Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

NN 146/2013 (9.12.2013.), Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3116

Na temelju članka 3. stavka 4. i članka 7. stavka 7. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 82/2013) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014. – 2018.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način provedbe mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja (u daljnjem tekstu: Promidžba) iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program).

Članak 2.

(1) Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je tijelo nadležno za upravljanje Nacionalnim programom, što uključuje planiranje i osiguravanje proračunskih sredstava.

(2) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) je tijelo nadležno za provedbu mjere Promidžba prema Nacionalnom programu, što uključuje provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

– »Projekt« je cjelokupna, sveobuhvatna aktivnost nekog korisnika, koji se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za sufinanciranje iz Nacionalnog programa.

– »Prihvatljiva aktivnost« je prihvatljivi dio projekta za koji se traži potpora sukladno ovom Pravilniku.

– »Korisnik« je fizička ili pravna osoba kojoj su odobrene aktivnosti Odlukom o odobrenju projekta iz Nacionalnog programa.

»Početak aktivnosti« u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti je datum zaprimanja Odluke o odobrenju projekta.

– »Završetak aktivnosti« u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti je datum podnošenja Zahtjeva za isplatu sa svim dokazima koji ukazuju da je aktivnost provedena i u potpunosti plaćena.

– »Tržište trećih zemalja« u smislu ispunjavanja općih i specifičnih kriterija prihvatljivosti obuhvaća sljedeće zemlje: Makedonija, Crna Gora, Srbija, Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Lihtenštajn, Norveška, Rusija, Ukrajina, Kazahstan, Japan, Kina (uklj. Hong Kong), SAD, Kanada, Meksiko, Brazil, Australija, Koreja, Indija, Tajland, Malezija, Indonezija, Singapur.

– »Javna potpora« predstavlja sredstva potpore namijenjena za provedbu mjere Promidžba iz Nacionalnog programa koja se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

II. KORISNICI

Članak 4.

(1) Korisnici sredstava za mjeru Promidžba u sklopu mjera Nacionalnog programa mogu biti:

– proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar

– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna

– udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).

Članak 5.

(1) Podnositelj prijave na natječaj (u daljnjem tekstu: podnositelj) mora udovoljavati sljedećim kriterijima prihvatljivosti:

– proizvođač vina (fizička ili pravna osoba) mora biti upisana u Vinogradarski registar i imati godišnju proizvodnju veću od 10.000 litara vina (prema izjavi o proizvodnji) ili

– udruge proizvođača vina i zadružni savezi čiji proizvođači (članovi) moraju imati ukupnu godišnju proizvodnju veću od 25.000 litara vina (prema izjavama o proizvodnji)

(2) Podnositelj je obvezan osigurati financijske i administrativne kapacitete kako bi se osigurala učinkovita provedba planiranih mjera, te dokazati da je vrijednost projekta u skladu s godišnjim prometom.

(3) Podnositelj mora imati dovoljno proizvodnog kapaciteta kako bi se mogli suočiti sa specifičnim zahtjevima u trgovini s trećim zemljama, te moraju imati resurse koji mogu osigurati učinkovito provođenje mjere.

III. INTENZITET POTPORE I IZNOSI

Članak 6.

(1) Ukupna visina raspoloživih sredstava potpore u mjeri može iznositi:

• EUR 1,0 milijun u 2014.

• EUR 1,0 milijun u 2015.

• EUR 1,0 milijun u 2016.

• EUR 0,9 milijuna u 2017.

• EUR 0,9 milijuna u 2018.

(2) Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 200.000.

(3) Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 3.000.

(4) Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 100.000 iz sredstava Europske unije.

(5) Dodatno će se odobriti potpora po projektu u maksimalnom iznosu do EUR 60.000 iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 7.

(1) Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

(2) Isti korisnik tijekom trajanja ovog Nacionalnog programa unutar mjere Promidžba može podnijeti najviše pet prijava godišnje za različite projekte.

(3) Potpora za mjeru Promidžba po jednom projektu odobrava se za razdoblje od najviše tri godine. Isti projekt može se produžiti jednom i to za razdoblje do dvije godine, tako da sveukupno pojedini projekt može trajati najviše pet godina.

IV. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Članak 8.

(1) Dozvoljene aktivnosti za mjeru Promidžba su:

1 Objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet):

Potpora se daje za promotivne aktivnosti u medijima trećih zemalja kao što su reklame u tisku, objave događanja, reklame na televiziji, radiju i internetu. Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali prilikom planiranja i Promidžba ovih mjera kao i troškovi oglašavanja.

2 Odnosi s javnošću, Promidžba i marketing:

Potpora se daje za aktivnosti koje se odnose na:

– organiziranje informativnih putovanja u Hrvatsku za novinare i stručnjake u sektoru vina iz trećih zemalja (uvoznici, distributeri, sommelieri, predstavnici potrošača iz trećih zemalja)

Prihvatljivi troškovi ove mjere su troškovi putovanja, troškovi smještaja i dnevnice u Hrvatskoj za novinare i stručnjake u sektoru vina iz trećih zemalja. Također ulaze i troškovi zapošljavanja osoblja, troškovi najma prostora za održavanje prezentacija, troškovi nabave čaša i druge opreme povezane sa održavanjem tog događaja.

– Promidžba imidža Hrvatske održavanjem tzv. »Tjedna hrvatskih vina«, vinskih manifestacija, degustacija za trgovce i potrošače.

Prihvatljivi troškovi ove mjere su troškovi putovanja, troškovi smještaja i dnevnice za sudionike, kao i troškovi zapošljavanja osoblja, troškovi najma prostora za održavanje prezentacija, troškovi nabave čaša i druge opreme povezane sa održavanjem tog događaja. Isto tako prihvatljivi troškovi su oni povezani sa nabavom hrane i pića (npr. catering) te prijevoz vina i ostale opreme.

– promotivne prodaje

Prihvatljivi troškovi su oni nastali u izradi i distribuciji promotivnih materijala, prijevoda teksta, te troškovi nastali za održavanje prezentacija i kušanja vina (troškovi zapošljavanja osoblja, nabave čaša, nabave hrane i pića, prijevoza vina i ostale opreme).

– aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću, pressice, druge aktivnosti vezane za odnose sa javnošću i troškovi PR agencija

Prihvatljivi troškovi su opći troškovi nastali kod angažiranja PR agencija za usluge oglašavanja.

3 Izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

Potpora se daje za izradu i distribuciju promotivnih materijala koji su namijenjeni za tržišta trećih zemalja (brošure, promotivni letci, posteri, DVD-i, spotovi, itd.), prijevoda tekstova, troškovi slanja promotivnih materijala poštom.

4 Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja

– Potpora se daje korisnicima za sudjelovanje na promotivnim događanjima na tržištima trećih zemalja kao što su sajmovi, godišnje degustacije, degustacije za novinare, stručnjake iz sektora vina i potrošače.

Prihvatljivi troškovi su oni koji uključuju troškove putovanja, troškove smještaja i dnevnice, naknade za troškove sudjelovanja na promotivnim događanjima, troškove zapošljavanja osoblja, troškove najma prezentacijskog prostora, troškovi nabave potrebne opreme (čaše i druga oprema povezana sa održavanjem određenog događanja, uključujući oglašavanje), troškovi prijevoza vina i druge opreme, troškovi kupnje pića i hrane. Prihvatljive su i direktno naplative aktivnosti nastale od strane inozemnih predstavništva Hrvatske gospodarske komore ili drugih predstavništva koji djeluju na inozemnim tržištima.

Potpora se daje za troškove nastale prilikom izrade istraživačkih studija o novim tržištima trećih zemalja u cilju proširenja tržišta te izrade studija o procjeni rezultata promotivne mjere.

(2) Lista dozvoljenih troškova tiskana je u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

V. NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Članak 9.

(1) Neprihvatljivim aktivnostima i troškovima smatraju se:

– sredstva izdvojena za buduće gubitke ili dugovanja,

– troškovi javnog prijevoza ili troškovi korištenja taksi službe koji su pokriveni dnevnicom,

– bankovni troškovi, bankovne kamate i premije osiguranja,

– troškovi gubitka na tečaju valute,

– u slučaju novoga zahtjeva istoga korisnika ili u slučaju obnovljenog projekta troškovi koji su već bili uvršteni u prvi projekt,

– troškovi koji nisu dio projekta,

– izrada i razvoj zaštitnog znaka,

– troškovi vezani za plaćanje poreznih davanja,

– ostali troškovi koji nisu navedeni u članku 8. ovoga Pravilnika.

– PDV (kod podnositelja/korisnika koji su u sustavu PDV-a),

– ostali fiskalni i parafiskalni nameti trećih zemalja.

(2) Neprihvatljivim troškovima smatraju se i svi oni troškovi koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka kao i oni koji se ne navode u Listi dozvoljenih troškova iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

VI. NATJEČAJ

Članak 10.

(1) Agencija za plaćanja raspisuje natječaj za provedbu mjere Promidžba jednom ili više puta tijekom financijske godine u ovisnosti o raspoloživosti sredstava za istu financijsku godinu.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na službenim internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) (u daljnjem tekstu: stranicama www.mps.hr i www.apprrr.hr).

(3) Natječajem iz stavka 1. ovog članka određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa za mjeru Promidžba te obrasci za njegovu provedbu.

(4) Obrasci iz prethodnog stavka i upute za njihovo popunjavanje objavljuju se na stranicama www.mps.hr i www.apprrr.hr .

VII. POSTUPANJE S PRIJAVOM

Članak 11.

(1) Nakon objave Natječaja iz članka 10. ovoga Pravilnika, Podnositelj podnosi Prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom isključivo preporučenom poštom s povratnicom na adresu objavljenu u Natječaju.

(2) Podnositelj je dužan dokazati da u vrijeme podnošenja prijave ima podmirene/regulirane obveze prema Državnom proračunu i proračunu jedinice lokalne samouprave.

(3) Radi provjere ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti podnositelja Agencija za plaćanja će temeljem podataka iz prijave provjeriti i utvrditi podatke primjenjive za rangiranje uvidom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i uvidom u podatke u Vinogradarskom registru.

Članak 12.

(1) Prijave pristigle po objavljenom natječaju iz članka 10. ovoga Pravilnika, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom administrativne kontrole prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost prijave udovoljavanje propisanim uvjetima za provedbu mjere Promidžbe te se prijave rangiraju prema bodovima iz članka 16. ovoga Pravilnika i izračunava iznos prihvatljivih troškova.

(3) Podnositelj prijave u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj poljoprivrednog gospodarstva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, odnosno u ime javnog tijela odgovorna osoba za zastupanje javnog tijela, u ime udruge proizvođača vina predsjednik udruge odnosno predsjednik zadružnog saveza u ime zadružnog saveza.

(4) Prijava treba biti potpisana (fizičke osobe) i ovjerena (pravne osobe) od nositelja poljoprivrednog gospodarstva koji se vodi u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava odnosno potpisana i ovjerena od odgovorne osobe za zastupanje (udruženja i javna tijela) te uvezana zajedno s Planom aktivnosti, potrebnom dokumentacijom i drugim prilozima sukladno natječaju, a listovi numerirani (stranice).

(5) Prijave se podnose isključivo preporučenom poštom s povratnicom na adresu Agencije za plaćanje objavljenu u natječaju.

(6) Uz obrazac Prijave podnositelj je dužan priložiti popunjeni Plan aktivnosti s pratećom dokumentacijom sukladno natječaju iz članka 10. ovog Pravilnika.

(7) Ukoliko je Podnositelj javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja proizvođače vina ili udruga proizvođača vina ili zadružni savez, pri podnošenju prijave prilaže dokumentaciju iz koja se odnosi na njegove članove i uz istu dostavlja dokaz o članstvu pojedinih članova čija je dokumentacija priložena uz Prijavu.

(8) Nepravovremene prijave neće se razmatrati te će podnositelju prijave biti izdana Odluka o odbacivanju prijave.

Članak 13.

(1) Ukoliko je prijava nepotpuna Agencija za plaćanja će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije. Podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom u roku iz Zahtjeva za dopunu.

(2) Agencija za plaćanja će ukoliko je potrebno tražiti ispravke ili dodatna obrazloženja vezana uz dostavljenu dokumentaciju iz Prijave, a koja moraju biti dostavljena u Agenciju za plaćanje u roku iz Zahtjeva za dopunu.

(3) Agencija za plaćanja će tražene dopune, ispravke ili dodatna obrazloženja od podnositelja tražiti dostavom pismena preporučenom poštom uz stavljanje obavijesti na stranicama www.apprrr.hr, a ukoliko podnositelj nije preuzeo poštu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena samo još jednom.

(4) Podnositelj je dužan pratiti objave o rezultatima obrade predanih prijava na stranici www.apprrr.hr. radi pravovremene dostave dokumentacije u Agenciju za plaćanje.

(5) U slučajevima traženja dopuna, ispravka, obrazloženja datum dostave dokumentacije kojom se prijava dopunjuje, ispravlja ili pojašnjava, smatra se datumom zaprimanja potpune prijave.

Članak 14.

(1) U prikazu Plana aktivnosti prijavljeni projekt mora udovoljavati sljedećim kriterijima prihvatljivosti:

– planirane promotivne aktivnosti moraju imati opći karakter, te ne smije biti namijenjene isključivo za pojedini proizvod, robnu marku ili za samo jednog proizvođača, a kod vina koja nose zemljopisnu oznaku, izvornost proizvoda mora biti dio informacije ili promotivne aktivnosti;

– programi planiranih promotivnih aktivnosti moraju obuhvaćati isključivo proizvode namijenjene direktnoj potrošnji, za koje postoji mogućnost izvoza ili otvaranja potencijalnih novih poslovnica u ciljanim trećim zemljama te koji imaju visoku dodanu vrijednost.

– informacije i/ili promotivne poruke unutar programa moraju se bazirati na unutarnjoj kvaliteti vina i da su u skladu sa zakonodavstvom treće zemlje kojoj su namijenjene.

(2) Podnositelj mora prikazati ostvarenje ciljeva projekta, te izvore i način financiranja.

(3) Plan aktivnosti treba sadržavati prikaz svih planiranih aktivnosti projekta za koji se traži potpora i treba biti izrađen u skladu s predloškom i pojašnjenjima objavljenim uz natječaj na stranicama www.apprrr.hr.

(4) Ukoliko će biti potrebni dodatni podaci, od podnositelja će se zatražiti obrazloženje i/ili ispravak sa specifikacijom podataka koje treba dostaviti u traženom roku.

Članak 15.

(1) Prije podnošenja prijave iz članka 11. podnositelj je dužan prikupiti ponude i ostalu dokumentaciju sukladno pravilima propisanim u Natječaju iz članka 10. ovog Pravilnika.

(2) Svaka pojedinačna nabava iz stavka1. ovoga članka mora sadržavati aktivnosti i troškove koji se nalaze na Listi dozvoljenih troškova.

(3) Agencija za plaćanja radi provjeru cijena u odabranim ponudama, na način da ih uspoređuje sa referentnim cijenama. Referentne cijene određuje Agencija za plaćanja. Ukoliko su cijene više od referentnih, Agencija za plaćanja će umanjiti iznos potpore. ukoliko su cijene iskazane na ponudama niže od referentnih cijena prihvatit će se cijena iz ponude.

(4) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) ili u hrvatskim kunama (HRK).

(5) Ako su ponude za pojedinačne nabave iskazane isključivo u eurima, podnositelj je dužan izvršiti obračun u kunama prema mjesečnom tečaju Europske centralne banke (ECB), iskazanom na šest (6) decimala u mjesecu u kojem je podnesena prijava. Internetska adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je:

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.

(6) U ponudi mora biti naznačeno razdoblje valjanosti ponude. Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja prijave.

(7) Podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima. Isto tako ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za to ulaganje.

(8) Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ukoliko se radi o ponuditelju iz inozemstva) u svrhu provjere povezanosti poduzeća. Na zahtjev Agencije za plaćanja podnositelj je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od 6 mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(9) Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između podnositelja i ponuditelja, te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju, postupak prikupljanja ponuda nije proveden sukladno postupku propisanom u Pozivu na podnošenje ponude ili su umjetno stvoreni uvjeti za dobivanje potpore, Agencija za plaćanja će utvrditi da takva prijava ne udovoljava uvjete.

(10) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude, izjave o porijeklu, te dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Članak 16.

(1) Nakon administrativne kontrole zaprimljenih prijava bit će sastavljena rang-lista, prema kriterijima rangiranja:

br.

Kriterij rangiranja

bodova

najviše

1

Podnositelj u kategoriji mikro poduzetnik

30

30

Podnositelj u kategoriji mali poduzetnik

20

Podnositelj u kategoriji srednji poduzetnik

20

Podnositelj u kategoriji udruge proizvođača vina

10

Podnositelj javno tijelo koje predstavlja proizvođače vina

10

2

Promotivna aktivnost programa usmjerena na proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti i zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s oznakom sorte (kumulativno)

30

30

Promotivna aktivnost programa usmjerena na proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti (pojedinačno)

20

Promotivna aktivnost programa usmjerena na proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (pojedinačno)

20

Promotivna aktivnost programa usmjerena na vina sa oznakom sorte (pojedinačno)

10

3

Podnositelj po prvi puta prijavljuje aktivnosti u okviru ovog Nacionalnog programa u pojedinoj godini (samo kod prve prijave u okviru ovog Nacionalnog programa se mogu ostvariti ovi bodovi)

20

20

Podnositelj je bio korisnik mjere u okviru ovog Nacionalnog programa (za drugo tržište)

10

4

Omjer »očekivane vrijednosti izvoza na ciljano tržište«/»prijavljena ukupna vrijednost projekta«> 4,1

20

20


Omjer »očekivane vrijednosti izvoza na ciljano tržište«/»prijavljena ukupna vrijednost projekta« >2,0 – 4,0

10

ukupno

100

(2) Prema redoslijedu zaprimanja potpune Prijave ulaze u daljnju administrativnu kontrolu Agencije za plaćanja, kojom se utvrđuje:

a) ispunjavanje uvjeta i kriterija podnositelja propisanih ovim Pravilnikom i natječajem,

b) prihvatljivosti projekta,

c) opravdanosti i prihvatljivosti aktivnosti, ulaganja i/ili troškova

(3) Prioritet provedbe daljnjih aktivnosti obrade prijava imaju ulaganja s većim brojem bodova nakon provedenog rangiranja.

(4) Ako na rang-listi bude veći broj projekata s istim brojem bodova, prednost će imati oni s ranijim datumom podnošenja potpune prijave.

(5) Ako dva ili više projekata imaju isti broj bodova i jednake datum i vrijeme podnošenja potpune prijave, Agencija za plaćanja za plaćanja će provesti postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika te će o provedenom postupku obavijestiti podnositelje pisanim putem.

(6) U slučaju kada se temeljem rangiranja utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih rangiranih projekata, odredit će se prag iznad kojeg će se nalaziti svi projekti za koje postoji dovoljno financijskih sredstava u programu.

(7) U slučaju kada utvrdi da unutar Nacionalnog programa ima dovoljno sredstava za sufinanciranje svih prijava koje su nakon analize potpunosti ocijenjene kao prihvatljive, prijave će se obrađivati redoslijedom zaprimanja te poredak rang-liste temeljem kriterija rangiranja neće imati utjecaj na tijek daljnjih aktivnosti obrade prijava.

Članak 17.

Agencija za plaćanja nakon obrade prijava podnositelju izdaje Odluku o odbijanju prijave ukoliko:

a) nisu ispunjeni uvjeti i kriteriji prihvatljivosti propisani ovim Pravilnikom i Natječajem,

b) podnositelj nije poštovao rok za dostavu tražene dokumentacije ili zatraženog obrazloženja i ispravaka

c) se utvrde netočni podaci u Prijavi podnositelja odlučujući za odobrenje projekata,

d) se utvrdi prethodno financiranje projekta iz drugih izvora potpore za troškove koji su predmet prijave na natječaj,

e) se utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava iz članka 6. ovoga Pravilnika za tekuću financijsku godinu.

VIII. ODLUKA O ODOBRENJU PROJEKTA

Članak 18.

(1) Agencija za plaćanja nakon obrade prijava podnositelju izdaje Odluku o odobrenju projekta iz mjere Promidžba u slučaju:

a) ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i natječajem i

b) prihvatljivosti aktivnosti i/ili izdataka utvrđenih u Listi prihvatljivih troškova.

(2) Odlukom o odobrenju projekta utvrđuju se:

a) maksimalni iznos potpore za prihvatljive aktivnosti koju podnositelj može ostvariti,

b) prihvatljive aktivnosti i troškovi projekta,

c) neprihvatljive aktivnosti i troškovi projekta,

d) razdoblje trajanja projekta unutar kojeg se potpora može isplatiti te

e) druge obveze Korisnika vezane uz projekt

(3) Odlukom o odobrenju projekta se utvrđuju se i sljedeća prava i obveze Korisnika:

a) obveza Korisnika da će u svakom trenutku osigura nesmetani pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na odobrenu potporu, te obveza davanja na uvid sve dokumentacije vezane za sufinancirane aktivnosti djelatnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA), Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF),

b) obveza Korisnika da dostavlja potrebna izvješća Agenciji za plaćanja,

c) obveza Korisnika da osigura da svi podaci i informacije dostavljeni Agenciji za plaćanja budu točni,

d) obveza Korisnika da dostavi Agenciji za plaćanja ili osigura dostupnost za sve potrebne podatke vezane uz odobrena ulaganja koje Agencija za plaćanja zatraži,

e) obveza Korisnika da prijavi Agenciji za plaćanja prije ili neposredno nakon njihovog nastanka sve promjene o statusu kao i sve promjene koje se odnose na kriterije prihvatljivosti,

f) obveza Korisnika da izvijesti Agenciju za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji mogućeg sukoba interesa od dana zaprimanja Odluke o odobrenju projekta i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate od strane Agencije za plaćanja,

g) zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa potpore, ako su izdaci financirani iz drugih izvora Zajednice ili Republike Hrvatske,

h) obveza Korisnika da osigura izvođenje projekta u skladu s opisom navedenim u planu aktivnosti priloženom uz prijavu,

i) obveza Korisnika da tijekom trajanja provedbe projekta osigura prihvatljivost troškova i udovoljavanje propisanim kriterijima

j) pravo Korisnika, obveze i rokovi za podnošenje Zahtjeva za isplatu,

k) pravo Agencije za plaćanje da umanji odobrenu potporu ukoliko se utvrdi da provedene aktivnosti ili troškovi za odobreni projekt ne ispunjavaju uvjete prihvatljivosti,

l) obveza Korisnika o čuvanju dokumentacije koja se odnosi na vrijeme od zaprimanja Odluke o odobrenju projekta i tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate Agencije za plaćanja,

m) druga prava ili obveze korisnika ukoliko su vezana uz specifičnost ulaganja (osiguravanje povezanosti troškova s osobom na koju se trošak odnosi, obavljanje kontrole na terenu prije, tijekom ili nakon provođenja pojedinih aktivnosti, obilježavanje sukladno Naputku u Prilogu ovoga Pravilnika i sl.).

(4) U slučaju da Korisnik ne poštuje obveze propisane ovim Pravilnikom, natječajem ili Odlukom o odobrenju projekta, Agencija za plaćanja će sukladno odredbama ovog Pravilnika poništiti Odluku o odobrenju projekta.

Članak 19.

(1) Odluke iz članka 17. i članka 18. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja izdaje u roku od 90 radnih dana od dana zaprimanja potpune prijave, te iste šalje podnositelju preporučenom poštom s povratnicom.

(2) Odobrene aktivnosti predviđene projektom ne smiju biti započete prije zaprimanja Odluke o odobrenju projekta.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka izuzete su aktivnosti prijava na sajmove.

Članak 20.

(1) U slučaju potrebnih izmjena odobrenog ulaganja u mjeri Promidžba, korisnik koji je zaprimio Odluku o odobrenju projekta dužan je pisanim putem dostaviti Agenciji za plaćanja Zahtjev za odobrenje promjena s popratnom dokumentacijom najkasnije 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(2) U slučaju promjena iniciranih od strane Agencije za plaćanja izdati će se Odluka o izmjeni odluke o odobrenju projekta koja sadržava obrazloženje razloga izmjene.

(3) Korisnik može nakon donošenja Odluke o odobrenju projekta izmijeniti Plan aktivnosti, odnosno napraviti izmjenu iznosa po pojedinim planiranim aktivnostima unutar iznosa odobrenog Odlukom o odobrenju projekta za koji nije podnio Zahtjev za isplatu. U tom slučaju dužan je bez odgađanja Agenciji za plaćanja poslati popunjeni obrazac Zahtjeva za odobrenje promjena, revidirani Plan aktivnosti i pisano obrazloženje razloga izmjene Plana aktivnosti.

(4) Korisnik može prijaviti produljenje na propisanom obrascu Zahtjeva za odobrenje promjena koji se objavljuje na www.apprrr.hr, tijekom razdoblja za koje je izdana Odluka o odobrenju projekta i to isključivo za dio sredstava za koja nije podnesen Zahtjev za isplatu.

(5) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 4 ovog članka Korisnik je dužan priložiti revidirani Plan aktivnosti za razdoblje u kojem traži produljenje, analizu s podacima o prodaji u trećoj zemlji na koju se odnosi Prijava i preslike predmetnih izvoznih deklaracija kojima dokazuje da je njegova prodaja odnosno izvoz u zemlju za koju je podnesena prijava nakon završetka projekta porastao najmanje 2%.

(6) Agencija po završenoj administrativnoj kontroli Zahtjeva za odobrenje promjena i priložene dokumentacije može odbiti zahtjev korisnika, zatražiti od Korisnika dodatna obrazloženja ukoliko to bude potrebno ili izmijeniti Odluku o odobrenju projekta o čemu će ga obavijestiti pisanim putem.

(7) Izmjenom Odluke o odobrenju projekta ne može se odobriti iznos potpore veći od iznosa koji je određen Odlukom o odobrenju projekta.

(8) Ukoliko se nakon konačne isplate sredstava potpore promjene podaci koji se odnose na korisnika – naziv, adresa, ime banke IBAN, ime osobe ovlaštene za zastupanje korisnik je obvezan prijaviti navedene promjene Agenciji za plaćanja tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate, ali neće biti dodatnih izmjena Odluke o odobrenju projekta.

Članak 21.

(1) Odluke iz ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja dostavlja preporučenom poštom s povratnicom.

(2) Odluke iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti, a na njih se može pisanim putem, isključivo preporučenom pošiljkom s povratnicom, podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar poljoprivrede, na adresu Agencije za plaćanja, u roku 8 radnih dana od dana zaprimanja Odluke.

(3) Prigovore iz stavka 2. ovoga članka Povjerenstvo rješava u roku od 30 radnih dana od dana zaprimanja prigovora.

(4) U postupcima rješavanja po prigovoru Povjerenstvo će zatražiti od Agencije za plaćanja uvid u i dosje predmeta, a može tražiti dodatna pisana ili usmena pojašnjenja i očitovanja kao i od podnositelja/korisnika o svim bitnim činjenicama u postupku rješavanja prigovora.

(5) Odluke Povjerenstva su konačne, dostavljaju se Agenciji za plaćanja koja ih dostavlja preporučeno s povratnicom podnositelju/korisniku, a u slučajevima prihvaćanja prigovora Agencija za plaćanja će nastaviti postupke obrade prijave sukladno odluci Povjerenstva.

IX. ISPLATA SREDSTAVA

Članak 22.

(1) Sredstva iz programa za mjeru Promidžba odobrena Odlukom o odobrenju projekta, isplaćuju se na račun korisnika, na temelju podnijetog Zahtjeva za isplatu po završetku pojedine ili svih aktivnosti za pojedinu godinu prema Planu aktivnosti.

(2) Korisnik je dužan najaviti Zahtjev za isplatu pisanim putem 30 dana prije njegovog podnošenja.

(3) Pojedina isplata isplaćuje se po obračunu prihvatljivih troškova za izvršenu aktivnost iz Plana aktivnosti za pojedinu godinu.

Članak 23.

(1) Zahtjev za isplatu potpore korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja preporučeno s povratnicom na propisanom obrascu dostupnom na internetskoj stranici Agencije za plaćanje www.apprrr.hr..

(2) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno odabranoj ponudi i Odluci o odobrenju projekta, te dodatnu dokumentaciju na obrascima sukladno listi potrebne dokumentacije i pojašnjenjima za njihovo popunjavanje koji se objavljuju na stranici Agencije za plaćanje www.apprrr.hr., a priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

(3) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od maksimalnog iznosa navedenoga u Odluci o odobrenju projekta.

(4) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama prema mjesečnom tečaju Europske centralne banke (ECB), u mjesecu predaje Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala. (Internetska adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je:

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.)

– u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po tečaju nižem od tečaja ECB (iskazanom na šest (6) decimala) u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu obračun potpore za isplatu temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(5) Ukoliko je Zahtjev za isplatu potpore nepotpun Agencija za plaćanja zatražiti će njegovu dopunu od podnositelja, te može na način sukladan članku 13. stavku 3. tražiti dostavljanje dopuna, ispravka i obrazloženja.

(6) Korisnik je dužan Zahtjev za isplatu dopuniti, ispraviti, obrazložiti, dostavom tražene dokumentacije preporučenom poštom u roku iz Zahtjeva za dopunu zahtjeva za isplatu potpore.

(7) U slučajevima traženja dopuna, ispravka, obrazloženja datum dostave dokumentacije kojom se Zahtjev za isplatu potpore dopunjuje, ispravlja ili pojašnjava, smatra se datumom zaprimanja potpunog Zahtjeva.

(8) Zahtjevi za isplatu obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja potpunih zahtjeva.

Članak 24.

Nakon provjere Zahtjeva za isplatu i kontrole ispunjavanja uvjeta opravdanosti i prihvatljivosti provedenih aktivnosti ulaganja i/ili troškova Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

a) Odluku o isplati, ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

Članak 25.

(1) Odlukom o isplati Agencija za plaćanja će utvrditi iznos potpore za isplatu.

(2) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o isplati ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu, a isplatu će izvršiti na račun korisnika u roku 30 dana od donošenja Odluku o isplati ovoga članka.

(3) Prilikom donošenja Odluke o isplati Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu potpore u odnosu na iznos potpore iz Odluke o odobrenju projekta ukoliko utvrdi da pojedine provedene aktivnosti, ulaganja i/ili troškovi nisu provedeni ili na valjani način dokazani (plaćeni).

(4) Po izvršenom plaćanju za posljednju završenu aktivnost unutar projekta Agencija za plaćanja izdaje Potvrdu o završenom projektu, a korisnik je dužan sljedećih pet (5) godina od datuma utvrđenog u Potvrdi o završenom projektu:

a) čuvati dokumentaciju koja se odnosi na ulaganje,

b) osigurati dostupnost dokumentacije iz točke a) ovoga stavka u svrhu provedbe kontrole,

Članak 26.

(1) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se uslijed:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, natječajem i Odlukom o odobrenju projekta;

b) neprihvatljivosti aktivnosti i/ili troškova utvrđenih u listi prihvatljivih troškova;

e) dostavljanja Zahtjeva za isplatu nakon roka propisanog Odlukom o odobrenju projekta;

d) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu, te pristupa prilikom kontrole dobavljačima;

e) u slučaju da kontrola na terenu utvrdi nepoštivanje i neispunjavanje uvjeta;

f) korištenja ulaganja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom.

(2) Odluku odbijanju zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja će izdati u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu u slučaju da se tijekom obrade utvrde razlozi za njegovo odbijanje, odnosno u kasnijem roku ukoliko se kontrolom na terenu utvrdi nepoštivanje navedenih uvjeta.

Članak 27.

U slučaju da korisnik ne dostavi niti jedan Zahtjev za isplatu do krajnjeg roka navedenog u Odluci o odobrenju projekta ili dostavi informaciju da odustaje od isplate ili daljnje provedbe projekta, Agencija za plaćanja će poništiti Odluku o odobrenju projekta.

X. KONTROLA I NADZOR

Članak 28.

Administrativnu kontrolu provode djelatnici Agencije za plaćanja, kontrolom prijave podnositelja i dokumenata priloženih uz prijavu, izradom rang liste, kontrolom zahtjeva za isplatu i dokumenata priloženih uz zahtjev za isplatu, te analizom projekta i istragom u evidencijama tijela državne uprave te drugim institucijama.

Članak 29.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja, (u daljnjem tekstu: kontrolori).

(2) Osim djelatnika iz stavka 1. ovoga članka kontrolu na terenu svakog projekta mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, službenici Nacionalnog fonda, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, revizori Europske komisije i Europski revizorski sud.

Članak 30.

(1) Kontrola na terenu provodi se svake godine i to na najmanje 20 – 25 % korisnika u tijeku provedbe projekta, a pokrivaju minimalno 1 korisnika.

(2) Za dovršene projekte kontrola na terenu se provodi prije zadnje isplate na najmanje 20 – 25% korisnika i odnosi se na najmanje 20% ukupnog proračuna programa te pokrivaju minimalno 1 korisnika.

(3) Izbor programa za kontrolu na terenu provodi se na uzorku na temelju analize rizika.

(4) Kontrola na terenu obavlja se u sjedištu korisnika temeljeno na dostavljenim računima i dokaznoj dokumentaciji.

Članak 31.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

a) pregledati poslovnu dokumentaciju podnositelja prijave/korisnika,

b) izvršiti uvid u isprave podnositelja prijave/korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava,

c) provjeravati poslovne knjige i dokumente kao što su računi, određeni popisi, dokumenti o ispunjavanju uvjeta, potvrde o plaćanju, garantni listovi, rješenja, ugovori, potvrde, podaci o korištenom materijalu, obavljenom poslu i bankovna izvješća u posjedu korisnika i s njim vezanih osoba,

d) provjeravati podatke u računalima,

e) provjeravati opremu, proizvodnju, pakiranje, otpremu i skladištenje,

f) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga,

g) provjeriti računovodstvene podatke i dokumente,

h) provjeravati financijske i tehničke podatke o subvencioniranom projektu,

i) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti,

j) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(2) Pravne i fizičke osobe, te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog projekta, a podliježu nadzoru kontrolora, dužne su omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetani rad kontrolora.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne predočiti sve podatke i osigurati dokumente potrebne za obavljanje kontrole na terenu.

(4) Kontrola na terenu je nenajavljena. Međutim, pod uvjetom da svrha kontrole nije ugrožena, moguće je kontrolu najaviti 48 sati prije provedbe kontrole pružajući samo nužne informacije.

XI. POVRAT SREDSTAVA

Članak 32.

(1) Sredstva namijenjena provedbi mjere Promidžba su namjenska i bespovratna.

(2) Ukoliko se utvrdi da je korisnik postupao protivno odredbama ovog Pravilnika i pravilima korištenja sredstava za mjeru Promidžba, odnosno u slučaju utvrđene nepravilnosti, Agencija za plaćanja će od korisnika zatražiti povrat sredstava na temelju Odluke o povratu sredstava.

(3) U slučaju neopravdanog plaćanja, korisnik mora vratiti sredstva sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 82/13).

(4) Obveza povrata se neće primjenjivati ako je došlo do administrativne greške i ako neispravno plaćanje nije moglo biti prepoznato od strane korisnika.

Članak 33.

(1) Agencija za plaćanja će zatražiti od korisnika povrat sredstava i u slučaju kada je došlo do administrativne greške koja za posljedicu ima isplatu sredstava korisniku u iznosu većem od odobrenog ili do plaćanja na pogrešan broj računa.

(2) Agencija za plaćanja će korisnika obavijestiti Odlukom o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne greške o iznosu duga i broju računa na koji je korisnik dužan vratiti sredstva, te o roku u kojem povrat sredstava mora biti izvršen.

(3) Rok za povrat sredstava je 30 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.

Članak 34.

(1) Ukoliko Korisnik izvrši plaćanje duga nakon proteka roka od 30 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava, Agencija za plaćanja će od korisnika zatražiti plaćanje zakonske zatezne kamate obračunate sukladno nacionalnom zakonodavstvu, i to za razdoblje od prvog dana nakon proteka roka za povrat sredstava pa do dana povrata sredstava.

(2) Plaćanje zakonske zatezne kamate Agencija za plaćanja će zatražiti pisanim putem, navodeći iznos i broj računa na koji je Korisnik dužan uplatiti iznos duga.

(3) Ukoliko Korisnik ne postupi u skladu s Odlukom o povratu sredstava, odnosno u skladu sa odredbama članka 33. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će zaštitu svojih prava zatražiti sudskim putem.

Viša sila

Članak 35.

(1) Viša sila podrazumijeva vanjske, izvanredne i nepredvidive okolnosti nastale nakon izdavanja Odluke o odobrenju projekta, a koje su imale utjecaj na izvršenje provedbe aktivnosti i koje Korisnik nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

(2) U slučaju više sile Korisnik može podnijeti pisani zahtjev za produljenje rokova za izvršenje planiranih aktivnosti odnosno produljenje roka iz Odluke o odobrenju projekta. Uz predmetni zahtjev Korisnik je dužan priložiti pisane dokaze o postojanju više sile.

(3) Agencija će na osnovu rezultata provedene administrativne kontrole dokumentacije iz stavka 2 ovog članka donijeti odluku o produljenju roka Odluke o odobrenju projekta ili obavijestiti korisnika pisanim putem o odbijanju zahtjeva za produljenje.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

(1) Agencija za plaćanja u pojedinoj godini može raspisivati natječaje do potpunog iskorištenja raspoloživih sredstava namijenjenih za sufinanciranje provedbe mjere Promidžba.

(2) Odluke koje se donose temeljem ovoga Pravilnika donosi ravnatelj Agencije za plaćanja.

(3) Ravnatelj Agencije za plaćanja u okviru svoje nadležnosti, donosi pisane procedure, obrasce i ostale dokumente neophodne za upravljanje i provedbu mjere Promidžba.

Članak 37.

Korisnici sredstava za mjeru Promidžba kojima je Agencija za plaćanja izdala Odluku o odobrenju projekta kao i iznos odobrenih i isplaćenih sredstava bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Članak 38.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, broj 127/2013.) od 18.10.2013. godine.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

Klasa: 080-01/12-01/380

Urbroj: 525-07/0539-13-32

Zagreb, 29. studenoga 2013.

PRILOG

Lista dozvoljenih troškova za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja

1. Ulaganje u objavljivanje reklama u medijima

1.1. oglašavanje u tisku

1.1.1. izrada reklame za tisak

1.1.2. zakup oglasnog prostora u tisku

1.2. oglašavanje na TV i radiju

1.2.1. produkcija reklame za TV i radio

1.2.2. zakup oglasnog prostora na TV-u i radiju

1.3. oglašavanje na internetu

1.3.1. izrada web-stranice

1.3.2. redizajn web-stranice

1.3.3. izrada web-kataloga proizvoda

1.3.4. usluga uvođenja višejezičnih web-stranica

1.3.5. zakup internetskog oglasnog prostora (banner)

2. Ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje

2.1. najam

2.1.1. prostor za promociju, štand

2.1.2. prodajno/izložbeni prostor

2.1.3. oprema i pribor kao što je specificirano pod točkama 2.2.1. do 2.2.6.

2.2. kupnja

2.2.1. nabava izložbenih vitrina i drugih prezentacijskih pomagala

2.2.2. vinske čaše

2.2.3. decanter

2.2.4. posude za hlađenje vina

2.2.5. otvarači za vino

2.2.6. pregače, salvete i ostali sitni inventar potreban za kušanje vina

2.2.7. hrana i piće

2.3. prijevoz

2.3.1. vino, hrana, piće, oprema, pribor, promo-materijal

2.3.2. izlagači i osoblje korisnika, unajmljeni stručnjaci (prema standardnim pravilima*)

2.4. hotelski smještaj izlagača i osoblja korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

2.5. dnevnice izlagača i osoblja korisnika, stranih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

2.6. ugostiteljske usluge i catering na događanju

2.7. uredske usluge na događanju (internet, printanje, korištenje računala)

2.8. usluge organiziranog lokalnog prijevoza na mjestu događanja (autobus, brod, vlak)/osim troškova gradskog javnog prijevoza i taksi prijevoza

2.9. usluge različitih stručnjaka (prijevod, predavači, moderatori, novinari, fotografi, umjetnici,…)

2.10. usluge PR agencija i organizatora događanja

2.11. Ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja

2.11.1. izrada studije

2.11.2. prijevod studije

Napomena:

Troškovi za aktivnosti pod 2.11.1. i 2.11.2. za tržište na koje se projekt odnosi mogu biti prihvatljivi samo ukoliko su nastali nakon 01.01.2014. godine.

Troškovi pod 2.11.1 i 2.11.2. za izradu i prijevod studije prihvatljivi su najviše do 5% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta, a pojedinačno ne više od 2500 €.

3. Ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

3.1. promotivne aktivnosti/izrada promo-materijala – knjige, brošure, leci, posteri, spotovi, filmovi, promo-pokloni

3.1.1. izrada kataloga proizvoda

3.1.2. izrada profesionalnih fotografija

3.1.3. produkcija promo spotova, filmova

3.1.4. izrada promo-materijala (leci, posteri, wine tasting booklet, pozivnice, vinske liste, promo pokloni, tiskanje loga na posuđe i opremu za kušanje vina)

3.1.5. izrada posjetnica

3.1.6. prijevod promo-materijala

3.1.7. Distribucija promo-materijala

4. Ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja

4.1. najam

4.1.1. prostor za promociju, štand

4.1.2. . prodajno/izložbeni prostor

4.1.2. oprema i pribor kao što je specificirano pod točkama 4.2.1. do 4.2.6.

4.2. kupnja

4.2.1. nabava izložbenih vitrina i ostala prezentacijska pomagala

4.2.2. vinske čaše

4.2.3. decanter

4.2.4. posude za hlađenje vina

4.2.5. otvarači za vino

4.2.6. pregače, salvete i ostali sitni inventar potreban za kušanje vina

4.2.7. hrana i piće

4.3. prijevoz

4.3.1. vino, hrana, piće, oprema, pribor, promo-materijal

4.3.2. izlagači i osoblje korisnika, unajmljeni stručnjaci (prema standardnim pravilima*)

4.4. hotelski smještaj izlagača, osoblja korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

4.5. dnevnice izlagača i osoblja korisnika, stranih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

4.6. ugostiteljske usluge (catering, ručkovi, večere)

4.7. uredske usluge na događanju (internet, printanje, korištenje računala)

4.8. usluge organiziranog lokalnog prijevoza na mjestu događanja (autobus, brod, vlak)/osim trošaka gradskog javnog prijevoza i taksi prijevoza

4.9. usluge različitih stručnjaka (prijevod, predavači, moderatori, novinari, fotografi, vinski stručnjaci, somelieri,…)

4.10. usluge PR agencija i organizatora događanja

4.11 Ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja

4.11..1. izrada studije

4.11.2. prijevod studije

Napomena:

Troškovi za aktivnosti pod 5. za tržište na koje se projekt odnosi mogu biti prihvatljivi samo ukoliko su nastali nakon 01.07.2013. godine.

Troškovi pod 4.11.1.. i 4.11.2. za izradu i prijevod studije prihvatljivi su najviše do 5% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta, a pojedinačno ne više od 2.500 €.

Napomena:

* prema standardnim pravilima – troškovi mogu biti prihvaćeni samo za odobrene osobe navedene u prijavi i Planu aktivnosti.

Planom aktivnosti iz članka 12. stavak 6. podnositelj je dužan u sažetom obliku jasno opisati planirane aktivnosti i njihovu dinamiku i to prema pojedinim skupinama aktivnosti:

1.Ulaganje u objavljivanje reklama u medijima

2. Ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje

3. Ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

4. Ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja

5. Ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja

NAPUTAK ZA OZNAČAVANJE ULAGANJA

Sva ulaganja koja su sufinancirana u okviru Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. trebaju sadržavati informacije o ulozi, odnosno sufinanciranju od strane EU-a.

Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg korisnika i predstavlja doprinos u informiranju javnosti o ulozi EU-a u projektu kao i o rezultatima projekta i njegovim doprinosima zajednici.

Postupak označavanja ulaganja temelji se na priručniku Komunikacija i vidljivost za vanjske aktivnosti EK i na Uredbi EK 1974/2006.

Ulaganja vezana uz Promidžbu na tržištima trećih zemalja

Pri izradi promidžbenih publikacija i letaka

Navesti:


146 09.12.2013 Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. 146 09.12.2013 Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.