku godinu.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na službenim internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) (u daljnjem tekstu: stranicama www.mps.hr i www.apprrr.hr).

(3) Natječajem iz stavka 1. ovog članka određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa za mjeru Restrukturiranje te obrasci za njegovu provedbu.

(4) Obrasci iz prethodnog stavka i upute za njihovo popunjavanje objavljuju se na stranicama www.mps.hr i www.apprrr.hr.

VII. POSTUPANJE S PRIJAVOM

Članak 11.

(1) Nakon objave natječaja iz članka 10. ovoga Pravilnika Podnositelj prijave na natječaj (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnosi Prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom isključivo preporučenom poštom s povratnicom na adresu objavljenu u Natječaju.

(2) Podnositelj je dužan dokazati da u vrijeme podnošenja prijave ima podmirene/regulirane obveze prema Državnom proračunu i proračunu jedinice lokalne samouprave.

(3) Radi provjere ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti podnositelja Agencija za plaćanja će temeljem podataka iz prijave provjeriti i utvrditi podatke primjenjive za rangiranje uvidom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i uvidom u podatke u Vinogradarskom registru (podaci o vinogradu – položaj, površina, sorte, ranija proizvodnja, podnošenje izjava o proizvodnji).

Članak 12.

(1) Prijave pristigle po objavljenom natječaju iz članka 10. ovoga Pravilnika, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom administrativne kontrole prijava utvrđuje se pravovremenost, prijave se rangiraju prema bodovima iz članka 15. ovoga Pravilnika te se utvrđuje potpunost prijave udovoljavanje propisanim uvjetima za provedbu mjere Restrukturiranje i iznos prihvatljivih troškova.

(3) Nepravovremene prijave neće se razmatrati, te će podnositelju prijave biti izdana Odluka o odbacivanju prijave.

(4) Ukoliko je prijava nepotpuna, Agencija za plaćanja će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije. Podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom u roku iz Zahtjeva za dopunu.

(5) Agencija za plaćanja će, ukoliko je potrebno, tražiti ispravke ili dodatna obrazloženja vezana uz dostavljenu dokumentaciju iz Prijave, a koja moraju biti dostavljena u Agenciju za plaćanje u roku iz Zahtjeva za dopunu.

(6) Agencija za plaćanja će tražene dopune, ispravke ili dodatna obrazloženja od podnositelja tražiti dostavom pismena preporučenom poštom uz stavljanje obavijesti na stranicama www.apprrr.hr, a ukoliko podnositelj nije preuzeo poštu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena samo još jednom.

(7) Podnositelj je dužan pratiti objave o rezultatima obrade predanih prijava na stranici www.apprrr.hr radi pravovremene dostave dokumentacije u Agenciju za plaćanje.

(8) U slučajevima traženja dopuna, ispravka i obrazloženja datum dostave dokumentacije kojom se prijava dopunjuje, ispravlja ili pojašnjava smatra se datumom zaprimanja potpune prijave.

Članak 13.

(1) U Skraćenom planu projekta podnositelj mora dokazati modernizaciju i poboljšanje vinogradarskih tehnika, poboljšanje poslovanja i ostvarenje ciljeva projekta nakon realizacije ulaganja.

(2) Skraćen plan projekta treba biti izrađen u skladu s predloškom i pojašnjenjima objavljenim uz natječaj na stranicama www.apprrr.hr, a na način da iz njega bude vidljivo da će biti zadovoljeni ciljevi iz Nacionalnog programa.

(3) Ukoliko će biti potrebni dodatni podaci, od podnositelja će se zatražiti obrazloženje i/ili ispravak sa specifikacijom podataka koje treba dostaviti u traženom roku.

Članak 14.

(1) Prije podnošenja prijave iz članka 11. podnositelj je dužan prikupiti najmanje jednu (1) ponudu za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova.

(2) Svaka pojedinačna nabava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati troškove koji se nalaze na Listi dozvoljenih troškova.

(3) Agencija za plaćanja radi provjeru cijena u odabranim ponudama, na način da ih uspoređuje s referentnim cijenama. Referentne cijene određuje Agencija za plaćanja. Ukoliko su cijene više od referentnih, Agencija za plaćanja će umanjiti iznos potpore. Ukoliko su cijene iskazane na ponudama niže od referentnih cijena, prihvatit će se cijena iz ponude.

(4) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) ili u hrvatskim kunama (HRK).

(5) Ako su ponude za pojedinačne nabave iskazane isključivo u eurima, podnositelj je dužan izvršiti obračun u kunama prema mjesečnom tečaju Europske centralne banke (ECB), iskazanom na šest (6) decimala u mjesecu u kojem je podnesena prijava. Internetska adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je:

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.

(6) U ponudi mora biti naznačeno razdoblje valjanosti ponude. Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja prijave.

(7) Podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima. Isto tako ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za to ulaganje.

(8) Prilikom ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja/izvođača radova, koji su vlasnički povezani s fizičkim ili pravnim osobama, koje su izradile Glavni projekt/Idejni projekt.

(9) Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ukoliko se radi o ponuditelju iz inozemstva) u svrhu provjere povezanosti poduzeća. Na zahtjev Agencije za plaćanja podnositelj je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od 6 mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(10) Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između podnositelja i ponuditelja, te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju, postupak prikupljanja ponuda nije proveden sukladno postupku propisanom u Pozivu na podnošenje ponude ili su umjetno stvoreni uvjeti za dobivanje potpore, Agencija za plaćanja će utvrditi da takva prijava ne udovoljava uvjete.

(11) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude, izjave o porijeklu te dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Članak 15.

(1) Nakon zaprimanja prijava bit će sastavljena rang-lista, prema kriterijima rangiranja:

br.

Kriterij rangiranja

bodova

najviše

1

Nositelj PG mlađi od 35 godina

10

10

2

Podnositelj po prvi put prijavljuje aktivnosti u okviru ovog Nacionalnog programa

10

10

3

Vinograd starosti do 10 godina

10

30

Vinograd starosti 10 do 20 godina

20

Vinograd starosti više od 20 godina

30

4

Vinograd na otocima (uključujući poluotok Pelješac)

10

10

Ulaganje na područjima s težim uvjetima gospodarenja

10

5

Premještanje vinograda uvjetovano izgradnjom infrastrukture ili izmjenama prostornog plana

20

20

ukupno

80

(2) Prema redoslijedu rangiranja potpune prijave ulaze u daljnju administrativnu kontrolu Agencije za plaćanja, kojom se utvrđuje:

a) ispunjavanje uvjeta i kriterija Podnositelja propisanih ovim Pravilnikom i natječajem,

b) prihvatljivost projekta,

c) opravdanost i prihvatljivost aktivnosti, ulaganja i/ili troškova.

(3) Prioritet provedbe daljnjih aktivnosti obrade prijava imaju ulaganja s većim brojem bodova nakon provedenog rangiranja.

(4) Ako na rang-listi bude veći broj projekata s istim brojem bodova, prednost će imati oni s ranijim datumom podnošenja potpune prijave.

(5) Ako dva ili više projekata imaju isti broj bodova i jednaki datum i vrijeme podnošenja potpune prijave, Agencija za plaćanja će provesti postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika te će o provedenom postupku obavijestiti podnositelje pisanim putem.

(6) U slučaju kada se temeljem rangiranja utvrdi da unutar Nacionalnog programa nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih rangiranih projekata, odredit će se prag iznad kojeg će se nalaziti svi projekti za koje postoji dovoljno financijskih sredstava u Nacionalnom programu.

(7) U slučaju kada se utvrdi da unutar Nacionalnog programa ima dovoljno sredstava za sufinanciranje svih prijava koje su nakon analize potpunosti ocijenjene kao prihvatljive, prijave će se obrađivati redoslijedom zaprimanja te poredak rang liste temeljem kriterija rangiranja neće imati utjecaj na tijek daljnjih aktivnosti obrade prijava.

Članak 16.

Agencija za plaćanja nakon obrade prijava podnositelju izdaje Odluku o odbijanju prijave ukoliko:

a) nisu ispunjeni uvjeti i kriteriji prihvatljivosti propisani ovim Pravilnikom i natječajem,

b) podnositelj nije poštovao rok za dostavu tražene dokumentacije ili zatraženog obrazloženja i ispravaka,

c) se utvrde netočni podaci u Prijavi podnositelja odlučujući za projekt,

d) podnositelj onemogući obavljanja kontrole na terenu,

e) se utvrdi prethodno financiranje projekta iz drugih izvora potpore za troškove koji su predmet prijave na natječaj,

f) se utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava iz članka 5. ovoga Pravilnika za tekuću financijsku godinu.

VIII. ODLUKA O ODOBRENJU PROJEKTA

Članak 17.

(1) Agencija za plaćanja nakon obrade prijava podnositelju izdaje Odluku o odobrenju projekta iz mjere Restrukturiranje u slučaju:

a) ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i natječajem i

b) prihvatljivosti ulaganja i/ili troškova utvrđenih u Listi prihvatljivih troškova.

(2) Odlukom o odobrenju projekta utvrđuju se:

a) maksimalni iznos potpore za prihvatljive aktivnosti,

b) prihvatljivi troškovi projekta,

c) neprihvatljivi troškovi projekta,

d) rok završetka projekta, (rok završetka projekta u pravilu je godinu dana, a iz opravdanih razloga može se odobriti produljenje roka po jednu godinu, no krajnji rok provedbe projekta ne može sveukupno biti odobren na rok duži od pet (5) godina od datuma zaprimanja Odluke o odobrenju projekta).

(3) Odlukom o odobrenju projekta se utvrđuju se i sljedeća prava i obveze korisnika:

a) obveza Korisnika da će u svakom trenutku osigura nesmetani pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na odobrenu potporu, te obveza davanja na uvid sve dokumentacije vezane za sufinancirane aktivnosti djelatnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA), Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF),

b) obveza Korisnika da će tri godine nakon isplate sredstava ispunjavati propisane zahtjeve vezane uz višestruku sukladnost,

c) obveza Korisnika da dostavlja potrebna izvješća Agenciji za plaćanja,

d) obveza Korisnika da osigura da svi podaci i informacije dostavljeni Agenciji za plaćanja budu točni,

e) obveza Korisnika da dostavi Agenciji za plaćanja ili osigura dostupnost za sve potrebne podatke vezane uz odobrena ulaganja koje Agencija za plaćanja zatraži,

f) obveza Korisnika da prijavi Agenciji za plaćanja prije ili neposredno nakon njihovog nastanka sve promjene o statusu gospodarstva kao i sve promjene koje se odnose na kriterije prihvatljivosti,

g) obveza Korisnika da izvijesti Agenciju za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji mogućeg sukoba interesa od dana zaprimanja Odluke o odobrenju projekta i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate od strane Agencije za plaćanja,

h) zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa potpore, ako su izdaci financirani iz drugih izvora Zajednice ili Republike Hrvatske,

i) obveza Korisnika da osigura izvođenje projekta u skladu s opisom navedenim u skraćenom planu projekta priloženom uz prijavu,

j) obveza Korisnika da tijekom trajanja provedbe projekta osigura prihvatljivost troškova i udovoljavanje propisanim kriterijima,

k) pravo Korisnika, obveze i rokovi vezani uz isplatu predujma,

l) pravo Korisnika, obveze i rokovi za podnošenje Zahtjeva za isplatu,

m) obveza Korisnika da vidljivo obilježi ulaganje sukladno Naputku u Prilogu ovoga Pravilnika,

n) obveza Korisnika o čuvanju dokumentacije koja se odnosi na vrijeme od zaprimanja Odluke o odobrenju projekta i tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate Agencije za plaćanja,

o) druga prava ili obveze korisnika ukoliko su vezana uz specifičnost ulaganja (obavljanje kontrole na terenu prije, tijekom ili nakon provođenja pojedinih aktivnosti (rokovi za krčenje starog vinograda i sl.).

(4) U slučaju da Korisnik ne poštuje obveze propisane ovim Pravilnikom, natječajem ili Odlukom o odobrenju projekta, Agencija za plaćanja će sukladno odredbama ovog Pravilnika poništiti Odluku o odobrenju projekta.

Članak 18.

(1) Odluke iz članka 16. i članka 17. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja izdaje u roku od 90 radnih dana od dana zaprimanja potpune prijave, te iste šalje podnositelju preporučenom poštom s povratnicom.

(2) Odobreno ulaganje predviđeno projektom ne smije biti započeto prije zaprimanja Odluke o odobrenju projekta.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka izuzete su aktivnosti naručivanja certificiranog sadnog materijala.

Članak 19.

(1) U slučaju potrebnih izmjena odobrenog ulaganja u mjeri Restrukturiranje, korisnik koji je zaprimio Odluku o odobrenju projekta dužan je pisanim putem dostaviti Agenciji za plaćanja Zahtjev za odobrenje promjena s popratnom dokumentacijom najkasnije 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(2) U slučaju zatraženih promjena navedenih u stavku 1. ovoga članka Agencija za plaćanja može odbiti zahtjev korisnika o čemu će ga obavijestiti pisanim putem s obrazloženjem.

(3) Izmjenom se ne može odobriti iznos potpore veći od iznosa koji je određen Odlukom o odobrenju projekta.

(4) U slučaju promjena iniciranih od strane Agencije za plaćanja, izdati će se izmjena Odluke o odobrenju projekta s opisanim razlogom izmjene.

(5) Ukoliko se nakon konačne isplate sredstava potpore promjene podaci koji se odnose na korisnika – naziv, adresa, ime banke IBAN, ime osobe ovlaštene za zastupanje korisnik je obvezan prijaviti navedene promjene Agenciji za plaćanja tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate, ali neće biti dodatnih izmjena Odluke o odobrenju projekta.

Članak 20.

(1) Odluke iz ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja dostavlja preporučenom poštom s povratnicom.

(2) Odluke iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti, a na njih se može pisanim putem, isključivo preporučenom pošiljkom s povratnicom, podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Ministar poljoprivrede, na adresu Agencije za plaćanja, u roku od 8 radnih dana od dana zaprimanja Odluke.

(3) Prigovore iz stavka 2. ovoga članka Povjerenstvo rješava u roku od 30 radnih dana od dana zaprimanja prigovora.

(4) U postupcima rješavanja po prigovoru Povjerenstvo će zatražiti od Agencije za plaćanja uvid u dosje predmeta, a može tražiti dodatna pisana ili usmena pojašnjenja i očitovanja i od podnositelja/korisnika o svim bitnim činjenicama u postupku rješavanja prigovora.

(5) Odluke Povjerenstva su konačne, dostavljaju se Agenciji za plaćanja koja ih dostavlja preporučeno s povratnicom podnositelju/korisniku, a u slučajevima prihvaćanja prigovora Agencija za plaćanja će nastaviti postupke obrade prijave sukladno odluci Povjerenstva.

IX. ISPLATA SREDSTAVA

Članak 21.

Sredstva iz programa korisniku se isplaćuju na temelju Zahtjeva za isplatu predujma i Zahtjeva za isplatu.

Članak 22.

(1) Korisnik temeljem Odluke o odobrenju projekta može podnijeti Zahtjev za isplatu predujma koji mora biti poslan Agenciji za plaćanja preporučeno s povratnicom.

(2) Zahtjev za isplatu predujma korisnik je dužan najaviti pisanim putem Agenciji za plaćanja u roku od 60 dana od dana zaprimanja Odluke o odobrenju projekta.

(3) Uz Zahtjev za isplatu predujma korisnik je dužan dostaviti odgovarajuće i valjano jamstvo u protuvrijednosti od 110% iznosa zatraženog predujma.

(4) Prihvatljivi oblik jamstva je bankovna garancija ovlaštenih banaka, sukladno predlošku koji se objavljuje na stranici Agencije za plaćanje www.apprrr.hr.

(5) Korisniku se može isplatiti predujam do najviše 20% vrijednosti odobrene potpore navedene u Odluci o odobrenju projekta, a iznimno 50% ako je Odluka o odobrenju projekta donesena u financijskoj 2014. i 2015. godini.

(6) Po primitku potpunog Zahtjeva za isplatu predujma i dostavljanju valjanog jamstva iz stavka 3. ovoga članka Agencija za plaćanja korisniku izdaje Odluku o isplati predujma i isplaćuje predujam.

(7) U slučaju da korisnik ne dostavi Agenciji za plaćanja prihvatljivo jamstvo iz stavka 3. ovoga članka, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma.

(8) Obveza Korisnika je iskoristiti sredstva isplaćenog predujma za provedbu mjere Restrukturiranje sukladno prihvatljivim troškovima odobrenih aktivnosti navedenih u Odluci o odobrenju projekta u roku dvije godine nakon dana isplate predujma.

(9) Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja o korištenju predujma dostavljati godišnje Izvješće o korištenju predujma najkasnije do 30. listopada tekuće godine uz koji prilaže:

a) Izjavu kojom se opravdava uporaba predujma do 15. listopada tekuće godine;

b) Izjavu korisnika o iznosu neiskorištenog predujma na dan 15. listopada tekuće godine;

c) financijsku dokumentaciju kojom se opravdava troškove iskorištenog dijela predujma.

(10) Isplaćeni predujam iz stavka 6. ovoga članka opravdava se plaćenim računima/situacijama za odobrena ulaganja najkasnije do kraja druge financijske godine od datuma isplate predujma.

(11) Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja dostaviti Izvješće o iskorištenom predujmu najkasnije do 15. listopada druge financijske godine od datuma isplate predujma uz koji prilaže:

a) zadnje račune/situacije kojim se opravdava uporaba predujma;

b) Izjavu korisnika o iznosu iskorištenja cjelokupnog iznosa predujma;

c) financijsku dokumentaciju kojom se opravdava troškove iskorištenog cjelokupnog iznosa predujma.

(12) Kako bi Korisnik koji je ostvario pravo na predujam iz stavka 6. ovoga članka ostvario konačno pravo na potporu navedenu u Odluci o odobrenju projekta potrebno je ispunjenje svih uvjeta iz stavka 9. i 11. ovoga članka.

(13) Jamstvo iz stavka 3. će biti oslobođeno i vraćeno korisniku po prihvaćanju opravdanosti odobrenih ulaganja iz stavaka 11. ovoga članka i stavka 1. članka 18. Uredbe Komisije (EK) br. 282/2012 o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila sustava jamstava za poljoprivredne proizvode.

(14) Predložak Zahtjeva za isplatu predujma iz stavka 1. ovoga članka i predložak Izvješća o iskorištenju predujma iz stavka 9. i 11. ovoga članka objavljuje se na stranici Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

(15) Jamstvo iz stavka 3. bit će aktivirano radi povrata sredstava isplaćenog predujma u slučaju donošenja Odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu ili u slučaju poništenja Odluke o odobrenju projekta.

(16) Jamstvo iz stavka 3. može biti oslobođeno u potpunosti ili razmjerno visini odobrene isplate nakon donošenja Odluke o isplati.

Članak 23.

(1) Zahtjev za isplatu potpore korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja preporučeno s povratnicom na propisanom obrascu dostupnom na stranici Agencije za plaćanje www.apprrr.hr.

(2) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno odabranoj ponudi i Odluci o odobrenju projekta, te dodatnu dokumentaciju na obrascima sukladno listi potrebne dokumentacije i pojašnjenjima za njihovo popunjavanje koji se objavljuju na stranici Agencije za plaćanje www.apprrr.hr, a priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

(3) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od maksimalnog iznosa navedenoga u Odluci o odobrenju projekta.

(4) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama prema mjesečnom tečaju Europske Centralne Banke (ECB), u mjesecu predaje Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala. (Internet adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je:

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.)

– u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po tečaju nižem od tečaja ECB (iskazanom na šest (6) decimala) u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu obračun potpore za isplatu temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(5) Ukoliko je Zahtjev za isplatu potpore nepotpun, Agencija za plaćanja zatražit će njegovu dopunu od korisnika te može na način sukladan članku 12. stavku 6. i 7. tražiti dostavljanje dopuna, ispravka i obrazloženja.

(6) Korisnik je dužan Zahtjev za isplatu potpore dopuniti, ispraviti, obrazložiti, dostavom tražene dokumentacije preporučenom poštom u roku iz Zahtjeva za dopunu zahtjeva za isplatu potpore.

(7) U slučajevima traženja dopuna, ispravka, obrazloženja datum dostave dokumentacije kojom se Zahtjev za isplatu potpore dopunjuje, ispravlja ili pojašnjava, smatra se datumom zaprimanja potpunog Zahtjeva.

(8) Zahtjevi za isplatu obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja potpunih zahtjeva.

Članak 24.

(1) Sredstva iz programa za mjeru Restrukturiranje odobrena Odlukom o odobrenju projekta, isplaćuju se na račun korisnika, temeljem podnijetog Zahtjeva za isplatu potpore po završetku aktivnosti ulaganja.

(2) U slučaju potrebe za promjenom planiranog datuma dostave Zahtjeva za isplatu, korisnik mora obavijestiti Agenciju za plaćanje najmanje 30 dana prije isteka roka za dostavu zahtjeva za isplatu.

(3) U slučaju da korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu u roku navedenom u Odluci o odobrenju projekta (najduže pet (godina) od datuma izdavanja te Odluke) ili ga dostavi nakon propisanog roka ili dostavi informaciju da će odustati od projekta, Agencija za plaćanja će poništiti Odluku o odobrenju projekta.

Članak 25.

Nakon provjere Zahtjeva za isplatu i kontrole ispunjavanja uvjeta opravdanosti i prihvatljivosti provedenih aktivnosti ulaganja i/ili troškova Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

a) Odluku o isplati, ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

Članak 26.

(1) Odlukom o isplati Agencija za plaćanja će utvrditi iznos potpore za isplatu.

(2) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o isplati ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu, a isplatu će izvršiti na račun korisnika u roku 30 dana od donošenja Odluku o isplati ovoga članka.

(3) Prilikom donošenja Odluke o isplati Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu potpore u odnosu na iznos potpore iz Odluke o odobrenju projekta ukoliko utvrdi da pojedine provedene aktivnosti, ulaganja i/ili troškovi nisu provedeni ili na valjani način dokazani (plaćeni).

(4) Po izvršenom plaćanju Agencija za plaćanja izdaje Potvrdu o završenom projektu, a korisnik je dužan sljedećih pet (5) godina od datuma utvrđenog u Potvrdi o završenom projektu:

a) čuvati dokumentaciju koja se odnosi na ulaganje,

b) osigurati dostupnost dokumentacije iz točke a) ovoga stavka u svrhu provedbe kontrole,

c) sačuvati ulaganje prihvatljivim u istoj svrsi i namjeni.

Članak 27.

(1) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se uslijed:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, natječajem i Odlukom o odobrenju projekta;

b) neprihvatljivosti aktivnosti i/ili troškova utvrđenih u listi prihvatljivih troškova;

c) dostavljanja Zahtjeva za isplatu nakon propisanog roka;

d) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu te pristupa prilikom kontrole dobavljačima;

e) u slučaju da kontrola na terenu utvrdi nepoštivanje i neispunjavanje uvjeta;

f) korištenja ulaganja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom.

(2) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja će izdati u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu u slučaju da se tijekom obrade utvrde razlozi za njegovo odbijanje, odnosno u kasnijem roku ukoliko se kontrolom na terenu utvrdi nepoštivanje navedenih uvjeta.

(3) Temeljem Odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka Odluka o odobrenju projekta se poništava.

Članak 28.

(1) U slučaju da korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu u roku navedenom u Odluci o odobrenju projekta ili dostavi informaciju da odustaje od isplate ili daljnje provedbe projekta, kao i u slučajevima utvrđenih nepoštivanja obveza propisanih ovim Pravilnikom, natječajem ili Odlukom o odobrenju projekta, Agencija za plaćanja će poništiti Odluku o odobrenju projekta.

(2) Informaciju iz stavka 1. ovoga članka o odustajanju od isplate ili daljnje provedbe ulaganja korisnik je dužan dostaviti pisanim putem, potpisano i ovjereno preporučenom pošiljkom Agenciji za plaćanja.

X. KONTROLA I NADZOR

Članak 29.

Administrativnu kontrolu provode djelatnici Agencije za plaćanja, kontrolom prijave podnositelja i dokumenata priloženih uz prijavu, izradom rang-liste, kontrolom Zahtjeva za isplatu i dokumenata priloženih uz Zahtjev za isplatu, te analizom ulaganja i istragom u evidencijama tijela državne uprave te drugim institucijama.

Članak 30.

(1) Kontrola na terenu provodi se prema rizičnosti prije odobrenja i prije plaćanja, a provode je djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori).

(2) Osim djelatnika iz stavka 1. ovoga članka kontrolu na terenu svakog ulaganja mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, službenici Nacionalnog fonda, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, revizori Europske komisije i Europski revizorski sud.

Članak 31.

(1) Kontrola na terenu za mjeru Restrukturiranje u fazi prije donošenja Odluke o odobrenju projekta provodi se na uzorku u obuhvatu od 50 do 75% korisnika temeljem analize rizika.

(2) U fazi nakon realizacije aktivnosti, a prije konačne isplate provodi se kontrola na terenu na 100% korisnika.

(3) Kontrola višestruke sukladnosti za mjeru Restrukturiranje provodi se na reprezentativnom uzorku na minimalno 1% korisnika u svakoj kalendarskoj godini temeljem analize rizika.

Članak 32.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

a) pregledati poljoprivredno zemljište, vinograde, poslovne i proizvodne prostore, objekte, uređaje, robu te poslovnu dokumentaciju podnositelja prijave/korisnika,

b) izvršiti uvid u isprave podnositelja prijave/korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava,

c) provjeravati poslovne knjige i dokumente kao što su računi, određeni popisi, dokumenti o ispunjavanju uvjeta, potvrde o plaćanju, garantni listovi, rješenja, ugovori, potvrde, podaci o korištenom materijalu, obavljenom poslu i bankovna izvješća u posjedu korisnika i s njim vezanih osoba,

d) provjeravati podatke u računalima,

e) provjeravati opremu, proizvodnju, pakiranje, otpremu i skladištenje,

f) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga,

g) provjeriti računovodstvene podatke i dokumente,

h) provjeravati financijske i tehničke podatke o subvencioniranom projektu,

i) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti,

j) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(2) Pravne i fizičke osobe, te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru kontrolora, dužne su omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetani rad kontrolora.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su predočiti sve podatke i osigurati dokumente potrebne za obavljanje kontrole na terenu.

(4) Kontrola na terenu je nenajavljena. Međutim, pod uvjetom da svrha kontrole nije ugrožena, moguće je kontrolu najaviti 48 sati prije provedbe kontrole pružajući samo nužne informacije.

XI. POVRAT SREDSTAVA

Članak 33.

(1) Sredstva namijenjena provedbi mjere Restrukturiranje su namjenska i bespovratna.

(2) Ukoliko se utvrdi da je korisnik postupao protivno odredbama ovog Pravilnika i pravilima korištenja sredstava za mjeru Restrukturiranje, odnosno u slučaju utvrđene nepravilnosti, Agencija za plaćanja će od korisnika zatražiti povrat sredstava na temelju Odluke o povratu sredstava.

(3) U slučaju neopravdanog plaćanja, korisnik mora vratiti sredstva sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 82/13) i članku 80. Uredbe Komisije br. 1122/2009.

(4) Obveza povrata se neće primjenjivati ako je došlo do administrativne greške i ako neispravno plaćanje nije moglo biti prepoznato od strane Korisnika.

Članak 34.

(1) Agencija za plaćanja će zatražiti od Korisnika povrat sredstava i u slučaju kada je došlo do administrativne greške koja za posljedicu ima isplatu sredstava Korisniku u iznosu većem od odobrenog ili do plaćanja na pogrešan broj računa.

(2) Agencija za plaćanja će korisnika obavijestiti Odlukom o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne greške o iznosu duga i broju računa na koji je korisnik dužan vratiti sredstva te o roku u kojem povrat sredstava mora biti izvršen.

(3) Rok za povrat sredstava je 30 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.

Članak 35.

(1) Ukoliko Korisnik izvrši plaćanje duga nakon proteka roka od 30 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava, Agencija za plaćanja će od Korisnika zatražiti plaćanje zakonske zatezne kamate obračunate sukladno nacionalnom zakonodavstvu i to za razdoblje od prvog dana nakon proteka roka za povrat sredstava pa do dana povrata sredstava.

(2) Plaćanje zakonske zatezne kamate Agencija za plaćanja će zatražiti pisanim putem, navodeći iznos i broj računa na koji je Korisnik dužan uplatiti iznos duga.

(3) Ukoliko Korisnik ne postupi u skladu s Odlukom o povratu sredstava, odnosno u skladu sa članka 34. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će zaštitu svojih prava zatražiti sudskim putem.

Iznimne prirodne katastrofe

Članak 36.

U slučaju događaja koji je utvrđen kao iznimna prirodna katastrofa koja je pogodila područje na kojem se nalazi mjesto provedbe Odluka o odobrenju projekta, Agencija za plaćanja može odobriti produljenje rokova planiranih aktivnosti.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

(1) Agencija za plaćanja u pojedinoj godini može raspisivati natječaje do potpunog iskorištenja raspoloživih sredstava namijenjenih za sufinanciranje provedbe mjere Restrukturiranja.

(2) Odluke koje se donose temeljem ovoga Pravilnika donosi ravnatelj Agencije za plaćanja.

(3) Ravnatelj Agencije za plaćanja u okviru svoje nadležnosti donosi pisane procedure, obrasce i ostale dokumente neophodne za upravljanje i provedbu mjere Restrukturiranje.

Članak 38.

Korisnici sredstava za mjeru Restrukturiranja kojima je Agencija za plaćanja izdala Odluku o odobrenju projekta kao i iznos odobrenih i isplaćenih sredstava bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Članak 39.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, broj 127/2013.) od 18. 10. 2013. godine.

Klasa: 080-01/12-01/380

Urbroj: 525-07/0539-13-34

Zagreb, 29. studenoga 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG

Lista dozvoljenih troškova

Lista dozvoljenih troškova za provedbu mjere Restrukturiranja i konverzije vinograda

1. Aktivnosti vezane uz zamjenu sorte(a) i premještanje vinograda

1.1. restrukturiranje vinograda

1.1.1. krčenje zemljišta (uključuje troškove krčenja starog nasada ili dijela nasada na određenoj k.čbr. – troškovi rada stroja i ljudi)

1.1.2. uklanjanje stupova, žica, kolaca (troškovi uklanjanja stupova, žice, kolaca, kompletne armature vinograda, troškovi rada stroja i ljudi)

1.1.3. sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka

1.2. priprema tla restrukturiranog vinograda

1.2.1. analiza tla (troškovi analize tla s preporukom gnojidbe za novi nasad vinove loze na točno određenoj k.čbr.)

1.2.2. čišćenje tla od kamenja (troškovi čišćenja tla od kamenja – rad stroja i ljudi)

1.2.3. rigolanje

1.2.4. oranje i duboko oranje (troškovi usluge oranja)

1.2.5. tanjuranje (troškovi usluge tanjuranja)

1.2.6. ripanje (troškovi usluge ripanja)

1.2.7. zamjena vulkanskog tla

1.2.8. usitnjavanje kamenitog sloja tla

1.2.9. planiranje/ravnanje tla za vinograd (troškovi usluge rada stroja na ravnanju terena za vinograd)

1.2.10. dezinfekcija (troškovi kupnje sredstva za dezinfekciju tla, troškovi rada ljudi i strojeva)

1.2.11. gnojidba (mineralna i organska gnojiva) – (troškovi za kupnju gnojiva, troškovi dovoza gnojiva na točno određenu parcelu (k.čbr.) i rasipanja gnojiva po parceli, troškovi za kupnju sredstva za kalcifikaciju, trošak dovoza i rasipanja po parceli)

1.3. sadnja ili cijepljenje restrukturiranog vinograda

1.3.1. troškovi radova na – planiranju sadnje (označavanje sadnih mjesta, kopanje rupa strojno ili ručno)

1.3.2. troškovi radova – sadnja sadnica vinove loze

1.3.3. troškovi radova – cijepljenje i/ili nacijepljivanje (troškovi usluge cijepljenja u vinogradu – rad stroja ili ljudi)

1.3.4. troškovi radova na postavljanju i izmjeni armature restrukturiranog vinograda (potporna struktura – uklanjanje stupova, žice, kolaca (kompletne armature ili pojedinih dijelova), odvoz stupaca, žice, kolaca, kupnja nove armature ili pojedinih dijelova (kolci, stupovi, žica, kuke, zatezači), postavljanje nove armature ili pojedinih dijelova)

1.3.5. troškovi kupnje nove armature ili pojedinih dijelova (kolci, stupovi, žica, kuke, zatezači),

1.3.6. troškovi radova – postavljanje nove armature ili pojedinih dijelova)

1.3.7. troškovi – kupnje materijala (oprema za fiksaciju, stupovi, cijepovi vinove loze, čelične žice, kuke i zatezači)

1.4. promjena gustoće vinograda

1.4.1. troškovi radova – sadnje sadnica vinove loze, smanjenje razmaka između postojećih trsova – promjena gustoće sadnje, troškovi uklanjanja stupova, žice, kolaca (kompletne armature ili pojedinih dijelova), troškovi odvoza stupaca, žice, kolaca,

1.4.2. troškovi radova – troškovi postavljanja nove armature ili pojedinih dijelova

1.4.3. troškovi materijala – sadnica vinove loze, kupnja nove armature ili pojedinih dijelova (kolci, stupovi, žica, kuke, zatezači),

1.5. promjena potporne strukture (kako bi se povećala lisna površina)

1.5.1. troškovi radova – uklanjanja stupova, žice, kolaca (kompletne armature ili pojedinih dijelova), troškovi odvoza stupaca, žice, kolaca,

1.5.2. troškovi radova – troškovi postavljanja nove armature ili pojedinih dijelova (kolci, stupovi, žica, kuke, zatezači),

1.5.1. troškovi materijala – kupnja nove armature ili pojedinih dijelova (kolci, stupovi, žica, kuke, zatezači),

2. Aktivnosti prihvatljive u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom

2.1. promjena nagiba/razine vinograda

2.1.1. promjena nagiba terena (troškovi usluge rada stroja i ljudi)

2.1.2. ravnanje tla (troškovi usluge rada stroja i ljudi)

2.2. izgradnja antierozijskih postrojenja (drenaža)

2.2.1. zemljani radovi, trošak sirovina i materijala (kanali za zadržavanje i protok vode brazdama i/ili kolektori, troškovi izgradnje odvodnih kanala, izgradnje kanala za zadržavanje vode, kolektora i podzemnih odvoda – usluga rada stroja i ljudi i troškovi potrebnog materijala)

2.3. izgradnja terasa i zidova

2.3.1. građevinski radovi, trošak materijala (terasiranje, uspostavljanje, rekonstrukcija ili rušenje terasa, sa ili bez suhozida, izgradnja ili rekonstrukcija zidova uključujući i potrebne temelje – trošak usluge rada stroja i ljudi)

2.4. tehničke instalacije u novom (restrukturiranom) vinogradu

2.4.1. trošak izmjene armature (potporne strukture)

2.4.2. trošak postavljanja armature (potporne strukture)

2.5. instaliranje ili poboljšavanje sustava navodnjavanja (troškovi izvođenja radova, troškovi materijala potrebnog za izgradnju ili modernizaciju sustava za navodnjavanje)

2.5.1. troškovi radova sustava navodnjavanja u vinogradu

2.5.1. troškovi materijala za sustav navodnjavanja u vinogradu

NAPUTAK ZA OZNAČAVANJE ULAGANJA

Sva ulaganja koja su sufinancirana u okviru Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. trebaju sadržavati informacije o ulozi, odnosno sufinanciranju od strane EU-a.

Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg korisnika i predstavlja doprinos u informiranju javnosti o ulozi EU-a u projektu kao i o rezultatima projekta i njegovim doprinosima zajednici.

Postupak označavanja ulaganja temelji se na priručniku Komunikacija i vidljivost za vanjske aktivnosti EK i na Uredbi EK 1974/2006.

Ulaganja unutar programa moraju biti vidljivo označena pomoću informativne ploče koja sadrži opis ulaganja te slogan i logo Europske unije i Republike Hrvatske.

Korisnik je obvezan nabaviti odgovarajuću informativnu ploču, ovisno o vrsti ulaganja, i postaviti je na mjesto ulaganja u trenutku izdavanja Potvrde o završenom ulaganju.

Ispunjavanje ovih obveza provjeravat će kontrolori prilikom kontrole na terenu.

Informativna ploča treba ostati na mjestu ulaganja pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava navedenom u Potvrdi o završenom ulaganju.

Ulaganja vezana uz objekte kao i ulaganja u restrukturiranje vinograda ili navodnjavanje

Prilikom ulaganja u izgradnju trajnih građevina potrebno je postaviti trajnu ploču na najvidljivijem dijelu građevine, kao što je glavni ulaz ili pročelje zgrade.

Za ulaganja u restrukturiranje višegodišnjih nasada ili navodnjavanje korisnik je obvezan postaviti informativnu ploču na ulazu u nasad, što bliže pristupnom putu.

Primjer sadržaja informativne ploče

(metalna ploča ili plastična ploča; dimenzija 0,42 x 0,297 m)

za označavanje ulaganja vezanih uz izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje unutar objekta kao i restrukturiranje ili navodnjavanje vinograda.

146 09.12.2013 Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. 146 09.12.2013 Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.